stat CounterMonday, July 11, 2016

ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ ಕಾದಂಬರಿಯಿಂದ: ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಕುವೆಂಪು..

ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ karnataka folklore: ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ ಕಾದಂಬರಿಯಿಂದ: ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಕುವೆಂ...: ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡಿತಿ: ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕೆಲವರಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷೆಯ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ, ಇಚ್ಛೆಯ ಎರಕದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ದು, ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಜೀವ...

No comments:

Post a Comment