stat CounterTuesday, June 28, 2016

ದಾಮೋದರ ಧರ್ಮಾನಂದ ಕೊಸಾಂಬಿ : ಭಾರತೀಯ ಚರಿತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾ...

pradeephistory: ದಾಮೋದರ ಧರ್ಮಾನಂದ ಕೊಸಾಂಬಿ : ಭಾರತೀಯ ಚರಿತ್ರಶಾಸ್ತ್ರದ ಮಾ...: ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗುವುದು ಬರಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದಲ್ಲ , ಬದಲು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಬದಲಾವಣೆ , ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರವಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ . ಇದರಿಂದ ...

No comments:

Post a Comment