stat CounterTuesday, July 31, 2012

ರಾಜಕೀಯ ಏರಿಳಿತ: ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಆಘಾತ -ವಿ.ನಾಗರಾಜ್i

ರಾಜಕೀಯ ಏರಿಳಿತ: ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಆಘಾತ -Prajavani-V. Nagaraj-R. S. S and Karnataka BJP

ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಸುದರ್ಶನ ದೇಸಾಯಿ ನಿಧನ

ಕಣ್ಮರೆಯಾದ `ಹಳದಿ ಚೇಳು' -Prajavani - Kannada  Novelist Sudarshan Desai { 1945-2012 }-ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕಾದಂಬರಿ

ಚಿದಂಬರಂಗೆ ಹಣಕಾಸು, ಶಿಂಧೆ ಗೃಹ ಖಾತೆ

ಚಿದಂಬರಂಗೆ ಹಣಕಾಸು, ಶಿಂಧೆ ಗೃಹ ಖಾತೆ -Prajavani

ನಾಗರಾಜ ವಸ್ತಾರೆ ಅವರ "ಡಬಲ್ಡೋರ್ ಕೆಲ್ವಿನೇಟರ್"


£ÁUÀgÁd ªÀ¸ÁÛgÉ CªÀgÀ qÀ§¯ÉÆØÃgï PÉ°é£ÉÃlgï
Fa£À PÀvÉUÁgÀgÀ°è vÀÄA§ UÀªÀÄ£À ¸É¼É0iÀÄĪÀ MAzÀÄ ºÉ¸ÀgÉAzÀgÉ £ÁUÀgÁd ªÀ¸ÁÛgÉ. EªÀgÀÄ ªÀÈwÛ0iÀÄ°è NªÀð DQðmÉPïÖ. gÁ¶ÖçÃ0iÀÄ ªÀÄ£ÀßuÉ ¥ÀqÉzÀ ªÁ¸ÀÄÛ«£Áå¸ÀPÁgÀ. PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ zÀ±ÀPÀ¢AzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÀªÀtÂUÉUÉ vÉÆqÀVPÉÆArgÀĪÀ ªÀ¸ÁÛgÉ PÀ«vÉUÀ¼À£ÀÆß, CAPÀt §gÀºÀUÀ¼À£ÀÆß §gÉ¢zÁÝgÉ. DzÀgÉ EªÀgÀ ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ JzÀÄÝ PÁtĪÀÅzÀÄ EªÀgÀ PÀvÉUÀ¼À°è. DzsÀĤPÀ £ÁUÀjÃPÀvÉ0iÀÄ ºÀ®ªÀÅ ªÀÄÄRUÀ¼À£ÀÄß PÁt¸ÀĪÀ EªÀgÀ PÀvÉUÀ¼ÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ, ¨sÁµÁ§¼ÀPÉ, gÁZÀ¤PÀ «£Áå¸À F ªÀÄÆgÀÆ £É¯ÉUÀ¼À°è ºÉƸÀvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÄgÉ¢ªÉ. DzsÀĤPÀ §zÀÄQ£À ºÉƸÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D±ÉÆÃvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉƸÀ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀÄrUÀlÄÖUÀ¼À°è ¤gÀƦ¸ÀĪÀ ªÀĺÀvÁéPÁAPÉë EªÀgÀ PÀvÉUÀ¼À°è PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. ºÉƸÀ £ÁUÀjÃPÀvÉ0iÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄ£ÀĵÀå¸ÀA§AzsÀUÀ¼À £É¯É0iÀÄ°è, wêÀæªÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¦Ã½UÉUÀ¼À £ÀqÀĪÀt CAvÀgÀzÀ°è, £ÀUÀgÀUÀ¼À «£Áå¸À §zÀ¯ÁUÀÄwÛzÀÝAvÉ ¨sÁ¶PÀ «£Áå¸ÀUÀ¼ÀÆ §zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ «¸Àä0iÀÄzÀ°è ±ÉÆâü¸ÀĪÀ ¥Àæ0iÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. MAzÀÄ PÀÄlÄA§zÀ-zÁA¥ÀvÀåzÀ ©PÀÌlÄÖUÀ¼À°è MAzÀÄ £ÁUÀjÃPÀvÉ0iÀÄ ©PÀÌlÄÖUÀ¼À£ÀÄß zsÀ餸ÀĪÀ D±À0iÀÄ EªÀgÀzÀÄ. EªÀgÀ ªÉÆzÀ® PÀxÁ¸ÀAPÀ®£À  ºÀPÀÆ£À ªÀÄmÁl(2007) NzÀÄUÀgÀ°è D¸ÀQÛ PÉgÀ½¹zÀAvÉ «ªÀıÉð0iÀÄ ªÀÄ£ÀßuÉ0iÀÄ£ÀÆß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArvÀÄ. F ¸ÀAPÀ®£ÀPÉÌ ²ªÀªÉÆUÀÎ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ PÉÆqÀªÀiÁqÀĪÀ 0iÀÄÄ.Dgï.C£ÀAvÀªÀÄÆwð ¥Àæ±À¹Û ®©ü¹zÉ. ªÀÄr®Ä JA§ ¤Ã¼ÀÎvÉ 2009gÀ°è ¥ÀæPÀlªÁVzÉ. CªÀgÀ JgÀqÀ£É0iÀÄ PÀxÁ¸ÀAPÀ®£À ¤gÀªÀ0iÀĪÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À bÀAzÀ ¥ÀæPÁ±À£À¢AzÀ F ªÀµÀð ºÉÆgÀ§A¢zÉ.
¤gÀªÀ0iÀĪÀ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è MAzÀÄ ¤nÖ£À°è ªÀ¸ÁÛgÉ CªÀgÀ »A¢£À ±ÉÆÃzsÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀĪÀAvÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¤nÖ£À°è CªÀgÀ D¸ÀQÛUÀ¼ÀÆ «¸ÀÛöÈvÀUÉƼÀÄîwÛªÉ C¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ. FUÀ CªÀgÀÄ PÉêÀ® £ÀªÀ£ÁUÀjÃPÀvÉ0iÀÄ EPÀÌlÄÖUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁvÀæ vÀªÀÄä UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¸ÀÄwÛ®è. PÉêÀ® MAzÀÄ ªÀUÀðzÀ §UÉÎ §gÉ0iÀÄÄwÛ®è. ¨ÉÃgÉ D0iÀiÁªÀÄUÀ¼À°è §zÀÄPÀÄwÛgÀĪÀ ¨ÉÃgÉ ¥ÁvÀæªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÆß F ¸ÀAPÀ®£À M¼ÀUÉÆArzÉ. F »£É߯É0iÀÄ°è, F ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è ¸ÉÃ¥ÀðqÉ0iÀiÁVgÀĪÀ qÀ§¯ÉÆØÃgï PÉ°é£ÉÃlgï JA§ PÀxÉ ºÀ®ªÀÅ PÁgÀtUÀ½UÁV £ÀªÀÄä£ÀÄß DPÀ¶ð¸ÀĪÀAwzÉ. £ÁUÀjÃPÀvÉ0iÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ½VAvÀ ºÉZÁÑV E°è ªÀÄ£ÀĵÀå ¸Àé¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À PÉ®ªÀÅ ªÀÄÆ®«£Áå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß CxÉðʹPÉƼÀÄîªÀ ¥Àæ0iÀÄvÀß PÁtÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ £É¯É0iÀÄ°è F PÀvÉ ªÀiÁ¹Û0iÀĪÀgÀ ªÉƸÀj£À ªÀÄAUÀªÀÄä JA§ PÀvÉ0iÀÄ£ÀÄß £É£À¦UÉ vÀgÀĪÀAwzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß  UÀªÀĤ¹zÀgÉ  ªÀ¸ÁÛgÉ0iÀĪÀgÀ Fa£À §gÀªÀtÂUÉ0iÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄÄR Cj«UÉ §gÀÄvÀÛzÉ. ºÀÄqÀÄQ ºÀÄqÀÄQ vÀªÀÄä ¥ÁvÀæUÀ½UÉ DPÀµÀðPÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À¤ßqÀĪÀ ªÀ¸ÁÛgÉ0iÀĪÀgÀ F PÀvÉ0iÀÄ PÉÃAzÀæ¥ÁvÀæzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ PÀĪÀÄÄä; PÀĪÀÄÄzÀéw JA§ ºÉ¸Àj£À C¥À¨sÀæA±À. ¥Áæ0iÀıÀB ªÀ¸ÁÛgÉ0iÀĪÀgÀ EzÀĪÀgÉV£À ¥ÁvÀæªÀiÁzÀjUÀ¼À¯Éèà vÀÄA§ UÀnÖ0iÀiÁzÀ ¥ÁvÀæ EzÀÄ. ¨Á®åzÀ PÀµÀÖPÁ¥ÀðtåUÀ¼À »£É߯É0iÀÄ®Æè vÀ£Àß §zÀÄPÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀ, vÀ£Àß ¤0iÀÄAvÀætzÀ¯Éèà CzÀ£ÀÄß ¤¨sÁ¬Ä¹zÀ ºÉtÄÚ EªÀ¼ÀÄ. ªÉÄîģÉÆÃlPÉÌ MgÀmÁV, zsÁqÀ¹ ¥ÀæªÀÈwÛ0iÀĪÀ¼ÀAvÉ PÁtÄwÛzÀÝ F ªÀåQÛ0iÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß C£ÁªÀgÀtUÉƽ¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀ¸ÁÛgÉ0iÀĪÀgÀ PÀvÉ0iÀÄ MAzÀÄ D±À0iÀÄ. EAxÀ ¥ÁvÀæªÉÇAzÀ£ÀÄß PÉÃAzÀæªÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ PÀÄlÄA§ JA§ ¸ÁªÀiÁfPÀ  ªÀåªÀ¸ÉÜ0iÉƼÀUÀt ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ©PÀÌlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ±ÉÆâü¸À§0iÀĸÀĪÀÅzÀÄ F PÀvÉ0iÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ D±À0iÀÄ. MAzÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ0iÀÄPÀ PÀÄlÄA§zÀ DªÀgÀtzÀ°è  PÀnÖPÉƼÀÄîªÀ F  PÀvÉ0iÀÄÄ ªÀ¸ÁÛgÉ0iÀĪÀgÀÄ 0iÀiÁªÀvÀÆÛ awæ¹gÀĪÀ CvÁåzsÀĤPÀ PËlÄA©PÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À ªÀÄgÀÄ£ÉÆÃlªÀ£ÀÆß ZÉÆâ¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄÄRåªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ¹Û, C£ÀAvÀªÀÄÆwð, PÉ.¸ÀzÁ²ªÀ, avÁÛ®, ªÉÊzÉû ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀ PÀÄlÄA§ «ÄêÀiÁA¸É0iÀÄ PÀvÉUÀ¼À eÉÆvÉ ElÄÖ£ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÁzÀ MAzÀÄ PÀvÉ EzÀÄ.
             PÀĪÀÄÄä«£À ªÀÄUÀ ²æÃPÀgÀ£À GvÀÛªÀÄ¥ÀÅgÀĵÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉ0iÀÄ°è F PÀvÉ £ÀqÉ0iÀÄÄvÀÛzÉ. ²æÃPÀgÀ FUÀ EAf¤0iÀÄgï. CªÀ£À ¥Àwß ¹j0iÀÄÆ PÀA¥É¤0iÉÆAzÀgÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É. EªÀgÀ   ªÀÄUÀ  «Ä°AzÀ. EªÀgÉ®è PÀĪÀÄÄä«£ÉÆA¢UÉà fêÀ£À ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ.  PÀĪÀÄÄä«£À UÀAqÀ-²æÃPÀgÀ£À vÀAzÉ- FUÀ §zÀÄQ®è.PÀĪÀÄÄä«£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÀÄ« ªÀÄzÀĪÉ0iÀiÁV UÀAqÀ£À ªÀÄ£É0iÀÄ°èzÁݼÉ.  ²æÃPÀgÀ£À £É£À¥ÀÅUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ §zÀÄQ£À «ªÀgÀUÀ¼À°è ªÀ¸ÁÛgÉ0iÀĪÀgÀ PÀxÉ PÁ®zÀ°è »AzÉ ªÀÄÄAzÉ dUÀÄÎvÁÛ ¸ÁUÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß vÀAzÉ-vÁ¬Ä0iÀÄgÀ zÁA¥ÀvÀåzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ²æÃPÀgÀ »ÃUÉ PÀnÖPÉÆqÀÄvÁÛ£É: CtÚ 0iÀiÁªÀvÀÆÛ PÀĪÀÄÄä«£À ªÀiÁvÀÄ «ÄÃj £ÀqÉzÀªÀ£À®è. J®èzÀPÀÆÌ CªÀ¼À ºÀÆ÷ÕPÁgÀ ªÁUÀ¯ÉèÉÃPÀÄ”. ¥ÀÇeÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ, §mÉÖ ºÁQPÉƼÀÄîªÁUÀ, UÀȺÀPÀÈvÀåzÀ 0iÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÀ£ÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß PÉüÀzÉ, CªÀ¼ÀÄ ºÀÆ÷Õ UÉÆqÀzÉ K£ÀÆ £ÀqÉ0iÀÄÄwÛgÀ°®è. UÀAqÀ£À zÉêÀgÀ¥ÀÇeÉUÉ J®è ¸À®PÀgÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß PÀĪÀÄÄäªÉà ªÀiÁrPÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÆ ¥ÀÇeÉ0iÀÄ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤zÉðò¸ÀÄwÛzÀݪÀ¼ÀÄ CªÀ¼ÉÃ. C¦àvÀ¦à K£ÁzÀgÀÆ ªÀåvÁå¸ÀªÁzÀgÉ, CµÀÆÖ UÉÆvÁÛUÀ¯Ééäæà ¸ÁgÀÄ ¤ªÀÄUÉ? EªÀvÀÄÛ ±À¤ªÁgÀ..ªÉÆzÀ®Ä ¥ÁætzÉëæUÉÃj¸ÉâÃPÀ¯ÉéÃ..EµÀÄÖ PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ ªÀiÁrzÉÝ®è MAzÉà ¸À® £ÉʪÉÃzÀå ªÀiÁr©læ°æÃ..K£ÁìgÀÄ ¤ÃªÀÅ JAzÀÄ CgÀZÀÄwÛzÀݼÀÄ. CªÀ½UÉ UÀAqÀ£À£ÀÄß PÀAqÀgÉ C¸ÀqÉØ0iÉÄ? C¸ÀºÀ£É0iÉÄ? ¯ÉÆà ²æà ¸ÁjUÉ PÉÆÃ¥À §A¢zÉ0iÀiÁ £ÉÆÃqÉÆÌAqÀÄ ¨Á..E£ÀÄß ºÉÆmÉÖUÉ ºÁPÉÝà ºÉÆAlÄ©mÉæ ªÀiÁrzÉÝ®è £ÉʪÉÃzÀå JAzÀÄ UÀAqÀ£À §UÉÎ PÀPÀÄ̯Áw vÉÆÃj¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀÆ F PÀĪÀÄÄäªÉÃ. vÁ£ÀÄ CµÉÖ®è ªÀlªÀl ªÀiÁrzÀgÀÆ C¥Àà£À §UÉÎ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÀUÀÄgÁV ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ PÀĪÀÄÄä ©qÀÄwÛgÀ°®è: £ÁZÉÌ DUÉÆïÉéãÉà ¤AUÉ. ¸ÁgɵÀÄÖ PÀµÀÖ ¥ÀqÀÄvÉÛ CAvÀ ¸ÀÄgÀÄ ªÀiÁr ¤ªÀÄäAxÀ ªÀÄQîzÉæ £ÁªÀÅ £ÉʪÉÃzÀå CAvÀ £À«Ää§âjUÀÆ ZÀÄgÀÄPÀÄ ªÀÄÄnÖ¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ. PÀĪÀÄÄä«£À UÀAqÀ CªÀ½UÉ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À PÁ® ªÉÄõÀÖgÁVzÀÝ£ÀAvÉ. CzÀPÉÌà CªÀ½UÉ 0iÀiÁªÀvÀÆÛ ¸ÁgÁUÉà G½zÀÄ©lÖ. vÀ£ÀߥÀà¤UÉ ºÉüÀzÉà PÀĪÀÄÄäªÀ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉ0iÀiÁVzÀÝ CªÀ¤UÉ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÀÄ«0iÀÄ ªÀÄzÀĪÉ0iÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ºÉAqÀw0iÀÄ ªÁå¤n ¨ÁåUï£ÀÄß §UÀ®°èlÄÖPÉÆAqÀÄ NqÁqÀĪÀÅzÀPÉÌà K£ÀÆ ªÀÄÄdÄUÀgÀ«®è. PÉýzÀªÀjUÉ®è-N EzÁ? PÀĪÀÄÆä dA¨sÀªÉ®è EzÀgÀ°èzÉ. CªÀ¼À dA¨sÀ ºÉÆgÉÆÃzÀgÀ°è vÀ¥ÉàäzÉ CAvÀ ¹Ãj0iÀĸÁìV ºÉý ªÀiÁvÀÄ vÉð¸ÀÄwÛzÀÝ.  vÀ£Àß C¥Àà-CªÀÄä£À ¸ÁAUÀvÀåzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ avÀæªÀ£ÀÄß ¤gÀÆ¥ÀPÀ ©r¸ÀĪÀÅzÀÄ »ÃUÉ: £ÀªÀÄä ªÀÄ£É0iÀÄ°è CªÀj§âgÀÆ EgÀĪÀ MAzÁgÀ ¥sÉÇÃmÉÆà E®èªÉA§ÄzÀÄ «avÀæªÉãÀ®è..MmÉÖà ¤AvÀÄ ¥sÉÇÃmÉÆà »r¹zÉÝà E®èªÉãÉÆÃ. 0iÀiÁªÀÅzÁgÀ ªÀÄzÀĪɪÀÄ£É0iÀÄ°è MvÁÛ0iÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ-UÀÆæ¥ï ¥sÉÇÃmÉÆÃzÀ°è CªÀ£ÁgÉÆÃ, EªÀ¼ÁgÉÆà CAvÀ C¢§zÉ0iÀiÁV ¤AvÀ¢ÝzÉ. dvÉ0iÀÄ°è J¯ÁèzÀgÀÆ CqÁØqÀĪÁUÀ®Æ PÀĪÀÄÄä CtÚ£À ¥ÀPÉÌ »rzÀzÉÝà E®è. CtÚ ªÀÄÄAzÉ. EªÀ¼ÀÄ MAzÉgÀqÀÄ ªÀiÁgÀÄ »AzÉ..
PÀĪÀÄÄä vÀÄA§ ¸Áé©üªÀiÁ¤. MªÉÄä C£ÀÄPÀÆ®¸ÀÜgÁzÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÉƧâgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÀÄ£É0iÀÄ ºÉƸÀ UÀȺÉÆÃ¥À0iÉÆÃV ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr zÀAUÁVzÀݼÀÄ. CªÀ£Éß®è ªÀÄÄnÖ£ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀ½UÉ D¸É0iÀiÁVvÀÄÛ. CªÀgÀ ªÀÄ£É0iÀÄ ¦üædÓ£ÀÄß £ÉêÀj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀtÚ CªÀWÀqÀªÉÇAzÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¹ CªÀjAzÀ vÀÄA§ CªÀªÀiÁ£ÀPÉÌ M¼ÀUÁVzÀݼÀÄ. CAzÉà vÁ£ÉÆAzÀÄ ¦üædÓ£ÀÄß Rjâ¸ÀĪÀ ¤zsÁðgÀ ªÀiÁrzÀݼÀÄ. Dj¹ Dj¹ qÀ§¯ÉÆØÃgï PÉ°é£ÉÃlgï£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ vÀA¢zÀݼÀÄ. DzÀgÉ ¦áçdÄÓ §AzÀ MAzÉà ªÁgÀPÉÌ DUÀ¨ÁgÀzÀÄÝ DVºÉÆìÄvÀÄ. D ¨É½UÉÎ CtÚ CzÀjAzÀ ºÁ®Ä vÉUÉ0iÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ CzÉãÁ¬ÄvÉÆà D0iÀÄ vÀ¦à C¯Éèà MgÀVzÀ. 0iÀiÁªÀvÀÄÛ £À£Àß PÉüÀzÉ K£ÀÆ ªÀiÁqÀ®é®è ¸ÁgÀÆ ¤ÃªÀÅ? 0iÀÄ..0iÀiÁPÉ K£Á0iÀÄÆÛ PÀĪÀÄÄä CªÀ£À §½ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀgÀ¯Éèà MgÀVzÀ¯Éèà PÀtÄÚ ªÁ°¹©lÖ. PÀĪÀÄÄä ¢UÁãçAvÀ¼ÁV©lÖ¼ÀÄ. ¸Àj¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄƪÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À PÀÆrPÉ0iÀÄ PÉÆAr C£ÁªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀavÀÄÛ. D §½PÀ JµÉÆÖà wAUÀ¼À PÁ® PÀĪÀÄÄä M§â¼Éà EzÁÝUÀ¯É®è qÀ§¯ÉÆØÃgï PÉ°é£ÉÃljUÉ MgÀV K£ÉÆà 0iÉÆÃa¸ÀÄvÀÛ vÀ£ÀߣÀÄß vÁ£Éà ¸ÀAvÉʹPÉƼÀÄîwÛzÀݼÀÄ. MªÉÆäªÉÄä CtÚ MgÀVzÀÝ CzÀgÀ §®§¢0iÀÄ£ÀÄß vÀqÀ« PÀuÉÆÚgÀ¹PÉƼÀÄîwÛzÀݼÀÄ. DzÀgÉ CtÚ£À£ÀÄß £É£ÉzÀÄ CªÀ¼ÀÄ ºÀ®Ä©zÀªÀ¼À®è
»rzÀ ¥ÀlÄÖ ©qÀzÉ J®èªÀ£ÀÆß vÀ£Àß ªÀÄÆV£À £ÉÃgÀPÉÌà £ÀqɹPÉÆAqÀ f¢Ý£À ¸Àé¨sÁªÀzÀ PÀĪÀÄÄä EªÀwÛUÀÆ CqÀÄUÉ ªÀÄ£É0iÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÀA¥ÀÇtð ¸ÀÄ¥sÀ¢ð£À°è ElÄÖPÉÆArzÁÝ¼É JAzÀÄ ¸ÉÆ¸É ¹jUÉ ¹lÄÖ. CvÉÛ-¸ÉƸÉ0iÀÄgÀ ¸ÀAWÀµÀðzÀ ªÀÄÆ® EzÀÄ. K¤æà EzÀÄ ¤ªÀÄäªÀiÁä? vÀªÀÄä PÁ®zÀ°è J®è £ÀqɹPÉÆAqÀÆæ vÁ£É? £ÀAUÀÆ £À®ªÀvÉÛgÀqÁ¬ÄvÀÄ. E£ÁåªÁUÀ QZÀ£ÀÄß £À£Àß PÉÊUÉ §gÉÆÃzÀÄ? §wðzÀÝ ºÁUÉ £Á£ÉãÀÄ ¸ÀÆgÉ ªÀiÁr¢£ÉÆà C£ÉÆßà ºÁUÉ ¥ÁvÉæ0iÉÄ®è vÀqÀPÉÆÃzÀÆ..MAZÀÆgÀÆ ¸Àjà ºÉÆÃUÀÄ®è¥Áà. E£ÉÆßAzÉÊzÀÄ ªÀµÀðPÉÌ «Ä°AzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw0iÀÄ£ÀÄß PÀPÉÆðAqÀÄ §AzÀgÉ E£ÀÄß CªÀ½UÀÆ §UÀΨÉÃPÀ®è! JAzÀÄ UÀAqÀ£ÉÆqÀ£É ¹j ªÀÄĸÀĪÀÄĸÀÄUÀÄlÄÖvÁÛ¼É. F ºÀAvÀzÀ°è ªÀiÁ¹Û0iÀĪÀgÀ ªÉƸÀj£À ªÀÄAUÀªÀÄä £É£À¥ÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄîģÉÆÃlPÉÌ PÁ® zÉñÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgɨÉÃgÉ J¤¹zÀgÀÆ PÀÄlÄA§ gÁdPÁgÀtzÀ MAzÀÄ ªÀÄÆ® ªÀiÁzÀj E°è ¥ÀÅ£ÀgÁªÀwðvÀªÁzÀAwzÉ.  ªÀiÁ¹Û PÀvÉ0iÀÄ £ÀAdªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À CvÉÛ ªÀÄAUÀªÀÄä¼À £ÀqÀĪÀt ¸ÀAWÀµÀðzÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉ0iÀÄ°è ªÀÄvÉÛªÀÄvÉÛ ¸ÁévÀAvÀæ÷åzÀ ¥Àæ±Éß §AzÀĺÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. PÀÄlÄA§ JA§ ªÀåªÀ¸ÉÜ0iÀÄ°è ¥Àæw0iÉƧâjUÀÆ vÀªÀÄävÀªÀÄä C¹ävÉ0iÀÄ ¥Àæ±Éß EzÉÝà EzÉ. F gÁdQÃ0iÀÄ ¸ÀAWÀµÀð C©üªÀåPÀÛªÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæ ªÉÄîģÉÆÃlPÉÌ a®ègÉ J¤¸ÀĪÀAxÀ CvÉÛ-¸ÉÆ¸É dUÀ¼ÀzÀ°è. ªÀiÁ¹Û PÀvÉ0iÀÄ PÉÆ£É0iÀÄ ¥ÁågÁzÀ°è §gÀĪÀ F ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄlÄA§ «ÄêÀiÁA¸É0iÀÄ ¸ÁgÀ¸ÀAUÀæºÀzÀAwzÉ: D ªÀÄ£É0iÀÄ°è FUÀ CvÉÛUÉ ¸ÉƸÉUÉ ¸ÁévÀAvÀæ÷åzÀ ¸ÀàzsÉð £ÀqÉ0iÀÄÄwÛzÉ. CzÀgÀ ªÀÄÆvÀð¸ÀégÀÆ¥À  D vÁ0iÀÄ ªÀÄUÀ F ºÉAqÀw0iÀÄ UÀAqÀ. CvÉÛ ºÉvÀÛ¼ÀÄ; CvÉÛ ¸ÁQzÀ¼ÀÄ; CvÉÛ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀ¼ÀÄ-¸Àj. DzÀgÉ vÁ£ÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ 0iÀiÁªÁUÀ? CªÀ¼À ªÀÄUÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁUÀĪÀÅzÀÄ 0iÀiÁªÁUÀ? JA§ÄzÀÄ £ÀAdªÀÄä¼À ¥Àæ±Éß. F ¥Àæ±Éß0iÀÄ£Éßà ªÀ¸ÁÛgÉ0iÀĪÀgÀ PÀvÉ0iÀÄ ¹j0iÀÄÆ ¨ÉÃgÉ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è PÉüÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ. F PÀvÉ0iÀÄ°è CvÉÛ-¸ÉƸÉ0iÀÄgÀ ¸ÀAWÀµÀðPÉÌ  ªÀÄÄRåªÁzÀ MAzÀÄ ªÀÄÆvÀð PÁgÀtªÉAzÀgÉ qÀ§¯ÉÆØÃgï PÉ°é£ÉÃlgï. UÁæºÀPÀ §¼ÀPÉ0iÀÄ F ªÀ¸ÀÄÛ CªÀj§âjUÀÆ PÉêÀ® MAzÀÄ ¨sËwPÀ ¥ÀzÁxÀðªÀ®è. PÀĪÀÄÄä«UÉ CzÀÄ vÀ£Àß ¸Áé©üªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÆß PÀÄlÄA§zÀ UËgÀªÀªÀ£ÀÆß  ªÀÄÆvÀðªÁV ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ MAzÀÄ ¸ÀÆZÀPÀ. vÀ£Àß UÀAqÀ£À £É£À¦£À ¥ÀæwÃPÀ. ¹jUÉ D ¦üædÓ£ÀÄß C°èAzÀ vÉUÉzÀĺÁQ D eÁUÀzÀ°è vÁ£ÀÄ vÀgÀĪÀ ¦üædÓ£ÀÄß ¥ÀæwµÁצ¸ÀĪÀÅzÉAzÀgÉ CzÀÄ vÀ£Àß C¹ävÉ0iÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁévÀAvÀæ÷åzÀ ¥ÀæwµÁ×¥À£É0iÉÄà ¸Àj. UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀAUÀw JAzÀgÉ F ¸ÀAWÀµÀð vÀÄvÀÛvÀÄ¢UÉ ºÉÆÃzÁUÀ ²æÃPÀgÀ¤UÀÆ MAzÀÄ §UÉ0iÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ¹UÀĪÀÅzÀÄ. ºÉAqÀw0iÀÄ ªÀiÁvÀÄ PÉüÉÆÌAqÀÄ C¥Àà£Àß £ÉʪÉÃzÀå ªÀiÁqÁPÉ ºÉÆgÀnâÃ0iÀiÁ JAzÀÄ CªÀÄä C§âj¹zÁUÀ ²æÃPÀgÀ¤UÀÆ gÉÃV ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. vÁ£ÀÄ §zÀÄQgÉÆêÀUÀÆ𠤣Àß UÀAqÀ ªÀiÁrzÁÝzÀgÀÆ K£ÀÄ? MAzÀÄ ±ÀlÄð ºÁPÉÆ̼ÉÆîÃPÀÆ ºÉArÛà ªÀiÁvÀÄ PÉüÀÄwgÀ°¯Áè? JAzÀÄ ¥Àæw0iÀiÁV ¥Àæ²ß¹zÁUÀ ¥Áæ0iÀıÀB PÀĪÀÄÄä«UÉ PÀÄlÄA§ gÁdPÁgÀtzÀ ¸ÀégÀÆ¥À CxÀðªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ²æÃPÀgÀ ¸ÀAeÉ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ÁzÁUÀ CqÀÄUÉ ªÀÄ£É0iÀÄ°èzÀÝ qÀ§¯ÉÆØÃgï PÉ°é£ÉÃlgï PÀĪÀÄÄä«£À gÀÆ«ÄUÉ ¶¥sÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ eÁUÀzÀ°è ¹j0iÀÄ ºÉƸÀ ¸ÁåªÀÄìAUï gÁgÁf¸ÀÄwÛvÀÄÛ. ¶¥sïÖ DUÀĪÀÅzÀÄ PÉêÀ® MAzÀÄ ¦üæeï C®è, MAzÀÄ C¢üPÁgÀ PÉÃAzÀæªÉà JAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉƼÉzÀgÉ PÀÄlÄA§ gÁdPÁgÀtzÀ ¸ÀégÀÆ¥À CxÀðªÁUÀÄvÀÛzÉ. CµÉÖà C®è, ¸ÀªÀiÁdªÉÇAzÀgÀ CvÀåAvÀ PÀ¤µÀ× WÀlPÀªÁzÀ MAzÀÄ PÀÄlÄA§zÀ M¼ÀUÉ £ÀqÉ0iÀÄĪÀ gÁdPÁgÀtzÀ gÀÆ¥ÁAvÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ «¸ÀÛgÀtªÉà §»gÀAUÀzÀ°è £ÀqÉ0iÀÄĪÀ gÁdPÁgÀt JA§ CjªÀÇ ªÀÄÆqÀvÉÆqÀUÀÄvÀÛzÉ. ªÉÄÃ®Ä £ÉÆÃlPÉÌ PËlÄA©PÀ PÀvÉ C¤ß¹zÀÄÝ FUÀ CzÀÄ ¤dPÀÆÌ MAzÀÄ gÁdQÃ0iÀÄ PÀvÉ J¤¸À¯ÁgÀA©ü¸ÀÄvÀÛzÉ.   F ¸ÀAWÀµÀðzÀ°è PÀĪÀÄÄä ªÀÄvÀÄÛ ¹jUÉ EzÉÆAzÀÄ «£ï «£ï ¸À¤ßªÉñÀ JAzÀÆ ªÁåSÁ夸À§ºÀÄzÉãÉÆÃ. qÀ§¯ÉÆØÃgï PÉ°é£ÉÃlgÀ£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ¯Éà DZÉUÉ PÀ½¸À®Ä ¹jUÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è. ºÁUÉ0iÉÄà ¹j0iÀÄ ºÉƸÀ gɦüæfgÉÃlgÀ£ÀÄß vÀqÉ0iÀÄ®Ä PÀĪÀÄÄä«UÀÆ ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è. PÀvÉ0iÀÄ PÉÆ£É0iÀÄ°è PÀĪÀÄÄä ªÉƪÀÄäUÀ «Ä°AzÀ¤UÉ qÀ§¯ÉÆØÃgï PÉ°é£ÉÃlgÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ vÉÆÃj¸ÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ jÃw0iÀÄ°è CªÀ¼À «±ÀégÀÆ¥À zÀ±Àð£ÀªÀÇ ºËzÀÄ. ¦üæfÓ£À°è  vÀ£Àß UÀAqÀ£À PÉA¥ÀÅ ºÀÆ«£À CAV, dj0iÀÄAa£À ±Á®Ä, PÀ£ÀßqÀPÀ, vÁ£ÀÄ ¤AwgÀĪÀ vÀ£Àß UÀAqÀ PÀÆwgÀĪÀ ¥sÉÇÃmÉÆà EªÉ®èªÀ£ÀÆß ElÄÖPÉÆArgÀĪÀ PÀĪÀÄÄä «Ä°AzÀ£À£ÀÄß £À£Àß ¸ÁgÀÆ£À ¤Ã£ÁgÀ EmÉÆÌwÃ0iÉÄãÉÆà JAzÀÄ PÉý CªÀ£ÀÄ ºÀÆÕ JAzÁUÀ PÀtÚgÀ½¸ÀÄvÁÛ¼É. D ªÀÄÆ®PÀ £É£À¦£À ¸ÁvÀvÀåªÀ£ÀÄß PÁ0iÀÄÄÝPÉƼÀÄîªÀ PÀ£À¸ÀÄ PÁtÄvÁÛ¼É.
                                     *****
n.¦.C±ÉÆÃPÀ
CUÀæºÁgÀ
¸ÁUÀgÀ-577 401
94482 54228


ಭಾಷಾಂತರ ಪುಸ್ತಕಗಳು-Translated vernacular literature gaining popularity

Translated vernacular literature gaining popularity - Times Of India

ಕಡಿಮೆ ಮಾತು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ?-ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ

ಕಡಿಮೆ ಮಾತು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ?-Ravi Belegere- Jagadeesh Shettar

Monday, July 30, 2012

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ‘ನೀರೋ’ಗಳು..

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ‘ನೀರೋ’ಗಳು.. « ಅವಧಿ / avadhi

ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಂಗಳೂರು unedited ಘಟನಾವಳಿ

ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಂಗಳೂರು unedited ಘಟನಾವಳಿ « ಅವಧಿ / avadhi

ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ದೌರ್ಜನ್ಯ: ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲ -ಆರ್.ಇಂದಿರಾ

ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ದೌರ್ಜನ್ಯ: ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲ -Prajavani-R. Indira-

ಬಚ್ಚಲ ನೀರು ತಿಳಿಯಾದಡೇನು...ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಾಳ್ಯ

ಬಚ್ಚಲ ನೀರು ತಿಳಿಯಾದಡೇನು... -Prajavan- Chandrashekara Talya

ಹಲ್ಲೆಕೋರರು ವಿಕ್ಷಿಪ್ತರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದುದೇಕೆ?

ಹಲ್ಲೆಕೋರರು ವಿಕ್ಷಿಪ್ತರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದುದೇಕೆ? - Indiatimes Vijaykarnatka

ಬರ್ತ್ ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಟಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಡಿದರು...

ಬರ್ತ್ ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಟಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಡಿದರು... - Indiatimes Vijaykarnatka

ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನ ಅಧರ್ಮೀಯರು -ವೈದೇಹಿ

ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನ ಅಧರ್ಮೀಯರು - Indiatimes Vijaykarnatka-Vaidhehi- In the name of Religion...

ಮನೆತನಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ತಾರತಮ್ಯದ ಕತೆಗಳು - ಶಿವಸುಂದರ್

varthabharathi | kannada News, Latest kannada News from Gulf, Asia -,Shivasunder- Development and Inequality

ಮನುಷ್ಯ -ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ - ಪ್ರೊ / ಕೆ. ಆರ್.ಹಂದೆ

ಮನುಷ್ಯ - ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ- ಫ್ರೊ .ಕೆ. ಆರ್.ಹಂದೆ {2012 }
        ್"ಇದು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡಿದ ಚಿಂತನೆಯ ಲಹರಿ.ಈ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸುದೀರ್ಘ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ,ಮನುಷ್ಯ್ಯ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ೧೬ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಹುಟ್ತು ವಿಕಸನದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನ  ವಿಷಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ." ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಆರ್.ಹಂದೆ.
  ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ, ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವ , ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾದ, ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುವ , ನಗುವ-ನಗಿಸುವ, ವಿಶ್ವದ ಕುರಿತು ವಿಸ್ಮಯ ಪಡುವ ಮುನುಷ್ಯನ ಹಲವು ಮುಖಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಇಲ್ಲಿನ ಲೇಖನಗಳು  ಆಶಾವಾದಿ ಚಿಂತನೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ನೀವು ಓದಿ  ಎಳೆಯರಿಗೆ ಓದಲು ನೀಡಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕ.
 ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯ ಹಿರಿಯಡಕ
Manushya : Artha mathu Vyapthi
 Pro. K. R. Hande
 Published by-
 Vidyashree Publications,
Panchami, Nairkere Road
 UDUPI_ 576103
 Phone-0820-2523244
 Cover Design-  Gurudath Kamath
  First  Edition- 2012
 Pages- 16 + 172
 Price- Rs 150
         

ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ನೆನಪು- -D. V. Gundappa

`ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತ' -ಜಿ.ಎಸ್. ಅಮೂರ

`ಬಂಡಾಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತ' -Prajavani-Sathish Kuakarni- Sathish Samagra Kavithegalu

Saturday, July 28, 2012

ಡಾ/ ಪಾದೂರು ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ ಸಂಸ್ಮರಣ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ-29-7-2012 -ಕರೆಯೋಲೆ

muraleedhara upadhya hiriadka: ಡಾ/ ಪಾದೂರು ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ ಸಂಸ್ಮರಣ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ-29-7-2012 -ಕರೆಯೋಲೆ

ತಮಿಳರ ದಾರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದಾರಿ -ಡಿ. ಎನ್. ಶಂಕರ ಭಟ್

ತಮಿಳರ ದಾರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದಾರಿ - Indiatimes Vijaykarnatka- D. N. Shankara Bhat- Tamilians/ Kannadigas

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿಗ್ವಿಜಯ, ದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳ ದುರ್ಮರಣ -ಪ್ರವೀಣ್ ದಾಸ್

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿಗ್ವಿಜಯ, ದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳ ದುರ್ಮರಣ - Indiatimes Vijaykarnatka-Praveendas-   English and Local Languages

ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು -2012

ನವಪ್ರಕಾಶನ -PrajavaniKannada Books-2012 - {  Jan- to July-2012 }

ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದವರ ಜೀವನ ಚಿತ್ರಗಳು-ದೇವು ಪತ್ತಾರ

ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದವರ ಜೀವನ ಚಿತ್ರಗಳು -Prajavani-Besagarahalli Ramanna/ Kodagina Gouramma/ Chaduranga

`ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲು' ತಡವಾದದ್ದೇಕೆ? -ಕೆ.ಎನ್.ಹರಿಹರ

`ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲು' ತಡವಾದದ್ದೇಕೆ? -Prajavani-ಕೆ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ -K. S. Narasimhaswami/ K. N. Harihara

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದ ‘ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸರು’

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದ ‘ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸರು’ - Indiatimes Vijaykarnatka Attack on momestay-party at Mangalore- Cultere Police In Mangalore

ವಿ.ವಿ ಕುಲಪತಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕಳವಳ

ವಿ.ವಿ ಕುಲಪತಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕಳವಳ -Prajavani-  Appointment of v. c's in Karnataka

Friday, July 27, 2012

ಲಂಡನ್ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ - Opening Ceremony: London 2012 Olympics Begin

ಮಲದ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು...ಜಿ.ಎನ್. ಮೋಹನ್

ಮಲದ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು... - Indiatimes Vijaykarnatka-G. N. Mohan

ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ಶಾಸನ ಪತ್ತೆ

varthabharathi | kannada News, Latest kannada News from Gulf, Asia,  Vijayanagara Inscription discovered-

ಶಕುಂತಲೆಯೊಡನೆ ಕಳೆದ ಅಪರಾಹ್ನ -ಶುಭಾ ವಿಕಾಸ್

ರನ್ನನ ಕೃತಿ: ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ೨೮- ೭-೨೦೧೨ರಂದು

ರನ್ನನ ಕೃತಿ: ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ನಾಳೆ -Prajavani

ಲಂಡನ್ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ -ತಾಲೀಮು 2012 London Olympics - Opening Ceremonies Rehearsal

ವಿಸ್ಲಾವಾ ಸಿಂಬೋರ್ಸ್ಕಾ ಅವರ ಕವಿತೆಗಳು-ಎಚ್.ಎಸ್.ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್

ನಾದಲೀಲೆ-naadaleele: ವಿಸ್ಲಾವಾ ಸಿಂಬೋರ್ಸ್ಕಾ ಅವರ ಕವಿತೆಗಳು:  H. S. Raghavendra Rao  ವಿಸ್ಲಾವಾ ಶಿಂಬೋರ್ಸ್ಕಾ (1923-2012) ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ, ಪ್ರಬಂಧಕಾರ್ತಿ, ಚಿತ್ರಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅನುವಾದಕಿ. ಇವರು, ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಬಹುಭ...

Thursday, July 26, 2012

ಬೆತ್ತಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಕನಸಿನ ದೀಪ- ಕೈಫಿ ಅಜ್ಮಿ/ವಿಭಾ--ಬೆತ್ತಲೆ ಫಕೀರ-ಅಲೀ ಸರ್ದಾರ್ ಜಾಫ್ರಿ/ಜ.ನಾ.ತೇಜಶ್ರೀ--ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿ- -ಫೈಜ್/ಬಾಗೇಶ್ರೀ--

The Hindu : Arts / Books : On the trail of freedom ಎಚ್..ಎಸ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್

ಮೋಹಕ ನಗರ ಲಂಡನ್ ವಾಸದ ಅನುಭವಲೋಕ.. ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಹಾ

ಮೋಹಕ ನಗರ ಲಂಡನ್ ವಾಸದ ಅನುಭವಲೋಕ.. -Prajavani-Ramachandra Guha-    London- Beautiful City

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ - ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ

ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ -Prajavani

ಸಾಹಿತಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಸಾವು -

ಸಾಹಿತಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಸತ್ಯಂಪೇಟೆ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಸಾವು -Prajavani- Kannada Writer        Linganna Satyampete expired

ಅಸ್ಸಾಂ ದಳ್ಳುರಿ: ರುದ್ರಭೂಮಿಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ ಹಳ್ಳಿಗಳು! -

ಅಸ್ಸಾಂ ದಳ್ಳುರಿ: ರುದ್ರಭೂಮಿಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ ಹಳ್ಳಿಗಳು! - Indiatimes Vijaykarnatka- Vilolence in Assam

ಹೆಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಹಿಂದಿರುವುದು ಗಂಡಿನ ಲೈಂಗಿಕತೆಯೇ? -ಸುಕನ್ಯಾ ಕನಾರಳ್ಳಿ

ಹೆಣ್ಣಿನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಹಿಂದಿರುವುದು ಗಂಡಿನ ಲೈಂಗಿಕತೆಯೇ? - Indiatimes Vijaykarnatka-Sukanya Kanaralli

ಬರಹಗಾರನೊಬ್ಬನ ಬದುಕಿನ ಕೆಲವು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಿತ್ರಗಳು-ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ

ಬರಹಗಾರನೊಬ್ಬನ ಬದುಕಿನ ಕೆಲವು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಿತ್ರಗಳು

ಕ್ಯಾ . ಸಹಗಲ್ - Cap. Lakshmi Sahgal - A revolutionary and a singer

`ವಚನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಳಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುಗೆ ಅನನ್ಯ'

ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಎನ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ - V. N. Venkatalaxmi

Wednesday, July 25, 2012

ತೋಮಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರೋಮರ್ ಅವರ ಕವಿತೆಗಳು-ಎಚ್.ಎಸ್.ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್

ನಾದಲೀಲೆ-naadaleele: ತೋಮಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರೋಮರ್ ಅವರ ಕವಿತೆಗಳು:  H. S. Raghavendra Rao       ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಚಿತ್ರ ಇಗೊ, ತುಕ್ಕುಕಲೆ ಹರಡಿರುವ ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟ ಹಡಗು ಕಡಲೀಚೆಯ ಒಳನೆಲದಲಿ, ಇದರದೇನು ಕಾರ್ಯ? ಭೂತಾಕಾರದ ಆರಿದ ದೀಪ, ಶೀತಲನೆಲದಲಿ ನಿಶ್ಚಲರೂ...

ಕೇಂದ್ರದಿಂದಲೇ `ಸುಪ್ರೀಂ' ಆದೇಶದ ಅಣಕ! - ಪ್ರವೀಣ್ ಭಾರ್ಗವ್

ಕೇಂದ್ರದಿಂದಲೇ `ಸುಪ್ರೀಂ' ಆದೇಶದ ಅಣಕ! -Prajavani- Praveen Bharghav

ಮೋಡಬಿತ್ತನೆಗೆ ಲೇಸರ್ ಲಾಸ್ಯ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪಹಾಸ್ಯ --ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗಡೆ

ಮೋಡಬಿತ್ತನೆಗೆ ಲೇಸರ್ ಲಾಸ್ಯ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪಹಾಸ್ಯ -Prajavani - Nagesh Hegade

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕುಳಂದೈಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ -2012

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕುಳಂದೈಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - Indiatimes Vijaykarnatka Magsaysay Award -2012 to Mr. Kualandei

ಜಾಗತೀಕರಣ -ಆ ಮುಖಾ ಈ ಮುಖಾ- The Dark Side of Globalisation

ಶ್ರೀ ಪ್ರಣವ್ ಮುಖರ್ಜಿ - Pranab Mukherjee takes oath as 13th President of India - Tv9

ಡಾ.ಸ.ಜ.ನಾ ತ್ಯಾಗ, ಸರಳತೆಗೆ ಅನ್ವರ್ಥ

ಡಾ.ಸ.ಜ.ನಾ ತ್ಯಾಗ, ಸರಳತೆಗೆ ಅನ್ವರ್ಥ -Prajavani-S. J. Nagalotimatha

ವಸಂತಸೇನಾ - Vasantsena

ಮಾನಸಿ ಸುಧೀರ್ -ಉದಯ ಟಿ.ವಿ ಯ ’ ಸೀತೆ " ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಹಿನಿಯಾಗಿ

(164) Manasi Sudhir

ಕಾರಂತ ಲೇಖನಗುಚ್ಛ – ೧- V. N. Venkatalaxmi

Tuesday, July 24, 2012

……ಗಾಂಧೀಜಿ ಮೌನವಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು -ಸಂಯುಕ್ತಾ ಪುಲಿಗಲ್

……ಗಾಂಧೀಜಿ ಮೌನವಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು « ಅವಧಿ / avadhi-Samyukta Puligal

ಕೆ ಎಸ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

ಕೆ ಎಸ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಇನ್ನಿಲ್ಲ « ಅವಧಿ / avadhi K. S. Poornima { Pro. L. B. College, Sagar } Expired on 24-7-2012

ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕುಸಿದಾಗ, ಸಂಘದ ಮೌನ ತರವೇ?

ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕುಸಿದಾಗ, ಸಂಘದ ಮೌನ ತರವೇ? -Prajavani -Madduru Surendra Budya- R S S and Values

ನೂರಿಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಪ್ರಯೋಗಪಶುಗಳು

ನೂರಿಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಪ್ರಯೋಗಪಶುಗಳು - Indiatimes Vijaykarnatka Indian Medical System

ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯಿರಿ - MySmartPrice

MySmartPrice: Mobile Phone Price in India

ಕುಮಟಾ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಯ ವೈಭವ

ಲಾಸ್ಯ ಕಾವ್ಯ - LASYA KAVYA - Alarmel Valli - The Official Trailer

ಸ್ವರ್ಗದೊಳೀ ಸ್ನೇಹ ದೊರೆವುದೇನು? (ವಿ.ಸೀ, ಮಧುರಚೆನ್ನ, ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು, ಎಸ್.ವಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ)

ಕಣಜ » » ಸ್ವರ್ಗದೊಳೀ ಸ್ನೇಹ ದೊರೆವುದೇನು? (ವಿ.ಸೀ, ಮಧುರಚೆನ್ನ, ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು, ಎಸ್.ವಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ) G. N. Venkatalaxmi- Vi. See, Madhrachenna, Kademgodlu, S. V. Parameshvara Bhat

Monday, July 23, 2012

ನೇಮಿಚಂದ್ರ - ದಿಲ್‌ ಹೈ ಛೋಟಾ ಸಾ, ಛೋಟೀ ಸೀ ಆಶಾ...

ಚಿನುವಾ ಅಚಿಬೆ- ಮದುವೆ ಎಂಬುದೊಂದು ಖಾಸಗಿ ಸಂಗತಿ

Udayavani: Kannada ಅನುವಾದ- ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಸತೀಶ್- Chinuva Achibe -Marriage is a  Private Affair- Kannada Translation by- Gubbacchi Sathish

ಸನ್ನತಿ: ಪ್ರಾಚೀನ ಧಾರ್ಮಿಕ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ -ಡಾ / ಸೂರ್ಯನಾಥ ಕಾಮತ್

ಸನ್ನತಿ: ಪ್ರಾಚೀನ ಧಾರ್ಮಿಕ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ - Indiatimes Vijaykarnatka- Ancient Commercial City- Sannati- Dr. Suryanath Kamath

ಕ್ಯಾ / ಸಹಗಲ್ - Captain Lakshmi Sahgal (1914 - 2012) - A life of struggle

The Hindu : News / National : Captain Lakshmi Sahgal (1914 - 2012) - A life of struggle

ಗಡ್ಡ(ಗುಡ್ಡ)ಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಬಾವಿ ತೋಡುವ ಜನ

ಗಡ್ಡ(ಗುಡ್ಡ)ಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಬಾವಿ ತೋಡುವ ಜನ -Prajavani-Sri Panditaradya Shivacharya Swamiji, Sanehalli

ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಎಸ್‌ವೈ ಚಾಟಿ

ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಎಸ್‌ವೈ ಚಾಟಿ -Prajavani B. S. Yediyurappa criticises Bjp Gov of Karnataka

ವೈರ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆ- ಶೂದ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

varthabharathi | kannada News, Latest kannada News from Gulf, Shudra Srinivas

ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ಮದುವೆ; ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆಯೆಡೆಗೆ ನಿರಂತರ ಪಯಣ-ಉಷಾ ಕಟ್ಟೇಮನೆ

Gopi Chand Narang - A Literary Odyssey

(Hindi) Dr.M S Krishnamurthy - Life Journey

ಬೃಂದಾವನದಿ ಕೊಳಲೂದಲಿಲ್ಲವೇ

ಹೆಸರು ದೊಡ್ಡ, ಮೊಸರು ತೆಳ್ಳ - ಪಿ.ಬಿ.ಪ್ರಸನ್ನ

Udayavani: Kannada-ಹಾಸ್ಯ ಲೇಖನ- P. B. Prasanna- Hesaru Dodda, Mosaru Tella  { Kannada Proverb }

ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದ ಹಾಡು - KUNDAPURA KANNADA SONG (RK HEBRI)

ಕ್ಯಾ/ ಸೆಹೆಗಲ್ -ಜೈ ಹಿಂದ್ - Captain Laxmi Sehgal - Hum Bharat Ki Beti Hain

ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ನ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೆಹಗಲ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ನ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸೆಹಗಲ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ -Prajavani- Azad Hind Fouz Caption Laxmi Sehegel   expired

ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಚಹರೆ! - ವೆಂಕಟೇಶ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ

ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಎಂಟು ಪುಟಗಳ ಸಂಗೀತ ಮಾಸಪ...

Sunday, July 22, 2012

ನಾಗರ ಹಾವೆ.. ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾವ್

ನಾಗರ ಹಾವೆ.. | kindarajogi-Panje Mangesha Rao- Nagara hAve...

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ-ಶಾಂತಿ ನಾಯಕ್, ಹೊನ್ನಾವರ

SHANTHI NAYAK HONNAVAR: ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು  ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ಡಂಭಾಚಾರದ ಪೂಜೆ.         ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಸ್ಥಾನವಿದೆ ನಿಜ. ಅದು ಅಂದು ಮುಗ್ಧ ಮಾನವ ತನ್ನ ಮನ...

ಕವಿತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಮಾತಿನಲಿರುವ ಮೌನದಂತೆ ಕೇಶವ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಕವಿತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಮಾತಿನಲಿರುವ ಮೌನದಂತೆ « ಅವಧಿ / avadhi-Keshava Kulkarni -Kannada Poem

ಹಳೆಯ ಕನಸಿನ ಚುಂಗು ಹಿಡಿದು ಹೊರಟಿರುವ ಪವಾರ್ -ದಿನೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು

ಹಳೆಯ ಕನಸಿನ ಚುಂಗು ಹಿಡಿದು ಹೊರಟಿರುವ ಪವಾರ್ -Prajavani-Dinesh Amin Mattu- Mr Pavar and his old Dreams

ಮತಾಧೀಶರು ಹಾಗು ಪಥಾಧೀಶರು

ಮತಾಧೀಶರು ಹಾಗು ಪಥಾಧೀಶರು -Prajavani Dr. Shivamurthy Swamiji

`ಸಂಕಟ ನಿವಾರಕ' ಪ್ರಣವ್ ಹೊಸ ಪಯಣ

`ಸಂಕಟ ನಿವಾರಕ' ಪ್ರಣವ್ ಹೊಸ ಪಯಣ -Prajavani Pranab Mukherji- New Journey

ತುಳುನಾಡಿನ ನಾಗಮಂಡಲ

ಜೋಗದ ಜಲಪಾತ

ಮರುಕಳಿಸಿದ ಜೋಗಫಾಲ್ಸ್ ವೈಭವ

ಮರುಕಳಿಸಿದ ಜೋಗಫಾಲ್ಸ್ ವೈಭವ - Indiatimes Vijaykarnatka- Jog Falls

ಹುಯ್ಯೋ, ಹುಯ್ಯೊ ಮಳೆರಾಯ, ಕರ್ನಾಟಕಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ’ -

ಹುಯ್ಯೋ, ಹುಯ್ಯೊ ಮಳೆರಾಯ, ಕರ್ನಾಟಕಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ’ - Indiatimes Vijaykarnatka- Haldodderi Sudhindra-

ಅನಕೃ ಸ್ಮಾರಕ ವಿವಾದ ಶೀಘ್ರ ಇತ್ಯರ್ಥ:ಸುರೇಶ್‌ಕುಮಾರ್

ಅನಕೃ ಸ್ಮಾರಕ ವಿವಾದ ಶೀಘ್ರ ಇತ್ಯರ್ಥ:ಸುರೇಶ್‌ಕುಮಾರ್ - Indiatimes Vijaykarnatka N. S. Laxminarayana Bhat - A. N. Krishna Rao Award-2012

: ಪ್ರತಿ ಓದಿನಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಹೊಳಹು ನೀಡುವ “ಕರ್ವಾಲೋ”

ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ?: ಪ್ರತಿ ಓದಿನಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಹೊಳಹು ನೀಡುವ “ಕರ್ವಾಲೋ”: ತೇಜಸ್ವಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳೇ ಹಾಗೆ. ವಿಡಂಬನೆ, ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳು, ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯಂಗ್ಯ – ಇವಿಷ್ಟೂ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಓದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆಯೆನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ...

ಡಾ/ ಪಾದೂರು ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ ಸಂಸ್ಮರಣ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ-29-7-2012 -ಕರೆಯೋಲೆ


 Dr PADURU GURURAJA BHAT COMMEMORATION VOLUME
 Edited by MURALEEDHARA UPADHYA HIRIADKA
 P. Parashurama Bhat
 BOOK RELEASING Function At
 RAVINDRA MANTAPA,M.G. M college, Udupi
29-7-2012-Sunday-4.15pm 
 Chief Guests-
 DR. Mallepuram Venkatesh,V. C
Karnataka Sanskrit University, Bangalore
 Sri Erya Laxminarayana Alva
 Sri  Raghupathi Bhat, M. L. A, Udupi
President
 Pro. Sripathi Tantri
 Chairman, Paduru Gururaja Bhat Trust, Udupi
 WELCOME
 Contact-9448215779 {M. Upadhya }
9448130948 { Raghupathi Rao }

ಪ್ರಣವ್ ಮುಖರ್ಜಿ { ಸಂದರ್ಶನ } Pranab Mukherjee's Exclusive interview before entering Rashtrapati Bhava...

ಭಾರತದ 13ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಣವ್ ಮುಖರ್ಜಿ

ಭಾರತದ 13ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಣವ್ ಮುಖರ್ಜಿ -Prajavani- Pranav Mukharji- 13th President of India

ಅನುದಿನದ ಅಂತರಗಂಗೆ { ಪ್ರತಿಭಾ ನಂದಕುಮಾರ್ } Anudinada Antaragangey

Love For Life, Life For Love: Anudinada Antaragangey « Crazy Mind's Eye

Saturday, July 21, 2012

ಕವಿಯನ್ನೇ ಚಕಿತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಕೇತಗಳು -ಪ್ರಭಾಕರ ಆಚಾರ್ಯ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಾಲೋಕ: ಕವಿಯನ್ನೇ ಚಕಿತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಕೇತಗಳು - Indiatimes Vijaykarnatka- Prabhakara Acharya- Symbols and Images in Poetry

ನಜರಾನಾಗಳು - ಬಾ. ರಹಮತುಲ್ಲಾ { ತೆಲುಗು ಕವಿ } ಅನುವಾದ- ಸ. ರಘುನಾಥ

ನಜರಾನಾಗಳು - Indiatimes Vijaykarnatka-Najarana by Ba. Rahamatulla { Telugu } Kannada Translation by- Sa. Raghunath

ಹೀಗೊಂದು ಅಜ್ಜಿಕತೆ - ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ

ಬಹುರೂಪ: ಹೀಗೊಂದು ಅಜ್ಜಿಕತೆ - Indiatimes Vijaykarnatka- Purushottama Bilimale- Kannada Folk tale

ಧಾರೇಶ್ವರ - ಪೋಗಿ ಬಹೆ ನಾ ನಾಗವೇಣಿಯೆ... { ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತಿಕೆ }

ಉಲ್ಲಾಸ - ಉತ್ಸಾಹದ ಉತ್ತುಂಗ - ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್

ಉಲ್ಲಾಸ - ಉತ್ಸಾಹದ ಉತ್ತುಂಗ -Prajavani-Gopalakrishna Hegade- Olympics

ದೇವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ v/s ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪರಮಾಣು ತತ್ವ - ಡಾ / ಕುಶಾಲ ಬರಗೂರು

ದೇವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ v/s ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪರಮಾಣು ತತ್ವ -Prajavani-Dr. Kushala Baraguru - God and God Particle

ಬರಿಗಾಲ ಭಗೀರಥ -ನಂದಿಕೇಶ್ವರಮಠ -ಪದ್ಮರಾಜ ದಂಡಾವತಿ

ಇಂಥ ಬರಿಗಾಲ ಭಗೀರಥ ಊರಿಗೊಬ್ಬ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ...! -Prajavani - Nandishvaramatha by Padmaraja Dandavathi

ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಾಂವ

ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಾಂವ -Prajavani- C. N. Krishnamachar

ವಾಸುಕಿ - Deconstructing Kannada Songs

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತಿರುವ ವಡ್ಡರಸನ ಆಸ್ಥಾನ

ತೊಮೆಯೆ ಎಂಬ ಶಾಲೆಯೂ, ತೊತ್ತೋ-ಚಾನ್ ಎಂಬ ಮುದ್ದು ಹುಡುಗಿಯೂ

ಬೇ೦ದ್ರೆ ಅ೦ದ್ರೆ ಬೇ೦ದ್ರೆಯೇ!

ಬೊಳುವಾರು ಅವರ "ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಓಟ""-ಟಿ.ಪಿ. ಅಶೋಕ


       ¨ÉƼÀĪÁgÀÄ CªÀgÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷åzÀ Nl

PÀ£ÀßqÀzÀ CvÀÄåvÀÛªÀÄ PÀvÉUÁgÀgÀ°è M§âgÁzÀ ¨ÉƼÀĪÁgÀÄ ªÀĺÀªÀÄzï PÀÄAk CªÀgÀÄ EzÀĪÀgÉUÉ CvÀÛ EvÀÛUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ(1979), zÉêÀgÀÄUÀ¼À gÁdåzÀ°è(1983), CAPÀ(1986), DPÁ±ÀPÉÌ ¤Ã°¥ÀgÀzÉ(1992) ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ vÀÄAqÀÄ UÉÆÃqÉ(2000) JA§ LzÀÄ PÀxÁ ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉ. ªÀÄÄRåªÁV zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Éè0iÀÄ ªÀÄÄvÀÄÛ¥Áàr JA§ ¸ÀtÚ Hj£À°è §zÀÄPÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄĸÀ¯Áä£À ¸ÀªÀÄÄzÁ0iÀÄzÀ zÉÊ£ÀA¢£À fêÀ£ÀzÀ ¸ÀÄR-zÀÄBRUÀ¼À£ÀÄß, EPÀÌlÄÖ-©PÀÌlÄÖUÀ¼À avÀæt F PÀvÉUÀ¼À°è ¤gÀƦvÀªÁVªÉ.   ªÀÄÆgÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À    CªÀgÀ PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅUÀ¼À «PÁ¸ÀPÀæªÀÄzÀ°è UÀªÀĤ¹zÁUÀ 0iÀÄxÁxÀð ¤gÀÆ¥ÀuɬÄAzÀ ªÁ¸ÀÛªÀªÁzÀ, «ªÀıÁðvÀäPÀ ªÁ¸ÀÛªÀªÁzÀ, ®WÀÄ C£ÀÄPÀgÀt-»ÃUÉ §gÀªÀtÂUÉ0iÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è MAzÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ PÁtÄvÀÛzÉ. avÀæUÀ¼ÀÄ, WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ, ¥ÁvÀæavÀætUÀ¼ÀÄ, ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀAWÀµÀðUÀ¼ÀÄ, ¥ÀjºÁgÀUÀ¼ÀÄ-»ÃUÉ PÀvÉUÀ¼À gÀÆ¥ÀªÀÇ §zÀ¯ÁUÀvÉÆqÀVªÉ. ªÉÆzÀ ªÉÆzÀ®Ä gÉÆõÀ, ªÀåAUÀåUÀ¼ÀÄ qsÁ¼ÁV ªÀåPÀÛªÁUÀÄwÛzÀÝgÉ ªÀÄÄA¢£À ºÀAvÀzÀ°è MAzÀÄ §UÉ0iÀÄ ¤ªÀÄð® «£ÉÆÃzÀ ¨ÉƼÀĪÁgÀgÀ°è ¥ÀæzsÁ£ÀªÁV PÁt¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. ¨sÁªÀ¤µÀ×vɬÄAzÀ ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ×vÉ0iÀÄvÀÛ ªÀiÁ£À«Ã0iÀÄ C£ÀÄPÀA¥ÀzÀvÀÛ ZÀ°¹gÀĪÀ ¨ÉƼÀĪÁgÀÄ PÀvÉUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁ0iÀÄzÀ M¼ÀV£À EPÀÌlÄÖUÀ¼À£ÀÄß zÀlÖªÁV awæ¹gÀĪÀAvÉ D ¸ÀªÀÄÄzÁ0iÀĪÀÅ EvÀgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁ0iÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ElÄÖPÉÆArgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÆß J®è ¸ÀÆPÀë÷ävÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAQÃtðvÉ0iÀÄ°è ±ÉÆâü¹PÉÆAqÀÄ §A¢ªÉ. ªÉÆzÀ® PÀvÉUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁfPÀ C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ, zsÁ«ÄðPÀ ±ÉÆõÀuÉUÀ¼ÀvÀÛ NzÀÄUÀgÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼É0iÀÄĪÀÅzÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀ ¥ÀæzsÁ£À GzÉÝñÀªÁVvÀÄÛ. ªÀÄÄA¢£À ºÀAvÀzÀ°è ªÀÄ£ÀĵÀågÀ£ÀÄß PÉêÀ®, ¸ÀAPÉÃvÀ-¥ÀæwÃPÀUÀ¼ÁV £ÉÆÃqÀzÉ C¥Ààl ªÀÄ£ÀĵÀågÀ£ÁßV £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉA§ D±À0iÀÄ ªÀåPÀÛªÁUÀvÉÆqÀVvÀÄ. eÁw-PÉÆêÀÄÄ-zsÀªÀÄð-ªÀUÀ𫲵ÀÖ UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¹0iÀÄÆ CªÀÅUÀ¼À£ÀÆß «ÄÃjzÀ ªÀÄ£ÀĵÀåvÀézÀ°è £ÀA©PÉ-D¸ÀQÛUÀ¼ÀÄ ¨É¼É0iÀįÁgÀA©ü¹zÀªÀÅ. zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ¸ÁéxÀðPÉÌ §¼À¹PÉÆAqÀÄ D ªÀÄÆ®PÀ EvÀgÀgÀ£ÀÄß ±ÉÆö¸ÀĪÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÉÆzÀ® PÀvÉUÀ¼À°è C£ÁªÀgÀtUÉƼÀÄîwÛzÀÝgÉ, ªÀÄÄA¢£À ºÀAvÀzÀ°è zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ¤µÉ׬ÄAzÀ C£ÀĸÀj¸ÀĪÀªÀgÀvÀÛ®Æ ¯ÉÃRPÀgÀ ®PÀë÷å ºÀj0iÀįÁgÀA©ü¹vÀÄ. MnÖ£À°è ºÉüÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ «zÉÆæúÀzÀ £É¯ÉUÀ½AzÀ £ÀA©PÉ0iÀÄ £É¯ÉUÀ¼ÀvÀÛ ¨ÉƼÀĪÁgÀgÀ PÀxÀ£À ZÀ°¸ÀÄwÛzÉ. ¨ÉƼÀĪÁgÀÄ  vÀªÀÄä §gÀªÀtÂUÉ0iÀÄ DgÀA©üPÀ ºÀAvÀzÀ°è §zÀÄQ£À ©üÃPÀgÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ ©r¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ±ÉÆõÀuÉ0iÀÄ, PÉÆêÀÄÄ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁzÀzÀ C£ÉÃPÀ ªÀÄÄRUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä PÀxÉUÀ¼À°è §0iÀÄ°UɼÉ0iÀÄÄvÀÛzÀÝgÀÄ. zsÀªÀÄ9ªÀÅ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ£ÀÄß ¥ÀævÉåÃQ¸ÀĪÀ CA±ÀªÁV0iÉÄà ºÉZÁÑV ªÀÄÆr§gÀÄwÛvÀÄÛ. UÀÄr ªÀĹâ ZÀZÀÄ9UÀ¼ÀÄ zsÁ«Ä9PÀ ±ÉÆõÀuÉ0iÀÄ PÉÃAzÀæUÀ¼É¤¹zÀݪÀÅ. ªÀÄ£ÀĵÀå£À WÀ£ÀvÉ, zÉÆqÀØvÀ£ÀUÀ¼À avÀæUÀ½VAvÀ CªÀ£À C®àvÀ£À, PËæ0iÀÄ9UÀ¼À avÀæUÀ¼Éà qsÁ¼ÁVzÀݪÀÅ. DzÀgÉ  CªÀgÀ Fa£À gÀZÀ£ÉUÀ¼À°è MvÀÄÛ §zÀ¯ÁVzÉ. ªÀåAUÀåQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ «£ÉÆÃzÀ, «£ÉÆÃzÀzÀ eÉÆvÉUÉ MAzÀÄ §UÉ0iÀÄ DvÀ9vÉ PÁt¹PÉÆArªÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå ¥Àæ0iÀÄvÀßUÀ¼À°è, ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À°è ºÉaÑ£À £ÀA©PÉ §A¢zÉ. ªÀĹâ FUÀ d£À ¸ÀªÀÄÄzÁ0iÀĪÉÇAzÀgÀ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ªÀÄ£À¹ì£À C©üªÀåQÛ0iÀÄÆ DV PÀArzÉ. zsÀªÀÄ9ªÀ£ÀÄß £ÀA©zÀªÀgÀ, ªÀiË°éUÀ¼À ªÀåAUÀåavÀæUÀ¼À£ÀÄß ©r¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è ¨ÉƼÀĪÁgÀÄUÉ FUÀ CµÁÖV D¸ÀQÛ EzÀÝAw®è. zsÀªÀÄ9ªÀ£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ°è, ¸ÁwéPÀ ªÀiÁ£À«Ã0iÀÄ ªÀiË®åUÀ¼À ºÀÄqÀÄPÁlzÀ°è ¨ÉƼÀĪÁgÀÄ ºÉƸÀ PÀxÉUÀ¼ÀÄ ºÉƸÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛªÉ. CAzÀgÉ ¯ÉÃRPÀgÀÄ FUÀ Erà ¸ÀªÀÄÄzÁ0iÀĪÉÇAzÀ£ÀÄß DvÀ䫱Áé¸ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÉ0iÀÄÄwÛzÁÝgÉ. ºÀļÀÄPÀÄUÀ¼À£ÀÄß §0iÀÄ°UɼÉ0iÀÄĪÀÅzÀQÌAvÀ ºÉZÁÑV zsÀªÀÄ9ªÀÄÆ®zÀ¯Éèà EgÀ§ºÀÄzÁzÀ EvÁåvÀäPÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß vÀqÀ« £ÉÆÃqÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ PÁtÄvÀÛzÉ. »A¢£À PÀxÉUÀ¼À°è zsÁ«Ä9PÀ DªÀgÀtªÉA§ÄzÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀ gÁ±À£À°¸ïÖ J£ÀߧºÀÄzÁzÀ ¤®ÄªÀÅUÀ½UÉ, ¥Àæw¨sÀl£É0iÀÄ £É¯ÉUÀ½UÉ MAzÀÄ ¥ÀǪÀ9¥ÀPÀëªÉA§AvÉ zsÁgÀtªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. FUÀ MAzÀÄ d£À¸ÀªÀÄÄzÁ0iÀÄzÀ ¨sÁªÀfêÀ£ÀzÀ ¸ÁªÀ0iÀÄĪÀ CAUÀªÉA§AvÉ PÀnÖPÉƼÀÄîvÀÛzÉ.  EzÀgÀxÀ9 FUÀ ¨ÉƼÀĪÁgÀÄ PÀxÁdUÀwÛ£À°è ¸ÀdÓ£ÀgÉà vÀÄA©zÁÝgÉ, zÀÄd9£ÀgÀÄ E®èªÉà E®è JAzÀÄ C®è. vÀªÀÄä zsÀªÀÄ9ªÀ£ÀÄß nÃQ¹0iÉÄà ¸ÉPÀÄå®gï J¤¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ MvÀÛqÀªÀ£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ ©lÄÖPÉÆnÖzÁÝgÉ. ¨ÉƼÀĪÁgÀÄ vÀªÀÄä ºÉƸÀ PÀxÉUÀ¼À°è zsÁ«Ä9PÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß «dÈA©ü¹ §gÉ0iÀÄÄwÛ®è. CxÀªÁ CªÀgÀ «ªÀıÁ9vÀäPÀ zÀȶÖPÉÆãÀPÉÌ ZÀÄåw §A¢zÉ JAzÀÆ C®è. ªÀÄ£ÀĵÀågÀ£ÀÄß, ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß, ¸ÀA¸ÉÞUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj¨sÁ«¹PÉƼÀÄîªÀ jÃw ªÀiÁvÀæ §zÀ¯ÁVzÉ JAzÀxÀ9.  CªÀgÀ Fa£À PÉ®ªÀÅ PÀvÉUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ d£Àßvï , CTgÀvï, EzÀÝvï, E¨ÁzÀvï, JAzÀÄ EgÀĪÀÅzÀÄ DPÀ¹äPÀªÉãÀ®è. D ±À§ÝUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¨sÁµÉ0iÀÄ PÉêÀ® ¥ÀzÀUÀ¼ÁVgÀzÉ PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉUÀ¼ÀÆ DVªÉ JA§ CA±ÀªÀ£ÀÄß «¸ÀÛj¸ÀĪÀ CUÀvÀå«®è. F PÀxÉUÀ¼À°è ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ zsÀªÀÄ9zÀ M¼ÀUÉà ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ0iÀÄÄvÀÛªÉ JA§ÄzÀÄ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀAUÀw.

PÉ®ªÀÅ ªÀgÀĵÀUÀ¼À »AzÉ ¨ÉƼÀĪÁgÀÄ ¸ÁévÀAvÀæ÷åzÀ Nl JA§ PÀvÉ0iÉÆAzÀ£ÀÄß §gÉ¢zÀÝgÀÄ. 1947. zÉñÀPÉÌ ¸ÁévÀAvÀæ÷å §A¢zÉ. DzÀgÉ CzÀÄ ¥ÁQ¸ÁÛ£À ªÀÄvÀÄÛ EAr0iÀiÁUÀ¼ÉAzÀÄ «¨sÀfvÀªÁVzÉ. J¯ÉèqÉ »A¸É; zÉÆA©; gÀPÀÛ¥ÁvÀ. £ÀÆgÁgÀÄ ªÀgÀĵÀUÀ½AzÀ £ÉgɺÉÆgÉ0iÀiÁVzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ, PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «gÉÆâü ¥Á¼À0iÀÄUÀ½UÉ zÀÆqÀ®ànÖzÁÝgÉ. «¨sÀd£É0iÀÄ £ÀAvÀgÀ ¥ÁQ¸ÁÛ£ÀªÉAzÀÄ PÀgÉ0iÀÄ®àqÀÄwÛgÀĪÀ zÉñÀ¢AzÀ C£ÉÃPÀ »AzÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹RÍgÀÄ, ºÁUÉ0iÉÄà EAr0iÀiÁ¢AzÀ C£ÉÃPÀ ªÀÄĸÀ¯Áä£ÀgÀÄ ¨ÉÃgɨÉÃgÉ PÁgÀtUÀ½UÁV ¸ÀܼÁAvÀgÀUÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. EAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ZÁAzï D° JA§ ¥ÁQ¸ÁÛ¤ ªÀÄĸÀ¯Áä£À 0iÀÄĪÀPÀ£ÉƧâ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¥ÀjavÀgÁVzÀÝ E§âgÀÄ ¹SïÍ 0iÀÄĪÀw0iÀÄgÀ£ÀÄß gÀQë¹, ¥ÁQ¸ÁÛ£ÀzÀ UÀr zÁn¸ÀĪÀ ªÀiÁ£À«Ã0iÀÄ ¥Àæ0iÀÄvÀßzÀ°è DPÀ¹äPÀªÁV vÁ£ÀÆ zɺÀ°UÉ §AzÀÄ©qÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ £ÁlQÃ0iÀÄ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ0iÉÆAzÀgÀ°è CªÀ£ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ£É. CµÉÖà C®è, vÀ£Àß fêÀªÀ£ÀÄß G½¹PÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV ¥Áèmï¥sÁgÀA ¢QÌUÉ NqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀ JA§°èUÉ D PÀvÉ ªÀÄÄPÁÛ0iÀÄUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. EzÉà PÀvÉ0iÀÄ£ÀÄß E£ÀÆß MAzÀÄ ¸Á«gÀPÀÆÌ ºÉaÑ£À ¥ÀÅlUÀ¼ÀµÀÄÖ «¸ÀÛj¹ EzÉà ºÉ¸Àj£À §ÈºÀvï PÁzÀA§j0iÀÄ£ÀÄß ¨ÉƼÀĪÁgÀÄ 2012gÀ°è ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉ. ¸ÁévÀAvÀæ÷åzÀ Nl JA§ F PÁzÀA§j PÀ£ÀßqÀzÀ Cw ¢ÃWÀð PÀxÁ£ÀPÀUÀ¼À°è MAzÁVzÉ. PÁzÀA§j0iÀÄ ªÉÆzÀ® JgÀqÀÄ CzsÁå0iÀÄUÀ¼ÀÄ EzÉà ºÉ¸Àj£À ªÉÆzÀ°£À PÀvÉ0iÀÄ ¥ÀjµÀÌöÈvÀ gÀÆ¥ÀªÉà DVªÉ. ¥Áèmï¥sÁgÀA ¢QÌUÉ NqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀ ZÁAzï D°0iÀÄ ªÀÄÄA¢£À C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ fêÀ£À «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉƼÀĪÁgÀÄ PÁzÀA§j0iÀÄÄ zÀlÖªÁV awæ¸ÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. FUÀ eÉÆýUÉ ¨Á¨Á JAzÀÄ PÀgɬĹPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ, C¯ÉªÀiÁj ¥sÀQÃgÀ£ÁVgÀĪÀ, ªÀÄÄvÀÄÛ¥Áàr0iÀÄ ªÀÄƸÀdÓ£ÀªÀgÀ ªÀÄUÀ §zÀÄæ¢Ýãï£ÉÆA¢V£À ¨sÉÃn0iÀÄÄ ZÁAzï D°0iÀÄ ¨sÀ«µÀåªÀ£Éßà ¤zsÀðj¹©qÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£ÉÆA¢UÉ D HgÀÄ F HgÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛvÁÛ CAwªÀĪÁV CªÀ£ÀÄ ªÀÄÄvÀÄÛ¥ÁàrUÉ §gÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£É0iÀÄ°è, CAzÀgÉ vÀ£Àß vÀAzÉ ªÀÄƸÀdÓ£ÀªÀgÀ ªÀÄ£É0iÀÄ°è, ©lÄÖ eÉÆýUÉ ¨Á¨Á ªÀÄvÉÛ J°èUÉÆà ¸ÀAZÁgÀ ºÉÆgÀlÄ©qÀÄvÁÛ£É. ZÁAzï D° ¤zsÀ¤zsÁ£ÀªÁV ªÀÄÄvÀÄÛ¥Áàr0iÀÄ £ÁUÀjPÀ£ÁUÀÄvÁÛ£É. vÀ£Àß ¨sÀÆvÀªÀ£ÀÄß vÀ£À߯Éèà ºÀÄzÀÄV¹lÄÖPÉÆAqÀÄ, PÀæªÉÄÃt ªÀÄƸÀdÓ£ÀªÀgÀ D¹ÛUÉ ªÁgÀ¸ÀÄzÁgÀ£ÁV, C¯Éèà ªÀÄzÀĪÉ0iÀiÁV ¸ÀA¸ÁgÀ ºÀÆr ZÁAzÀdÓ£ÁV ªÀÄÄvÀÄÛ¥Áàr0iÀÄ CvÀåAvÀ UËgÀªÁ¤évÀ ¥ÀæeÉ0iÀiÁV©qÀÄvÁÛ£É. zÉñÀzÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷åzÀ ªÀgÀĵÀ¢AzÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁV CzÀgÀ ¸ÀĪÀtð ¸ÀA¨sÀæªÀÄzÀ ªÀgÀĵÀzÀ ªÀgÉUÉ, CAzÀgÉ CzsÀð ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ §zÀÄQUÉ CzÀgÀ CUÀĺÉÆÃUÀÄUÀ¼À°è ¨sÁV0iÀiÁV, CªÀÅUÀ½UÉ ¸ÁQë0iÀiÁV ZÁAzÀdÓ vÀÄA§Ä¨Á¼À£ÀÄß §zÀÄPÀÄvÁÛ£É.
 ºÁUÉAzÀÄ ¨ÉƼÀĪÁgÀgÀ PÁzÀA§j0iÀÄÄ ZÁAzï D°0iÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß £Á0iÀÄPÀ£ÉA§AvÉ ©A©¸ÀĪÀÅ¢®è. CzÀÄ PÉêÀ® CªÀ£À fêÀ£ÀzÀ PÀvÉ0iÀÄ£ÀÄß ¤gÀƦ¸ÀĪÀÅ¢®è. KPÀ¥ÁvÀæ CxÀªÁ £Á0iÀÄPÀ¥ÁvÀæ ¥ÀæzsÁ£ÀªÁVgÀĪÀ PÁzÀA§jUÀ½VAvÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷åzÀ Nl vÀÄA§ ©ü£ÀߪÁVzÉ. ªÀÄÄvÀÄÛ¥Áàr0iÉÄà F PÁzÀA§j0iÀÄ PÉÃAzÀæªÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄvÀÄÛ¥Áàr0iÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁ0iÀÄzÀ°è »AzÀÆUÀ¼ÀÆ, ªÀÄĹèªÀÄgÀÆ EzÁÝgÉ. ¸ÀA¥ÀæzÁ0iÀĸÀÜgÀÄ, GzÁgÀªÁ¢UÀ¼ÀÄ, DzsÀĤPÀgÀÆ EzÁÝgÉ. zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß £ÀA§ÄªÀªÀgÀÆ EzÁÝgÉ; zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¸ÀĪÀªÀgÀÆ EzÁÝgÉ. »AzÀÆUÀ¼ÁUÀ°Ã, ªÀÄĹèªÀÄgÁUÀ°Ã KPÀ²¯ÁPÀÈw JA§AvÉ awævÀgÁV®è. 0iÀiÁªÀ ¥ÁvÀæªÀ£ÀÆß PÉêÀ® eÁwªÀiÁzÀj, PÉÆêÀÄĪÀiÁzÀj, ªÀUÀðªÀiÁzÀj, °AUÀªÀiÁzÀj J£ÀÄߪÀ ºÁV®è. eÁw-PÉÆêÀÄÄ-ªÀUÀð-°AUÀUÀ¼ÀÄ zsÁgÀt ªÀiÁqÀĪÀ CxÀªÁ gÀÆrüUÀvÀªÁzÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ EzÀÝgÀÆ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃjzÀ CªÀgÀ C¥Ààl ªÀÄ£ÀĵÀåvÀéªÀ£ÀÄß C£ÁªÀgÀtUÉƽ¸ÀĪÀ D¸ÉÜ ¤gÀÆ¥ÀuÉ0iÀÄ°è PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀĪÀt ©ü£Áß©ü¥Áæ0iÀÄUÀ¼ÀÄ, ¸ÀAWÀµÀðUÀ¼ÀÄ 0iÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄ£ÀĵÀågÀ £ÀqÀĪÀt ©ü£Áß©ü¥Áæ0iÀÄ-¸ÀAWÀµÀðUÀ¼ÉA§AvÉ ¤gÀƦvÀUÉÆArªÉ. J®è §UÉ0iÀÄ ¢ézÀ¼À «¨sÀd£É0iÀÄ, ªÀVðÃPÀgÀtzÀ PÀxÀ£À ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß PÁzÀA§jPÁgÀgÀÄ ¥ÀæeÁÕ¥ÀǪÀðPÀ, GzÉÝñÀ¥ÀǪÀðPÀ PÉÊ©nÖzÁÝgÉ. DzÀÄzÀjAzÀ¯Éà ¸ÁévÀAvÀæ÷åzÀ NlªÀÅ    PÉÆêÀÄĪÁ¢Ã PÀxÀ£ÀªÀÇ DUÀzÉ DzsÀĤPÀ ¸ÉPÀÄå®gï PÀxÀ£ÀªÀÇ DUÀzÉ CªÉgÀqÀ£ÀÆß «ÄÃjzÀ ªÀiÁ£À«Ã0iÀÄ PÀxÀ£ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. »AzÀÆ PÀtÂÚ¤AzÀ®Æ £ÉÆÃqÀzÉ ªÀÄĹèAPÀtÂÚ¤AzÀ®Æ £ÉÆÃqÀzÉ-CAzÀgÉ 0iÀiÁªÀ MAzÀÄ CwUÀÆ ºÉÆÃUÀzÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ ªÀiÁUÀðPÁÌV ¯ÉÃRPÀgÀÄ ºÀA§°¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ.  0iÀiÁªÀÅzÉà JgÀqÀÄ ¥ÀjavÀ, gÀÆrüUÀvÀ, CwUÀ¼À£ÀÄß PÉÊ©lÄÖ vÀÈwÃ0iÀÄ ¥À0iÀiÁð0iÀĪÉÇAzÀgÀ ±ÉÆÃzsÀzÀ°è ¯ÉÃRPÀgÀÄ EzÁÝgÉ.  ºÀ®ªÀÅ ªÀåQÛUÀ¼À, PÀÄlÄA§UÀ¼À, MlÆÖ   ¸ÀªÀÄÄzÁ0iÀÄzÀ ¸ÀAavÀ  ¸ÀäöÈwUÀ¼À, ¯ÉÆÃPÀeÁÕ£ÀzÀ «±Á®ªÁzÀ ©üwÛ0iÀÄ°è ªÀÄÄvÀÄÛ¥Áàr JA§ ¸ÀtÚ Hj£À, ¸ÀªÀÄÄzÁ0iÀÄzÀ CzsÀð ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß MmÁÖgÉ ¸ÁévÀAvÉÆæ÷åÃvÀÛgÀ §zÀÄQ£À »£É߯É0iÀÄ°è CzÀPÉÌ ¸ÀªÀiÁ£ÁAvÀgÀªÁV ¤gÀƦ¸ÀĪÀ ªÀĺÀvÁéPÁAPÉë E°è PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ.

 ¨ÉƼÀĪÁgÀÄ CªÀgÀ PÁzÀA§j0iÀÄÄ ºÀ®ªÀÅ PÁgÀtUÀ½UÁV PÀĪÉA¥ÀÅ CªÀgÀ ªÀįÉUÀ¼À°è ªÀÄzÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ PÁzÀA§j0iÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ £É£À¦UÉ vÀgÀĪÀAwzÉ.  ªÀįÉUÀ¼À°è ªÀÄzÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ PÁzÀA§j0iÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ¯Éèà PÀĪÉA¥ÀÅ WÉÆö¸ÀĪÀ E°è 0iÀiÁgÀÆ ªÀÄÄRågÀ®è; 0iÀiÁgÀÆ CªÀÄÄRågÀ®è;0iÀiÁªÀÅzÀÆ 0iÀÄBPÀ²ÑvÀªÀ®è! 0iÀiÁªÀÅzÀÆ J°è0iÀÄÆ ¤®ÄèªÀÅzÀÆ E®è; PÉÆ£É ªÀÄÄlÄÖªÀÅzÀÆ E®è! E°è CªÀ¸ÀgÀªÀÇ ¸ÁªÀzsÁ£ÀzÀ ¨É£ÉßÃjzÉ! E°è J®èPÀÆÌ EzÉ CxÀð; 0iÀiÁªÀÅzÀÆ C®è ªÀåxÀð; ¤ÃgÉ®è H wÃxÀð! JA§ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉƼÀĪÁgÀÄ CªÀgÀ PÁzÀA§jUÀÆ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀAwªÉ. mÁ¯ï¸ÁÖ0iÀiï CªÀgÀ  ªÁgï CAqï ¦Ã¸ï PÁzÀA§j0iÀÄ°è ¦0iÀÄgÉ ºÉüÀĪÀ 0iÀiÁªÀÅzÀÆ ªÀÄÄRåªÀ®è, 0iÀiÁªÀÅzÀÆ CªÀÄÄRåªÀ®è JA§ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÆ F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è £É£À¥ÁUÀÄvÀÛªÉ. PÀĪÉA¥ÀÅ CªÀgÀÄ ªÀįÉUÀ¼À°è ªÀÄzÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ PÁzÀA§j0iÀÄ£ÀÄß ªÉÆzÀ®Ä §gÉ0iÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÁUÀ JA§vÀÄÛ ¥ÀÅlUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ C°èUÉà ¤°è¹©nÖzÀÝgÀAvÉ. E¥ÀàvÉÛüÀÄ ªÀgÀĵÀUÀ¼À §½PÀ    J°è ¤°è¹zÀÝgÉÆà C°èAzÀ¯Éà ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀgÀAvÉ. ºÀ¢£ÉüÀÄ ªÀgÀĵÀUÀ¼À »AzÉ ¸ÁévÀAvÀæ÷åzÀ NlªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¹ ¥Áèmï¥sÁgÀA ¢QÌUÉ NqÀ¯ÁgÀA©ü¹zÀJA§ ªÁPÀåPÉÌ ¤°è¹zÀÝ ¨ÉƼÀĪÁgÀÄ ºÀ¢£ÉüÀÄ ªÀgÀĵÀUÀ¼À §½PÀ D ªÁPÀåzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛ vÀªÀÄä ¤gÀÆ¥ÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÁÝgÉ. F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è C£ÉÃPÀ ªÀgÀĵÀUÀ¼À »AzÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è dgÀÄVzÀ eÁUÀÈvÀ ¸Á»vÀå ¸ÀªÀiÁªÉñÀzÀ°è ¨ÉƼÀĪÁgÀÄ CªÀgÀÄ ªÀįÉUÀ¼À°è ªÀÄzÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ PÁzÀA§j0iÀÄ°è PÀĪÉA¥ÀÅ CªÀgÀÄ ªÀÄĹèªÀÄgÀ£ÀÄß awæ¹zÀ jÃw0iÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ JwÛzÀ DPÉëÃ¥ÀuÉ £É£À¥ÁUÀÄvÀÛzÉ. D PÁzÀA§j0iÀÄ°è §gÀĪÀ ªÀÄĹèªÀÄgÉ®ègÀÆ MAzÉà ªÀiÁzÀj;  F ªÀ¸ÀÆ° ¸Á§jUÉ ºÉÆ£Áß½ ºÉÆqÉvÀªÀ£ÀÄß ºÉÆqÉ0iÀÄĪÀÅzÀÄ ©lÖgÉ ¨ÉÃgÉ  PÉ®¸À E®è. G½zÀ d£ÁAUÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß awæ¸ÀĪÁUÀ PÀĪÉA¥ÀÅ PÀ¥ÀÅöà-©¼ÀÄ¥ÀÅ JgÀqÀÆ §UÉ0iÀÄ ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀqÉ¢zÁÝgÉ. DzÀgÉ ªÀÄĹèªÀÄgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ PÀ¥ÀÅöà ¥ÁvÀæUÀ¼ÁV awæ¹zÁÝgÉ. EzÀjAzÀ MAzÀÄ d£ÁAUÀªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀ½ÃPÀj¹ KPÁPÀÈw0iÀiÁV £ÉÆÃrzÀAvÁUÀĪÀÅ¢®èªÉ? JA§ÄzÀÄ ¨ÉƼÀĪÁgÀgÀ ªÁzÀªÁVvÀÄÛ. ¸ÁévÀAvÀæ÷åzÀ Nl PÁzÀA§j gÀZÀ£É0iÀÄ°è ¸ÀévÀB ¨ÉƼÀĪÁgÀÄ «ªÀıÉð CªÀjUÉ MAzÀÄ «ªÉÃPÀªÁV MzÀV §A¢gÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ £ÁªÀÅ H»¸À§ºÀÄzÀÄ. ¨ÉƼÀĪÁgÀÄ CªÀgÀ PÁzÀA§j0iÀÄ£ÀÄß NzÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÁévÀAvÉÆæ÷åÃvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß awæ¸ÀĪÀ ¨sÉÊgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ C£ÉÃPÀ §ÈºÀvï PÁzÀA§jUÀ¼ÀÄ-ªÀÄÄRåªÁV vÀAvÀÄ-£É£À¥ÁzÀªÀÅ. DzÀgÉ ¥ÁvÀæavÀæt, fêÀ£À zÀȶÖ, ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À ¤gÀÆ¥ÀuÉ J®èzÀgÀ°è0iÀÄÆ F E§âgÀÄ PÁzÀA§jPÁgÀgÀ £ÀqÀĪÀt ªÉÊzÀȱÀå wÃgÀ UÁqsÀªÁzÀzÀÄÝ.  ¨sÉöÊgÀ¥Àà£ÀªÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼ÀÄ ªÉÄUÁ PÀxÀ£ÀUÀ¼ÀÄ. ¨ÉƼÀĪÁgÀÄ PÁzÀA§j Cw ¢ÃWÀðªÁVzÀÝgÀÆ CzÀ£ÀÄß QgÀÄPÀxÀ£ÀUÀ¼À ¸Á°UÉà ¸ÉÃj¸À¨ÉÃPÀÄ. PÀĪÉA¥ÀÅ  PÁzÀA§jUÀ¼ÀAvÉ ¨ÉƼÀĪÁgÀÄ PÁzÀA§j0iÀÄ ¨sËUÉÆýPÀ ªÁå¦Û QjzÀÄ. ªÀÄÄvÀÄÛ¥Áàr JA§ ¸ÀtÚ Hj£À°è §zÀÄPÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄÄzÁ0iÀÄzÀ CzsÀð ±ÀvÀªÀiÁ£À PÁ®zÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ¤gÀƦ¸ÀĪÀAxÀzÀÄÝ. PÀĪÉA¥ÀÅ-¨ÉƼÀĪÁgÀÄ PÁzÀA§jUÀ½UÉ ºÉÆgÀZÁZÀÄ EzÀÝgÀÆ CªÀÅ ªÀÄÄRåªÁV MAzÀÄ ¸ÀtÚ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¨ÉÃgÀÄ©lÄÖ §zÀÄPÀĪÀ ¸ÀªÀÄÄzÁ0iÀÄUÀ¼À PÀxÀ£ÀUÀ¼ÀÄ. zÀQët PÀ£ÀßqÀzÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀë÷äªÁV awæ¹gÀĪÀ ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊzÉû CªÀgÀ gÀZÀ£ÉUÀ½VAvÀ®Æ ¨ÉƼÀĪÁgÀÄ §gÀªÀtÂUÉ ©ü£ÀߪÁVzÉ.  ¨ÉƼÀĪÁgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß PÉÆAZÀ  £É£À¦¸ÀĪÀ NªÀð zÀQët PÀ£ÀßqÀzÀ ¯ÉÃRQ JAzÀgÉ JZï.£ÁUÀªÉÃtÂ. PÀ£ÀßqÉÃvÀgÀ ¯ÉÃRPÀgÀ°è ¸ÁzÀvï ºÀ¸À£ï ªÀiÁAmÉÆ, RĵÀéAvï ¹AUïgÀAxÀ ¯ÉÃRPÀjVAvÀ ªÉÊPÀA ªÀĺÀªÀÄzï §¶Ãgï xÀgÀzÀ ¯ÉÃRPÀjUÉ ¨ÉƼÀĪÁgÀÄ ºÉZÀÄÑ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°èzÁÝgÉ JAzÀgÉ CªÀgÀ §gÀªÀtÂUÉ0iÀÄ MmÁÖgÉ ¸ÀégÀÆ¥À E£ÀßµÀÄÖ ¸ÀàµÀÖªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ.

ªÀÄÄvÀÄÛ¥Áàr0iÀÄ d£À¸ÀªÀÄÄzÁ0iÀÄzÀ ¢£À¤vÀåzÀ §zÀÄQ£À «ªÀgÀUÀ½UÉà ºÉaÑ£À MvÀÄÛ ©¢ÝzÀÝgÀÆ ¨ÉƼÀĪÁgÀÄ CªÀgÀ PÁzÀA§j0iÀÄÄ CT®¨sÁgÀvÀ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ½UÉ PÀÄgÀÄqÁUÉãÀÆ E®è. ¸ÁévÀAvÉÆæ÷åÃvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ºÉƸÀ ¦Ã½UÉUÀ¼À §zÀ¯ÁzÀ DzÀåvÉ D±ÉÆÃvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄvÀÄÛ¥Áàr0iÀÄAxÀ ¸ÀtÚ Hj£À®Æè ¥Àæw¥sÀ°vÀªÁUÀÄvÀÛªÉ. ºÉƸÀPÁ®zÀ gÁdQÃ0iÀÄ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄvÀÄÛ¥Áàr0iÀÄ£ÀÆß ¥ÀæªÉò¸ÀÄvÀÛªÉ. ºÉƸÀ EwºÁ¸ÀzÀ ªÀÄÄRå WÀl£ÉUÀ¼À ¥ÀæwzsÀé¤UÀ¼ÀÄ ªÀÄÄvÀÄÛ¥Áàr0iÀÄ®Æè PÉý§gÀÄvÀÛªÉ.  vÀÄvÀÄð ¥Àj¹Üw, ±Á ¨Á£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt, ¨Á©æ ªÀĹâ0iÀÄ zsÀéA¸À, PÉÆêÀÄĪÁ¢Ã gÁdPÁgÀt, ªÉÇÃmï ¨ÁåAPï gÁdPÁgÀt EªÉ®èzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄvÀÄÛ¥Áàr0iÀÄ£ÀÄß vÀlÖzÉ E®è. ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À gÁdPÁgÀt, ¨ÁªÀÅlUÀ¼À gÁdPÁgÀt ªÀÄÄvÀÄÛ¥Áàr0iÀÄ£ÀÆß «ZÀ°vÀUÉƽ¸ÀÄvÀÛªÉ. F «gÁmï PÀxÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅUÀ¼À ¥ÀgÀ CxÀªÁ «gÉÆÃzsÀzÀ £É¯ÉUÀ¼À°è ¥Àæ¸ÁÛ¦¸ÀzÉ CªÀÅ ªÀÄÄvÀÄÛ¥Áàr0iÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀgÀ ¥ÀæeÉÕ0iÀÄ°è CAQvÀªÁUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ½UÉ CªÀgÀzÉà DzÀ ¥ÀæwQæ0iÉÄ-¥Àæw¸ÀàAzÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ZÉÆâ¸ÀĪÀ §UÉ0iÀÄ£ÀÄß PÁzÀA§j ¤gÀƦ¸ÀÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ¨ÁªÀÅlUÀ¼À gÁdPÁgÀt «zÀåªÀiÁ£ÀªÀÅ ªÀÄÄvÀÄÛ¥Áàr0iÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è JgÀqÀÄ §mÉÖ CAUÀr0iÀĪÀgÀ ¥Àæw¸ÀàzsÉð0iÀÄ PÀxÀ£ÀªÁV gÀÆ¥ÁAvÀgÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. CzÀPÉÌ E£ÀÆß UÀA©üÃgÀªÁzÀ ªÀÄÄRªÀÇ E®è¢®è. E¹àÃmÁlzÀ SÁzÀgï, £Á®ÄÌ ªÀÄgÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀ¹gÀÄ ¨ÁªÀÅl ºÁj¹©mÉæ C¯ÁèºÀÄ«UÉ ¸ÀAvÉÆõÀ CUÀÛzÀ? ºÁUÉ ºÁj¹zÀªÀjUÉ ¸ÀéUÀð PÉÆqÉÛÃ£É CAvÀ ºÉýzÁÝ£Á? JAzÀÄ ¥ÀæwQæ¬Ä¸ÀÄvÁÛ£É. ±ÉjÃ0iÀÄvï G½¹ PÀ«Än0iÀÄÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è §ÈºÀvï  ¸ÀªÀiÁªÉñÀ £Àqɹ vÀ£Àß «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAr¹zÀ ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß PÁzÀA§j ¸ÁAzÀæªÁV ¤gÀƦ¸ÀÄvÀÛzÉ. D ¸ÀªÀiÁªÉñÀPÉÌ ZÁAzÀdÓ£ÀªÀgÀÆ, ¹¤«Ä¨Áæ¬Ä0iÀĪÀgÀÆ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ªÁ¥À¸ÀÄ §AzÁUÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ°è JµÀÄÖ d£À ¸ÉÃjzÀÝgÀÄ, C°è K£É®è £ÀqɬÄvÀÄ JAzÀÄ ¹¤«Ä¨Áæ¬Ä GvÁìºÀ¢AzÀ ªÀtÂð¸ÀvÉÆqÀVzÀgÉ L¸ÀªÀÄä£ÀªÀjUÉ ¹mÉÖà §AzÀÄ©qÀÄvÀÛzÉ: ¤£Àß ¹£ÉªÀiÁzÀ PÀvÉ MªÉÄä ¤°è¹ÛÃ0iÀiÁ? C¯ÁèºÀÄ«UÉ ¨ÉÃPÁV vÀ¯É PÉÆqÀ®Ä §A¢zÀÝ D LªÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ d£ÀgÀ°è, ¸ÀAeÉ0iÀÄ £ÀªÀiÁf£ï ¨ÁAUï PÉý¹zÁUÀ ¥ÀPÀzÀ°ègÀĪÀ ªÀĹâUÉ ºÉÆÃV C¯ÁèºÀ¤UÉ vÀ¯É ¨ÁV¹ §AzÀªÀgÀÄ JµÀÄÖ CAvÀ ¯ÉPÀÌ ªÀiÁr¢ÝÃ0iÀiÁ? JAzÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛgÉ. vÀÄvÀÄð ¥Àj¹Üw0iÀÄ PÁ®zÀ°è ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæ0iÀÄ «gÀÄzÀÞ WÉÆõÀuÉ PÀÆVzÀ ªÀÄÄvÀÄÛ¥Áàr0iÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀ°è Dgï.J¸ï.J¸ï.£ÀªÀgÀ eÉÆvÉ0iÀÄ°è ZÁAzÀdÓ£ÀªÀgÀ ªÀÄUÀ gÉÆõÀ£ï D°0iÀÄÆ EgÀÄvÁÛ£É. ¥ÉÇðøÀgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¯ÁPÀ¦àUÉ vÀ½îzÁUÀ gÉÆõÀ£ï D° vÀ£Àß ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀ£Éßà ºÉüÀ°, ªÀÄĹèªÀÄ£ÁzÀzÀÝjAzÀ vÀªÀÄä ¸ÀAWÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀªÀ£À®è JAzÀÄ ¥ÉÇðù£ÀªÀgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ©lÄÖ©qÀĪÀÅzÁzÀgÉ ©qÀ° JAzÀÄ Dgï.J¸ï.J¸ï.ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ 0iÉÆÃa¹zÀgÉ, ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü, eÉæ, ¸ÀĨsÁ¸ï ZÀAzÀæ ¨ÉÆøï, ¨sÀUÀvï ¹AUï ¥sÉÇÃmÉÆà ElÄÖPÉÆAqÀ ªÀiÁvÀæPÉÌ vÀ£ÀߣÀÄß zÉñÀzÉÆæû JAzÀÄ ¥sÁ²UÉ ºÁQzÀgÉ ºÁPÀ° JAzÀÄ gÉÆñÀ£ï D° vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÀ eÉÆvÉ0iÉÄà G½0iÀÄÄvÁÛ£É. CAvÀgï zsÀ«ÄðÃ0iÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄvÀÄÛ¥Áàr0iÀÄ»AzÀÆUÀ¼ÀÆ «gÉÆâü¸ÀÄvÁÛgÉ; ªÀÄĹèªÀÄgÀÆ «gÉÆâü¸ÀÄvÁÛgÉ. CzÀÄ ®ªï eɺÁzï DV ¨É¼ÉzÁUÀ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ C£ÀĪÀiÁ£À, ¸ÀAzÉúÀUÀ¼À£ÀÄß §»gÀAUÀªÁV0iÀÄÆ ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÁÛgÉ. EAxÀªÀgÀ°è ªÀÄÄvÀÄÛ¥Áàr0iÀÄ mÁåQì qÉæöʪÀgï gÀ«0iÀÄtÚ£ÀÆ M§â. DzÀgÉ ZÁAzÀdÓ£À ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ-CªÉÄÃjPÁzÀ°è ¹SïÍ vÀgÀÄt£ÉƧâ£À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉ0iÀiÁzÀªÀ¼ÀÄ-ªÀÄÄvÀÄÛ¥ÁàrUÉ ¥Àæ0iÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è , ªÀiÁUÀðªÀÄzsÀåzÀ°è  UÀÄA¥ÀÅ UÀ®¨sÉ0iÀiÁUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¼À£ÀÄß gÀQë¹ ¸ÀÄgÀQëvÀªÁV ªÀÄ£É ¸ÉÃj¸ÀĪÀÅzÀµÉÖà C®è, CªÀ½UÉ GqÀÄUÉÆgÉ0iÀÄ£ÀÆß ¤ÃqÀÄvÁÛ£É. EAxÀ ºÀvÁÛgÀÄ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÁzÀA§j0iÀÄ°è UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ. CAzÀgÉ ºÉÆgÀV£À «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ ªÀÄÄvÀÄÛ¥Áàr0iÀÄ »AzÀÆ-ªÀÄĸÀ®ªÀiÁ£ÀgÀÄ «ZÀ°vÀgÁzÀgÀÆ CªÀÅ vÀªÀÄä ªÉÊ0iÀÄQÛPÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß zsÀéA¸ÀUÉƽ¸ÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀ «ªÉÃPÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀévÀB ªÀÄÄvÀÄÛ¥Áàr0iÀįÉèà zÉéõÀzÀ ©ÃdUÀ¼À£ÀÄß ©vÀÄÛªÀªÀgÀ §UÉÎ JgÀqÀÆ PÉÆëģÀ «ªÉÃQUÀ¼ÀÄ JZÀÑgÀ vÁ¼ÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß ¤gÉÆâü¸ÀĪÀ°è PÉÊeÉÆÃr¸ÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÉ0iÉÄà ¤vÀåfêÀ£ÀzÀ°è JzÀÄgÁUÀĪÀ ©PÀÌlÄÖUÀ¼À£ÀÄß F ¸ÀªÀÄÄzÁ0iÀÄUÀ¼ÀÄ zsÁ«ÄðPÀ ZËPÀlÄÖUÀ¼À M¼ÀUÉ0iÉÄà §UɺÀj¹PÉƼÀî®Ä ¥Àæ0iÀÄw߸ÀĪÀ ºÀ®ªÀÅ ªÀÄ£ÉÆÃdÕ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À£ÀÄß PÁzÀA§j zÁR°¹zÉ. ¥ÉæêÀÄ «ªÁºÀ, «zsÀªÁ «ªÁºÀ, «ªÁºÀ «ZÉÑÃzÀ£É, §ºÀÄ¥ÀwßvÀé, CAvÀgï zsÀ«ÄðÃ0iÀÄ «ªÁºÀ, ¸ÁA¥ÀæzÁ0iÀÄPÀ zsÁ«ÄðPÀ ²PÀët-DzsÀĤPÀ ²PÀëtUÀ¼À DzÀåvÉ-CUÀvÀåUÀ¼À feÁÕ¸ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁV ºÀ®ªÀÅ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ PÁzÀA§j0iÀÄ°è ¥Àæ¸ÁÛ¥ÀUÉƼÀÄîvÀÛªÉ. ¨ÉƼÀĪÁgÀÄ CªÀgÀ PÁzÀA§j0iÀÄÄ ¸ÀAWÀµÀðzÀ £É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àà²ð¹zÀgÀÆ CzÀgÀ MvÀÄÛ EgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀ ºÀÄqÀÄPÀĪÀÅzÀgÀ PÀqÉUÉ. EzÀÄ F PÀxÁ£ÀPÀzÀ ¥ÀæzsÁ£À ®PÀëtªÉAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀÄ ¤¸ÀìAzÉúÀªÁV DzÀ±ÀðzÀ £É¯É. DzÀgÉ F DzÀ±ÀðªÀÅ ªÁ¸ÀÛªÀPÉÌ ¨É£ÀÄߪÀiÁrPÉÆArzÉ JAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. PÁzÀA§j0iÀÄÄ ¥Àæ¸ÁÛ¦¸ÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉå-¸ÀAWÀµÀðUÀ¼ÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ°è EgÀĪÀAxÀªÉÃ. CªÀÅUÀ½UÉ ¥ÀjºÁgÀ ¸ÁzsÀåªÉà JA§ D±À0iÀĪÀ£ÀÄß, ºÀA§®-¤jÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ ªÀÄÄvÀÄÛ¥Áàr JA§ Hj£À°è ±ÉÆâü¸À§0iÀĹzÁÝgÉ. D PÁgÀt¢AzÀ¯Éà CªÀgÀÄ ªÀÄÄvÀÄÛ¥Áàr JA§ PÁ®à¤PÀ ¸ÀܼÀªÉÇAzÀ£ÀÄß GzÉÝñÀ¥ÀǪÀðPÀªÁV ¸ÀȶֹPÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ. F PÁ®à¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CªÀgÀÄ ¤d PÁ®zÀ ¤d ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæªÀ®è vÀªÀÄä PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À£ÀÆß  ºÀÆr, DzÀ±Àð-ªÁ¸ÀÛªÀUÀ¼À qÀ0iÀįÉQÖPï£À°è MAzÀÄ ºÉƸÀ  ¸ÁzsÀåvÉ0iÀÄ£ÀÄß ¸ÀȶָÀÄvÁÛgÉ. F ¸ÁzsÀåvÉ0iÀÄ MAzÀÄ ¥Áæw¤¢üPÀ gÀÆ¥ÀPÀªÁV gÉÆnÖ¥ÁvÀĪÀÄä¼À ¥Àæ¸ÀAUÀªÀ£ÀÄß PÉÆAZÀ «ªÀgÀªÁV ¥Àj²Ã°¹PÉƼÀÀÄzÉAzÀÄ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ.

          ¨ÉƼÀĪÁgÀgÀ PÀxÁ£ÀPÀªÀÅ »AzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĹèªÀiï ¸ÀªÀÄÄzÁ0iÀÄUÀ¼À£ÀÄß CªÀÄÆvÀð ªÀÄ£ÀĵÀå UÀÄA¥ÀÅUÀ¼ÁV £ÉÆÃqÀzÉ ªÀÄÄvÀÄÛ¥Áàr JA§ ¸ÀtÚ Hj£À°è ªÁ¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¤d ªÀÄ£ÀĵÀågÁV UÀªÀĤ¸ÀÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ, ¥ÁvÀĪÀÄä½UÉ CªÀ¼ÀzÉà DzÀ fêÀ£ÀPÀæªÀÄ«gÀĪÀAvÉ ²æäªÁ¸ÁZÁ0iÀÄð, ZÀAzÀætÚ, PÉñÀªÁZÁ0iÀÄðgÀ PÀÄlÄA§ ªÀUÀðPÀÆÌ CªÀgÀzÉà DzÀ DZÁgÀ«ZÁgÀUÀ½ªÉ. DzÀgÉ CªÀÅ CªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁvÀĪÀÄä¼À ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ CrبÁgÀzÀ ºÁUÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀ ºÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ fêÀ£ÀPÀ¯É CªÀjUÉ UÉÆvÀÄÛ. ¸ÀtÚzÉÆAzÀÄ ªÀÄ£É PÀnÖPÉƼÀî®Ä PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ ºÀt G½¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÁvÀĪÀÄä CzÀgÀ gÀPÀëuÉUÉ ²æäªÁ¸À DZÁ0iÀÄðgÀ §½UÉ zsÁ«¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀÄvÀƺÀ®PÁj0iÀiÁVzÉ. DzÀgÉ ²æäªÁ¸À DZÁ0iÀÄðgÀ weÉÆÃj0iÀÄ°è EqÀ®Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¥ÁvÀĪÀÄä CzÀ£ÀÄß PÀÄgÁ£ÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ M¼ÀUÉ Ej¹ zÀĪÁ ªÀiÁr0iÉÄà vÀgÀĪÀÅzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀðªÁVzÉ.   CAzÀgÉ ¨ÉƼÀĪÁgÀgÀ PÀvÉ0iÀÄÄ ¥ÁvÀĪÀÄä¼À£ÀÄß NªÀ𠤵ÁתÀAvÀ ªÀÄĸÀ¯Áä£À¼ÁV0iÉÄà awæ¹zÉ; DzÀgÉ CªÀ¼À ªÀÄvÀzsÀªÀÄð ²æäªÁ¸ÁZÁ0iÀÄðgÀ eÉÆvÉV£À ªÀåªÀºÁgÀzsÀªÀÄðPÉÌ CrØ0iÀiÁV®è JA§ÄzÀ£ÀÆß MwÛ ºÉüÀÄvÀÛzÉ. DZÁ0iÀÄðgÀÄ ºÁUɯÁè C£À¢üPÀÈvÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä §½ ElÄÖPÉƼÀî®Ä vÀªÀÄUÉ ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èªÉAzÀÆ ºÀtPÉÌ §rØ0iÀÄ£ÀÆß PÉÆqÀĪÀ ¨ÁåAQ£À°è CzÀ£ÀÄß EqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀÆa¹zÁUÀ vÀ£ÀUÉ vÀ£Àß eÁw¨ÁAzsÀªÀjVAvÀ®Æ DZÁgÀæ PÀmÉÖ0iÀÄ weÉÆÃj0iÀÄ §UÉÎ0iÉÄà ºÉZÀÄÑ «±Áé¸À JA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ºÉüÀÄvÁÛ, «zsÀªÉ0iÀÄÆ DVgÀĪÀ vÀ£ÀUÉ vÀ£Àß vÀAzÉ0iÀÄ ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¤AvÀÄ ¸ÀºÁ0iÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀÅzÀÄ DZÁgÀæ PÀvÀðªÀå JA©vÁå¢ CxÀð §gÀĪÀ J®è ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÆß ZÀl¥Àl£É GzÀÄj¹ DZÁgÀæ ¨Á¬Ä PÀnÖ©lÖ¼ÀÄ... C£ÀAvÀgÀzÀÄÝ J®è ªÀiÁªÀÄÆ®Ä. ¥Àæw ¸ÉÆêÀĪÁgÀ ¸ÀAeÉ0iÀÄÆ gÉÆnÖ¥ÁvÀĪÀÄä DZÁgÀæPÀmÉÖ0iÀÄ dUÀ°0iÉÄÃj §AzÀÄ ªÀÄÈzÀĪÁV PɪÀÄÄävÁÛ¼É. EzÀÝgÉ DZÁgÀÄæ, E®èzÉà ºÉÆÃzÀgÉ »jªÀÄUÀ PÉñÀªÀ, CªÀ£ÀÆ ©f0iÀiÁVzÀÝgÉ QjªÀÄUÀ ZÀAzÀætÚ, JzÀÄÝ §AzÀÄ, CªÀ¼ÀÄ ¤ÃqÀĪÀ ºÀvÉÆÛà ºÀ¢£ÉÊzÉÆà gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ SÁ¸ÀV SÁvÉ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ°è zÁR°¹qÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀAUÀw0iÀiÁV©nÖvÀÄ. ²æäªÁ¸À DZÁgÀÄæ «zsÀªÉ0iÉƧâ½UÉ ¸ÀºÁ0iÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ gÉÆnÖ¥ÁvÀĪÀÄä¼À C£À¢üPÀÈvÀ ¨ÁåAPÀgï DUÀ®Ä ¸ÀªÀÄäw¹zÀgÉ, £ÀÆgÀPÉÌ £ÀÆgÀgÀµÀÄÖ  ªÁå¥Áj ZÀAzÀætÚ §rجĮèzÉ §gÀĪÀ ¥Àæw0iÉÆAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä0iÀÄÆ CvÀåAvÀ ¨É¯É0iÀÄļÀîzÀÄÝ JA§ ªÁå¥Ájà ¸ÀÆvÀæPÉÌ CAnPÉÆAqÀÄ, CªÀ¼À£ÀÄß NªÀð UËgÀªÁ¤évÀ VgÁQ0iÀÄAvÉ0iÉÄà ¸ÁéUÀw¸ÀÄwÛzÀÝ. PÀvÉ0iÀÄÄ ZÀAzÀætÚ£À£ÀÄß ªÉʨsÀ«ÃPÀj¸ÀzÉ CªÀ£À ªÀÈwÛzsÀªÀÄðªÀ£ÀÆß ¸ÀºÀdªÉA§AvÉ PÁt¸ÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ »AzÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĹèªÀÄgÁV vÀªÀÄä eÁwzsÀªÀÄðUÀ¼À C¹ävÉ0iÀÄ£ÀÄß G½¹PÉÆAqÀÆ ¥ÁvÀĪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸À DZÁ0iÀÄð ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¤vÀå ªÀåªÀºÁgÀzÀ ¸ÀªÀiÁdzsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ¥Á°¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ.

       EAxÀ ¸ÀªÀÄvÉÆî£ÀªÀ£ÀÄß PÀzÀqÀĪÀ MAzÀÄ ªÀÄÄRå WÀl£É JAzÀgÉ ¨Á§jà ªÀĹâ0iÀÄ zsÀéA¸À ¥ÀæPÀgÀt. zÀÆgÀzÀ C0iÉÆÃzsÉå0iÀįÉè¯ÉÆèà £ÀqÉzÀ MAzÀÄ «zÀåªÀiÁ£ÀªÀÅ ªÀÄÄvÀÄÛ¥Áàr0iÀÄAvÀºÀ MAzÀÄ ¸ÀtÚ HgÀ£ÀÆß, C°è£À PÉ®ªÀÅ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÆß ¨Á¢ü¸ÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ zÀÄgÀAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀåAUÀå. CzÀÄ ZÀAzÀætÚ£ÀAvÀºÀ M§â ¸ÀtÚ ªÁå¥Áj0iÀÄ£ÀÆß ¥Àæ¨sÁ«¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ vÀÄA§ ¸ÀA0iÀĪÀÄ¢AzÀ awæ¹zÁÝgÉ. ²æÃgÁªÀÄZÀAzÀæ£À ªÉÄÃ¯É DuÉ ºÁQ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ. ZÀAzÀætÚ ºÀl »rzÀÄ PÀgÀ¸ÉêÉUÉAzÀÄ C0iÉÆÃzsÉåUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£À®è. gÁªÀÄzÁ¸À QtÂ0iÀĪÀgÀÄ ¥Àæ¸ÁÛ¦¹zÁÝUÀ, £À£ÀUÉ CAxÀzÀPÉÌ®è ¥ÀÅgÀĸÉÆvÀÄÛ E®è ªÀiÁgÁ0iÉÄæà JAzÀÄ £À0iÀĪÁV0iÉÄà ¤gÁPÀj¹zÀÝ£ÀÄ. C¥Àà ²æäªÁ¸À DZÁgÀæAvÀÆ RAqÀvÀÄAqÀªÁV0iÉÄà ºÉý©nÖzÀÝgÀÄ.  £ÉÆÃqÀÄ ZÀAzÀÄæ, EzÉ®è £ÀªÀÄäAxÀ ªÁå¥ÁgÀ¸ÀÛjUÉ ºÉý¹zÀÝ®è. £ÀªÀÄUÉ £ÀªÀÄä ªÁå¥ÁgÀzÀ°è CªÀgÀÄ, EªÀgÀÄ CAvÀ ªÀåvÁå¸À EgÀĪÀÅ¢®è; EgÀ¨ÁgÀzÀÄ. ¤dºÉüÀ¨ÉÃPÀÆAvÀ EzÉæ £ÀªÀÄä CAUÀrUÉ £Á®ÄÌ ºÉZÀÄÑ ¥Á¬ÄzÉ DUÀĪÀÅzÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£É0iÀÄ ºÉAUÀ¸ÀjAzÀ¯ÉÃ. ¤Ã£ÀÄ PÀÆqÁ EAxÀzÀÝgÀ°è E¢Ý CAvÀ UÉÆvÁÛV ©mÉæ £ÀµÀÖ 0iÀiÁjUÉ ºÉüÀÄ? PÉ®ªÉÇAzÀÄ MvÁÛ0iÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C¤ªÁ0iÀÄð ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ½AzÁV ZÀAzÀætÚ£ÀÄ Hj£À E¤ßvÀgÀ E§âgÉÆA¢UÉ PÀgÀ¸ÉêÉUÉAzÀÄ ºÉÆgÀqÀ¯Éà ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. gÁªÀÄzÁ¸À QtÂ0iÀÄAxÀªÀjUÉ CzÀÄ HgÀ ªÀÄ0iÀiÁðzÉ0iÀÄ ¥Àæ±Éß0iÀÄÆ DVgÀÄvÀÛzÉ.  C£Á¸ÀQÛ¬ÄAzÀ¯Éà GvÀÛgÀ zÉñÀPÉÌ ºÉÆÃzÀ ZÀAzÀætÚ¤UÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¤gÁ¸É PÁ¢gÀÄvÀÛzÉ. CªÀjUÉ ¸ÀܼÀ¥ÀæªÉñÀªÀÇ, ¥ÀÅgÀ¥ÀæªÉñÀªÀÇ zÉÆgÀPÀĪÀÅ¢®è. CµÀÄÖ ºÉÆwÛUÉ J¯Áè ªÀÄÄVzÀĺÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. §jUÉÊ0iÀÄ°è HjUÉ ªÀÄgÀ¼À®Ä ZÀAzÀætÚ¤UÉ ¤gÁ±É0iÀĵÉÖà C®è CªÀªÀiÁ£À PÀÆqÀ. C°èUÉ §A¢zÀÝ ¨ÉÃgÉ gÁdåzÀ M§â£ÀÄ EzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹ vÀ£Àß §UÀ®aî¢AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzsÀð Q¯ÉÆÃzÀµÀÄÖ vÀÆUÀ§®è ªÀÄtÂÚ£À ºÉAmÉ0iÉÆAzÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÉUÉzÀÄ ZÀAzÀætÚ£À PÉÊ0iÀÄ°èvÀÄÛ, EzÀÄ £ÀªÀÄä «d0iÀÄzÀ ¸ÀAPÉÃvÀªÉAzÀÄ w½¬Äj...PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À PÁ® EzÀÄ UÀÄmÁÖVgÀ°, 0iÀiÁjUÀÆ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ J£ÀÄßvÁÛ£É.

UÉÆÃqÉ0iÀÄ D vÀÄAr£ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄvÀÛ¥ÁàrUÉ ªÀÄgÀ½zÀ ZÀAzÀætÚ¤UÉ CzÀÄ «d0iÀÄzÀ ¸ÀAPÉÃvÀªÁUÀzÉà ©¹ vÀÄ¥ÀàzÀAvÁUÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ «¥À0iÀiÁð¸ÀªÉà ¸Àj. ¸ÀévÀB gÁªÀÄzÁ¸À Qt EzÀÄ ¸Àé®à qÉÃAdgÉæÃ. ¸Àé®à ¢£À F vÀÄAr£À §UÉÎ 0iÀiÁjUÀÆ ºÉüÀ¨ÉÃqÀ. £À£ÀUÉ PÉÆnÖzÀÝ£ÀÆß ºÉüÀ¨ÉÃqÀ. ¥ÉÃ¥ÀgïUÀ¼À°è K£ÉÃ£É®è £ÀÆå¸ï §vÁð GAlÄ. F vÀÄAqÀ£ÀÄß ªÀÄnÃj0iÀįï J«qÉ£ïì CAvÀ næÃmï ªÀiÁrzÀgÉ £ÁªÀÅ ºÉÆÃzÀ ºÁUÉ0iÉÄà JAzÀÄ ©qÀÄvÁÛgÉ. CzÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄ£É0iÀÄ zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉ0iÀÄ°è §aÑqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£À CvÉÛ ºÉÃ®Ä vÀĽzÀªÀgÀAvÉ ªÀÄÄRQªÀÅaPÉÆAqÀÄ, gÁªÀÄ gÁªÀiÁ, ...CªÀgÀ ªÀĹâ0iÀÄ PÀ°è£ÀvÀÄAqÀ£ÀÄß zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉ0iÀÄ°è 0iÀiÁgÁzÀgÀÆ EqÀÄvÁÛgÁ JAzÀÄ wêÀæªÁV DPÉëæ¸ÀÄvÁÛgÉ. CvÉÛ0iÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¥Àr¸ÀĪÀ D¸É¬ÄAzÀ ZÀAzÀætÚ£ÀÄ ºÁUÀ®è CvÉÛ, EzÀÄ ¤dªÁV0iÀÄÆ £ÀªÀÄä ºÀ¼É0iÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ vÀÄAqÀÄ JAzÁUÀ CvÉÛ0iÀÄ ªÀÄÄR ©¼ÀÄaPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. DPÁ±ÀªÉà ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀݪÀgÀAvÉ ºÀuɺÀuÉ ZÀaÑPÉƼÀÄîvÁÛ, ºÁUÁzÀgÉ CµÉÖ®è ¸ÀA¨sÀæªÀÄ¢AzÀ ¤ÃªÉ®è ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃV PÉÆ£ÉUÉ MqÉzÀÄ ºÁQzÀÄÝ £ÀªÀÄäzÉà zÉêÀ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß? JAzÀÄ ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛgÉ. F ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ZÀAzÀætÚ£À°è GvÀÛgÀ E®è. vÀ£Àß ¥ÁrUÉ vÁ£ÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ ZÀAzÀætÚ FUÀ ºÀ®ªÀÅ §UÉ0iÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À, ¸ÀAzÉúÀ, vÉƼÀ¯ÁlUÀ½UÉ M¼ÀUÁUÀÄvÁÛ£É. CzÀ£ÀÄß vÁ¼À°PÁÌUÀzÉ MAzÀÄ ¢£À D vÀÄAqÀ£ÀÄß ¨Á«UÉ ©¸Ár©qÀÄvÁÛ£É. UÀļÀÄA ¸ÀzÀÄÝ PÉý¹zÁUÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì ¤gÁ¼ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.

gÉÆnÖ¥ÁvÀĪÀÄä PÀqÉUÀÆ ªÀÄ£ÉPÀlÖ®Ä ªÀÄÄAzÁzÁUÀ DZÁgÀæ CAUÀr0iÀĪÀgÀÄ CªÀ¼À  ¯ÉPÁÌZÁgÀ ªÀÄÄV¹ vÀªÀÄäzÀÆ EgÀ° JAzÀÄ LzÀÄ£ÀÆgÀÄ ºÉaÑUÉ ¸ÉÃj¹0iÉÄà PÉÆqÀÄvÁÛgÉ. ¥ÁvÀĪÀÄä DUÀ CvÉÛà ©qÀÄvÁÛ¼É. ¥ÁvÀĪÀÄä ªÀiÁgÀ£É0iÀÄ ¸ÀAeÉ CAUÀrUÉ ªÀÄvÉÛ §gÀÄvÁÛ¼É JA§ ¸ÀÄ¢Ý PÉý ¯ÉPÁÌZÁgÀzÀ°è K£ÁzÀgÀÆ ªÀåvÁå¸ÀªÁVgÀ§ºÀÄzÉ JAzÀÄ ZÀAzÀætÚ 0iÉÆÃa¸ÀĪÁUÀ PÉñÀªÁZÁ0iÀÄð ºÉüÀÄvÁÛ£É: £Á¼ÀzÀÄ  ±ÀÄPÀæªÁgÀ ¨É½UÉÎ CªÀ¼ÀÄ UÉÆÃqÉ PÉ®¸À DgÀA©ü¸ÀÄvÁÛ¼ÀAvÉ. ¤£Àß ºÀvÀæ EgÀĪÀ D UÉÆÃqÉ0iÀÄ vÀÄAr£À MAzÀÄ ZÀÆgÀ£ÁßzÀgÀÆ ¤Ã£ÀÄ CªÀ½UÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀAvÉ. CzÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹0iÉÄà ªÀÄ£É UÉÆÃqÉ PÀnÖ¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀ½UÉ PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ®Æ D¸É¬ÄvÀÛAvÉ.

       D UÉÆÃqÉ0iÀÄ vÀÄAqÀÄ ¥ÁvÀĪÀÄä½UÉ ¥Á«vÀæ÷åzÀ ¸ÀAPÉÃvÀ. ZÀAzÀætÚ£À CvÉÛUÀÆ CzÀÄ §j0iÀÄ UÉÆÃqÉ0iÀÄ vÀÄAqÀ®è. MAzÉÆà CzÀÄ ªÀĹâ0iÀÄ ¸ÀAPÉÃvÀ E®èªÉà zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¸ÀAPÉÃvÀ. CAzÀgÉ F ªÀÄ»¼É0iÀÄgÀzÀÄ ¤dªÁzÀ zsÀªÀÄð±ÀæzÉÞ’. DzÀgÉ CzÀPÁÌV CªÀgÀÄ PÀgÀ¸ÉêÀPÀgÀAvÉ zsÀéA¸À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÅ£ÀgÀÄzÁÞgÀUÀ¼À CwUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è. vÀªÀÄä ªÀÄ£É0iÀįÉèà zÉʪÀzÉÆA¢UÉ CxÀð¥ÀÇtð ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼É¸ÀĪÀ ¤vÀå¸ÀA¸ÁjUÀ¼ÀÄ EªÀgÀÄ. ZÀAzÀætÚ PÀÆqÁ EªÀjVAvÀ wÃgÁ ©ü£ÀߣÀ®è JA§ÄzÀgÀ°è ¨ÉƼÀĪÁgÀgÀ zsÉÆÃgÀuÉ0iÀÄÆ ¸ÀÆavÀªÁUÀĪÀAwzÉ. UÉÆÃqÉ0iÀÄ MAzÀÄ ¸ÀtÚ vÀÄAr£À ªÀÄÆ®PÀªÉà ¨Á§j ªÀĹâ zsÀéA¸À ¥ÀæPÀgÀtzÀ «gÁmï PÀxÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥Àæw¥sÀ°¹gÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉƼÀĪÁgÀgÀ PÀ¯ÉUÁjPÉUÉ MAzÀÄ dé®AvÀ ¤zÀ±Àð£ÀªÁVzÉ.

EAxÀ ºÀ®ªÀÅ PÀvÉUÀ¼ÀÄ, G¥ÀPÀvÉUÀ¼ÀÄ, ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼ÀÄ, WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ F ¢ÃWÀð PÀxÁ£ÀPÀzÀ°è EªÉ.  E°è £ÀÆgÁgÀÄ ªÉÊ«zsÀåªÀÄ0iÀÄ ¥ÁvÀæUÀ½ªÉ. EªÉ®èªÀÅUÀ¼À£ÀÆß PÀÆr¸ÀĪÀ ¸Àr® §AzsÀªÉÇAzÀ£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀǪÀðPÀªÁV, ¥ÀæeÁÕ¥ÀǪÀðPÀªÁV D0iÀÄÄÝPÉÆArzÁÝgÉ J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ©r©r0iÀiÁV ¸ÀévÀAvÀæ PÀvÉUÀ¼ÁV0iÀÄÆ NzÀ§ºÀÄzÀÄ, ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¸ÀA§AzsÀ«gÀĪÀ PÀxÁ£ÀPÀªÁV0iÀÄÆ NzÀ§ºÀÄzÀÄ. EzÀÄ ªÀĺÁPÁªÀåUÀ½UÉ ºÀwÛgÀªÁzÀ §AzsÀ JAzÀÄ «ªÀj¸ÀĪÀ CUÀvÀå«®è. DzÀgÉ ¸ÁévÀAvÀæ÷åzÀ NlªÀ£ÀÄß ºÀ®ªÀÅ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£À§AzÀAvÉ vÀÄgÀÄQgÀĪÀ ºÉÆïÁدï JAzÀÄ w½0iÀÄĪÀAw®è. ZÀzÀÄjºÉÆÃzÀAvÉ PÁtĪÀ ©r J¼ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¸ÀĪÀ ºÀ®ªÀÅ G¥ÀPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ 0iÉÆÃf¹PÉÆArzÁÝgÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ PÁzÀA§j ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ ZÁAzï D°0iÀÄ ¸ÁévÀAvÀæ÷åzÀ Nl¢AzÀ. F NlªÀÅ CAwªÀĪÁV CªÀ£À£ÀÄß vÀ£Àß  ¸Àé¸ÀܼÀ¢AzÀ¯Éà ±Á±ÀévÀªÁV UÀrÃ¥ÁgÀÄ ªÀiÁr©qÀĪÀÅzÀÄ PÁzÀA§j ºÉƼɬĸÀĪÀ ¥ÀæzsÁ£À ªÀåAUÀåªÁVzÉ. PÁzÀA§j0iÀÄÄzÀÝPÀÆÌ ºÀ®ªÀÅ ªÉÊ«zsÀåªÀÄ0iÀÄ NlUÀ¼À£ÀÄß PÁzÀA§j zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. F PÁzÀA§j0iÀÄ°è PÁtĪÀ ºÀ®ªÀÅ §UÉ0iÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÀ¼À°è, ºÉƸÀ²PÀëtªÀÅ ¸ÀȶָÀĪÀ ºÉƸÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À°è, zsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ¸ÀzÀåzÀ CUÀvÀåUÀ½UÁV ºÉƸÀzÁV ªÁåSÁ夹PÉƼÀÄîªÀ ¥Àæ0iÀÄvÀßUÀ¼À°è, C£À¥ÉÃQëvÀªÁV §gÀĪÀ DPÀæªÀÄtUÀ½AzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀÄîªÀ G¥Á0iÀÄUÀ¼À°è ºÀ®ªÀÅ jÃw0iÀÄ ¨sËwPÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ, DzsÁåwäPÀ fVvÀUÀ¼ÀÄ PÁzÀA§j0iÀÄ°è PÀAqÀħgÀÄvÀÛªÉ. PÁzÀA§j0iÀÄ PÉÆ£É0iÀÄ°è ZÁAzÀdÓ£À ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ UÀr zÁlÄvÁÛ¼É. vÀ£Àß zsÀªÀÄðzÀ UÀr zÁlÄvÁÛ¼É.  ZÁAzï D°0iÀÄ ¸ÁévÀAvÀæ÷åzÀ NlzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðPÀÆÌ CªÀ£À ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ ±À¨Á£Á¼À ¸ÁévÀAvÀæ÷åzÀ NlzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðPÀÆÌ EgÀĪÀ ªÀåvÁå¸ÀzÀ°è £ÀªÀÄä G¥ÀRAqÀzÀ CzsÀð ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ EwºÁ¸ÀzÀ ¥ÀæQæ0iÉÄ0iÀÄ£ÀÆß CzÀPÉÌ  d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ ¥Àæw¸ÀàAzÀ£É0iÀÄ£ÀÆß gÀÆ¥ÀPÁvÀäPÀªÁV  UÀ滹 C©üªÀåQÛ¹gÀĪÀÅzÀgÀ°è PÁzÀA§j0iÀÄ ºÉZÀѼÀ«zÉ. ¸ÁévÀAvÀæ÷åzÀ Nl  ¨ÉƼÀĪÁgÀÄ CªÀgÀ £Á®ÄÌ zÀ±ÀPÀUÀ¼À ¸ÀÈd£À²Ã® ZÀqÀ¥ÀrPÉ0iÀÄ ¥sÀ®. CªÀgÀ »A¢£À PÀvÉUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄäµÀÖPÉÌ 0iÀıÀ¹é ¸ÀtÚPÀvÉUÀ¼ÁVgÀĪÀAvÉ, »£ÉÆßÃlzÀ°è,  F PÁzÀA§j0iÀÄ gÀZÀ£ÉUÉ CxÀð¥ÀÇtð ¥ÀǪÀðvÀ0iÀiÁjUÀ¼ÉA§AvÉ0iÀÄÆ PÀAqÀħgÀÄvÀÛªÉ. D JµÉÆÖÃPÀvÉUÀ¼ÀÄ, ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ PÁzÀA§j0iÀÄ ¨sÀªÀå «¸ÁÛgÀzÀ°è ¥ÀÅ£Àgï ¸ÀȶÖUÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ PÀvÉ-¥Àæ¸ÀAUÀ-¥ÀæPÀgÀt-¥ÁvÀæUÀ¼ÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÁvÀvÀåªÀ£ÀÄß PÁ0iÀÄÄÝPÉÆArªÉ.
                                ****** 

         


        

                                      

ವಿ.ಸೀ. ಅವರ "ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಿ"


«.¹Ã.CªÀgÀ ©lÄÖPÉÆr
 PÀ£ÀßqÀ £ÀªÉÇÃzÀ0iÀÄ PÁªÀåzÀ°è ºÉtÂÚ£À zÀ¤ PÉý§gÀĪÀÅ¢®è; C¥ÀgÀÆ¥ÀPÉÌ PÉý¹zÀgÀÆ CzÀÄ vÀÄA§ QëÃt JA§ÄzÀÄ «ªÀıÀðPÀgÀ MAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À. F  CªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆÜ®ªÁV M¥À৺ÀÄzÁzÀgÀÆ C¥ÀªÁzÀUÀ¼À£ÀÄß C®Që¸ÀĪÀAw®è. ¨ÉÃAzÉæ CªÀgÀ ¸ÀTÃVÃvÀzÀ §ºÀĨsÁUÀ ¸ÀR£À ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÀ¯Éà vÀÄA© ºÉÆÃVzÀÝgÀÆ C¥ÀgÀÆ¥ÀPÉÆ̪ÉÄä PÉý¸ÀĪÀ ¸ÀT0iÀÄ ªÀiÁw£À ¥ÀæRgÀvÉ CªÀ£À£ÀÄß ZÀÄZÀÑzÉ E®è.  vÀ£Àß ¸ÀR£À ¸ÁºÀ¸ÀUÀ½UÉ ¸ÀT0iÀÄÄ ¥ÀæwQæ¬Ä¸ÀĪÀ jÃw0iÀįÉèà vÀ£Àß ¹Üw0iÀÄ wêÀæªÁzÀ ªÀÄAqÀ£É0iÀÄÆ EzÉ, vÀ£Àß ¸ÀR£À fêÀ£À±ÉÊ° ªÀÄvÀÄÛ zsÉÆÃgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀ ºÀjvÀªÁzÀ nÃPÉ0iÀÄÆ EzÉ. ¤ªÀÄä fêÀ£À zsÉåÃ0iÀÄ UËj±ÀAPÀgÀzÀAvÉ/²RgÀªÉßwÛzÉ ªÀÄÄV°£ÉzÉ/£À£ÉßzÉ wgÀÄVzÉ UÀAUÉ0iÀÄÄ ºÀjzÀAvÉ/d£ÀjÃw0iÀÄAvÉ0iÉÄ £É®zÀ PÀqÉ JAzÀÄ ¸ÀT £ÀÄr0iÀÄĪÁUÀ vÀ£Àß ¸ÀR£À UÀÄj0iÀÄ£ÁßUÀ°Ã £ÀqÉ0iÀÄ£ÁßUÀ°Ã ¸ÀT CUËgÀªÀ¢AzÉãÀÆ £ÉÆÃqÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ vÀ£ÀßzÀÆ MAzÀÄ fêÀ£ÀPÀæªÀÄ«zÉ JAzÀÄ CªÀ¼ÀÄ ªÉÄ®ÄzÀ¤0iÀįÉèà ªÁ¢¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÆ ¤d. CªÀ£À ¯ÉÆÃPÁ©ügÁªÀÄzÀ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À CªÀ¼À£ÀÄß vÀt¸ÀzÀÄ. 0iÀiÁªÀÅzÉÆà d£ÀĪÀÄzÀ PÀxÉ0iÀÄ£ÀÄß ¸ÀĪÀÄä£Éà PÉüÀ°PÉÌ CªÀ¼ÀÄ ¹zÀÞ½®è. ¤ªÉÄäzÉ JvÀÛgÀPÉÌ £ÁªÉãÀÄ §AzÉêÀÅ? §AzÉêÀÅ J£ÀÄߪÁUÀ vÁ£ÀÄ PÉÆAZÀ »AzÀPÉÌ ¸ÀjzÀÄ CªÀ£À ¸ÁºÀ¸ÀªÀ£Éßà ªÀÄÄAzÀÄ ªÀiÁrzÀAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁzÀgÀÆ ªÀÄÄA¢£À ¸Á°£À°è PÀ°vÀªÀgÀ ¨ÉqÀV®è £ÀªÀÄä PÀqÉ JAzÀÄ ªÀåAUÀåzÀ°è PÀÄlÄPÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀT vÀ£Àß nÃPÉ0iÀÄ£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ ZÀÆ¥ÁV ªÀÄAr¸ÀÄvÁÛ¼É. vÀ£Àß ªÀiÁwUÉÆAzÀÄ ®0iÀÄ, vÀPÀð ¹QÌzÉÆqÀ£É CªÀ¼ÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁÖAeÁUÀ¼À°è vÀ£Àß C©ü¥Áæ0iÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàµÀÖ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è zÁR°¸ÀÄvÁÛ¼É:
¤ªÀÄä ªÀiÁvÉà ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£À ¨ÉÃgÉ, d£À ¨ÉÃgÉ
gÀ¸À gÀÄa ¨ÉÃgÉ, fêÀ£À ¨ÉÃgÉ0iÉÄ
¤ªÀÄUɪÀÄä ¸ÀºÀªÁ¸À ªÀ£ÀªÁ¸ÀzÀAvÉ0iÉÄ
£ÀªÀÄä ºÀÄZÀÑgÀ ªÀiÁvÀÄ ºÀÄqÀÄUÁnUÉ
UɼÉ0iÀÄgÀ PÀÆqÁr §AzÁUÀ, £Á ¤ªÀÄä
ªÀÄÄRzÀ®ÄPÀÄ̪À UɮĪÀ PÀAr®èªÉ!
ªÀÄ£É ¨É¼ÀPÀÄ ªÀÄÄA¢gÉ D PÀtÄÚPÀÄA¢gÉ
£Á£ÉƼÀUÉ £ÉÆA¢gÉ ¤ÃªÀj¬ÄgÉ.
KPÉAzÀÄ--¸ÁPÉAzÀÄ--¨ÉÃPÉAzÀÄ--£ÀÆPÉAzÀÄ
gÀ«Ä¸À¯Ár¢gÀ®è ¤ªÀÄäµÀÖPÉÌ
UÀAUÉ0iÀÄ PÀµÀÖªÀÅ UËjUÉ w½0iÀÄzÀÄ
ºÉAUÀ¹£À PÀµÀÖªÀÅ UÀAqÀ¹UÉ
JA¢UÀÄ w½0iÀÄzÀÄ! KvÀPÉ w½0iÉÆÃzÀÄ?
zÀÄBRªÀÅ £ÀªÀÄäzÀÄ £ÀªÀÄUÉ EzÉ

       ¸ÀÄPÀĪÀiÁgÀ PÀ«, ¥ÀŵÀàPÀ« JAzÉ®è PÀgɹPÉÆArgÀĪÀ £ÀgÀ¹AºÀ¸Áé«Ä0iÀĪÀgÀ PÁªÀåzÀ®Æè EAxÀ ¤zÀ±Àð£ÀUÀ¼ÀÄ E®è¢®è. ¤ªÀÄä ¸ÀA¸ÁgÀ EzÀÄ JA§ PÀ«vÉ0iÀÄ°è ¨É¼ÀUÁzÀgÉ ¸ÀAeÉ0iÀiÁzÀgÉ ªÀiÁvÉwÛzÀgÉ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÝgÉ-/¤£Àß ªÀÄ£É ¤£Àß ªÀÄUÀÄ ¤£Àß ¸ÀA¸ÁgÀ EzÀÄ/¤£Àß ¤£ÀßzÀÄ ¤£ÀUÉ ¤Ã£É®è J£ÀÄß«gÉ,-/¤UÀÄðt §æºÀäªÉà ¤ÃªÀÅ?JAzÀÄ MªÉÄä wgÀÄV©Ã¼ÀĪÀ ¥Àwß vÀ£Àß ¥Àw0iÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ C¢üPÁgÀ ªÀiÁvÀæ ¤ªÀÄäzÉ? zÀÄrªÉÄ £À£ÀßzÀÄ? JAzÀÄ ¢lÖªÁV ¥Àæ²ß¸ÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄAUÀ¼ÀªÉ ªÀÄ£ÉUÉ F ¥ÁqÀÄ JA§ PÀ«vÉ0iÀÄ°è F nÃPÉUÉ MAzÀÄ ¸ÉÊzÁÞAwPÀ RavÀvÉ §AzÀÄ©qÀÄvÀÛzÉ:
PÉÊ»rzÀ ªÀÄqÀ¢ ªÀÄ£É0iÀÄ£ÀÄ UÀÄr¹, ¹AUÀj¹
CqÀÄUÉ0iÀÄ£ÀÄ ClÄÖ, §r¸ÀĪÀÅzÀªÀ¼À PÀªÀÄð.
PÀgÀÄuÁ¼ÀÄ UÀAqÀ zÁj0iÀÄ »rzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À
§AzÀAvÉ C¯É0iÀÄĪÀÅzÀÄ CªÀ£À zsÀªÀÄð.
0iÀiÁgÀÄ §gÉzÀgÀÄ zsÀªÀÄð PÀªÀÄðUÀ¼À ±Á¸ÀÛçªÀ£ÀÄ?
PÀlÄÖPÀxÉ E£ÀÄß ¸ÁPÀÄ
zÁA¥ÀvÀåzÀ M¼ÀUÉ, PËlÄA©PÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ0iÀÄ M¼ÀUÉà EgÀĪÀ EPÀÌlÄÖ-©PÀÌlÄÖUÀ¼À£ÀÄß, C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ0iÀÄ £É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß EªÀgÉ®è ¢lÖªÁV, £ÉÃgÀªÁV ¥Àæ²ß¸ÀĪÀgÁzÀgÀÆ D ZËPÀlÖ£Éßà ªÀÄÄj0iÀÄĪÀ, G®èAX¸ÀĪÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß DqÀĪÀÅ¢®èªÉA§ÄzÀ£ÀÆß UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. MnÖ£À°è vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÁgÀ ZÉ£ÁßVgÀ¨ÉÃPÀÄ, UÀnÖ0iÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ, C°è ºÉÆAzÁtÂPÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ, ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ DzÀgÀ-UËgÀªÀUÀ½gÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ ºÀA§® F nÃPÉ n¥ÀàtÂUÀ¼À°è CAvÀUÀðvÀªÁVgÀĪÀAvÉ vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ.
         F »£É߯É0iÀÄ°è «.¹Ã.(1899-1983) CªÀgÀ ©lÄÖPÉÆr JA§ PÀ«vÉ vÀ£Àß ¸ÉÆáÃlPÀ UÀÄt¢AzÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¨Éaѩý¸ÀĪÀAwzÉ. F PÀ«vÉ gÀavÀªÁzÀzÀÄÝ LªÀvÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è; EzÀ£ÀÄß §gÉzÀªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ CvÀåAvÀ ¸ÀdÓ£À-¸ÁwéPÀ-ªÉÄ®ÄzÀ¤0iÀÄ ¯ÉÃRPÀgÉAzÀÄ ºÉ¸ÀgÁzÀªÀgÀÄ JA§ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ PÀ«vÉ0iÀÄ ¥ÀæRgÀvÉ0iÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁjwæPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄvÀÛµÀÄÖ wêÀæUÉƽ¸ÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀA¥ÀæzÁ0iÀĸÀÜgÉAzÀÆ, ¸À¥Éà   JAzÀÆ £ÀªÀåjAzÀ nÃPÉUÉ M¼ÀUÁVzÀÝ PÀ«0iÉƧâgÀ F gÀZÀ£É DzsÀĤPÀ PÀ«¸ÀªÀÄ0iÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀgÀ½ÃPÀÈvÀUÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ¸Á»vÀå ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÆß «ªÀıÉð0iÀÄ ªÀiÁ£ÀzÀAqÀUÀ¼À£ÀÆß ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV ¥Àæ²ß¸ÀĪÀAwzÉ. 1958gÀ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀ «.¹Ã. CªÀgÀ ªÀÄÆgÀ£É0iÀÄ PÀªÀ£À¸ÀAPÀ®£À ºÉeÉÓ¥ÁqÀÄ£À°è F PÀªÀ£À ¸ÉÃjzÉ. EwÛÃZÉUÀµÉÖà ¥ÀæPÀlªÁVgÀĪÀ «.¹Ã. CªÀgÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §gÀºÀUÀ¼ÀÄ(2012, ªÀ¸ÀAvÀ ¥ÀæPÁ±À£À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ) JA§ ¸ÀA¥ÀÅlPÉÌ qÁ.f.J¸ï.DªÀÄÆgÀgÀÄ F PÀªÀ£ÀªÀ£ÀÆß D0iÉÄÌ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ UÀªÀÄ£À ¸É¼É0iÀÄÄvÀÛzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ CvÀåAvÀ d£À¦æ0iÀÄ PÀ«vÉUÀ¼À°è MAzÁzÀ ªÀÄ£É vÀÄA©¸ÀĪÀÅzÀÄ JA§ PÀ«vÉ0iÀÄ£ÀÄß §gÉzÀªÀgÉà ©lÄÖPÉÆr0iÀÄ£ÀÆß §gÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ JA§ CA±ÀªÀ£ÀÆß ªÀÄgÉ0iÀÄĪÀAw®è.
         ªÀÄ£É vÀÄA©¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀ«vÉ0iÀÄÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É0iÀÄAUÀ¼À¢ ¨É¼ÉzÉÆAzÀÄ ºÀƪÀ£ÀÄß/¤ªÀÄä ªÀÄr¯ÉƼÀVqÀ®Ä vÀA¢gÀĪɪÀÅ,/PÉƽîjà ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß JªÀÄäªÀÄ£É ¨É¼ÀPÀ£ÀÄß/¤ªÀÄä ªÀÄ£É0iÀÄ£ÀÄ vÀÄA§¯ÉƦà¸ÀĪɪÀÅ JAzÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁV F ªÀÄUÀÄ«£À UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀnÖªÀiÁqÀÄvÀÛ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ0iÀÄÄvÀÛzÉ. CªÀ¼ÀÄ, ªÀÄgÉ ªÉÆøÀ PÉÆAPÀÄUÀ¼À£Àj0iÀĽªÀ¼ÀÄ; /E¤¸À«±Áé¸ÀªÀ£ÀÄ PÀAqÀj0iÀļÀÄ,/PÀµÀÖUÀ¼À ¸ÉʸÀzÉ0iÉÄ PÁtzÉ0iÉÄ ¨É¼ÉzÀªÀ¼ÀÄ. ªÀÄqÀ¢0iÀiÁV, ¸ÉƸÉ0iÀiÁV, ¸ÉÆÃzÀj0iÀiÁV, JgÀqÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ SÁåwUÀ¼ÀÄ G½ªÀAvÉEªÀ¼ÀÄ ¨Á¼À¨ÉÃPÉAzÀÄ CªÀ¼À vÀAzÉ vÁ¬Ä0iÀÄgÀ ºÀA§®-ºÁgÉÊPÉ. F ªÀÄ£É vÀÄA©¸ÀĪÀ ºÁqÀÄ D ºÉtÄÚªÀÄUÀÄ«£À §zÀ¯ÁUÀĪÀ C¹ävÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁvÀæUÀ¼À£ÀÆß CµÉÖà ¸ÀÆPÀë÷äªÁV, ªÀÄ£ÉÆÃdÕªÁV ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ: ºÉvÀÛªÀgÀ ªÀÄ£ÉVAzÀÄ ºÉÆgÀUÁzÉ, ¤Ã ªÀÄUÀ¼É,/F ªÀÄ£É0iÉÄ, F EªÀgÉ, ¤£ÀߪÀgÀÄ ªÀÄÄAzÉ;/EªÀgÉ vÁ0iÀÄμÀÄ, ¸ÀRgÀÄ, ¨sÁUÀåªÀ£ÀÄ ¨É¼À¸ÀĪÀgÀÄ/EªÀgÀ zÉêÀgÉ ¤£Àß zÉêÀgÀÄUÀ¼ÀÄ.             EµÉÖ®è ¤jÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ, ºÉƸÀ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÁtÄvÀÛ vÀ£Àß C¹ävÉ0iÀÄ£ÀÆß §zÀ°¹PÉÆAqÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ¸ÉÃgÀĪÀ J®è ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ¨Á¼ÀÆ ªÀÄÄAzÉ  CµÉÖà ¸ÀÄAzÀgÀªÀÇ ¸ÁxÀðPÀªÀÇ DVgÀĪÀÅ¢®è JA§ÄzÀÄ MAzÀÄ PÀlĸÀvÀå; ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ MAzÀÄ zÉÆqÀØ ªÀåAUÀå ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀAvÀ. J®èªÀ£ÀÆß ªÀiË£ÀªÁV0iÉÄà ¸À»¹PÉÆAqÀÄ M¼ÀUÉà £ÉÆAzÀÄ £Á±ÀªÁUÀĪÀªÀgÀzÀÄ MAzÀÄ ªÀiÁzÀj; UÉÆtUÀÄvÁÛ, DUÁUÀ QëÃtzÀ¤0iÀÄ°è ¥Àæw¨sÀn¸ÀÄvÁÛ DzÀgÉ CAwªÀĪÁV D ZËPÀnÖ£À°è0iÉÄà G½0iÀÄĪÀªÀgÀzÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀiÁzÀj. ¸À»¹, ¸À»¹, PÀqÉUÉƪÉÄä ¹rzÀÄ D ZËPÀlÖ£ÀÄß ¢lÖvÀ£ÀzÀ°è zÁl§0iÀĸÀĪÀªÀgÀzÀÄ C®à¸ÀASÁåvÀ, «gÀ¼À ªÀiÁzÀj. «.¹Ã. CªÀgÀ ©lÄÖPÉÆrPÀ«vÉ0iÀÄÄ EAxÀ «gÀ¼À ªÀiÁzÀj0iÀÄ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ ZÁjwæPÀªÁV MAzÀÄ C¥ÀǪÀðªÀÇ C£À£ÀåªÀÇ DzÀ gÀZÀ£É J¤¹PÉƼÀÄîvÀÛzÉ. D PÀ«vÉ gÀavÀªÁzÀ PÁ®WÀlÖPÀÆÌ £ÀªÀÄä F PÁ®WÀlÖPÀÆÌ  ¸ÁPÀµÀÄÖ ªÀåvÁå¸ÀUÀ½zÀÝgÀÆ F PÁ®zÀ EAxÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À zÀ¤0iÀiÁV0iÀÄÆ F PÀ«vÉUÉ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¥Àæ¸ÀÄÛvÀvÉ RArvÁ EzÉ. ªÀÄ£É vÀÄA©¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÀĪÀjPÉ0iÀiÁV ©lÄÖPÉÆrPÀªÀ£ÀªÀ£ÀÄß N¢zÀgÀAvÀÆ °AUÁzsÁjvÀ ¸ÀªÀiÁdªÉÇAzÀgÀ DzÀ±Àð-ªÁ¸ÀÛªÀUÀ¼À £ÀqÀĪÀt ªÉÊgÀÄzsÀå ªÀÄvÀÄÛ ©PÀÌlÄÖUÀ¼À MAzÀÄ ªÀiÁzÀj0iÉÄà £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ PÀnÖPÉƼÀÄîªÀAwzÉ.
       ‘M¼Éî ªÀÄqÀ¢0iÀiÁVgÀ®Ä 0iÀÄwß¹zÉ/¨ÉøÀgÁzÀÄzÉ£ÀUÉJAzÀÄ PÀªÀ£À NªÀð £ÀvÀzÀȵÀÖ ¥Àwß0iÀÄ ¤ªÉÃzÀ£É¬ÄAzÀ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀªÀ£ÀzÀ ªÉÆzÀ® JgÀqÀÄ ¨sÁUÀUÀ¼À°è F ¨ÉøÀgÀPÉÌ PÁgÀtUÀ¼ÉãÉAzÀÄ CªÀ¼ÀÄ ¤gÀƦ¸ÀĪÀ PÀæªÀÄzÀ°è ºÀ¢£ÁgÀÄ ªÀgÀĵÀUÀ¼À CªÀ¼À zÀĨsÀðgÀ ¨Á½£À avÀæUÀ¼ÀÄ ©A©vÀªÁUÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. vÁ¬Ä, vÀAzÉ, ªÀÄ£É J®è ©lÄÖ £Á/ ¤ÃªÉ J®èªÉAzÉ. ªÀÄ£É vÀÄA©¸ÀĪÀ ºÁqÀÄ ¥ÀzÀåzÀ°è ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀ ¤jÃPÉëUÀ¼ÀÄ vÀ¯ÉPɼÀUÁzÀ ¹Üw0iÉÆAzÀÄ ©lÄÖPÉÆr0iÀÄ°è ªÀÄÆqÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. F JgÀqÀÄ PÀªÀ£ÀUÀ¼À ²Ã¶ðPÉUÀ¼À°è0iÉÄà F JgÀqÀÆ ªÀÄ£À¹ÜwUÀ¼À £ÀqÀĪÀt UÁqsÀ ªÉÊzÀȱÀå ªÀåPÀÛªÁUÀĪÀAwzÉ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄ£É0iÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£É0iÀÄ£ÁßV¹PÉƼÀÄîªÀ ºÀA§®zÀ°è UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ¸ÉÃjzÀ F ºÉtÂÚ£À C£ÀĨsÀªÀªÉãÀÄ?: E¯ÉÆè ªÀiÁ¸À, ¢£À, ªÁgÀ, ªÀµÀðªÀÇ/¤ªÀÄä «gÀ¸ÀªÉAzÀÆ./DªÀ M®«£À° JAvÀÄ C£ÀÄ«£À°/K£À  UÉÊzÀgÉãÀÄ?/C°è ºÉÆÃUÀ¢gÀÄ, E°è ¨ÁgÀ¢gÀÄ-/N, J°è ºÉÆÃzÉ £Á£ÀÄ?F PÀ«vÉ0iÀÄ°è §¼ÀPÉ0iÀiÁVgÀĪÀ ¸ÀgÀ¼À ¸ÁzsÁgÀt ¥ÀzÀUÀ¼À¯ÉèÃ-UÉÊzÀÄ, vÉÃzÀÄ..-D ºÉtÂÚ£À ºÀ¢£ÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß ¸ÁAzÀæªÁV zÁR°¸ÀĪÀ ±ÀQÛ EzÉ. ªÀÄzÀĪÉ0iÀiÁV EªÀ¼ÀÄ ¥ÀqÉzÀzÉÝãÀÄ?: ªÀÄzÀĪÉ0iÀiÁV ¸ÀAvÉÆõÀ§qÀĪÉ/ M°zÀ UÀAqÀUÉAzÉ./UÀAqÀÄ PÉÊ0iÀÄ Mt ¨ÉÆA¨É0iÀiÁlzÀ°/ §jzÉ UÁ¹UÉÆAqÉ./¸ÀªÉzÀÄ 0iÀi˪À£ÀªÀÅ C½zÀÄ ¸ËªÀÄ£ÀªÀÅ/¨Á¼ÀÄ ¹¥Éà0iÀiÁ0iÀÄÄÛ./¨Á¼Àa®ÄªÉÄ PÀtÄäaÑ ¸ÀgÀ¸À/»Ar »¥Éà0iÀiÁ0iÀÄÄÛ.
         ªÉÆzÀ® JgÀqÀÄ ¨sÁUÀUÀ½UÉà ¤AwzÀÝgÀÆ EzÉÆAzÀÄ ºÉtÂÚ£À ¹Üw0iÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉÆÃdÕªÁV awæ¸ÀĪÀ ¥ÀzÀåªÁV G½0iÀÄÄwÛvÀÄÛ. DzÀgÉ F ¥ÀzÀåªÀ£ÀÄß £ÀªÉÇÃzÀ0iÀÄ  ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ EAxÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ gÀZÀ£ÉUÀ½VAvÀ ©ü£Àß J¤¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ  EzÀgÀ ªÀÄÆgÀ£É0iÀÄ ¨sÁUÀ. F PÀ«vÉ0iÀÄ ¤gÀÆ¥ÀQ0iÀÄÄ vÀ£Àß ¹Üw0iÀÄ£ÀÄß PÉêÀ® ªÀÄAr¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è ¤®ÄèªÀÅ¢®è. D ¹Üw0iÀÄ£ÀÄß zÁl§0iÀĸÀĪÀ JzÉUÁjPÉ0iÀÄ£ÀÄß vÉÆÃgÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀå ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÉÇåÃvÀÛgÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è EAxÀ ºÀ®ªÀÅ ¥ÁvÀæªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ ºÉaÑ£À ¸ÀASÉå0iÀÄ°è UÀªÀĤ¸ÀÄvÉÛêÉ. CAxÀ ¥ÁvÀæUÀ¼À MAzÀÄ ªÀÄÆ®ªÀiÁzÀj JAzÀÄ «.¹Ã. PÀªÀ£ÀzÀ F ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ¥Àj¨sÁ«¹PÉƼÀÀÄzÁVzÉ:
¤ªÀÄä zÁj ¤Ã«£ÀÄß £ÀqÉ0iÀÄÄwj
J£ÀUÉ ©qÀÄvÉ ¤Ãr.
¸ÁPÀÄ F¸ÀÄ¢£À PÀAqÀÄzÀÄAqÀÄzÉÃ
¥ÁqÀÄ¥ÀlÄÖ ¨ÉÃr.
J°è zÀÄrzÀgÀÆ ¢£ÀPÉ zÉÆgÉ0iÀÄĪÀÅzÀÄ
ºÉÃUÉÆ »r0iÀÄ PÀƼÀÄ
ºÀAUÀÄ ¸ÁPÀÄ PÉʪÀÄÄVªÉ  ©lÄÖPÉÆr
£Á¼É ¨ÉÃgÉ zÁj.
ºÉƸÀvÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ PÀArÃvÀÄ PÀuÉÎ
G¹gÀ G§â¸ÀªÀÅ ¤AvÀÄ.
ªÀÄgÉ0iÀÄ ¸ÉÃgÉ PÀtÂÚÃgÀÄ MtV Gj-
ªÉzÉUÉ vÀA¥ÀvÀ½zÀÄ.
CjvÀj®è¢ºÀ HgÀÄ PÉÃjUÀ¼À
vÁ¬ÄªÀÄr® ¸ÉÃj
£Á¼É «¢ü0iÀÄÄ ºÉƸÀvÉãÀ vÀgÀĪÀÅzÉÆÃ
£ÉÆÃqÀ £ÀqÉªÉ ¸Áj
                       ******
n.¦.C±ÉÆÃPÀ
CUÀæºÁgÀ
¸ÁUÀgÀ-577 401
94482 54228