stat CounterWednesday, October 31, 2012

ಪಿ.ಬಿ. ಪ್ರಸನ್ನರ ’ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಜಯವೆನ್ನಿ"


¦. ©. ¥Àæ¸À£ÀßgÀ ¸ÀĽîUÉ dAiÀĪɤß
(ªÀÄÄ£ÀÄßr)
-    ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ G¥ÁzsÀå »jAiÀÄqÀPÀ
-     
¸ÀĽîUÉ dAiÀÄ JAzÀªÀgÀ ¥ÀjAiÀÄ £ÉÆÃqÁ

      ¦.©. ¥Àæ¸À£Àß, PÀ£ÀßqÀzÀ ºÉƸÀ vÀ¯ÉªÀiÁj£À ¥Àæw¨sÁªÀAvÀ PÀvÉUÁgÀgÀ¯ÉÆè§âgÀÄ.  CªÀgÀ PÀvÉUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÊZÁjPÀ ¤®ÄªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ GqÀĦ PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÉÆUÀ¹¤AzÀ UÀªÀÄ£À ¸É¼ÉAiÀÄÄvÀÛªÉ.

      ¦.© ¥Àæ¸À£ÀßgÀ ªÉÆzÀ® ºÁ¸Àå ¯ÉÃR£À ¸ÀAPÀ®£À røÉAmÁV §AiÀÄÄåªÀÅzÀÄ 2002gÀ°è ¥ÀæPÀlªÁ¬ÄvÀÄ.  E¢ÃUÀ 2012gÀ°è CªÀgÀ E£ÉÆßAzÀÄ ºÁ¸Àå ¯ÉÃR£À ¸ÀAPÀ®£À ¸ÀĽîUÉ dAiÀÄªÉ¤ß ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwÛzÉ.

      F ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ E¥ÀàvÉÛgÀqÀÄ ºÁ¸Àå ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è £À£ÀUÉ RĶ PÉÆlÖ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ gÀ¹PÀjUÉ £ÀªÀĸÁÌgÀ, ¸ÀĽîUÉ dAiÀĪɤß, ¥sÉÆÃmÉÆà ºÀÄZÀÄÑ, PÉÆ£ÉAiÀÄ ºÁ¼ÉAiÀÄ ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ºÉ¸ÀgÀÄ zÉÆqÀØ ªÉƸÀgÀÄ vɼÀî.

      ¸ÀAVÃvÀzÀ C£ÀĨsÀªÀªÁUÀ°Ã, C¨sÁå¸ÀªÁUÀ°Ã E®èzÉ ¸ÀAVÃvÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀªÀgÀÄ ºÁ¸Àå ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶָÀÄvÁÛgÉ.  ¸ÀAVÃvÀ «ªÀıÀðPÀgÀÆ DVgÀĪÀ ¥Àæ¸À£ÀßgÀ gÀ¹PÀjUÉ £ÀªÀĸÁÌgÀzÀ°è CgÀ¹PÀgÀ C£ÉÃPÀ ºÁ¸Àå ZÀmÁQUÀ½ªÉ.  (vÀ£Àß «zÁåyð¤AiÉƧâ¼ÀÄ ¤ªÀÄä DgÁzsÀ£É AiÀiÁªÁUÀ ¸Àgï? JAzÀÄ ¥Àæ²ß¹zÀÝ£ÀÄß ¸ÀAVÃvÀ «zÁéA¸ÀgÉƧâgÀÄ EwÛÃa£À ¸ÀAzÀ±Àð£ÀªÉÇAzÀgÀ°è £É£À¦¹PÉÆAqÀgÀÄ.)

      PÀgÁªÀ½ PÀ£ÁðlPÀzÀªÀjUÉ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è eÁ»gÁvÀÄ, ¥sÉÆÃmÉÆà ºÁQ¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀgÀ°è vÀÄA¨Á D¸ÀQÛ.  EwÛÃaUÉ CzÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥sÉèPïìUÀ¼À ZÀl DgÀA¨sÀªÁVzÉ.  ¥Àæ¸À£Àß §gÉ¢gÀĪÀAvÉ, EwÛÃaUÉ ªÁQAUï ºÉÆÃzÁUÀ MAzÀÄ ¥sÉèPïì £ÉÆÃrzÉ.  ¸ÀܽÃAiÀÄ gÁdPÁgÀtÂAiÉƧ⠤zsÀ£À ºÉÆA¢zÀ gÁdPÁgÀtÂAiÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆêÀ£ÀÄß aPÀÌzÁV ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVvÀÄÛ.  CzÀgÀ PɼÀUÉ ±ÀæzÁÝAd° ¸À¨sÉUÉ ±ÀĨsÀ PÉÆÃgÀĪÀªÀgÀÄ JAzÀÄ §gÉzÀÄ, MA¢µÀÄÖ d£À CªÀgÀ UɼÉAiÀÄgÀ ¥sÉÆÃmÉÆÃUÀ¼À£ÀÄß CzÀgÀ PɼÀUÉ zÉÆqÀØzÁV ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVvÀÄÛ.

      G¨sÀAiÀÄ PÀıÀ¯ÉÆÃ¥Àj PÉ®ªÀÅ PÀ£ÀßqÀAUÀ¼À£ÀÄß w½ ºÁ¸ÀåUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¥ÀjZÀ¬Ä¸ÀÄvÀÛªÉ.  ¥Àæ¸À£ÀßgÀ ²gÀ¹AiÀÄ C£ÀĨsÀªÀzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ªÀÄÆr§A¢gÀĪÀ ºÉ¸ÀgÀÄ zÉÆqÀØ ªÉƸÀgÀÄ vɼÀî PÀÈw RĶ PÉÆqÀÄvÀÛzÉ.  «zÁAiÀÄ PÀëtUÀ¼ÀÄ ºÁ¸Àå ¯ÉÃR£ÀªÁV G½AiÀÄzÉÃ, ®°vÀ ¥Àæ§AzsÀzÀvÀÛ ªÁ®ÄvÀÛzÉ.

      ¥Àæ¸À£ÀßgÀ PÀvÉUÀ¼À°è CªÀgÀ gÁdQÃAiÀÄ ¤®ÄªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁV UÉÆÃZÀj¸ÀÄvÀÛªÉ.  EwÛÃaUÉ ºÁ¸ÀåPÉÌ ªÀ¸ÀÄÛ MzÀV¸ÀÄwÛgÀĪÀ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀwæPÉUÀ¼À ªÀÄÄR¥ÀÄlUÀ¼À°è, n.«. ZÁ£À¯ïUÀ¼À°è ªÉÄgÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ.  F ºÀUÀgÀt¦æAiÀÄ gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸À£ÀßgÀ ºÁ¸Àå ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è AiÀiÁPÉ PÁt¸ÀĪÀÅ¢®è?  F gÁdPÁgÀtÂUÀ¼ÀÄ ªÀÄPÀÌgï ªÀiÁqÀ®Ä AiÉÆÃUÀågÀ®èªÉÃ? (vÀļÀÄ«£À°è ªÀÄPÀÌgï JAzÀgÉ ºÁ¸Àå, UÉð).
      ¸ÀĽîUÉ dAiÀÄªÉ¤ß JA§ ²Ã¶ðPÉ £ÉÆÃrzÁUÀ ¥ÀAeÉ ªÀÄAUÉñÀgÁAiÀÄgÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¸À¨ï C¹¸ÉÖAn£À ¸ÀļÀÄî qÉÊj¬ÄAzÀ £É£À¥Á¬ÄvÀÄ.  ¦.©. ¥Àæ¸À£ÀßgÀ°è ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ ªÀÈwÛAiÀÄ, GqÀĦAiÀÄ, ²gÀ¹AiÀÄ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄ¥ÀàjUÉÆArªÉ.  CªÀgÀÄ ¥ÀAeÉAiÀĪÀgÀ ......¸ÀļÀÄî qÉÊjAiÀÄ£ÀÄß «ÄÃj¸ÀĪÀ PÀÈwAiÉÆAzÀ£ÀÄß §gÉAiÀħ®ègÀÄ.  »ÃUÉ §gÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ, ¸ÀAVÃvÀ gÀ¹PÀ ¥Àæ¸À£Àß, ¸Àgï ¤ÃªÀÅ ±ÀÄævÀ UÁ£À ªÀÄzsÀÄgÀ, C±ÀÄævÀ UÁ£À CwªÀÄzsÀÄgÀ CAw¢ÝÃgÁ? JAzÀÄ ¥Àæ²ß¹AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆvÀÄÛ.  ¦.©. ¥Àæ¸À£ÀßgÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ E£ÀßµÀÄÖ ¥ÀæRgÀªÁUÀ°, PÀ£ÁðlPÀzÀ eÁt-eÁuÉAiÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®è, PÀ®ÌvÁÛzÀ PÁ½-¢Ã¢AiÀÄgÀÄ EªÀUÀ¼À£ÉÆßâ ¥Àæ¸À£ÀߪÀÄÄTAiÀÄgÁUÀ° JAzÀÄ ºÁgÉʸÀÄvÉÛãÉ.

ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಜಯವೆನ್ನಿ
{ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳು }
ರಜತ ಸಾಹಿತ್ಯ
14, ಸೀತಮ್ಮ ಅನಂತಯ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ,
4ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ , ಓ.ಟಿ.ರಸ್ತೆ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ,-577202
SULLIGE JAYAVENNI 
{ Collection of humorous articles in kannada  }
by - P. B. Prasanna 
First Edition- 2012,
Pages- 142  + 4
Price- Rs-75
1/8 demmy
Cover Design- James Vaz
Contact P. B. Prasanna-
Naidile,Mig 17, KHB Colony,
Sirsi-581402
Cell-9449131736ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಲತಾಣ : ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ `ಏಳರ' ಕಾಟ!

ಇದು ಕನ್ನಡ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಗುರೂ...! -ಅಮಿತ್.ಎಮ್.ಎಸ್

ಚೆಲ್ವ ಹುಡುಗನ್ನಡ ನಾಡು! -ಸಿ.ಎಚ್.ಆರ್

ಚೆಲ್ವ ಹುಡುಗನ್ನಡ ನಾಡು! -Prajavani- New generation in Karnataka

ಬ್ರಾಹ್ಮೀಯ ಹೊಕ್ಕುಳ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದ ಕನ್ನಡದ ಲಿಪಿ -ಷ.ಶೆಟ್ಟರ್

ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ!

ಕೇರಳ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ- ಕರೆಯೋಲೆ

varthabharathi | kannada News, Latest kannada News from Gulf, Asia,India and on Sports, Business,Indian,Politics, Education-Kerala Kannada Sahitya Sammelana-2-12

ಕನ್ನಡಕ್ಕೊಂದು ಬಾವುಟ ಬೇಕು

ವಿವಾಹ ಡಾಟ್ ಕಾಂಗಳಲ್ಲಿ ವಂಚಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರ್

ಉದಯವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಚೆಲುವ ಕನ್ನಡನಾಡು

೫೭ ಮಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

'ವಿಕ'ದ ಉಮಾಪತಿ ಸಹಿತ 57 ಮಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - Indiatimes Vijaykarnatka

ಕಿತ್ತೂರು ಇನ್ನೂ `ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥಾನ'!

ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಗಿನೆಲೆಯವರ ’ಗುಣ’.

ಮಾತಾಡಿ.ಕಾಮ್Mathadi.com - Make Karnataka Feel Proud By Talking

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? - ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯ

ಎಚ್.ಡುಂಡಿರಾಜರ ಹನಿದರ್ಶಿನಿ ಬಿಡುಗಡೆ-1-11-2012 ರಂದು

Tuesday, October 30, 2012

ವಿಮರ್ಶಕರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಜೆ: ಸುಮತೀಂದ್ರ ನಾಡಿಗ್

ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆ -ಜೂಲಿಯಾ ಉವಾಚ Gillard labels Abbott a misogynist

ಸ್ಯಾಂಡಿಯ ಆಕ್ರಮಣ

ಗಾಂಧೀಜಿ ಸದಾ ಪ್ರಸ್ತುತ; ಆದರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಪೂಜಾರಿಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲ- ಸಿ ಎನ್ ಆರ್

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇಳರಿಯದ ಅಪರೂಪದ ಮದುವೆ!:

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇಳರಿಯದ ಅಪರೂಪದ ಮದುವೆ!: ಪವಿತ್ರ ಮಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕರಾವಳಿ ಜೋಡಿ - Indiatimes Vijaykarnatka:

'via Blog this'

ನಾಗರಿಕ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಕಾಂತಾವರ ಹಚ್ಚಿದ ಕನ್ನಡದ ದೀಪ -ಪದ್ಮರಾಜ ದಂಡಾವತಿ

ಹಿರೇಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಸಮಾಧಿ ಅಗೆದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು

ಹಿರೇಮದಕರಿ ನಾಯಕ ಸಮಾಧಿ ಅಗೆದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು -Prajavani-Madakari Nayaka

ಶೇಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಎರಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ-ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವ

Devasahitya: ಶೇಕ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಎರಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ: ಇದು ಈಗ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ. ಇದರ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿ 1993ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕಟವಾದ ಆರೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದವು. ಇದು ವಿಸ್ತೃತ ಪ...

ಶಿವನ ಆರಾಧನೆಗಂಗಪ್ಪನ ಕಾಯಕ

ಶಿವನ ಆರಾಧನೆಗಂಗಪ್ಪನ ಕಾಯಕ -Prajavani-ಬುಡ್ಲ ಜಂಗಮ ಗೊರವಯ್ಯ 

ಕೈವಾರ ಗೋಪಿನಾಥ ರಾವ್ - ಮರೆಯಲಾಗದ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರಹಗಾರ

ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವ -ಸವಿತಾ ನಾಗಭೂಷಣ { Vedio }

-:: Karnataka Sahithya Academy -Video Section :::Savitha Nagabhushana reciting her Kannada poem Jatreyalli Shiva

'via Blog this'

Monday, October 29, 2012

ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ-ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ

ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ-G.S.Shivarudrappa -Preeti illada mele
Photofrom-kn.wekipedia.org

ಅಮೇರಿಕ ಅಮೇರಿಕ-॑ -3-ಎಚ್.ಡುಂಡಿರಾಜ್

Udayavani: ಅಮೇರಿಕ ಅಮೇರಿ-- H. Dundiraj-Akka Sammelana- 2012

ಅಮೇರಿಕ ಅಮೇರಿಕ- 2 -ಎಚ್.ಡುಂಡಿರಾಜ್

ಆಮೇರಿಕ ಅಮೇರಿಕ -ಭಾಗ-1 -ಎಚ್.ಡುಂಡಿರಾಜ್

ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ – 2012 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟ – ಒಂಭತ್ತು ಮಂದಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ನ.18ರಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ | ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗ ನ್ಯೂಸ್

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ

ದಲಿತರ ಮೂಲ ಯಾವುದು ? -ಜಯನ್ ಮಲ್ಪೆ

`ಸಂಸ್ಕೃತ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪಂಪ ಹದವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ'-ಬಿ. ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪ

`ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ 50 ಕೃತಿಗಳ ಅನುವಾದ'

ಶಾಂತಾದೇವಿ ಮಾಳವಾಡ { 1922-2005} Shantadevi Malavada

Sunday, October 28, 2012

ದೇವುಡು -: Devudu Narasimha Sastry was a multi-faceted personality: researcher

ದೇವುಡು ನರಸಿಂಹಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಹತ್ತು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ವಚನಗಳ ಅನುವಾದ

ಹತ್ತು ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ವಚನಗಳ ಅನುವಾದ -Prajavani-Translations of Vachana's in 10 Languages

ರಾಮಲೀಲೆಗಳ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತ ಬಂದವರು - ಡಿ .ಉಮಾಪತಿ,

ರಾಮಲೀಲೆಗಳ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತ ಬಂದವರು - Indiatimes Vijaykarnatka-D. Umapati,

ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಕ್ಕ ಜಾತೀಕರಣ, ಜಾಗತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಖಾಸಗೀಕರಣ !

ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಕ್ಕ ಜಾತೀಕರಣ, ಜಾಗತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಖಾಸಗೀಕರಣ ! - Indiatimes Vijaykarnatka-P.Veerabhadra Naika- Globalisation  and Privatisation in education,

ಡಿವಿಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಅಶೋಕ್‌ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ?

ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಅವಘಡಗಳು..ಲಡಾಯಿ ಬಸು

ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಅವಘಡಗಳು.. « Avadhi / ಅವಧಿ:Bendre Trust, Awards-2012 -Ladai Basu

'via Blog this'

ಶುಭಾರಂಭ- ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಂಡಾರ -ಕರೆಯೋಲೆ

Saturday, October 27, 2012

ಹೆಮಿಂಗ್ವೇ ಸಣ್ಣ ಕತೆ - ಉಮಾರಾವ್

ಭಾನುವಾರದ ವಿಶೇಷ:ಉಮಾ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಹೆಮಿಂಗ್ವೇ ಸಣ್ಣ ಕತೆ - ಉಮಾರಾವ್ - ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ :Hemigway

'via Blog this'

ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ -2012

ಹಲವು ಮಹಾಭಾರತಗಳ ಕತೆ-ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ

ಬೀದರ್‌ ಕನ್ನಡದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ -ರಜಿಯಾ ಬಳಕಟ್ಟಿ,

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಫೆ. 8ರಿಂದ

`ರಸ್ತಾಪುರದ ಭೀಮಕವಿ

`ಬಸ್ತಿಹೊಂಡ'ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಗ್ನವಿಗ್ರಹ ಪತ್ತೆ

ಕಥೆ: ಹೀಗೂ ಒ೦ದು ಮಜಲು - ಸುಮತಿ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ

ಮಧೂಲ ವೃಕ್ಷ - [ಕತೆ } ಹಿಂದೀ ಮೂಲ- ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ / ಅನುವಾದ- ಕೆ. ಆರ್.ಪ್ರೇಮಾ

ಮಧೂಲ ವೃಕ್ಷ - Indiatimes Vijaykarnatka:Madhula Vriksha- Hindi Short Story by Markandeya , Kannada Translation by K. R. Prema

'via Blog this'

Friday, October 26, 2012

ವಿಟ್ಲದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಡುಪರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ

ಅಳಿಕೆಯ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ನಿಡುಗಾಲದ ಗೆಳೆಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಡುಪರು { ಜನನ-1952 }  ಇನ್ನಿಲ್ಲ.ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಕ್ರಮಣದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಹದಿನೈದು ದಿನದೊಳಗೆ  ಅವರು ನಿನ್ನೆ 26-10-2012  ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರು ವಿ. ವಿ ಯಲ್ಲಿ ಡಾ / ಬಿ ದಾಮೋದರ ರಾಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಮ್.ಎ.ಕಲಿತ ಅವರು ವಿಟ್ಲದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಳಗಕ್ಕೆ ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದರು . ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಡುಪರು , ಅನಂತ ಕ್ರೃಷ್ಣ ಹೆಬ್ಬಾರರೊಂದಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಶ್ರಿಪಾದ ಅಮೃತ ಡಾಂಗೆಯವರ- ಸಂಘ್ಹ ಜೀವನದಿಂದ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯೆಡೆಗೆ ’ ಪುಸ್ತಕ 1984 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಉಡುಪರು ಅನುವಾದಿಸಿದ ಚೆಕಾವ್ ಕತೆಗಳು ’ ರುಜುವಾತು ’ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ.ನಾನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಉಡುಪರು ಶ್ರಿಮತಿ ಹೈಡ್ರುನ್ ಬ್ರೂಕ್ನರ್ ’ಸಂಸ್ಕಾರ ’ದ ಕುರಿತು ಬರೆದ ಲೇಖನವನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿ ನೀಡಿದ್ದರು .  ದಿಡೀರನೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಸಂಗಾತಿ ಉಡುಪರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ.
Photo: ಗೆಳೆಯ   ರಾಮ ಚಂದ್ರ ಉಡುಪ ...ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೆನೆಯುವುದೇ ಕಷ್ಟ.....
ramachandra udupa
 Pro. Ramachandra Udupa { 1952 -2012 ] , Dep of English , Satya Sai Pre University College, Vitla   passed away on  26-19-2012 at Bangalore . He has  translated Cherkov's stories & S. K. Dange's book to Kannada.

’ಏಕಾಂಬರ’! -ಕುಂ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ

ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೇಳುವುದು ಮಾವೋವಾದವೆ?: ಮಹಾಶ್ವೇತಾ ದೇವಿ

ವಿಜಾಪುರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ; ಇಂದು ದಿನಾಂಕ ಪ್ರಕಟ?

`ಮಹಾತ್ಮನ ಆಶಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಸಾಕಾರ'

ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ದಂಪತಿ

ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ದಂಪತಿ -Prajavani-Intercaste  Marriage, Caste in Rural Karnataka

ನ್ಯೂಡಲ್ಸ್‌ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ

Udayavani: ನ್ಯೂಡಲ್ಸ್‌ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ

ನೊಬೆಲ್ ಅಮೆರಿಕ: ವಲಸೆ ಪುರಸ್ಕೃತರ ನೆಲೆ -ಚಿದಾನಂದ ರಾಜಘಟ್ಟ

ಎಚ್.ವಿ. ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ { 1913-1995 }

ಪ್ರಭಾ ಅತ್ರೆ- ಗಜಲ್ - - Dr.Prabha Atre - Gazal - ja kuni shodhuni aana

ಪ್ರಭಾ ಅತ್ರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ -Kannada Translation of Prabha Atre's Books

ಕಾನೂನು ನಿಘಂಟು -: Dictionary of legal terms in Kannada on the anvil

The Hindu : NATIONAL / KARNATAKA : Dictionary of legal terms in Kannada on the anvil

ನಿರಂಜನ್ ಮಹಾವರ್ - Niranjan Mahavar/ Interview : ‘I have a problem with the makeover of tribal culture’

`ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷಾಂಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು: ಬಹುಮಾನಗಳು- 2012

'ಮಿಸ್ ಲವ್ಲಿ' ಗೆ 'ಭಾರತದ ಸ್ವರ್ಣ' (ಇಂಡಿಯಾ ಗೋಲ್ಡ್) ಪ್ರಶಸ್ತಿ

'ಮಿಸ್ ಲವ್ಲಿ' ಗೆ 'ಭಾರತದ ಸ್ವರ್ಣ' (ಇಂಡಿಯಾ ಗೋಲ್ಡ್) ಪ್ರಶಸ್ತಿ -Prajavani:

'via Blog this'

ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಈ ಬಾರಿಯ ಬೇಂದ್ರೆ ಗ್ರಂಥ ಬಹುಮಾನ ನನಗೆ ಬೇಡ.-ಶಿವರಾಜ ಬೆಟ್ಟದೂರು

ಆನೆಗೆ ಈ ಅಂ'ಭಾರಿ' ಹೊರೆ ಬೇಕೆ?

ಧುನಿಯ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ... - ನೀಲಾ ,ಕೆ

ವಸಂತ ಕುಮಾರ ಪೆರ್ಲರಿಗೆ ಮುದ್ದಣ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ -2012

Thursday, October 25, 2012

ಗಾಂಧಿಜೀ ಅವರನ್ನು "ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ" ಎಂದು ಕರೆಯುದು ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರ

ಡಾ / ಎನ್.ಎಸ್.ತಾರಾನಾಥ್ -ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳು -ಅವಲೋಕನ {AUDIO }


Audio and voice recording >>">
Audio and voice recording >> Dr,N,S.TARANATH's spaecial lecture on KANNADA INSCRIPTIONS {AUDIO } at Govinda Pai Research Centre , Udupi.Copyright N. S. Taranath,No-19 ,Ramaleela ,1st Cross ,Gangotri Extention ,Mysore -560009. Phone-0821-2344716

ಜಸ್ ಪಾಲ್ ಭಟ್ಟಿ -ಅಂತಿಮ ನಮನ - A Tribute to Jaspal Bhatti

ಹಾಸ್ಯನಟ ಜಸ್ಪಾಲ್ ಭಟ್ಟಿ ನಿಧನ

ವೀಣೆ..

Tuesday, October 23, 2012

ಸುನಿಲ್ ಗಂಗೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಬಳುವಳಿ -ಅಮಿತಾವ್ ಘೋಷ್ Sunil Gangopadhyay and his legacy « Amitav Ghosh

ಸುನಿಲ್ ಗಂಗೋಪಾಧ್ಯಾಯ- Sunil Gangopadhyay : The man who “carried the modern consciousness of Bengal”

ಸುನಿಲ್ ಗಂಗೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಸಂದರ್ಶನ- With Sunil Gangopadhyay

ಸುನಿಲ್ ಗಂಗೋಪಾಧ್ಯಾಯ { 1934- 2012 } Sunil Gangopadhyay.One of the most eminent writers of India, is dead.

ಸುನಿಲ್ ಗಂಗೋಪಾಧ್ಯಾಯ ನಿಧನ-: Sunil Gangopadhyay passes away

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಿನ ಕಥೆ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಂಗ್ಲಿಷ್-ಶ್ವೇತಾ ಹೊಸಬಾಳೆ

ಉಡುಪಿ ಭಾರತದ 2ನೇ `ಮೀನಮಾತ'

ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಕಲಾವಿದರು -The Making of a Modern Indian Artist-Craftsman - Deviprasad

ಗಿರಿಬಾಲೆಯ ಮುಂತಾದ ಕೆಲ ಪುಟಗಳು-ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು

Udayavani: ಗಿರಿಬಾಲೆಯ ಮುಂತಾದ ಕೆಲ ಪುಟಗಳು:ಕಿನ್ನರ ಮೇಳ ತುಮರಿ- ಗಿರಿಬಾಲೆ- ಸುಶೀಲಾ ಕೆಳಮನೆ
'via Blog this'
Kinnara Mela Tumari -Giribale -Performed by Susheela Kelamane, Directed by Venkatarama Aithal

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಡುಗೆ - ಡಾ / ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ

ಕಣಜ » » ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ: 'via Blog this'Women's contribution to Kannada Literature- G. S. Shivarudrappa

Monday, October 22, 2012

‘ಅದೃಷ್ಟ ನೋಡಿ, ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ’ -

‘ಅದೃಷ್ಟ ನೋಡಿ, ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ’ - Indiatimes Vijaykarnatka -Interview with Graveyard Digger

ಮುಪ್ಪಾದರೂ ಮುರುಟದ ಎಳೆತನದ ಬಯಕೆಗಳು -ಟಿ.ಎಸ್.ಚೆನ್ನೇಶ್

ಎಮ್.ಆರ್.ದತ್ತಾತ್ರಿಯವರ ’ ದ್ವೀಪವ ಬಯಸಿ ’ ಗೆ ಚಡಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ-2012

ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ `ಕತ್ತಿ' ಬೀಸುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ -ದಿನೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು

ವರದೇಶ್ ಹಿರೇಗಂಗೆ - Special session on Terrorism - Varadesh Hiregange (1)

ಮಡಿಕೇರಿ ದಸರಾ: ಕವನ ಸಾಲುಗಳು.

ಮಡಿಕೇರಿ ದಸರಾ: `ನವರಸ' ಇಲ್ಲದ ಕವನ ಸಾಲುಗಳು... -Prajavani Madikeri Dasara

`ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಮನ್ನಣೆ'

ಕೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು


PÉ.¸ÀvÀå£ÁgÁ0iÀÄt CªÀgÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼ÀÄ

PÀxÉ, PÁzÀA§jUÀ¼ÀAvÉ ¥Àæ§AzsÀªÀ£ÀÆß vÀªÀÄä C©üªÀåQÛ0iÀÄ ªÀÄÄRå ªÀiÁzsÀåªÀĪÁV ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ PÉ.¸ÀvÀå£ÁgÁ0iÀÄt CªÀgÀÄ EzÀĪÀgÉUÉ ªÀÄÆgÀÄ ¥Àæ§AzsÀ  ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À£ÀÆß-£ÀªÀÄä ¦æÃw0iÀÄ QæPÉmï (1988), zÁA¥ÀvÀåPÉÆÌAzÀÄ ²Ã® (1995), ¤AvÀ §Ar0iÀÄ zÉñÁAvÀgÀ (2007)- PÀıÀ¯ÉÆÃ¥Àj (2008) JA§ CAPÀt §gÀºÀUÀ¼À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÆß ¥ÀæPÀn¹zÁÝgÉ. E¢ÃUÀ CªÀgÀ ¸ÀªÀÄUÀæ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À ¸ÀA¥ÀÅlªÀÇ ¥ÀæPÀlªÁUÀÄvÀÛ°zÉ.  F ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ©r©r0iÀiÁV CªÀÅUÀ¼À ¸ÁégÀ¸Àå¥ÀÇt𠫪ÀgÀUÀ¼ÀÄ, ¨sÁµÁ¥Àæ0iÉÆÃUÀ, ºÁ¸Àå¥ÀæeÉÕ, fêÀ£ÀªÁåSÁå£À ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½UÁV N¢ D£ÀA¢¸À§ºÀÄzÀÄ. ºÁUÉ0iÉÄà CªÀÅUÀ¼À CAvÀgï ¸ÀA§AzsÀUÀ¼À°è ¯ÉÃRPÀgÀ C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ «ZÁgÀUÀ¼À PÀxÀ£ÀªÁV0iÀÄÆ ¥ÀjUÀt¸À§ºÀÄzÀÄ. F §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄwÛzÀÝgÉ fêÀ£ÀzÀ ºÀ®ªÀÅ ¸ÀAUÀwUÀ¼À §UÉÎ DgÉÆÃUÀå¥ÀÇtð PÀÄvÀƺÀ®ªÀ£ÀÄß PÁ0iÀÄÄÝPÉÆArgÀĪÀ, ªÀiÁVzÀ, w¼ÀĪÀ½PÀ¸ÀÜ UÀȺÀ¸ÀÜ£ÉƧâ£À ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß D¥ÀÛªÁV PÉý¹PÉÆAqÀ C£ÀĨsÀªÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀðd¤PÀªÁV ¸À®è¯ÉèÉÃPÉA§ ªÁVé¯Á¸ÀzÀ UÀvÀÛ£ÀÄß ©lÄÖPÉÆlÄÖ DwäÃ0iÀÄgÉÆA¢UÉ ¸ÀºÀdªÁV ¸ÀAªÁ¢¸ÀĪÀ E°è£À §gÀºÀUÀ¼ÀÄ D PÁgÀt¢AzÀ¯Éà £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß vÀlÄÖvÀÛªÉ. C£ÉÃPÀ ªÉÃ¼É ¯ÉÃRPÀgÀ C©ü¥Áæ0iÀÄ-C¤¹PÉ-ªÁåSÁå£ÀUÀ¼À£ÀÄß M¥Àà¯ÁUÀ¢zÀÝgÀÆ CªÀgÀ ¨ÉZÀÑ£É0iÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉý¹PÉƼÀîzÉà EgÀĪÀÅzÀPÉÌ CzÀÄ zÁj ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅ¢®è. E°è0iÀÄ ®ºÀj ºÉÃVzÉ JAzÀgÉ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ 0iÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀÅl¢AzÀ £ÀªÀÄä NzÀ£ÀÄß DgÀA©ü¸À§ºÀÄzÀÄ. UÀÄ¥ÀÛªÁzÀ ¸ÉÊzÁÞAwPÀ CeÉAqÁ, PÁ0iÀÄðPÁgÀt ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ¨É¼É¹ ¤¢ðµÀÖ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀ zsÁªÀAvÀ ªÀÄvÀÄÛ DPÀÈw ¤ªÀiÁðtPÁÌV «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¤¢ðµÀÖ PÀæªÀÄzÀ°è ¸ÀA0iÉÆÃf¸ÀĪÀ MvÀÛqÀUÀ¼ÀÄ E®è¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ F §gÀºÀUÀ½UÉ MAzÀÄ §UÉ0iÀÄ ¸ÀºÀd ¸ÀéZÀÒAzÀvÉ vÁ£ÁV §AzÀÄ©nÖzÉ. ¸Àr® §AzsÀ ¤ÃqÀĪÀ ¸ÁévÀAvÀæ÷åªÀ£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ ZÉ£ÁßV0iÉÄà G¥À0iÉÆÃV¹PÉÆArzÁÝgÉ. DzÀgÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁ0iÀÄt   NªÀð £ÀÄjvÀ §gÀºÀUÁgÀgÀÄ. vÀªÀÄä §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß ¤gÀĢݱÀå ºÀgÀmÉUÀ¼ÁV ¨É¼É0iÀÄ®Ä CªÀgÀÄ ©nÖ®è. ¸Àr® §AzsÀ, ¸ÀéZÀÒAzÀvÉ ®ºÀj EªÉ®è F  ¥ÀæPÁgÀzÀ°è §gÀºÀUÁgÀ¤UÉ ¸ÀºÀdªÁV zÉÆgÀPÀĪÀ PÉ®ªÀÅ ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼ÀÄ. ¯ÉÃRPÀgÀ DzÀåvÉUÀ¼ÀÄ, fêÀ£ÀzÀȶÖ, ªÉÊZÁjPÀvÉ, CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À EªÉ®è ¸ÀÆPÀë÷äªÀÇ, ¥Àæ§ÄzÀÞªÀÇ DVzÀÝgÉ F ¥ÀæPÁgÀzÀ®Æè CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ0iÀÄ£ÀÄß PÁ0iÀÄÄÝPÉƼÀÀÄzÀÄ JA§ÄzÀPÉÌ ¸ÀvÀå£ÁgÁ0iÀÄtgÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼Éà ¸ÁQë. DzÀÝjAzÀ¯Éà F ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß ©r©r0iÀiÁV N¢ D£ÀA¢¸ÀĪÀAvÉ MmÁÖV CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅUÀ¼À CAvÀ¸ÀðA§AzsÀUÀ¼À°è N¢zÀgÉ-CAzÀgÉ F ©r©r §gÀºÀUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ Er ¥ÀŸÀÛPÀªÁV N¢zÀgÉ CªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀĪÉà ¨ÉÃgÉ.

ªÉÄîģÉÆÃlPÉÌà PÁtĪÀAvÉ F §gÀºÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ dUÀvÀÄÛUÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄ£ÀĵÀågÀ zÉÊ£ÀA¢£À §zÀÄQ£À ¸ÁªÀiÁ£Àå «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ, ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À ¸ÀÄvÀÛ ºÉuÉzÀªÀÅ. F §UÉÎ ¸ÀévÀB ¯ÉÃRPÀgÉà ¤ÃrgÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀiË°PÀªÁVªÉ. ¸ÀÆPÀë÷äªÁV £ÉÆÃrzÀgÉ CªÀgÀÄ PÉêÀ® vÀªÀÄä F §gÀºÀUÀ¼À §UÉ ªÀiÁvÀæ ºÉüÀÄwÛ®è, MAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ馅 ºÁUÀÆ UÀæ»PÉ-C©üªÀåQÛ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ §UÉÎ0iÉÄà ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝgÉ: £ÀªÀÄUÉ®èjUÀÆ 0iÀiÁªÁUÀ®Æ JvÀÛgÀzÀ°è, PÉÃAzÀæzÀ°è, ªÀÄÄAZÀÆtÂ0iÀÄ°è ¤AvÀÄ 0iÉÆÃa¹0iÉÄà C¨sÁå¸À. PÀvÉ, PÁzÀA§j, «ªÀıÉðUÀ¼À®èAvÀÆ ¥ÀævÀåPÀëªÁV0iÉÆÃ, ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV0iÉÆà £ÁªÉà ¸ÀÆvÀæzsÁjUÀ¼ÀÄ, ¸ÀªÁð¢üPÁjUÀ¼ÀÄ. EzÀgÀ §zÀ®Ä »A¢£À ¸Á°£À°è ¤AvÉÆÃ, £ÀªÀÄä £ÉgÀ½£À ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÁªÉà ¤AvÉÆÃ, vÀgÀPÁj ªÀiÁPÉðmï£À d£À¸ÀAzÀtÂ0iÀÄ°è ¨ÉgÉvÉÆà ¤gÁ¼ÀªÁV §zÀÄPÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÀÆ JµÉÆÖà ªÀiË°PÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä w¼ÀĪÀ½PÉUÉ, CªÀUÁºÀ£ÉUÉ §gÀÄvÀÛªÉ. »ÃUÉ £ÀªÀÄUÉ zÀPÀÄ̪À ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÆ PÀÆqÀ UÀºÀ£ÀªÁzÀ ªÉÊZÁjPÀvɬÄAzÀ, ±ÉæõÀ× aAvÀPÀgÀÄ, PÀ¯Á«zÀjAzÀ PÀ°0iÀħºÀÄzÁzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀµÉÖà ªÀĺÀvÀézÁÝVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄ£À¹ì£À £ÉªÀÄä¢UÉ, DgÉÆÃUÀåPÉÌ PÁgÀtªÁUÀÄvÀÛªÉ. F £ÀA©PÉ0iÀÄ°è E°è0iÀÄ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼ÀÄ gÀZÀ£É0iÀiÁVªÉ. PÉÃA¢æÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß, eÁUÀwÃPÀgÀtªÀ£ÀÄß «gÉÆâü¸ÀĪÀÅzÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä §UÉÎ £ÁªÉà PÀ°à¹PÉÆArgÀĪÀ PÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ E¤ß®èzÀ ¥ÁæªÀÄÄRåvɬÄAzÀ®Æ zÀÆgÀ ¸Àj0iÀÄĪÀÅzÀÄ PÀÆqÁ JAzÀÄ £Á£ÀÄ £ÀA©zÉÝãÉ. PÉ®ªÀÅ ªÉÄõÀÖgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀ EªÀgÀ ¥Àæ§AzsÀªÉÇAzÀÄ »ÃUÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ: PÀĪÉA¥ÀÅ«¤AzÀ »rzÀÄ J.J£ï.ªÀÄÆwðgÁªïªÀgÉUÉ ªÉÄõÀÄÖçUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ 0iÀiÁgÉà ¥Àæ§AzsÀ §gÉzÀgÀÆ ªÉAPÀtÚ0iÀÄå, ²æÃPÀAoÀ0iÀÄå, gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï, PÀȵÀÚ±Á¹Ûç EAvÀºÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀiÁvÀæªÉà §gÉ0iÀÄÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄwÛzÀÝgÉ ¨ÉÃgÉ 0iÀiÁgÀÆ ªÉÄõÀÄÖçUÀ¼À ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß EªÀgÀÄ PÉüÀ°®èªÉãÉÆà JA§ ¨sÁªÀ£É §AzÀÄ©qÀÄvÀÛzÉ. ¤d, CªÀgɯÁè ¥Àæw¨sÁªÀAvÀgÀÄ, ºÉƸÀ jÃw0iÀÄ°è 0iÉÆÃa¹zÀªÀgÀÄ. EzÀQÌAvÀ ªÀÄÄRåªÁV vÀªÀÄVAvÀ®Æ ¥Àæw¨sÁªÀAvÀgÁzÀ ²µÀågÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ0iÀÄĪÀ CzÀȵÀÖªÀÇ CªÀjVzÀÄÝzÀjAzÀ CªÀgÀ ¥ÁArvÀå, ªÀåQÛvÀé J¯Áè zÁR¯É0iÀiÁV ºÉÆÃzÀªÀÅ. ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉ0iÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ CzsÁå¥ÀPÀgÉAzÀgÉ CªÀgÉà JAzÀÄ 0iÉÆÃa¸ÀĪÀµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ D¬ÄvÀÄ. EªÀgɯÁè ¸Àj. ¸ÀĪÀiÁgÁzÀ CxÀªÁ ¸ÁzsÁgÀt ªÀÄlÖzÀ CzsÁå¥ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÆ EgÀÄvÁÛgÀ®èªÉ? CªÀgÀ ²µÀågÀÄ PÀÆqÀ PÀĪÉA¥ÀÅ«£ÀAvÉ, ªÀÄÆwðgÁªïgÀAvÉ ¥Àæw¨sÁªÀAvÀgÀ®èzÉ ºÉÆÃzÀgÀÆ ²µÀågÀAvÀÆ ºËzÀÄ vÁ£ÉÃ? F ¥Àæ§AzsÀ CAvÀ ªÉÄõÀÖgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀzÀÄÝ. CAvÀºÀ ªÉÄõÀÖgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ¸ÁægÀÄ ¸ÀASÉå0iÀÄ°ègÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃqÀ. EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ¤ªÉÄä®ègÀ ªÉÄõÀÖgÀÄ ºËzÀÄ. ¸ÀvÀå£ÁgÁ0iÀÄtgÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À, fêÀ£ÀzÀ馅 F §UÉ0iÀÄzÀÄ. CªÀgÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® WÀ£ÀªÁzÀzÀÝgÀ DgÁzsÀ£É CxÀªÁ «dÈA¨sÀuÉ C®è. ªÉÄîģÉÆÃlPÉÌ ¸ÁªÀiÁ£Àå, ¸ÁzsÁgÀtªÉAzÀÄ vÉÆÃgÀĪÀ DzÀgÉ ¯ÉÃRPÀgÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß vÀnÖgÀĪÀ, CgÀ½¹gÀĪÀ, «¸Àä0iÀĪÀ£ÀÄß ºÀÄnÖ¹gÀĪÀ, «ZÁgÀPÉÌ ºÀaÑgÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ, ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼ÀÄ, £É£À¥ÀÅUÀ¼ÀÄ, «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀå£ÁgÁ0iÀÄtgÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖªÉ.  ¢£À¤vÀåzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå  fêÀ£ÀzÀ £É¯É0iÀÄ°è0iÉÄà CªÀgÀÄ vÀªÀÄä C£ÀĨsÀªÀ-CªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß D¥ÀÛªÁV ¤ªÉâ¹PÉÆArzÁÝgÉ. ZÀZÁð¥ÀlÄ«£À UÀvÀÛ£ÀÄß ©lÄÖ DwäÃ0iÀÄ MqÀ£Ár0iÀÄAvÉ £ÀªÉÆäqÀ£É ºÀgÀnzÁÝgÉ. DzÀÝjAzÀ¯Éà vÀªÀÄä ¨sÁµÉ0iÀÄ£ÀÄß CªÀgÀÄ PÀÈvÀPÀªÁV ¹AUÀj¸ÀĪÀÅ¢®è. PÀ«¸ÀªÀÄ0iÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉZÀÄѪÀÅ¢®è. ¤vÀåfêÀ£ÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå-¸ÁzsÁgÀt «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀÄrUÀlÄÖUÀ¼À¯Éèà J®èªÀ£ÀÆß ¤gÀƦ¸À§0iÀĸÀÄvÁÛgÉ. 

F zÀȶ֬ÄAzÀ ¦üPÁð-ºÁUÉAzÀgÉãÀÄ JA§ ¥Àæ§AzsÀªÀÅ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ DPÀµÀðPÀªÁVgÀĪÀAvÉ F  ¸ÀA¥ÀÅlzÀ EvÀgÀ §gÀºÀUÀ½UÀÆ CxÀð¥ÀÇtðªÁzÀ ¥ÀæªÉòPÉ0iÉÆAzÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀAwzÉ. £Á£ÀÄ ªÉÆzÀ°AzÀ®Æ ¨É¼ÉzÀ jÃw0iÉÄà ¦üPÁð ªÀiÁzÀj0iÀÄzÀÄ. J®èªÀÇ PÀtÚ¼ÀvÉ, PÉÊ C¼ÀvÉ PÀÆUÀ¼ÀvÉ0iÀįÉèà ¹UÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁ0iÀÄt vÀªÀÄä ªÉÊ0iÀÄQÛPÀ fêÀ£ÀzÀ ºÀ®ªÀÅ ¸ÁégÀ¸ÀåPÀgÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÀgÀ eÉÆvÉ eÉÆvÉUÉà MAzÀÄ «PÉÃA¢æÃPÀÈvÀ fêÀ£À ªÀåªÀ¸ÉÜ-«zsÁ£ÀUÀ¼À ªÀiÁzÀj0iÀÄ£Éßà £ÀªÉÄäzÀÄgÀÄ PÀlÄÖvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. UÁA¢ü, §ÄzÀÞ EªÀgÉ®è ªÀĺÁvÀägÀÄ, ¤d. DzÀgÉ EªÀgÀ PÁ0iÀÄðPÉëÃvÀæ ºÁUÀÆ fêÀ£À¥Àæ0iÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¦üPÁðPÉÃA¢ævÀªÁVzÀݪÀÅ JA§ÄzÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀ EAVvÀ. £ÀªÀÄä PÁ®PÉÌ §AzÀgÉ £ÀªÉÄäzÀÄjUÉà ¸ÀħâtÚ, ¸ÀÄzÀ±Àð£À, ¸ÀÄgÉÃAzÀæ PË®V0iÀÄAvÀªÀgÉ®è vÁªÀÅ EzÀÝ PÀqÉ0iÀįÉèà MAzÉÆAzÀÄ ¦üPÁð ¸ÀȶֹPÉÆAqÀÄ dUÀwÛ£À ±ÉæõÀ× aAvÀPÀgÀÄ, PÀ¯Á«zÀgÀÄ, PÀ£À¸ÀÄUÁgÀgÉ®è ¦üPÁðzÀ±Àð£ÀPÉÌ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. F ¦üPÁð C£ÀÄߪÀÅzÀÄ PÉêÀ® MAzÀÄ ¨sËUÉÆýPÀ ªÁå¦Û0iÀÄ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀAvÀzÀÝ®è JAzÀÄ ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸ÀĪÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä ªÀÄ£À¸ÀÄìUÀ½UÉà EgÀĪÀ ¦üPÁðUÀ¼À §UÉÎ0iÀÄÆ zsÁ夹zÁÝgÉ. J®èªÀ£ÀÆß MAzÀÄ §ÈºÀvÁÛzÀ, PÉÃA¢æÃPÀÈvÀªÁzÀ, KQÃPÀÈvÀªÁzÀ, eÁUÀwPÀªÁzÀ £ÁUÀjÃPÀvÉ0iÀÄ £É¯É0iÀįÉèà £ÉÆÃqÀĪÀ aAvÀ£ÁPÀæªÀÄPÉÌ ¥À0iÀiÁð0iÀĪÁzÀ E£ÉÆßAzÀÄ 0iÉÆÃZÀ£ÁPÀæªÀĪÀÅ vÀĸÀÄ ®WÀÄzsÁn0iÀÄ°è E°è ©A©vÀªÁUÀÄvÀÛzÉ.

£Á£ÉÃPÉ C0iÉÆÃzsÉåUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è? JA§ ¥Àæ§AzsÀªÀ£ÀÆß F »£É߯É0iÀįÉèà NzÀ¨ÉÃPÀÄ. C0iÉÆÃzsÉå0iÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ£À£ÀÄß «ÄÃj¹zÀ ²æÃgÁªÀÄZÀAzÀæ£À£ÀÄß £Á£ÀÄ £À£Àß ¨Á®åzÀ°è, ¸ÀtÚ¥ÀÅlÖ ¥ÀlÖtUÀ¼À gÁªÀĪÀÄA¢gÀUÀ¼À°è PÁtÄvÀÛ¯Éà §A¢zÉÝãÉ. £À£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄì CzÀPÉÌà MVκÉÆÃVzÉ. ºÁUÁV £Á£ÀÄ C0iÉÆÃzsÉåUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è J£ÀÄߪÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁ0iÀÄt vÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ ««zsÀ WÀlÖUÀ¼À°è gÁªÀÄ£À ¥ÀæwªÉÄ vÀªÀÄä°è ªÉÊ«zsÀåªÀÄ0iÀĪÁV ¨É¼ÉzÀ §UÉ0iÀÄ£ÀÄß zÀlÖªÁzÀ «ªÀgÀUÀ¼À°è ¤gÀƦ¸ÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. gÁªÀÄ£ÀªÀ«Ä0iÀÄ DZÀgÀuÉ0iÀÄ°è, PÀ«UÀ¼ÀÄ ©r¹zÀ  avÀæUÀ¼À°è, gÁªÀÄ£ÀªÀ«Ä0iÀÄ ¸ÀAVÃvÉÆÃvÀìªÀ-¨sÀd£É-ºÀjPÀvÉUÀ¼À°è DwäÃ0iÀÄ£ÁUÀĪÀ gÁªÀÄ£À£ÀÄß ¨sÀzÀævÁ¥ÀqÉUÀ½AzÀ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀ gÁªÀĤUÉ ºÉÆð¹ C0iÉÆÃzsÉå0iÀÄ°è gÁªÀĪÀÄA¢gÀ PÀnÖzÀgÀÆ £ÀªÀÄÆäj£À gÁªÀĪÀÄA¢gÀUÀ¼À ºÁUÉ CzÀÄ DwäÃ0iÀĪÁUÀ§®èzÉ, ªÀģɪÁvÉð0iÀÄ ¸ÀAUÀw0iÀiÁUÀ§®èzÉ JAzÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄÆwð¥ÀÇeÉ0iÀÄ «gÉÆâü0iÀiÁVzÀÝ UÁA¢ü PÀÆqÀ EµÀÖ¥ÀnÖzÀÄÝ £ÀªÀÄä ªÀÄAqÀåzÀ D£ÉPÉgÉ ©Ã¢0iÀÄ, ªÉÄʸÀÆj£À PÀÄPÀÌgÀºÀ½î §qÁªÀuÉ0iÀÄ ¸ÀtÚ¥ÀÅlÖ gÁªÀĪÀÄA¢gÀUÀ¼À£ÉßÃ. CªÀjUÉ §ºÀĦæ0iÀĪÁVzÀÝ gÀWÀÄ¥Àw gÁWÀªÀ gÁeÁgÁA ¨sÀd£ÉUÉ ¸ÀtÚ¥ÀÅlÖ gÁªÀĪÀÄA¢gÀUÀ¼À ºÁªÉÆðä0iÀÄA »ªÉÄäüÀªÉà ¸ÁPÁVvÀÄÛ. £À£ÀUÉ w½zÀ ªÀÄnÖUÉ FªÀwÛ£À C0iÉÆÃzsÉå0iÀÄ°è wÃgÁ DzsÀĤPÀªÁzÀ ±À¸ÁÛç¸ÀÛçUÀ½ªÉ0iÉÄà ºÉÆgÀvÀÄ ¸ÀtÚ ºÁªÉÆðä0iÀÄA E®è. ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£É0iÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ UÀÄr UÀÄqÁgÀUÀ¼À §UÉÎ0iÉÄà QAavÀÆÛ UÉÆwÛ®èzÀ, ¸Àé®àªÀÇ D¸ÀQ۬ĮèzÀ d£ÀjUÉ C0iÉÆÃzsÉå §UÉÎ C¥ÀàuÉ PÉÆr¸ÀĪÀ ºÀPÁÌzÀgÀÆ J°èAzÀ §A¢vÀÄ J£ÀÄߪÁUÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ KPÀPÁ®zÀ°è zsÁ«ÄðPÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁ¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉPÀÄå®j¸ÀÖgÀÄ E§âgÀ §UÉÎ0iÀÄÆ vÀªÀÄä CvÀȦÛ0iÀÄ£ÀÄß vÉÆÃgÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ ¢ézÀ¼À «¨sÀd£É0iÀÄ ¥ÀgÀ-«gÉÆÃzsÀUÀ¼À ¥ÀjavÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖPÉÆlÄÖ ¤vÀåzÀ fêÀ£Á£ÀĨsÀªÀzÀ £É¯É0iÀÄ°è , NgÀé ¸ÁªÀiÁ£Àå UÀȺÀ¸ÀÜ£À £É¯É0iÀÄ°è zsÁ夸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁVgÀĪÀÅzÉà ¸ÀvÀå£ÁgÁ0iÀÄtgÀ ¥Àæ§AzsÀzÀ ºÉZÀÄÑUÁjPÉ0iÀiÁVzÉ. DzÀÝjAzÀ¯Éà D¹ÛPÀ-£Á¹ÛPÀ, PÁæAwPÁgÀ-¸À£ÁvÀ¤, ¥ÀgÀA¥ÀgÉ-DzsÀĤPÀvÉ ªÀÄÄAvÁzÀ ¢ézÀ¼À ªÀVðÃPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß «ÄÃj aAw¸À®Ä, §gÉ0iÀÄ®Ä CªÀjUÉ ¸ÁzsÀåªÁVzÉ. MAzÀÄ ¸ÁzÁ ¸ÀªÀiÁd±Á¹ÛçÃ0iÀÄ E®èªÉà gÁdQÃ0iÀÄ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃV©qÀ§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀÆPÀë÷äUÀ¼ÀÄ ®°vÀ ¥Àæ§AzsÀªÉÇAzÀgÀ°è zÁR¯ÁUÀĪÀ MAzÀÄ M¼Éî0iÀÄ GzÁºÀgÀuÉ E°è PÁtÄvÀÛzÉ.

vÁªÀÅ ªÉÄZÀÄѪÀ, vÀªÀÄUÉ ¦æ0iÀĪÁzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß PÉêÀ® ¨Á®å¸ÀäöÈw ®A¥ÀlvÀézÀ°è £É£É0iÀÄĪÀ ¯ÉÃRPÀgÀÄ EªÀgÀ®è. CªÀÅUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ fêÀ£ÀPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥À®èlªÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¥ÀæQæ0iÉÄUÀ¼À£ÀÆß CªÀgÀÄ PÁt¸À§®ègÀÄ. wÃgÁ ªÉÊ0iÀÄQÛPÀªÁzÀ C£ÀĨsÀªÀPÀxÀ£ÀUÀ¼À°è0iÀÄÆ «±Á®ªÁzÀ §zÀÄQ£À ºÀ®ªÀÅ ¸ÀAPÀxÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Àà²ð¹©qÀĪÀ ¥Àæw¨sÉ0iÀÄ£ÀÄß ¸ÀvÀå£ÁgÁ0iÀÄt ºÀ®ªÀÅ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À°è vÉÆÃjzÁÝgÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ £ÀªÀÄä ¦æÃw0iÀÄ QæPÉmï JA§ §gÀºÀzÀ°è ¯ÉÃRPÀgÀÄ vÀªÀÄä ¨Á®åzÀ QæPÉmï £É£À¥ÀÅUÀ¼À£ÀÄß  ¥Àæ¸ÁÛ¦¸ÀÄvÀÛ¯Éà QæPÉmï DlzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è DVgÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À°è MmÁÖgÉ £ÀªÀÄä §zÀÄQ£À ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ DzÀåvÉUÀ¼À°è DVgÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÆß ®WÀÄzsÁn0iÀÄ°è0iÉÄà ¸ÀÆa¹©qÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀܽÃ0iÀÄ ªÉÊ«zsÀåUÀ¼É®è PÀtägÉ0iÀiÁUÀÄvÀÛ J®èªÀÇ KPÀvÁ£ÀvÉ0iÀÄvÀÛ, PÉÃA¢æÃPÀgÀtzÀvÀÛ ¸ÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀzÀåzÀ £ÁUÀjPÀvÉ0iÀÄ UÀw0iÀÄ£ÀÄß QæPÉmï C£ÀĨsÀªÀzÀ ¸ÁPÀë÷åzÀ°è »rzÀÄ©qÀÄvÁÛgÉ. PÀtägÉ0iÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀAUÀw-¸À¤ßªÉñÀ-ªÀiË®å-DzÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀ¼ÀºÀ½PɬĮèzÀ «µÁzÀzÀ°è ©Ã¼ÉÆÌqÀÄvÁÛgÉ. PÉêÀ® ºÀ¼É0iÀÄzÀgÀ §UÉÎ EªÀjUÉ ªÁåªÉÆúÀ«zÉ0iÉÄAzÀ®è. CxÀªÁ ºÉƸÀzÉ®èªÀ£ÀÆß CªÀgÀÄ wgÀ¸ÁÌgÀ¢AzÀ E®èªÉà ¹¤PÀvÀ£À¢AzÀ £ÉÆÃqÀÄvÁÛgÉAzÀÆ C®è. C«ªÀıÁðvÀäPÀ ¹éÃPÁgÀ CxÀªÁ ¤gÁPÀgÀuÉ F ¯ÉÃRPÀgÀ ªÀiÁUÀðªÀ®è. vÀ£Àß ¨Á®åzÀ, vÀ£Àß Hj£À ¸ÀܽÃ0iÀÄ »ÃgÉÆÃUÀ¼É®è DzsÀĤPÀ £ÁUÀjÃPÀvÉ0iÀÄ°è C¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÉAzÀÄ ¤gÀÆ¥ÀPÀ¤UÉ UÉÆvÀÄÛ. MAzÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ F ¥Àæ§AzsÀ CAxÀ »ÃgÉÆÃUÀ½UÉ, CªÀgÀÄ GQ̸ÀĪÀ ¨ÉZÀÑ£É0iÀÄ £É£À¥ÀÅUÀ½UÉ MAzÀÄ ¨sÁªÀ¥ÀÇtð ±ÀæzÁÞAd°0iÀÄAwzÉ. ¥Àæ§AzsÀzÀ PÉÆ£É0iÀÄ°è vÀ£Àß ¸ÀzÀåzÀ dUÀvÀÄÛ ¨Á®åPÁ®zÀ dUÀwÛ¤AzÀ JµÀÄÖ zÀÆgÀ ºÀjzÀÄ §A¢zÉ JA§ CjªÀÇ, «µÁzÀªÀÇ  KPÀvÀæ PÀnÖPÉƼÀÄîvÀÛªÉ. HlPÉÌ PÀÆUÀĪÀÅzÀÄ, PÉÊvÀÄvÀÄÛ, ¥ÉÇøïÖ §AvÀÄ  ¥ÉÇøïÖ, ¥ÉnÖCAUÀr ¥ÀævÁ¥À ªÀÄÄAvÁzÀ §gÀºÀUÀ¼À ªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ zsÁn0iÀÄÆ ºÉZÀÄÑPÀrªÉÄ EzÉÃ. £ÁUÀjPÀvÉ ¨É¼ÉzÀAvÉ £ÀªÀÄä fêÀ£ÀzÀ DzÀåvÉUÀ¼ÀÄ, D±ÉÆÃvÀÛgÀUÀ¼ÀÄ ¥À®èlUÉƼÀÄîªÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ-¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ªÁå¥ÁgÀUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀvÀå£ÁgÁ0iÀÄt ¸ÀtÚ¸ÀtÚ ¸ÀAUÀwUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÉà ªÀåAf¸ÀÄvÁÛgÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß §gÉ0iÀÄĪÀ C¨sÁå¸ÀªÀÅ ¤zsÁ£ÀªÁV PÀtägÉ0iÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀ «zÀåªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß CgɺÁ¸ÀåzÀ°è, CgÉ«µÁzÀzÀ°è CªÀgÀÄ ªÀtÂð¸ÀĪÀ jÃwUÉ MAzÀÄ §UÉ0iÀÄ PÁªÀåªÀÄ0iÀÄvÉ §AzÀÄ©qÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ¥ÀvÀæ ZÀjvÉæ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®à¤PÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ JA§ ¸ÀÄAzÀgÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À°è DzsÀĤPÀ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ EwºÁ¸ÀzÀ MAzÀÄ aPÀÌ CzsÁå0iÀĪÉà ®WÀÄzsÁn0iÀÄ°è §gÉ0iÀÄ®ànÖzÉ J¤¸ÀÄvÀÛzÉ. PÉÊ §gÀºÀzÀ, CAZÉ0iÀÄ°è §gÀĪÀ ¥ÀvÀæUÀ½UÀÆ PÀA¥ÀÇålgï ¥ÀvÀæUÀ½UÀÆ EgÀĪÀ ªÀåvÁå¸ÀUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ ¥ÀnÖªÀiÁqÀĪÀ «zsÁ£ÀzÀ¯Éèà §gÀºÀªÀÅ vÁwéPÀ JvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀŪÀ §UÉ UÀªÀÄ£ÁºÀðªÁVzÉ. PÁ® PÀ¼ÉzÀAvÉ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ¸À¨ÉÃPÀÄ, ªÀĸÀÄPÁUÀ¨ÉÃPÀÄ, DUÀ ªÀiÁvÀæ PÁ®zÀ ¥Àæ¨sÁªÀ £ÀªÀÄä Cj«UÉ §gÀĪÀÅzÀÄ J£ÀÄߪÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁ0iÀÄt, PÀA¥ÀÇålj£À°è ±ÉÃRj¹lÄÖPÉƼÀÄîªÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À°è£À ªÉÆøÀªÉAzÀgÉ CªÀÅUÀ½VgÀĪÀ PÁ¯ÁwÃvÀ UÀÄt ªÀÄvÀÄÛ ¤gÁPÁgÀ ¸Àé¨sÁªÀ. PÀA¥ÀÇålgï ¥ÀvÀæUÀ½UÉ ºÀ¸ÁÛPÀëgÀªÉA§ÄzÉà EgÀĪÀÅ¢®èªÀ®è. ºÁUÁV PÁ®¥ÀæªÁºÀzÀ°è, »AzÀPÉÌ ZÀ°¹0iÀÄÆ ºÀ¼É0iÀÄ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄvÁÛ zÉñÀPÁ®ªÀ£Éß®è «ÄÃj CwÃvÀ£ÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀæªÀĪÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀ ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß PÀA¥ÀÇålgï ¥ÀvÀæ JAzÀÆ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è J£ÀÄßvÁÛgÉ.¸ÀvÀå£ÁgÁ0iÀÄtgÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ «±ÉõÀªÉAzÀgÉ vÀĸÀÄ C¸ÁA¥ÀæzÁ0iÀÄPÀ J£ÀߧºÀÄzÁzÀ «µÀ0iÀÄUÀ¼À D0iÉÄÌ ªÀÄvÀÄÛ CµÉÖà C¸ÁA¥ÀæzÁ0iÀÄPÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉèõÀuÉ. ºÉaÑ£À ¯ÉÃRPÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É0iÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAeÉ0iÀÄ ¸ÉÆUÀ¹£À §UÉÎ §gÉzÀgÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁ0iÀÄtgÀÄ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ ¸ÉÆUÀ¸ÀÄ PÀÄjvÀ ¥Àæ§AzsÀªÀ£Éßà §gÉ¢zÁÝgÉ. CªÀgÀ G½zÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À°è CµÁÖV PÁtzÀ MAzÀÄ §UÉ0iÀÄ PÁªÀåªÀÄ0iÀÄvÉ F ¥Àæ§AzsÀªÀ£ÀÄß DªÀj¹zÉ. CµÉÖà C®è, JµÉÆÖà PÀqÉUÀ¼À°è CzÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀzÀ CAZÀ£ÀÄß «ÄÃj ªÁ¸ÀÛªÉÃvÀgÀ ¥ÁvÀ½0iÀÄ£ÀÆß ¸Àà²ð¹zÉ. zÀ±Àð£ÀzÀ bÁ0iÉÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉʤPÀzÀ ¸ÁzsÁgÀt ¸ÀºÀdvÉ EªÉgÀqÀÆ PÀÆrzÀ ªÀÄzsÁåºÀßzÀ ¸ÉÆUÀ¸À£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀ ¥ÀÅtåzÀ WÀl£É0iÉÆAzÀÄ F ¥Àæ§AzsÀzÀ°è ¤gÀƦvÀªÁVzÉ. dUÀvÀÛ£ÀÄß CzÀgÉ®è ªÁå¥ÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV ºÉƸÀzÁV £ÉÆÃqÀĪÀ ºÉƸÀ zÀȶÖPÉÆãÀªÉÇAzÀPÁÌV, ªÀÄÆgÀ£É0iÀÄ PÀtÂÚUÁV ºÀA§°¸ÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ PÁ®zÀ°è ¯ÉÃRPÀgÀ «ÄvÀægÉƧâgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É0iÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ªÀÄ£É0iÉÆAzÀgÀ°è dUÀvï ¥Àæ¹zÀÞ zÁ±Àð¤PÀgÉƧâgÀÄ G½zÀÄPÉÆArgÀĪÀÅzÁV0iÀÄÆ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr §gÀ§ºÀÄzÁV0iÀÄÆ ¸ÀÆa¸ÀÄvÁÛgÉ: DV£À £À£Àß vÀºÀvÀºÀzÀ°è £Á£ÀÄ PÀ°¸ÀĪÀÅzÁzÀgÉ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ PÀÆqÀPÀ°0iÀÄ®Ä ¹zÀÞ«zÉÝ..ªÀÄ£É vÀ®Ä¦ «ZÁj¹zÁUÀ dUÀzÀÄÎgÀÄ »A¢£À ¢£ÀªÉ ºÉÆgÀlĺÉÆÃVzÀÝgÀÄ. CzÀ£ÀÄß w½¹zÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É0iÀiÁPÉ. E¥ÀàvÉÛöÊzÀÄ ªÀÄƪÀvÀÛgÀ £ÀqÀÄ«£À ºÉAUÀ¸ÀÄ. DPÉ0iÀÄ ªÉõÀ¨sÀƵÀtªÉ®è wÃgÁ ¸ÀºÀdªÁV PÁåµÀÄ0iÀįï DVzÀݪÀÅ. CªÀgÀ ªÀÄUÀÄ«UÉ HlªÀiÁr¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. PÀnÖzÀ C£ÀßzÀ GAqÉ0iÀÄ ¨ÉüÉPÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ PÁtÄwÛzÀݪÀÅ. ªÀÄUÀÄ«£À vÀÄAmÁlªÀ£ÀÄß »A¨Á°¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è D PÀtÄÚUÀ¼À°èzÀÝ vÀ°èãÀvÉ, vÁzÁvÀä÷å, ªÀÄUÀÄ«£À ¨Á0iÉƼÀUÉ C£ÀߪÀ£ÀÄß EqÀĪÁUÀ DPÉ0iÀÄ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¢AzÀ CgÀ¼ÀÄwÛzÀÝ jÃw, PÉÊ0iÀÄ£ÀÄß ªÀÄUÀÄ«£À ¨Á0iÉƼÀUÉ ElÄÖ, ºÉÆgÀUÉ vÉUÉzÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À vÀÄn0iÀÄ£ÀÄß ¨Á¬Ä0iÀÄ£ÀÄß MgɸÀĪÁUÀ D PÉÊUÀ¼À°èzÀÝ WÀ£ÀvÉ, ®ªÀ®«PÉ EµÀÖ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ £ÁªÀÅ D dUÀzÀÄÎgÀÄ«£À §zÀ¯ÁV PÀAqɪÀÅ. dUÀzÀÄÎgÀÄ J°è ºÉÆÃzÀgÀÄ JA§ £ÀªÀÄä ¥Àæ±ÉßUÉ E®è CªÀgÀÄ ¤£Éß0iÉÄ ºÉÆgÀlĺÉÆÃzÀgÀÄ JA§ ªÀiÁvÀÄ 0iÀiÁªÀ ¨sÁªÀ¥ÀæzÀ±Àð£À«®èzÉ CªÀgÀ ¨Á¬ÄAzÀ §AvÀÄ. £ÁªÀÅ MAzÉgÀqÀÄ ¤«ÄµÀ ¤AwzÉݪÀÅ. DzÀgÉ CªÀgÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ vÀ°èãÀgÁzÀ ¯ÉÆÃPÀ¢AzÀ ºÉÆgÀUɼÉ0iÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÉà EgÀ°®è. D ªÀÄ£É0iÀÄ MAzÀÄ gÀÆ«Ä£À¯Éè ¤£Éß ¸ÀAeÉ0iÀÄ vÀ£ÀPÀ ¹¤ªÀiÁ £ÀljUÉ, §Ä¢ÞfëUÀ½UÉ, ¯ÉÃRPÀjUÉ ¸ÁAvÀé£À ¤ÃqÀĪÀ zÁ±Àð¤PÀ£ÉƧâ¤zÀÄÝ ºÉÆÃVzÀÝ JAzÀÄ H»¸ÀĪÀÅzÀPÉÌ PÀÆqÀ ¸ÁzsÀå«gÀ°®è, PÁgÀt«gÀ°®è. £Á£ÀÄ £À£Àß «ÄvÀæ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzɪÀÅ. ªÀÄzsÁåºÀߪÀ®èªÉ? ¤dð£À ©Ã¢, £ÀªÀÄä eÉÆvÉ eÉÆvÉUÉà £ÀqÉ0iÀÄÄwÛzÀÝ ¤ÃgÀªÀvÉ. £ÉÆÃqÀÄvÁÛ, £ÉÆÃqÀÄwÛzÁÝUÀ¯Éà DPÉ £ÀªÉÄäzÀÄjUÉ JvÀÛgÀPÉÌ, E£ÀÆß JvÀÛgÀPÉÌ ¨É¼ÉzÀ ºÁUÉ, CªÀ¼À PÉÊUÀ¼ÀÄ £ÀÆgÁgÀÄ PÉÊUÀ¼ÁzÀ ºÁUÉ, CªÀ¼À ¸ÀÄvÀÛ £ÀÆgÁgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀ ºÁUÉ, D ªÀÄPÀ̽UɯÁ EªÀ¼ÀÄ £ÀUÀÄ£ÀUÀÄvÁÛ £ÀÆgÁgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ Gt¹zÀ ºÁUÉ. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzɪÀÅ. CªÀ½UÉ FUÀ®Æ £ÀªÀÄä ¥ÀjªÉà EgÀ°®è. FªÀwÛUÀÄ ªÀÄzsÁåºÀߪÉAzÀgÉ F zÀȱÀå PÀtÄÚ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¤®ÄèvÀÛzÉ. £ÀÆgÁgÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ Gt¸ÀĪÀ DPÉ0iÀÄ zÀ±Àð£ÀªÁzÀ vÀPÀët zsÀ£ÀåvÁ¨sÁªÀ ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ.   F ¸ÀA¥ÀÅlzÀ G½zÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À®Æè ªÉÄîģÉÆÃlPÉÌ PÀÄëzÀæªÉAzÀÄ PÁtĪÀ DzÀgÉ vÀªÀÄä¯Éèà MAzÀÄ C£À£ÀåvÉ0iÀÄ£ÀÆß ElÄÖPÉÆArgÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ, ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ, ªÀiË®åUÀ¼À §UÉÎ ¯ÉÃRPÀgÀ ®ºÀj zsÀ餥ÀÇtðªÁV ºÀj¢zÉ. zÉñÁAvÀgÀ JA§ ¥Àæ§AzsÀzÀ®Æè CªÀgÀÄ zÉñÁAvÀgÀzÀ ¸ÀzÀåzÀ PÀ®à£ÉUÀ½VAvÀ vÀÄA¨Á ©ü£ÀߪÁzÀ DzÀgÉ £ÀªÀÄä fêÀ£ÀPÀæªÀÄzÀ¯Éèà CAvÀUÀðvÀªÁVgÀĪÀ PÀ®à£ÉUÀ¼À£ÀÄß C£ÁªÀgÀtUÉƽ¸ÀÄvÁÛgÉ. ºÉÆmÉÖ¥ÁrUÁV RAqÁAvÀgÀªÉ®è ¥À0iÀÄt¹, ªÀ®¸É ºÉÆÃUÀĪÀªÀgÀ §UÉÎ £À£ÀUÉãÀÄ D¸ÀQ۬Įè. CªÀgÀ°è zÉñÁAvÀgÀªÀÇ E®è ªÉñÁAvÀgÀªÀÇ E®è. vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ UÀÄtªÉà F ªÀ®¸ÉUÀ¼À°è®è J£ÀÄߪÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁ0iÀÄt ªÉÊ0iÀÄQÛPÀ, ¸ÁAzÀ©üðPÀ ªÀÄvÀÄÛ DzsÁåwäPÀ PÁgÀtUÀ½AzÀ zÉñÁAvÀgÀ ºÉÆÃzÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ §gÉ¢zÁÝgÉ. ¥ÀÅgÁtUÀ¼À ¸ÀäöÈw0iÀÄ£ÀÆß vÀA¢zÁÝgÉ. zÉñÁAvÀgÀ PÀÄjvÀ ºÀ®ªÀÅ ªÁzÀUÀ¼À£ÀÆß ¥Àæ¸ÁÛ¦¹zÁÝgÉ. zÉñÁAvÀgÀ ºÉÆÃV ºÉƸÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ ¥ÉÃZÁlUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄgÁV ºÉƸÀ Cj«£À°è ¸Àé¸ÁÜ£ÀPÉÌ ªÀÄgÀ¼ÀĪÀ «zÀåªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ ºÀ®ªÀÅ £É¯ÉUÀ¼À°è ®ªÀ®«PɬÄAzÀ ¤gÀƦ¹zÁÝgÉ. ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ¹UÀĪÀ ¤AvÀ §Ar J£ÀÄߪÀ ¥Àæ§AzsÀªÀ£ÀÆß F ¥Àæ§AzsÀzÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ NzÀ¨ÉÃPÀÄ. 

¸ÀvÀå£ÁgÁ0iÀÄtgÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À°è PÁtĪÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ ¸ÀAUÀw JAzÀgÉ CAa£À°ègÀĪÀ ¸ÀAUÀwUÀ½UÉ ¹UÀĪÀ ¥ÁæªÀÄÄRå. FV°è ºÀÄZÀÑgÉà E®è JA§ÄzÀÄ CªÀgÀ MAzÀÄ ¥Àæ§AzsÀzÀ ²Ã¶ðPÉ ªÀiÁvÀæªÀ®è. PÉêÀ® MAzÀÄ ¸ÁAzÀ©üðPÀ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀªÀÇ C®è. ºÁVgÀĪÀÅzÀÄ MAzÀÄ PÉÆgÀvÉ0iÉÄà ¸Àj JAzÀÄ CªÀgÀÄ MzÁÝqÀĪÀ ¥Àj0iÀÄ£ÀÄß ¥Àæ§AzsÀªÀ£ÀÄß N¢0iÉÄà w½0iÀĨÉÃPÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV £ÁªÉ®ègÀÆ £ÁªÀÅ N¢gÀĪÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À §UÉÎ aAw¹zÀgÉ CªÀgÀÄ NzÀzÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À §UÉÎ0iÉÄà MAzÀÄ ¥Àæ§AzsÀªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ©nÖzÁÝgÉ! CzsÀðA§zsÀð N¢zÀ, NzÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¸À®Æ PÀÆqÀ E®èzÀ, ¥ÀæzÀ±Àð£ÀPÉÌAzÀÄ ªÀiÁvÀæ PÉÆAqÀ, 0iÀiÁªÀÅzÉÆà MvÁÛ0iÀÄPÉÌ, MvÀÛqÀPÉÌ, zÁQëtåPÉÌ PÉÆAqÀ, EvÀgÀjAzÀ GqÀÄUÉÆgÉ0iÀiÁV, §¼ÀĪÀ½0iÀiÁV, PÁtÂPÉ0iÀiÁV §AzÀ, £Á£Á PÁgÀtUÀ½AzÁV N¢gÀzÀ ºÀ®ªÀÅ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀgÀÄ ¥Àæ¸ÁÛ¦¸ÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄvÁÛgÉ. PÁè¹Pïì JAzÀgÉ d£ÀgÀÄ NzÀ®Ä D¸É¥ÀqÀĪÀ DzÀgÉ ¤dªÁV0iÀÄÆ NzÀzÉà ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ JA§ ªÀiÁPïð mÉéãÀ£À ºÉýPÉ CªÀjUÉ ¦æ0iÀÄ. vÁªÀÅ NzÀzÉà EgÀĪÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À §UÉÎ ¨ÉøÀgÀ CªÀªÀiÁ£ÀUÀ½AzÀ CªÀgÀÄ C¯ÉzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀjUÉ EzÀÝQÌzÀÝAvÉ ªÁå¸À ªÀĺÀ¶ðUÀ¼ÀÄ ¹QÌ©qÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ ºÉUÀ® ªÉÄïÉà PÉʺÁQ £Á£ÉãÀÆ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À PÀAvÉ PÀAvÉ §gÉ¢®è. §gÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ MAzÉà MAzÀÄ. CzÀ£ÀÄß PÀÆqÀ d£À ¸Àj0iÀiÁV NzÀzÉ ¸ÀAUÀæºÀgÀÆ¥ÀzÀ°è, UÀzÀåzÀ°è, zsÁgÁªÁ»0iÀiÁV NzÀÄvÁÛgÉ. ºÁVgÀĪÁUÀ gÁ²UÀlÖ¯É ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀgÉ 0iÀiÁgÀÄ NzÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ! NzÀĪÀ d£ÀgÀ §UÉÎ §gÉ¢gÀĪÀ ¥Àæ§AzsÀªÀÇ N¢£À¯ÉÆÃPÀzÀ §UÉÎ ºÀ®ªÀÅ ¸ÁégÀ¸ÀåPÀgÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß ¤gÀƦ¸ÀÄvÀÛzÉ. NzÀ£ÀÄß »£É߯É0iÀiÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀvÀå£ÁgÁ0iÀÄtgÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå¸Àé¨sÁªÀzÀ ºÀ®ªÀÅ §UÉ0iÀÄ ªÉÊ«zsÀå ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊavÀæ÷åUÀ¼ÀvÀÛ £ÀªÀÄä UÀªÀÄ£À ¸É¼É¢zÁÝgÉ. PÁzÀA§j0iÀÄ ¯ÉÆÃPÀzÀ ºÁUÉ0iÉÄà vÀªÀÄä ¤d¯ÉÆÃPÀªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉƼÀî®Ä §0iÀĸÀĪÀªÀgÀÄ, UÀzÀÄV£À ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ vÀvÀàgÀvɬÄAzÀ PÉý¹PÉƼÀÄîªÀ C£ÀPÀëgÀ¸ÀÜgÀ UÀÄA¥ÀÅ, ¨ÉÃgÉ0iÀĪÀgÀ UÀªÀÄ£À zɼÉ0iÀÄ®Ä ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀĪÀªÀgÀÄ, vÀ£ÀUÉ ¹UÀĪÀ C¯ÁàªÀ¢ü0iÀÄ «gÁªÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀŸÀÛPÀzÀ ¸ÀºÀªÁ¸ÀzÀ°è UÀÄuÁvÀäPÀªÁV PÀ¼É0iÀħ0iÀĸÀĪÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀiÁtÂ-»ÃUÉ NzÀĪÀ d£ÀgÀ MAzÀÄ ªÉÊ«zsÀåªÀÄ0iÀÄ ¯ÉÆÃPÀªÀ£Éßà ¯ÉÃRPÀgÀÄ F ¥Àæ§AzsÀzÀ°è ©r¹zÁÝgÉ. ¹¤ªÀiÁ, ¸Á»vÀå, C¹ÛvÀéªÁzÀ J®èzÀgÀ §UÉÎ D¸ÀQÛ vÉÆÃgÀÄwÛzÀÝ M§â NzÀÄUÀ«ÄvÀæ¤UÉ NzÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄV¹zÀ vÁjÃPÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgɨÉÃgÉ EAPÀÄUÀ¼À°è UÀÄgÀÄvÀÄ ºÁPÀĪÀ «avÀæ C¨sÁå¸À«¢ÝvÀAvÉ: MAzÀÄ ¢£À £À£ÉßzÀÄjUÉ J°0iÀÄmï£À PÀ®Ñgï ¥ÀŸÀÛPÀ PÉÆAqÀÄPÉÆAqÀ. ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¢£ÀªÁzÀ ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ D ¥ÀŸÀÛPÀ PÉýzÉ. PÉÆlÖ. CzÀgÀ°è £ÉÆÃrzÀgÉ CzÀ£ÀÄß DvÀ ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðzÀ »AzÉ0iÉÄ N¢zÀAvÉ ¸ÀÆa¸ÀĪÀ vÁjÃPÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀÝ. KPÉAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ N¢gÀĪÀÅzÀAvÀÄ ¤dªÀ®è. EµÉÆÖAzÀÄ »A¢£À vÁjÃPÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ d£À £À£Àß°è E®èzÀ ¥Àæ§ÄzÀÞvÉ0iÀÄ£ÀÄß H»¹PÉÆAqÀÄ C¸ÀÆ0iÉÄ ¥ÀqÀ§ºÀÄzÀÄ. ¥ÀlÄÖ ¸Á0iÀÄ° ©qÀÄ JAzÀÄ vÉð¹©lÖ.

  ¸ÀvÀå£ÁgÁ0iÀÄtgÀÄ ¸ÁªÀÅ, zÁA¥ÀvÀå, zÉêÀgÀÄ, eÉÆÃwµÀå ªÀÄÄAvÁzÀ «µÀ0iÀÄUÀ¼À §UÉÎ0iÀÄÆ CgÉ ºÁ¸ÀåzÀ°è CgÉ UÁA©üÃ0iÀÄðzÀ°è §gÉ¢zÁÝgÉ. F ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À°è PÀÆqÀ CªÀgÀÄ y0iÀÄjUÀ¼À°è CµÁÖV D¸ÀQÛ vÉÆÃj¸ÀĪÀÅ¢®è. y0iÀÄjUÀ½VAvÀ ºÉZÁÑV ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß DPÀ¶ð¸ÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå ¸Àé¨sÁªÀzÀ §UÉÎ CªÀgÀÄ ¸ÁzsÁgÀtÂÃPÀÈvÀ ºÉýPÉUÀ¼À°è vÀÈ¥ÀÛgÁUÀĪÀÅ¢®è. ¤¢ðµÀÖ PÁ® zÉñÀUÀ¼À°è ªÀåPÀÛªÁUÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀ ªÉÊavÀæ÷å ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊ«zsÀåUÀ¼ÀvÀÛ CªÀgÀÄ ºÉaÑ£À D¸ÀQÛ vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛgÉ. vÀªÀÄä CAPÀt §gÀºÀUÀ¼À°è0iÀÄÆ CªÀgÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀAUÀwUÀ½UÉ vÀvïPÀëtzÀ°è ¥ÀæwQæ0iÉÄ zÁR°¹ ©qÀĪÀ DvÀÄgÀªÀ£ÀÄß vÉÆÃgÀĪÀÅ¢®è. CAzÀgÉ ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤jÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß zÁn vÀĸÀÄ «gÁªÀÄzÀ°è0iÉÄà vÀªÀÄä ®ºÀjUÀ¼À£ÀÄß vÉð©nÖzÁÝgÉ. CªÀgÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À §UÉÎ ºÉýzÀÄÝ ºÉZÀÄÑPÀrªÉÄ CªÀgÀ CAPÀt §gÀºÀUÀ½UÀÆ C£Àé¬Ä¸ÀĪÀAwzÉ. ºÁUÉAzÀÄ ¸ÀvÀå£ÁgÁ0iÀÄtgÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® ¸ÁégÀ¸ÀåPÀgÀ WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß CxÀªÁ   ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß  ªÀtÂð¸ÀĪÀ ¹Ã«ÄvÀ D±À0iÀÄ ºÉÆA¢®è. CªÀgÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À ®WÀÄzsÁn0iÀÄÄ zsÁnUÉ ªÀiÁvÀæ ¸ÀA§A¢ü¹gÀĪÀAxÀzÀÄÝ. £ÀªÀÄä CºÀ«Ää¤AzÀ¯ÉÆÃ, ¥ÀǪÁðUÀæºÀ¢AzÀ¯ÉÆÃ, DzÀåvÉUÀ½AzÀ¯ÉÆÃ, CªÀeÉÕ¬ÄAzÀ¯ÉÆà £ÁªÀÅ CµÁÖV UÀªÀĤ¸ÀzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À §UÉÎ £ÀªÀÄä UÀªÀÄ£À ¸É¼É0iÀÄÄvÁÛ ¥ÀjavÀ ªÀiÁvÀÄ-«ªÀgÀ-¹zÁÞAvÀUÀ¼À DZÉV£À §zÀÄQ£À §UÉÎ0iÀÄÆ zsÁ夸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀvÀå£ÁgÁ0iÀÄtgÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À ¥ÀæzsÁ£À D±À0iÀÄ J£ÀߧºÀÄzÀÄ. E°è ¸Á«£ÀzÉ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ zÀAxÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼À°è ¸ÀvÀå£ÁgÁ0iÀÄtgÀ vÀvÀéaAvÀ£É vÀ£ÀßzÉà DzÀ jÃw0iÀÄ°è ºÀj¢zÉ. ¸Á«£À ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ F PɼÀV£À ªÁPÀåªÀÈAzÀªÀ£ÀÄß EAxÀ vÀvÀéaAvÀ£É0iÀÄ MAzÀÄ ¥Áæw¤¢üPÀ ªÀiÁzÀj JA§AvÉ UÀªÀĤ¸À§ºÀÄzÀÄ: CªÀ£ÀÄ PÉƯÉ0iÀiÁzÀ ¨É½UÉÎ JzÁÝUÀ ºÉÃVvÀÄÛ, J®è ¨É¼ÀV£ÀAvÉ CA¢£À ¨É¼ÀUÀÆ EvÀÄÛ JAzÀÄ ºÉýzÀgÉ J®èjUÀÆ w½zÀ PÀ«¸ÀªÀÄ0iÀĪÀ£ÀÄß N¢ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. KPÉAzÀgÉ £ÀªÀÄä EzÀĪÀgÉV£À w¼ÀĪÀ½PÉ0iÀÄ ¥ÀæPÁgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀvÀÛgÉ dUÀwÛ£À ¤vÀåªÁå¥ÁgÀUÀ½UÉ K£ÀÆ DUÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀÆ0iÉÆðÃzÀ0iÀÄ, ¸ÀÆ0iÀiÁð¸ÀÛ ºÁUÉà EgÀÄvÀÛªÉ. UÁ½ ©Ã¸ÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. JAvÀºÀ ¨Á°±À «ZÁgÀ«zÀÄ. M§â£Éà ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀvÀÛgÀÆ, CªÀ£ÀÄ PÉƯÉ0iÀiÁzÀ PÀët¢AzÀ®Æ, ¸ÀvÀÛ PÀët¢AzÀ®Æ dUÀvÀÄÛ 0iÀÄxÁ¥ÀæPÁgÀ EgÀ®Ä ¸ÁzsÀå«®è. M§â£À G¹gÁl ¤ÃvÀgÀÆ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è£À DªÀÄèd£ÀPÀ ªÀÄwÛvÀgÀ C¤®UÀ¼ÀÄ ¸Àé®àªÁzÀgÀÆ §zÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÀÛªÉ. EzÀÄ wÃgÁ QèõÉ0iÀiÁzÀ ªÀiÁvÉAzÀgÀÆ F dUÀvÀÄÛ CgÀ¼ÀĪÀÅzÉà ¥Àæw0iÉƧâgÀ PÀ£À¸ÀÄUÀ½AzÀ, §0iÀÄPÉUÀ½AzÀ. M§â ¸ÀvÀÛ£ÉAzÀgÉ dUÀvÀÄÛ CgÀ¼ÀĪÀÅzÀPÉÌ D PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À, §0iÀÄPÉUÀ¼À PÁtÂPÉ vÀ¦àºÉÆìÄvÉAzÉà CxÀð. F PÁtÂPÉ ¨ÉÃQ®èzÀÝjAzÀ¯ÉÆà K£ÉÆà £ÁªÀÅ V½¥ÁoÀ M¦à¸ÀĪÀªÀgÀAvÉ ºÉüÀÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÉÛêÉ-M§â£À ¸Á«¤AzÀ K£ÀÆ DUÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ. dUÀvÀÄÛ CgÀ¼ÀĪÀ ªÀiÁwgÀ° 0iÀiÁgÁzÀgÀÆ ¸ÀvÁÛUÀ £ÀªÀÄä zÉúÀzÀ gÁ¸Á0iÀĤPÀ Qæ0iÉÄ0iÉƼÀUÉ DUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ JµÉÆÖAzÀÄ! ºÀ¹ªÀÅ ¤ÃgÀrPÉ, PÁªÀÄ, ¤zÉÝ J®èPÀÆÌ ºÉƸÀzÉÆAzÀÄ vÀÄvÀÄð, ºÉƸÀzÉÆAzÀÄ CxÀð §AzÀÄ©qÀÄvÀÛzÉ. CzÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¹0iÀÄÆ £ÁªÀÅ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄvÉÛêÉ, M§âgÀÄ ¸Á0iÀÄĪÀÅzÀjAzÀ K£ÀÆ DUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ. F ¸ÀĽî£À »A¢gÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄgÀt ¦æÃw0iÀÄ®èzÉ ªÀÄvÉÛãÀÄ?

£ÀªÉÇÃzÀ0iÀÄzÀ PÁ®zÀ°è ¥Àæ§AzsÀ gÀZÀ£É MAzÀÄ ªÀÄÄRåªÁzÀ ¸Á»wåPÀ ZÀlĪÀnPÉ0iÀiÁVvÀÄÛ. £ÀªÀågÀ PÁ®zÀ°è CzÀÄ ºÉZÀÄÑPÀrªÉÄ ¸ÀÜVvÀªÉà DVvÀÄÛ. £ÀªÉÇåÃvÀÛgÀ PÁ®zÀ°è CzÀÄ ªÀÄvÉÛ aUÀÄjzÉ. £ÀªÀå ZÀ¼ÀĪÀ½0iÉÆA¢UÉ UÀÄgÀÄw¹PÉÆrzÀÝ ºÀ®ªÀÅ »j0iÀÄgÀÆ FUÀ ¥Àæ§AzsÀ gÀZÀ£É0iÀÄ°è vÉÆqÀVPÉÆArzÁÝgÉ. ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À ªÀævÀ¤µÉ×0iÀÄ£ÀÄß «ÄÃj-DzÀgÉ vÀªÀÄä ªÀÄÆ® ªÀÄ£ÉÆÃzsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß ©lÄÖPÉÆqÀzÉ- ºÀUÀÄgÁUÀ®Ä ¥Àæ0iÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝgÉ. Fa£À C£ÉÃPÀ vÀgÀÄt §gÀºÀUÁgÀgÀÄ ¥Àæ§AzsÀ gÀZÀ£É0iÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä C©üªÀåQÛ0iÀÄ MAzÀÄ ¨sÁUÀªÁV0iÉÄà ¹éÃPÀj¹zÁÝgÉ. F »£É߯É0iÀÄ°è ¸ÀvÀå£ÁgÁ0iÀÄtgÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ½UÉ «±ÉõÀ ªÀĺÀvÀé«zÉ.

                               ******
n.¦.C±ÉÆÃPÀ
CUÀæºÁgÀ
¸ÁUÀgÀ-577 401
94482 54228      


ಡಿ.7ರಿಂದ ಕುಪ್ಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಥಾ ಕಮ್ಮಟ

ಪ್ರೀತಿ ಮೃತ್ಯು ಭಯ


0iÀÄÄ.Dgï.C£ÀAvÀªÀÄÆwð CªÀgÀ ¦æÃw ªÀÄÈvÀÄå ¨sÀ0iÀÄ

0iÀÄÄ.Dgï.C£ÀAvÀªÀÄÆwð CªÀgÀÄ 1959gÀ°è gÀa¹ ¥ÀæPÀl ªÀiÁqÀzÉà EzÀÝ PÁzÀA§j ¦æÃw ªÀÄÈvÀÄå ¨sÀ0iÀÄ K¦æ¯ï 2012gÀ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À CAQvÀ ¥ÀŸÀÛPÀ¢AzÀ ¥ÀæPÁ²vÀªÁVzÉ. EzÀjAzÁV C£ÀAvÀªÀÄÆwð0iÀĪÀgÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥ÀnÖ0iÀÄ PÁ¯Á£ÀÄPÀæªÀÄtÂPÉ0iÀÄ°è PÉ®ªÀÅ ªÀĺÀvÀÛgÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÁVªÉ. EzÀĪÀgÉUÉ ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ ¸ÀA¸ÁÌgÀ (1965) PÁzÀA§j0iÀÄ£ÀÄß ²æÃ0iÀÄÄvÀgÀ ªÉÆzÀ® PÁzÀA§j JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. FUÀ D UËgÀªÀ ¦æÃw ªÀÄÈvÀÄå ¨sÀ0iÀÄPÉÌ ¹QÌzÉ. JAzÉAzÀÆ ªÀÄÄV0iÀÄzÀ PÀvÉ (1955) C£ÀAvÀªÀÄÆwð CªÀgÀ ªÉÆzÀ® PÀxÁ¸ÀAPÀ®£À. ¥Àæ±Éß(1962) CªÀgÀ JgÀqÀ£É0iÀÄ PÀxÁ¸ÀAPÀ®£À. EªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¦æÃw ªÀÄÈvÀÄå ¨sÀ0iÀÄ gÀavÀªÁVzÉ. ¥Àæ±Éß ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ ¥Àæ±ÉßSÉÆÃdgÁd, PÁwðÃPÀ ºÁUÉ0iÉÄà CªÀgÀ ªÀÄÄA¢£À JµÉÆÖà PÀvÉ-PÁzÀA§jUÀ¼À ªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ® ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ ¦æÃw ªÀÄÈvÀÄå ¨sÀ0iÀÄzÀ°è PÁt¹UÀÄvÀÛªÉ. FªÀgÉUÉ ¸ÀA¸ÁÌgÀPÀÈw¬ÄAzÀ DgÀA¨sÀªÁUÀÄwÛzÀÝ C£ÀAvÀªÀÄÆwð0iÀĪÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À CzsÀå0iÀÄ£ÀzÀ°è ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀÈw¬ÄAzÀ MAzÀÄ ¥À®èlªÁUÀ°zÉ. F ¥À®èl EzÀÄ ¸ÀA¸ÁÌgÀQÌAvÀ ªÉÆzÀ®Ä §gÉzÀ PÀÈw J£ÀÄߪÀ PÁgÀt¢AzÀ ªÀiÁvÀæªÀ®è, §zÀ¯ÁV C£ÀAvÀªÀÄÆwð0iÀĪÀgÀ ¸Á»vÀåzÀ MmÁÖgÉ0iÀÄ £ÀªÀÄä UÀæ»PÉ0iÀÄ£ÀÄß EzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ £É¯É0iÀÄ°è CxÉðʹPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå«gÀĪÀ £É¯É¬ÄAzÀ JAzÀÄ d.£Á.vÉÃd²æà ¸Àj0iÀiÁV0iÉÄà UÀÄgÀÄw¹zÁÝgÉ. “’¥Àæ±Éß0iÀÄ §ºÀÄvÉÃPÀ PÀvÉUÀ¼ÀÄ, Qè¥ï eÁ¬ÄAmï ªÀÄvÀÄÛ DPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉPÀÄÌ ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ PÉ®ªÀÅ PÀvÉUÀ¼À ªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄß E°è PÁt§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ «ªÉÃPÀ ±Á£À¨sÁUï C©ü¥Áæ0iÀÄ¥ÀnÖzÁÝgÉ. CµÉÖà C®è, ªÀÄÆ® £ÀªÀå JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À®àqÀĪÀ ±ÁAw£ÁxÀ zÉøÁ¬Ä CªÀgÀ ªÀÄÄQÛ(1960) ªÀÄvÀÄÛ vÉÃd¹é CªÀgÀ ¸ÀégÀÆ¥À(1966) PÁzÀA§jUÀ½VAvÀ ªÉÆzÀ®Ä gÀavÀªÁzÀ ¦æÃw ªÀÄÈvÀÄå ¨sÀ0iÀÄ ªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀ £ÀªÀå ¸Á»vÀåzÀ ªÉÆzÀ® ªÀÄÄRå PÀÈwUÀ¼À°è MAzÀÄ JAzÀÄ FUÀ UÀÄgÀÄw¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ F PÀÈwUÉ PÉêÀ® ZÁjwæPÀ ªÀĺÀvÀé«zÉ JAzÀ®è. MAzÀÄ ¸ÀévÀAvÀæ PÀÈw0iÀiÁV vÀ£Àß CAvÀ¸ÀìvÀé¢AzÀ¯Éà NzÀÄUÀgÀ£ÀÄß ¸É¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁªÀÄxÀåð F PÁzÀA§jUÉ EzÉ. ¥ÀæeÁÕ¥ÀæªÁºÀ vÀAvÀæªÀÅ PÀ£ÀßqÀ PÀxÁ¸Á»vÀåzÀ°è DUÀµÉÖà §¼ÀPÉUÉ §A¢vÀÛµÉÖ. D vÀAvÀæzÀ ¸ÀÈd£À²Ã®, CxÀð¥ÀÇt𠧼ÀPÉ0iÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ PÀÆqÀ F PÀÈw0iÀÄÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß DPÀ¶ð¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁA¥ÀæzÁ0iÀÄPÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉVAvÀ ©ü£ÀߪÁzÀ, ¸ÀgÀ¼ÀgÉÃSÁvÀäPÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß ©lÄÖPÉÆlÖ, PÀxÁ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ gÀÆrüUÀvÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß PÉÊ©lÖ F PÀÈw CzÀÄ gÀavÀªÁzÀ PÁ®ªÀiÁ£ÀzÀ »£É߯É0iÀÄ°è  F  PÁzÀA§j0iÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ ªÀĺÀvÀézÀ ¸Á»vÀåPÀ ¥Àæ0iÉÆÃUÀ JAzÉà ¥ÀjUÀt¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀ£ÀßqÀ £ÀªÀå ¸Á»vÀå C¨sÁå¹UÀ½UÀAvÀÆ F PÀÈw0iÀÄ CzsÀå0iÀÄ£À C¤ªÁ0iÀÄð, CvÀåUÀvÀå.   
 JA¨sÀvÀÄÛ ¥ÀÅlUÀ¼À F PÁzÀA§j0iÀÄ°è PÀxÉ0iÀÄ CA±À vÀĸÀÄ PÀrªÉÄ0iÉÄÃ; UËtªÉÃ. ±ÉÃRgÀ JA§ vÀgÀÄt PÁ¯ÉÃdÄ CzsÁå¥ÀPÀ E°è£À PÉÃAzÀæ ¥ÁvÀæ. MAzÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁ0iÀĸÀÜ ¨ÁæºÀät PÀÄlÄA§zÀ°è ºÀÄnÖ ¨É¼ÉzÀ ±ÉÃRgÀ Qæ²Ñ0iÀÄ£ï ºÀÄqÀÄV ±ÁåªÀÄ®¼À£ÀÄß ¦æÃw¸ÀÄwÛzÁÝ£É. CªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉ0iÀiÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ ¤zsÀðj¹zÁÝ£É. CªÀ¼ÀÆ M¦àzÁݼÉ.  DzÀgÉ EzÀjAzÀ vÀ£Àß C¥Àà-CªÀÄäjUÉ JµÀÄÖ »A¸É-ªÀÄÄdÄUÀgÀ DUÀĪÀÅzÉA§ÄzÀ£ÀÆß ±ÉÃRgÀ §®è. ºÁUÉ0iÉÄà vÁ£ÀÄ ±ÁåªÀįÁ¼À ªÀÄ£É0iÀĪÀgÀ£ÀÆß ¨ÉÃgÉ jÃw0iÀÄ°è JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÀÆ CªÀ¤UÉ UÉÆvÀÄÛ. CzÀPÁÌV CªÀ£ÀÄ ¹zÀÞ. CAzÀgÉ vÀ£Àß ¦æÃw ±ÉÃRgÀ£À°è ºÀÄnÖ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÉêÀ® ¸ÁªÀiÁfPÀ ¨sÀ0iÀĪÀ®è. PÉêÀ® vÀ£Àß vÀAzÉ-vÁ¬Ä0iÀÄjAzÀ vÁ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ0iÀiÁUÀĪÀ CxÀªÁ vÀ£Àß eÁw¬ÄAzÀ §»µÁÌgÀPÉÌ M¼ÀUÁUÀ§ºÀÄzÉA§ ¨sÀ0iÀĪÀ®è. vÀ£Àß CdÓ CªÀ£À C¥Àà£À «gÀÄzÀÞ; vÀ£Àß C¥Àà CªÀ£À C¥Àà£À «gÀÄzÀÞ wgÀÄV ©zÉÝà vÀªÀÄä vÀªÀÄä fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß-ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß gÀƦ¹PÉÆAqÀªÀgÀ®èªÉÃ? vÁ£ÀÄ »ÃUÉ vÀ£Àß eÁw0iÀÄ ºÉÆgÀUÉ ªÀÄzÀĪÉ0iÀiÁUÀĪÀ ¤zsÁðgÀ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÆ EAxÀzÉÆAzÀÄ ªÀvÀð£É0iÉÄ? vÀ£Àß C¥Àà£À §AzsÀ£À¢AzÀ, eÁw-¸ÀA¥ÀæzÁ0iÀÄUÀ¼À §AzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¢üPÀÌj¸À®Ä, G®èAX¸À®Ä vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ¦æÃw0iÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ0iÉÄ? vÀ£Àß ªÀåQÛvÀéªÀ£ÀÄß gÀƦ¹PÉƼÀî®Ä, EvÀgÀjAzÀ vÁ£ÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ JAzÀÄ ¸Áܦ¹PÉƼÀî®Ä vÀ£Àß ¦æÃw0iÀÄ£ÀÄß §¼À¹PÉƼÀÄîwÛzÉÝãÉ0iÉÄ? vÀ£Àß ¥Àæw¨sÀl£ÉUÉ, G®èAWÀ£ÉUÉ vÀ£Àß ¦æÃw MAzÀÄ ¤«ÄvÀÛªÉÇ? £É¥ÀªÉÇ? CAzÀgÉ vÀ£Àß ¦æÃw¬ÄAzÀ ±ÉÃRgÀ¤UÉ ºÀÄnÖgÀĪÀÅzÀÄ PÉêÀ® ¯ËQPÀ ¨sÀ0iÀĪÀ®è. CzÉÆAzÀÄ §UÉ0iÀÄ C¹ÛvÀéªÁ¢Ã ¨sÀ0iÀÄ, vÀ£Àß ªÀåQÛvÀé ¤ªÀiÁðtzÀ »A¢gÀĪÀ DvÀAPÀ ªÀÄvÀÄÛ GzÉéÃUÀ. »ÃUÁV vÀ£Àß ¦æÃw¬ÄAzÀ ±ÉÃRgÀ EvÀgÀgÀ ¨sÀ0iÀÄPÉÌ M¼ÀUÁV®è. CªÀ£ÀÄ ¨sÀ0iÀÄUÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ vÀ£Àß §UÉÎ0iÉÄÃ. F zÀȶ֬ÄAzÀ CªÀ£À ZÀqÀ¥ÀrPÉUÉ, ¨sÀ0iÀÄPÉÌ MAzÀÄ £ÉÊwPÀ D0iÀiÁªÀÄ vÁ£ÁV MzÀV §gÀĪÀAwzÉ. EzÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£É0iÀĪÀjUÉ, UɼÉ0iÀÄjUÉ, CµÉÖÃPÉ ±ÁåªÀÄ®½UÉ PÀÆqÀ , ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä ±ÉÃRgÀ¤UÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛ®è. CªÀjUÉ CxÀðªÁUÀĪÀ ºÁUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ ºÉÆgÀl PÀÆqÀ¯É MAzÉÆà ¸Àé¸ÀªÀÄxÀð£É0iÀÄ zsÁn E®èªÉà ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥Àæw¨sÀl£É0iÀÄ ªÁVé¯Á¸À §AzÀÄ©qÀÄvÀÛzÉ. CzÀPÁÌV0iÉÄà ±ÉÃRgÀ PÁzÀA§j0iÀÄ GzÀÝPÀÆÌ §gÉ0iÀĨÉÃPÀÄ, MqÀ® ºÉùUɬÄAzÀ £ÉÃ0iÀĨÉÃPÀÄ, vÀ£Àß C£ÀĨsÀªÀPÉÌ DPÁgÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ZÀqÀ¥Àr¸ÀÄvÁÛ£É. ±ÁåªÀįÁ eÉÆvÉUÀÆ ¨ÉgÉ0iÀÄzÀAvÀºÀ MAzÀÄ EzÉ M¼ÀUÉ. C¯ÉÆãï C¯ÉÆãï D¯ï D¯ï C¯ÉÆãï. §gÉ0iÀĨÉÃPÀÄ. EzÀ£ÉßÃ. ¦æÃw, ªÀÄÈvÀÄå, ¨sÀ0iÀÄ. lÄ gɨɯï. lÄ mÁæ£ÉìAqï. vÀ£Àß ¸ÀAPÀ®à ªÀÄvÀÄÛ Qæ0iÉÄUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀàµÀÖvÉ ¥ÀqÉ0iÀÄ®Ä ±ÉÃRgÀ £ÀqɸÀĪÀ DAvÀjPÀ ºÉÆÃgÁlªÉà PÁzÀA§j0iÀÄ ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀ£ÀÄß gÀƦ¹gÀĪÀ ¥ÀæzsÁ£À CA±ÀªÁVzÉ. EvÀgÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀæªÀ®è, vÀ£ÉÆßA¢UÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁrPÉƼÀÄîvÀÛ ¸ÁUÀĪÀ ±ÉÃRgÀ£À ªÀÄ£ÉÆêÁå¥ÁgÀªÀ£ÀÄß  PÁ¯Á£ÀÄPÀæªÀÄtÂPÉ0iÀÄ PÀxÀ£ÀªÀ£ÁßV¸ÀzÉ ¯ÉÃRPÀgÀÄ 0iÀiÁPÉ ¥ÀæeÁÕ¥ÀæªÁºÀ vÀAvÀæzÀ ªÉÆgÉ ºÉÆÃVzÁÝgÉ JAzÀÄ FUÀ £ÀªÀÄä Cj«UÉ §gÀ¯ÁgÀA©ü¸ÀÄvÀÛzÉ. PÁ®zÀ°è »AzÉ-ªÀÄÄAzÉ dUÀÄÎvÀÛ ºÀj0iÀÄĪÀ ±ÉÃRgÀ£À ®ºÀj0iÀÄ°è CªÀ£À §zÀÄQ£À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ, zsÉÆÃgÀuÉUÀ¼ÀÄ, CªÀ£À ¯ÉÆÃPÀUÀæ»PÉ0iÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À EªÉ®è E¶ÖµÉÖà EtÄPÀÄvÀÛ CªÀ£À 0iÀiÁvÉæ0iÀÄ°è, ºÉÆÃgÁlzÀ°è NzÀÄUÀgÀ£ÀÄß ¥Á®ÄzÁgÀgÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁªÀÄxÀåð EzÉ. ºÁUÉAzÀÄ C£ÀAvÀªÀÄÆwð0iÀĪÀgÀ PÁzÀA§j vÀ£Àß PÉÃAzÀæ¥ÁvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄyð¹PÉƼÀÄîªÀ zsÁn0iÀÄ°è gÀavÀªÁV®è. EªÀ£À C£À£ÀåvÉ0iÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÀÛ¯Éà EvÀgÀgÉÆA¢V£À ªÀiÁvÀÄPÀvÉUÀ¼À°è ºÁ¸Áå¸ÀàzÀ£ÀÆ DUÀ§®è, ¸ÀéUÀvÀzÀ°è ¸ÀéªÉÆû0iÀÄÆ DUÀ§®è EªÀ£À ªÀåQÛvÀézÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄÄRªÀ£ÀÆß PÁzÀA§j C£ÁªÀgÀtUÉƽ¸ÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ.
vÀ£Àß ¦æÃw KPÀPÁ®zÀ°è vÀ£Àß ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÆß, ºÀÄnÖ¸ÀĪÀ ¨sÀ0iÀÄzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÆß ±ÉÃRgÀ£À ¥ÀæeÉÕ0iÀÄ°è  ±ÉÆâü¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁzÀA§j ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ wêÀæªÁzÀ C£ÀĨsÀªÀPÀÆÌ ±ÉÃRgÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄSÁªÀÄÄT0iÀiÁV¸ÀÄvÀÛzÉ. CzÉAzÀgÉ ±ÉÃRgÀ£À vÀªÀÄä ZÀAzÀÄæ«£À CPÁ°PÀ, DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ. L ªÁAmï lÄ ¸À¥sÀgï..L ºÉÃmï F¹ ¯ÉÊ¥sï J£ÀÄߪÀ ±ÉÃRgÀ¤UÉ vÀ£Àß C¥Àà¤UÉ mÁæ÷åfPï J£ÀÄߪÀAvÀºÀ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß vÁ¼ÀĪÀ 0iÉÆÃUÀåvÉ0iÉÄà E®è. 0iÀiÁªÀvÀÆÛ ¥Àæ0iÀÄvÀߥÀǪÀðPÀªÁV PÉëêÀÄPÀgÀªÁzÀÄzÀ£Éß aAw¸ÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. PÀtÄÚ ©lÄÖ WÉÆÃgÀªÁzÀÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀĪÀªÀgÀ®è. PÀtÄÚ ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ EµÀÄÖ ¢£À §zÀÄQzÀgÀÄJAzÀÄ C¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ. vÁ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ0iÀÄ ºÁUÉ DUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ, PÀtÄÚ ©lÄÖ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ C¥ÉÃQë¸ÀÄvÁÛ£É. vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ¸ÁªÀÅ ±ÉÃRgÀ¤UÉ §zÀÄPÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀë÷äªÁV UÀªÀĤ¸À®Ä MAzÀÄ ¤«ÄvÀÛªÉA§AvÉ MzÀV §gÀÄvÀÛzÉ.  £ÁªÀÅ vÀÄA§ ¦æÃw¸ÀĪÀ ªÀåQÛ0iÀÄ ¸ÁªÀÅ PÀÆqÀ fêÀ£ÀzÀ G½zÀ JµÉÆÖà WÀl£ÉUÀ¼À ¸Á°UÉ ¸ÀĪÀÄä£Éà ¸ÉÃjºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ WÀl£É0iÀiÁV©qÀĪÀ «¥À0iÀiÁð¸ÀªÀ£ÀÄß ±ÉÃRgÀ UÀªÀĤ¸ÀÄvÁÛ£É. CµÉÖÃPÉ, vÀªÀÄä£À ªÀÄÈvÀzÉúÀzÀ zÀºÀ£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ ºÉÆÃmÉ°£À°è wAr w£ÀÄߪÁUÀ J®ègÀÆ ¤gÁ¼ÀªÁV ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À gÁdQÃ0iÀÄzÀ §UÉÎ, 0iÀiÁgÀzÉÆà zÀAvÀaQvÉì0iÀÄ §UÉÎ, ªÀÄvÉÛãÉÆà PÀÄë®èPÀªÁzÀÄzÀgÀ §UÉÎ ºÀUÀÄgÁV, ¯ÉÆÃPÁ©ügÁªÀĪÁV ºÀgÀlÄwÛzÀÄÝzÀPÀÆÌ ±ÉÃRgÀ ¸ÁQë0iÀiÁUÀÄvÁÛ£É. ºÉZÉÑAzÀgÉ CzÀÄ vÀ£Àß CªÀÄä¤UÉ vÁ£ÀÄ CAvÀgï zsÀ«ÄðÃ0iÀÄ ªÀÄzÀĪÉ0iÀiÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉ0iÀÄ®Ä §¼À¸À§ºÀÄzÁzÀ læA¥ï PÁqïð.  ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀjUÉ vÀ£Àß-±ÁåªÀÄ®¼À ªÀÄzÀĪÉ0iÀÄ «¼ÀA§PÉÌ CzÀÄ MAzÀÄ ¸ÀPÁgÀt. G½zÀªÀgÉ®è ¸ÀgÀ¼ÀªÁzÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß ¨Á¼ÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁ£ÉÃPÉ §zÀÄQ£À CxÀðªÉãÀÄ? 0iÀiÁªÀÅzÀÄ ¸Á¥sÀ®åzÀ §zÀÄPÀÄ? JAzÉ®è ¥ÉæêÀÄ, ©üÃw, ªÀÄÈvÀÄåUÀ¼À ZÀPÀæzÉƼÀUÀt ZÀPÀæUÀ¼À°è ¹QÌ©zÀÄÝ £ÉÃvÀÄ ºÉÆqÉ0iÀÄÄwÛzÉÝãÉ? JAzÀÄ ±ÉÃRgÀ¤UÉ PÉ®ªÉǪÉÄä PÀ¹«¹0iÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. M§â ªÀÄUÀ£À ¸ÁªÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÆۧ⠪ÀÄUÀ£À£ÀÄß UÉ®è®Ä §¼À¸ÀÄwÛzÁݼÉAzÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä0iÀÄ §UÉÎ ¹mÁÖUÀĪÀ ±ÉÃRgÀ¤UÉ vÀ£Àß CªÀÄä£À ¦æÃw0iÀÄÆ MAzÀÄ ¸ÀªÀĸÉå0iÉÄà DUÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß ¨Á®åzÀ ¸ÀAUÀwUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀæ £É£À¦£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß ªÀÄUÀĪÁV0iÉÄà PÁt§0iÀĸÀĪÀ D ªÀÄÆ®PÀ vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß D¢ü¥ÀvÀåªÀ£ÀÄß ºÉÃgÀ§0iÀĸÀĪÀ CªÀ¼À ªÀvÀð£É CªÀ£À°è ºÉùUÉ ºÀÄnÖ¸ÀÄvÀÛzÉ. J®ègÀ ºÁUÉ §zÀÄPÀ¨ÉÃPÀÄ, £ÁªÀÄð¯ï DV EgÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ vÀ£Àß ¥ÉÇæ¥sɸÀgÉÆà PÉ®ªÀÅ UɼÉ0iÀÄgÉÆà §Ä¢ÞªÁzÀ ºÉýzÁUÀ CªÀjAzÀ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV, ©ü£ÀߪÁV EgÀ¨ÉÃPÉA§ EgÁzÉ ªÀÄvÀÛµÀÄÖ wêÀæªÁUÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ J®èjVAvÀ ©ü£ÀߪÁUÀ¨ÉÃPÉA§ §0iÀÄPÉ vÀ£Àß CºÀAPÁgÀ ªÀiÁvÀæªÉà JA§ ¥Àæ±ÉßUÀÆ ±ÉÃRgÀ JzÀÄgÁUÀÄvÁÛ£É.  DzÀgÉ ±ÁåªÀÄ®¼À §UÉÎ vÀ£Àß ¦æÃw ¤dPÀÆÌ JµÀÄÖ GvÀÌlªÁzÀzÀÄÝ? vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß vÀªÀÄä ZÀAzÀÄæ«£À ªÀÄÈvÀÄå«£À ¥ÀjuÁªÀÄ JµÀÄÖ wêÀæªÁzÀzÀÄÝ? JA§ DvÀ䫪ÀıÉðUÀÆ ±ÉÃRgÀ vÉÆqÀVPÉƼÀÄîvÁÛ£É. ±ÉÃRgÀ£À ¥ÀæeÁÕ¥ÀæªÁºÀªÉà PÀxÁ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ ¥ÀæªÀÄÄR WÀlPÀªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ F PÁzÀA§j0iÀÄ CAvÀåªÀÇ ¤dªÁV CAvÀåªÀ®è. CzÉÆAzÀÄ vÁvÁÌ°PÀ ¤®ÄUÀqÉ ªÀiÁvÀæ. ªÀÄvÉÛ 0iÀiÁªÀ ¥ÀÅl¢AzÀ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀÄgÀÄ NzÀ£ÀÄß  £ÀqɸÀ§ºÀÄzÁzÀ ªÀÄÄPÀÛ CªÀPÁ±À F §AzsÀzÀ°èzÉ.
±ÉÃRgÀ£ÀÄ C£ÀAvÀªÀÄÆwð0iÀĪÀgÀ PÀxÁdUÀwÛ£À°è ªÀiÁvÀæªÀ®è, PÀ£ÀßqÀzÀ £ÀªÀåPÀxÁ¯ÉÆÃPÀzÀ MAzÀÄ ªÀÄÆ®ªÀiÁzÀj0iÀÄ£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄvÁÛ£É. C¹ÜgÀ, C¸Àé¸ÀÜ, zÀħð® DzÀgÉ wÃgÀ ¸ÀÆPÀë÷ägÁzÀ EAxÀ ¥ÁvÀæUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÉÄîģÉÆÃlPÉÌ ¸ÀÄAzÀgÀªÀÇ ¸ÀÄgÀQëvÀªÀÇ DzÀ §zÀÄQ£À M¼ÀUÀt CAzsÀPÁgÀªÀ£ÀÆß, £ÀgÀPÀªÀ£ÀÆß PÁt¸À§0iÀĸÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀå¯ÉÃRPÀgÀ MAzÀÄ ¥ÀæzsÁ£À D±À0iÀÄ. PÉêÀ® UÀÈ»ÃvÀªÁzÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÆß ¹zÁÞAvÀUÀ¼À£ÀÆß  ªÉÊ0iÀÄQÛPÀ §zÀÄQ£À GvÀÌlvÉ0iÀÄ°è ¸ÀévÀB ¥ÀjÃQë¹ ¥Àj²Ã°¹PÉƼÀÄîªÀ ºÀA§® EªÀgÀzÀÄ. ºÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ¯Éà EªÀgÀÄ ¸ÀȶָÀĪÀ ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ gÁdQÃ0iÀĪÁV ¸Àj JAzÀÄ C¤ß¸ÀzÉ CºÀAPÁjUÀ¼ÀÆ ¸Áé£ÀÄPÀA¥ÀªÀżÀîªÀgÀÆ, ¸ÀtÚzÀÝPÉÌ®è ªÉÄÊ¥ÀgÀaPÉƼÀÄîªÀªÀgÀÆ DV PÁtÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ §zÀÄPÀ£ÀÄß EvÀgÀjVAvÀ ©ü£ÀߪÁV £ÉÆÃqÀ§®è D ªÀÄÆ®PÀ £ÁªÀÅ £ÉÆÃqÀzÀ, £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ §0iÀĸÀzÀ ¸ÀvÀåzÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁr¸ÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ ¤®ÄªÀÅUÀ¼À£ÀÄß M¥Àà¢zÁÝUÀ®Æ ¨Ë¢ÞPÀ 0iÀiÁvÀ£ÉUÉ CAdzÀ EªÀgÀ ±ÉÆÃzsÀ ªÀiÁvÀæ £ÀªÀÄä ¸À¨sÀå, ¸ÀdÓ£À , ¸Àé¸ÀÜ vÉÆÃgÀÄUÁtÂPÉUÉ 0iÀiÁªÀvÀÆÛ MAzÀÄ C¦æ0iÀÄ, ªÀÄÄdÄUÀgÀzÀ ¸ÀªÁ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
                               *******
n.¦.C±ÉÆÃPÀ
CUÀæºÁgÀ
¸ÁUÀgÀ-577 401
94482 54228