stat CounterThursday, February 28, 2013

ಶೆಲ್ಡನ್ ಪೊಲೊಕ್ - Sheldon Pollock at CSDS, Golden Jubilee Lecture, Part 1

ಕೇರಿಯೊಳಗಿನ ನೋವೇ ಹಾಡಾಗಿದೆ: ಸುಬ್ಬು ಹೊಲೆಯಾರ್

ಪ್ರತಿಮಾ ಸೇಠ್ ರ ಶಬ್ದಕೋಶ ಮಾದರಿ ಕಲಾಕೋಶ!

ಟಿಬೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಾಹುತಿ- ಪ್ರತಿಭಟನೆ - Over 100 Tibetan Self-Immolate Against Chinese Rule

ಟಿಬೆಟಿಯನ್ನರ ಆತ್ಮಾಹುತಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೆಂದು? -ಏಜಾಜ್ ಅಶ್ರಫ಼್

ಉಡುಪಿ ರಂಗಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಪವಿತ್ರ ರಾಬಾರ ನಾಟಕ-1-3 -2013

’ಅನುಭಾವ ಕವಿ’ ಎಂದೇ ಕರೆಯಬಹುದು ನಮ್ಮ ಬೇಂದ್ರೆಯವರನ್ನು’! -ಸಂಯುಕ್ತಾ ಪುಲಿಗಲ್

ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವನಗಳು

ಬಜೆಟ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: The sum of small bangs

The Hindu : Today's Paper / OPINION : The sum of small bangs [ ಹಿಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕೀಯ }
ಸೂಪರ್ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಟ್ಯಾ ಕ್ಸ್ - ಸೂಪರ್ ಶ್ರೀಮಂತರ ಸಂಖ್ಯೆ 42800 ಮಾತ್ರ 

ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಎಂಬುದು ಕೃತಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲ: ಎಂ.ಎಂ. ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ

ಕುಂ. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಅವರ "ಕುಬುಸ " - ಟಿ.ಪಿ.ಅಶೋಕ


              PÀÄA.«ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà CªÀgÀ PÀħĸÀ

ZÁjwæPÀ MvÀÛqÀUÀ½AzÀ fêÀ£ÀPÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥À®èlUÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæQæ0iÉÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ wÃgÀ ¸ÀAQÃtðªÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÁªÀiÁfPÀ ±ÉæÃtÂÃPÀgÀtªÀÅ §ºÀĸÀÛgÀUÀ¼À°ègÀĪÀ ¸ÀªÀiÁdUÀ¼À°è F ¥À®èlUÀ¼ÀÄ J®è ¨sËUÉÆýPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è KPÀ¸ÀégÀƦ0iÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. PÉ®ªÀÅ ¸ÀªÀÄÄzÁ0iÀÄUÀ¼ÀÄ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß §ºÀĨÉÃUÀ C£ÀĸÀj¹zÀgÉ ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀÅ ¸ÀªÀÄÄzÁ0iÀÄUÀ¼ÀÄ F ¥ÀæQæ0iÉÄUÉ wÃgÁ vÀqÀªÁV vÉgÉzÀÄPÉƼÀÄîvÀÛªÉ. CAzÀgÉ §zÀ¯ÁªÀuÉ0iÀÄ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀégÀÆ¥À MAzÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁ0iÀÄQÌAvÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁ0iÀÄPÉÌ ©ü£ÀߪÁVgÀÄvÀÛªÉ. C£ÀAvÀªÀÄÆwð0iÀĪÀgÀÄ ºÉüÀĪÀAvÉ ºÀ®ªÀÅ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼ÀÄ MAzÉà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è ¸ÀºÀ¨Á¼Éé £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ PÁ® £ÀªÀÄäzÀÄ. ºÁUÁV §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀ ªÁåSÁå£ÀUÀ¼ÀÄ, nÃPÉn¥ÀàtÂUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæwQæ0iÉÄ-¥Àæw¸ÀàAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀåQÛUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁ0iÀÄUÀ¼À  ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è wÃgÁ «©ü£ÀߪÁVgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀdªÀÇ C¤ªÁ0iÀÄðªÀÇ DV vÉÆÃgÀÄvÀÛzÉ. F ªÀ¸ÀÄÛªÀ£ÀÄß, ¥Àj¹Üw0iÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀ ºÉƸÀ PÀxÀ£ÀUÀ¼ÀÄ E¥ÀàvÀÛ£É0iÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ°è0iÉÄà PÁt¹PÉÆAqÀgÀÆ EAxÀ PÀxÀ£ÀUÀ½UÉ E£ÀÆß ¤®ÄUÀqÉ JA§ÄzÀÄ EgÀ¢gÀĪÀÅzÀPÀÆÌ EzÉà PÁgÀtªÁVzÉ. MAzÉà ªÀ¸ÀÄÛ ºÀ®ªÀÅ bÁ0iÉÄUÀ¼À°è, ªÀtðUÀ¼À°è, MvÀÄÛUÀ¼À°è, PÉÆãÀUÀ¼À°è ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ PÀy¸À®àlÄÖ DzsÀĤPÀ ¨sÁgÀvÀzÀ  PÀxÀ£ÀªÀÅ C¨sÉÃzÀåªÁzÀ E£ÀÆß ºÀ®ªÀÅ ¥ÀæzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæªÉò¹ ºÉƸÀ «ªÀgÀUÀ¼À°è, ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À°è, D±ÉÆÃvÀÛgÀUÀ¼À°è ºÉƸÀ PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖwÛªÉ. ¸ÀévÀB PÀÄA.«ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ PÀxÁ ¸Á»vÀåzÀ ¥ÀæzsÁ£À D±À0iÀĪÀÇ EzÉà §UÉ0iÀÄzÁVzÉ. CzÀgÀ®Æè ºÉƸÀ ²PÀët, GzÉÆåÃUÀ¼À ºÉƸÀ CªÀPÁ±ÀUÀ½UÉ C£ÀPÀëgÀ¸ÀÜ ¸ÀªÀÄÄzÁ0iÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉƸÀzÁV ¥ÀæªÉò¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¥Àj ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀÄA.«Ã. PÀvÉUÀ¼ÀÄ ¨ÉgÀV£À°è, DvÀAPÀzÀ°è awæ¹PÉÆAqÀÄ §A¢ªÉ. EAxÀ ¥Áæw¤¢üPÀ PÀvÉUÀ¼À°è PÀħĸÀªÀÇ MAzÀÄ.
       ªÀqÀØnÖ CxÀªÁ ªÀqÀªÀnÖ JA§ ºÉ¸Àj£À-£Á£ÀÆgÀÄ a®ègÉ d£À¸ÀASÉå0iÀÄ-UÁæªÀÄzÀ ªÀtð£É¬ÄAzÀ PÀvÉ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ: DgÀPÉÌÃgÀzÉ ªÀÄÆgÀQ̽0iÀÄzÉ K£ÉÆà MAzÀÄ jÃw §zÀÄPÀĪÀ D UÁæªÀÄzÀ £Á£ÀÆßgÀÄ a®ègÉ ªÀÄA¢0iÀÄÆ vÀªÀÄUÀzÀÄ ¨ÉÃPÀÄ, vÀªÀÄVzÀÄ ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ CºÀªÁ®Ä ¸À°è¸ÀĪÀ UÉÆÃfUÉ ºÉÆÃV®è. 0iÀiÁªÀÅzÉà gÉÆÃUÀgÀÄf£ÀUÀ¼À vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄUÀ½®èzÉ ±ÀvÀ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀUÀ¼À ¯ÁUÁ0iÀÄÄÛ §zÀÄPÀÄvÀÛ §A¢gÀĪÀ CªÀgÀÄ zÉêÀgÀÄ PÉÆnÖgÉÆÃzÀÄ ªÀÄ£ÁgÀ EgÀĪÁUÀ lªÀÅdgÀÄ ªÀÄA¢ K£ÀÄ PÉÆnÖÃvÀÄ? K£ÀÄ ©nÖÃvÀÄ? JAzÀÄ w½zÀÄPÉÆArgÀĪÀAxÀ ¸ÀzÁ ¹ÃzÁ ªÀÄA¢. CªÀgÀÄ ªÀqÀØnÖ «£Á zÀĸÀgÁ ¥Àæ¥ÀAZÀ £ÉÆÃrzÀªÀgÀ®è. CªÀgÀÄ ºÉÆgÀ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ G¸Á§jUÀÆ ºÉÆÃzÀªÀgÀ®è. ¨É¼ÀUÁUÀÄvÀÛ¯Éà JzÀÄÝ ªÀÄÄzÉÝ EAr PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÆlÆÖgÀÄ ¹ÃªÉÄðgÉÆà ºÀÄ°UÀÄqÀØ vÀ¥Àà°UÉ ºÉÆÃV gÀmÉÖ ªÀÄÄjzÀÄ §AqÉUÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß J©â¹ CªÀÅUÀ½UÉÆAzÀÄ DPÁgÀ PÉÆlÄÖ ¸ÀAeÉ0iÀiÁUÀÄvÀÛ¯Éà UÁæªÀÄPÉÌ ªÁ¥À¸ÁV gÀhiÁr¹ GAqÀÄ UÀ¥ÀàAvÉ ªÀÄ®V©qÀĪÀ CªÀgÀÄ CPÀëgÀ PÀAqÀgÉ UÀqÀUÀqÀ £ÀzÀÄV ªÀÄÆgÀÄ ªÀiÁgÀÄ zÀÆgÀ ¤®ÄèªÀ ¸ÁzsÀÄ ¸Àé¨sÁªÀzÀ ªÀÄA¢. CªÀgÀ §AzsÀÄ §¼ÀUÀ £ÉAljµÀÖgÉ®ègÀÄ D UÁæªÀÄzÉƼÀUÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ CªÀjUÉ 0iÀiÁªÀÅzÉà eÁ§£ÀÄß ºÉÆgÀ ¥Àæ¥ÀAZÀPÉÌ §gɸÀĪÀÅzÁUÀ°Ã E®èªÉà E®è. EAxÀ C£ÉÃPÀ PÁgÀtUÀ½AzÀ D UÁæªÀĪÁUÀ°Ã, D UÁæªÀÄzÀ ªÀÄA¢0iÀiÁUÀ°Ã ¨sÀÆvÀPÁ®zÀ GQÌ£À vÉgÉ ¹Ã½PÉÆAqÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ dUÀdV¸ÀĪÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä0iÀÄvÀÛ EtÄQzÀªÀgÀ®è. HgÀ  ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ vÀªÀÄä eÁw0iÀÄ PÀÄ®zÉêÀgÁzÀ GqÀĸÀ®ªÀÄä JA§ zÉêÀvÉ0iÀÄAvÉ vÁªÀÅ 0iÀiÁgÀÆ PÀħĸÀ vÉÆqÀzÉ ¨Á¼Éé ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÁÝgÉ. PÀzÀÄÝ ªÀÄÄaÑ PÀħĸÀ vÉÆqÀÄwÛzÀÝ PÁgÀt¢AzÁV ºÀ®ªÀÅ ªÀA±ÀUÀ¼ÀÄ ¤ªÀðA±ÀªÁVªÉ0iÀÄAvÉ. EAxÀ Hj£À ªÀÄÄzÀÄQ0iÉƧâ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ §AqɪÀéfÓ. EªÀ¼À PÀ£À¸ÉãÉAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄjªÀÄUÀ £ÉlÖPÀ®Äè ¸ÀÄwÛUÉ0iÀÄ MAzÉà KnUÉ UÀÄqÀتÀ£ÀÄß ¥ÀÅr¥ÀÅr ªÀiÁqÀĪÀAxÀ ¥ÀgÁPÀæ«Ä DUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ. DzÀgÉ DzÀzÉÝà ¨ÉÃgÉ: CA¨ÉUÁ°¤AzÀ vÉÆzÀ®Ä £ÀrUÉUÉ §rÛ ¥ÀqÉzÀ £ÉlÖPÀ®Äè ºÀÄ°UÀÄqÀØzÀ PÀqÉ ºÁ0iÀÄÄwÛzÀÝ ¯ÁjUÀ¼À ºÀuÉ¥ÀmÉÖðzÀÝ CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄvÀƺÀ®¢AzÀ £ÉÆÃqÀvÉÆqÀVvÀÄ. ªÀqÀØnÖ ¥Àæ¥ÀAZÀPÀÆÌ ºÉÆgÀ¥Àæ¥ÀAZÀPÀÆÌ vÁ¼É ºÁQ £ÉÆÃqÀvÉÆqÀVvÀÄ. ºÉÆgÀ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ £À0iÀÄ £ÁdÆPÀ£ÀÄß C£ÀÄPÀj¸ÀĪÀ ¥Àæ0iÀÄvÀߪÀ£ÀÄß 0iÀiÁªÀ PÀët¢AzÀ DgÀA©ü¹vÉÆà £ÉlÖPÀ®Äè D PÀët¢AzÀ¯Éà ¤¸ÀÆgÀÄ £ÀrUÉUÉ §rÛ ¥ÀqɬÄvÀÄ. ªÀÄjªÀÄUÀ£À F D¸É¬ÄAzÀ ªÀÄÄzÀÄQUÉ DWÁvÀªÉà DUÀÄvÀÛzÉ. 0iÀiÁªÀ PÉÃrUÀAvÀ £ÀªÀiï £ÉlÖPÀ®Äè E¸ÀÆÌ°UÉÆÃw¤ CAvÀvÉ JAzÀÄ CªÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ §rzÀÄ, CAvÀgÀ PÀnÖ¹, ±ÁAw ªÀiÁr¹ CzÀ£ÀÄß vÀqÉ0iÀÄĪÀ ¥Àæ0iÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É. »jÃPÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÁ® §zÀ¯ÁUÉÊvÉ, CªÀ£ÁzÀÆæ £ÁPÀPÀìgÀ PÀ°Ã° ©qÀÄ JAzÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉý F gÀA¥ÁlªÀ£ÀÄß vÀºÀ§A¢UÉ vÀgÀÄvÁÛgÉ. F NzÀÄ, «ÄøÀ¯Áw ¸ÀªÀ®¨sÀå, ªÀqÀØnÖ E¯ÉÃf£À°è ¤ÃªÉǧâ£ÁzÀÄæ 0iÀÄdÄPÉÃmÉqÁØzÉ®è JA§ ªÉÄZÀÄÑUÉ J®è ¸ÉÃj £ÉlÖPÀ®ÄèUÉ UÉÆÃgÀĪÉÄAlÄ £ÀªÀÅPÀj0iÀÄÆ ¹UÀÄvÀÛzÉ. vÁ£ÀÄ aPÀÌA¢£À°è 0iÀiÁªÀ £ÀUÀgÀªÀ£ÀÄß PÀtÄÛA§ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ D¸É¥ÀnÖzÀÝ£ÉÆà CzÉà £ÀUÀgÀzÀ°è ClAqÀgÀÄ eÁ©UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸ÀÄvÁÛ£É.
           EzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ vÀÄA§ ¸ÀÆPÀë÷äªÁV, vÀªÀÄUÉà «²µÀÖªÁzÀ ºÁ¸Àå-¢UÀãçªÉÄUÀ¼À°è awæ¸ÀÄvÁÛgÉ. EvÀgÀgÀ ¯ÉêÀrUÉ UÁæ¸ÀªÁUÀÄwÛgÀĪÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß £ÉlÖPÀ®Äè FUÀ J£ï.PÉ.ªÀqÀªÀmï JAzÀÄ §zÀ¯Á¬Ä¹PÉƼÀÄîvÁÛ£É. vÀ£Àß fêÀ£À±ÉÊ°, ªÀiÁvÀÄ, ªÀvÀð£ÉUÀ¼À£ÀÆß vÀĸÀÄ §zÀ°¹PÉƼÀÄîvÁÛ£É. CmÉAqÀgÀÄ JA§ CzÀÄãvÀ GzÉÆåÃUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ vÁ£ÀÄ ¸ÀÄAPÀ®ªÀÄä, PÀAzÁgɪÀÄägÀAxÀ ±ÀÆzÀæzÉêÀvÉUÀ½UÉ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ ±ÉÆèsÉ vÀgÀĪÀ ¸ÀAUÀw0iÀÄ®èªÉAzÀÄ ¨sÁ«¹ ªÉÄîéUÀðzÀªÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¨ÉuÉÚ DAd£ÉÃ0iÀÄ, ZÀ®ÄªÀ£ÁgÁ0iÀÄt ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð0iÀÄ zÉêÀvÉUÀ½UÉ £ÀqÉzÀÄPÉƼÀîvÉÆqÀVzÀ. ¥Àæ¸ÁzÀ gÀÆ¥ÀzÀ ºÀƪÀ£ÀÄß Q«0iÀÄ ¸ÀA¢ü0iÀÄ°è ElÄÖPÉƼÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¥ÁPÉnÖ£À°è Ej¹PÉƼÀîvÉÆqÀVzÀ. ªÀqÀØnÖ0iÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß CfÓUÉ £ÉlÖPÀ®Äè zÀÄqÀÄØ PÀ½¸À®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ ªÉÄÃ¯É §AqɪÀéf0iÀÄ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À PÉÆAZÀ ªÉÄïÉÃgÀÄvÀÛzÉ. HgÀªÀgÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ CzÀQÌAvÀ zÉÆqÀØ ¥ÀjuÁªÀĪÉãÉAzÀgÉ, CzÀjAzÀ ¥ÉæÃgÉævÀgÁV vÀAvÀªÀÄä PÀgÀļÀ PÀÄrUÀ¼À£ÀÄß E¸ÀÆÌ°UÉ PÀ½¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ 0iÉÆÃa¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÀqÀØnÖ JA§AxÀ Hj£À°è ºÀÄnÖ £Á®PÀÄ CPÀëgÀ PÀ°vÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀAxÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀgÀPÁj £ËPÀj ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ £ÉlÖPÀ®Äè zÉʪÁA±À ¸ÀA¨sÀÆvÀ£ÉAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀqÉzÀgÀÆ vÀ£Àß ªÀÄzÀĪÉ0iÀÄ «ZÁgÀzÀ°è HgÀªÀjAzÀ wêÀæ ¥Àæw¨sÀl£É JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. HjUÉ ºÉÆÃV vÁ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉ0iÀiÁUÀ°gÀĪÀ ºÀÄqÀÄV PÀªÀÄ®¼À ¥sÉÇÃmÉÆà vÉÆÃj¹zÁUÀ CfÓ, PÀħĸÀ vÉÆqÉÆüÁß CzÉAUÉÆà ªÀÄ¢é DVÛÃ0iÀÄ..F HgÀA¨sÉÆà HgÁUï 0iÀiÁªÀ 0iÀÄtÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀÆæ PÀħĸÀ vÉÆmÁÖ¼ÉãÉÆà £ÉÆÃqÀÄ JAzÀÄ QrPÁjvÀÄ. Hj£À J®ègÀÆ ªÀÄÄzÀÄQ0iÀÄ C©ü¥Áæ0iÀĪÀ£Éßà C£ÀĪÉÆâ¸ÀÄvÁÛgÉ. £ÉlÖPÀ®Äè PÁ® §zÀ¯ÁVzÉ JAzÀÆ GqÀĸÀ®ªÀÄä£À JzÉ ªÀÄÄZÀÄѪÀAxÀ PÀħĸÀ ¨ÉÃQgÀĪÀÅzÉAzÀÆ ªÀqÀØnÖ0iÀÄ ¥Àæw0iÉÆêÀð ªÀÄ»¼É PÀħĸÀ vÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÆ, PÀħĸÀ £ÁUÀjÃPÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ ®PÀëtªÉAzÀÆ UÀnÖ0iÀiÁV ºÉüÀĪÀ ¥Àæ0iÀÄvÀß ªÀiÁr UÁæªÀĸÀÜjAzÀ C£ÉÃPÀ «zsÀzÀ ¥Àæw¨sÀl£É0iÀÄ£ÀÄß JzÀÄj¹zÀ. F «gÉÆÃzsÀUÀ¼À £ÀqÀĪÉ0iÉÄà CªÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ £ÀqÉ0iÀÄÄvÀÛzÉ.
           ªÀÄzÀĪÉ0iÀÄ £ÀAvÀgÀ £ÉlÖPÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw vÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀ C©üªÀÈ¢ÞUÁV C£ÉÃPÀ DyðPÀ ¸ÀÄzsÁgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß 0iÉÆÃf¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÉãÉAzÀgÉ ¸Áé¹ÜªÀqÀØnÖ0iÀÄ°ègÉÆà ZÀgÀ¹ÜgÀ D¹Û0iÀÄ£ÀÄß ºÉÆÃzÀµÀÖPÉÌ ªÀiÁj ªÀÄÄzÀÄQ0iÀÄ£ÀÄß £ÀUÀgÀPÉÌ PÀgÉvÀAzÀÄ vÀªÀÄä°è0iÉÄà ElÄÖPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. DPÉ E°èzÀÝgÉ vÀªÀÄUÉ wAUÀ¼ÀÄ wAUÀ¼ÀÄ ºÀt PÀ½¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀ¥ÀÅöàvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉëêÀįÁ¨sÀ «ZÁj¸À¯ÉÆøÀÄUÀ zÀlÖAr zÁgÀAr CqÁØqÀĪÀÅzÀÆ vÀ¥ÀÅöàvÀÛzÉ. CzÀ®èzÉ, ªÀÄÄzÀÄQ ªÉƪÀÄäPÀ̼À£ÀÄß Dr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É0iÀÄ°èzÀÝgÉ vÁ£ÀÄ CUÀgÀ§wÛ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV MAzÀµÀÄÖ ¸ÀA¥Á¢¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ ¯ÉPÁÌZÁgÀ PÀªÀÄ®¼ÀzÁVvÀÄÛ. ªÀÄÄzÀÄQUÁzÀgÉÆà ªÀqÀØnÖ0iÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ §gÀĪÀÅzÉAzÀgÉ D ªÀ0iÀĹì£À°è MAzÀÄ fêÀ£ÀPÀæªÀĪÀ£ÀÄß vÉÆgÉzÀÄ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ fêÀ£ÀPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀæªÉò¸ÀĪÀÅzÉà DUÀÄvÀÛzÉ. M®èzÀ CªÀ¼À£ÀÄß §®ªÀAvÀªÁV ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀgÉvÀgÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. F ºÉƸÀ ¸À¤ßªÉñÀzÀ°è §AqɪÀfÓ0iÀÄ C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ ªÀÄ£ÉÆÃdÕªÁV ¤gÀƦ¸ÀÄvÁÛgÉ. CªÀ¼À ªÀ0iÀĸÀÄì, ªÀvÀð£É, ¨sÁµÉ, ªÀiÁvÀÄPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRåªÁV CªÀ¼ÀÄ PÀħĸÀ zsÀj¸À¢gÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÀgÀ PÀÄvÀƺÀ®, C¥ÀºÁ¸ÀåPÉÌ MAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛªÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÀ¼ÀÄ FUÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀUÀðzÀªÀjUÉ MAzÀÄ §UÉ0iÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ±Á¹ÛçÃ0iÀÄ, ¥ÉæÃPÀëtÂÃ0iÀÄ DPÀµÀðuÉ. EzÀjAzÀ £ÉlÖPÀ®Äè JgÀqÀÄ §UÉ0iÀÄ MvÀÛqÀUÀ½UÉ M¼ÀUÁUÀÄvÁÛ£É. 0iÀiÁªÀÅzÉÆà «avÀæ ¥ÁætÂ- ¨Ëè¸ï¯É¸ï ªÀÄÄzÀÄQ- 0iÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÉA§AvÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ®UÉÎ ºÁPÀĪÀ ¸ÉßûvÀgÀÄ-¥ÀjZÀ0iÀĸÀÜjUÉ DwxÀåªÀ£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀ  ºÉƸÀ Rað£À ¨Á§vÀÄÛ MAzÀÄ PÀqÉ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀqÉ ªÀÄÄzÀÄQ 0iÀiÁPÉ PÀħĸÀvÉÆqÀĪÀÅ¢®è JA§ CªÀgÀ CZÀÑj¨sÀjvÀ ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¸À¨ÉÃPÁzÀ EPÀÌlÄÖ. CfÓ PÀħĸÀ zsÀj¸À¢gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjÃPÀgÀ ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄUÁUÀĪÀ CªÀªÀiÁ£À JAzÀÄPÉƼÀÄîªÀ £ÉlÖPÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÀªÀįÁ CªÀ¼ÀÄ PÀħĸÀ vÉÆqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä C£ÉÃPÀ G¥Á0iÀÄUÀ¼À£ÀÄß 0iÉÆÃf¹ D ¥Àæ0iÀÄvÀßUÀ¼À°è C¸À¥sÀ®gÁUÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ PÁlªÀ£ÀÄß vÀqÉ0iÀįÁUÀzÉ ªÀÄÄzÀÄQ ªÀÄgÀ½ vÀ£ÀÆßjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¤±ÀÑ0iÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É.
          ªÉÄÃ®Ä £ÉÆÃlPÉÌ MAzÀÄ ¸ÀgÀ¼À ºÁ¸Àå PÀxÁ£ÀPÀªÉA§AvÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀĪÀ F PÀvÉ ºÀ®ªÀÅ ¸ÀAQÃtðªÁzÀ feÁÕ¸ÉUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄUÀgÀ ªÀÄÄAzÉ EqÀÄvÀÛzÉ. £ÉlÖPÀ®Äè«£ÀzÀÄ ¥ÀæUÀw0iÉÆÃ, ¥À¯Á0iÀÄ£ÀªÉÇÃ? §AqɪÀfÓ0iÀÄzÀÄ vÀ£Àß C¹ävÉ0iÀÄ£ÀÄß G½¹PÉƼÀĪÀ ºÀoÀªÉÇÃ, CxÀªÁ CzÀÄ §gÉà ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PÉ0iÉÆÃ? £ÉlÖPÀ®Äè ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV £É®¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß CªÀ¤UÉ ¹PÀÌ ©qÀÄUÀqÉ JAzÀÄ ¨sÁ«¹zÀgÉ §AqɪÀfÓ0iÀÄ ªÀvÀð£É0iÀÄ£ÀÄß ¥ÀæwUÁ«Ä JAzÀÄ ¨sÁ«¸À¨ÉÃPÉ? Erà PÀvÉ0iÀÄ£ÀÄß DzsÀĤÃPÀgÀt, £ÀUÀjÃPÀgÀtPÉÌ MrØzÀ gÀÆ¥ÀPÀªÉA§AvÉ N¢PÉÆAqÀÄ F ¥ÀæQæ0iÉÄ0iÀÄ°è C¹ävÉUÀ¼À £Á±ÀªÀÅ ¸ÀºÀd ªÀÄvÀÄÛ C¤ªÁ0iÀÄðªÉAzÀÄ ¥Àj¨sÁ«¸À¨ÉÃPÉ? PÀÄA.«Ã. PÀvÉ £ÀªÀÄä PÁ®zÀ CvÀÄåvÀÛªÀÄ  gÀZÀ£ÉUÀ¼À°è MAzÀÄ; KPÉAzÀgÉ CzÀÄ F ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¸ÀgÀ¼À GvÀÛgÀUÀ¼À£ÁßUÀ°Ã ¥ÀjºÁgÀUÀ¼À£ÁßUÀ°Ã ¸ÀÆa¸ÀzÉ Erà ¥ÀæQæ0iÉÄ0iÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀĸÁåvÀäPÀUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. CzÀÄ £ÉlÖPÀ®Äè«£À CPÀëgÀ ªÉÆúÀªÀ£ÀÄß C®èUɼÉ0iÀÄĪÀÅ¢®è. ºÁUÉ0iÉÄà §AqɪÀfÓ0iÀÄ C¹ävÉ0iÀÄ ªÉÆúÀªÀ£ÀÆß QüÁV £ÉÆÃqÀĪÀÅ¢®è. ¥ÀæUÀw¥ÀgÀ ¯ÉÃRPÀgÉAzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV UÀÄgÀÄw¸À®ànÖgÀĪÀ PÀÄA.«Ã. CªÀgÀ F PÀxÀ£ÀzÀ°è ¯ÉÃRPÀgÀ ¨sÁªÀ¥ÀPÀë¥ÁvÀªÀÅ vÀĸÀÄ §AqɪÀfÓ0iÀÄ PÀqÉ ªÁ°gÀĪÀÅzÀÆ PÀÄvÀƺÀ®PÁj0iÀiÁVzÉ. £ÉlÖPÀ®ÄèªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉ0iÀÄÄ ºÉZÀÄÑ ºÁ¸Àå¨sÀjvÀªÁVzÀÝgÉ, CfÓ0iÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉ0iÀÄ°è ºÁ¸ÀåzÀ eÉÆvÉ ¨sÁªÀÅPÀvÉ0iÀÄÆ ¸ÉÃjPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀë÷ä ªÀÄ£À¹ì£À NzÀÄUÀ UÀªÀĤ¸ÀzÉà EgÀ¯ÁgÀ. F vÀAw ªÉÄð£À £ÀrUÉ0iÀÄÄ PÀÄA.«Ã. PÀvÉ0iÀÄ£ÀÆß CzÀÄ M¼ÀUÉƼÀÄîªÀ C£ÀĨsÀªÀ ¸ÁªÀÄVæ0iÀÄ£ÀÆß £ÁªÀÅ JZÀÑgÀ¢AzÀ UÀªÀĤ¸ÀĪÀ MvÁÛ0iÀĪÀ£ÀÆß MqÀÄØvÀÛzÉ. E°è ¥Àæ±Éß EgÀĪÀÅzÀÄ CfÓ PÀħĸÀ ºÁPÀĪÀ CxÀªÁ ºÁPÀ¢gÀĪÀ PÀÄjvÀµÉÖà C®è. CzÀ£ÀÄß MAzÀÄ fêÀ£ÀPÀæªÀĪÁV, ±ÀæzÉÞ0iÀiÁV, C¹ävÉ0iÀiÁV ªÀåAf¹  «¸ÀÛj¸ÀĪÀ ±ÀQÛ ¸ÀévÀB PÀÄA.«Ã.PÀvÉUÉà EzÉ. ºÁUÉ0iÉÄà CzÀPÉÌ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀªÀÇ PÀvÉ0iÀÄ MqÀ°¤AzÀ¯Éà ªÀÄÆr§gÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÉqÀgÀ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT0iÀÄ°è Erà ¸À¤ßªÉñÀ ¸ÀªÀĸÁåvÀäPÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ PÀÄA.«Ã.PÀvÉUÁjPÉ0iÀÄ, PÀ¯ÉUÁjPÉ0iÀÄ ºÉZÀѼÀªÉAzÉà ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ.
                          *******
n.¦.C±ÉÆÃPÀ
CUÀæºÁgÀ
¸ÁUÀgÀ-577401
94482 54228 

ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಸಲು ಕ್ವಿಲ್ ಪಾಡ್ Quillpad Roaming (beta)

Quillpad Roaming (beta)-clik here to reach quillpad

ಕರ್ನಾಟಕ - 115 ಸರಕಾರಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆ 11 ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ?

ತಾಮ್ರವರ್ಣದ ತಾಯಿ { ಕವನ ಸಂಕಲನ -ಪಿ.ಚಂದ್ರಿಕಾ } - ಬಿಡುಗಡೆ -3-3-2013

ಎಳ್ಳು ಜೀರೀಗಿ ಬೆಳೆಯೋಳ - (Kannada Folk Song) by Dyavamma

Wednesday, February 27, 2013

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್: ಮೊಬೈಲ್, ಸಿಗರೇಟ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ- union budget 2013 fm p chidambaram budget highlights - Oneindia Kannada

ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಬ್ರಾಜಿಷ್ಣು ಬರೆದದ್ದೆಂದು ಹೇಳಿ

ವಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಬ್ರಾಜಿಷ್ಣು ಬರೆದದ್ದೆಂದು ಹೇಳಿ | ಪ್ರಜಾವಾಣಿ
Dr. Manik  Rao Dhanashri supports Dr M M. Kalburgi's opinion that VADDARADHANE is written by BRAJISHNU. Ref Prasjavani  dated 27-12-2011

ವಡ್ಡಾರಾಧನೆಯಲ್ಲ ಆರಾಧನಾ ಕರ್ಣಾಟಟೀಕಾ

ಸಂಶೋಧಕ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಕೊರತೆಗೆ ವಿಷಾದ | ಪ್ರಜಾವಾಣಿ
ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯನ ’ವಡ್ಡಾರಾಧನೆಯನ್ನು - " ಬ್ರಾಜಿಷ್ಣು ವಿರಚಿತ ಆರಾಧನಾ ಕರ್ಣಾಟ ಟೀಕಾ " { ಸಂ - ಡಾ / ಶಾಂತಿನಾಥ ದಿಬ್ಬದ } {2013 }  ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಡಾ / ಎಮ್.ಎಮ್. ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪುರಾವೆ ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು .
Shivakotyacharya's Vaddaradhane  { 9th century } is considered as erliest extant prose text in Kannada . Recently [ Feb-2013 } kannada Pusthaka Pradhikara has published this classical kannada text witth the title -BRAJIHNU VIRACITA ARADHANA KARNATA TEEKA - VADDARADHANE " { Edited by Dr. Shanthinath Dibbada  } Dr. M. M. Kalburgi  justifies the change in the name ofthe text and name of the author. Is this a new controversy to be discussed by  Kannada Scholars ?- Muraleedhara Upadhya


ವಿನಯಚಂದ್ರನ್ -ಒರು ಗೀತಮ್ - Malayalam Kavitha - Sauhridam - D.Vinayachandran - G Venugopal

ವಿನಯಚಂದ್ರನ್ ಕವಿತೆ -ಒರು ಗೀತಮ್ - ಡಾ. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ -

ದ್ಯಾಮವ್ವ ಹೇಳಿದ ಕತೆ -

ಮಠಕ್ಕೆ ಹಣ ನೀಡಿ ಮಠವಾದ ಸರ್ಕಾರ -ದೇವನೂರು

ಮಠಕ್ಕೆ ಹಣ ನೀಡಿ ಮಠವಾದ ಸರ್ಕಾರ | ಪ್ರಜಾವಾಣಿ
Devanooru Mahadeva criticises Karnataka Gov's donations to Matha's in State Budget

ಡಾ /ಎನ್.ಎಸ್.ತಾರಾನಾಥ -{ AUDIO ] -ಚರಿತ್ರೆ - ಸಾಹಿತ್ಯ -ಸಂಶೋಧನೆ

Vocaroo Voice Message -clik  here to listen Dr. N. S. TARANATH -{ AUDIO }History and kannada Literature, Recorded at Samshodhana Kammata ,Kuppalli on 26-2-2013, Organised by Kannada Sahitya Parishath Shimogga { President - Sri Manjunath ]
ಕುಪ್ಪಳ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 26-2-2013 ರಂದು ನಡೆದ  ಸಂಶೋಧನ ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ ಡ /ಎನ್.ಎಸ್. ತಾರಾನಾಥ ಅವರು ನೀಡಿದ ಉಪನ್ಯಾಸ  ಮತ್ತು ಸಂವಾದದ  ಧ್ವನಿ  ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Tags-
ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ -ಪಂಪ-ಪಡೆನೋಡಲ್ ಬಂದವರನ್ ಗುಡಿ. ಪಂಪನಲ್ಲಿ ಸ್ತನದಾಯಿನಿಯರು..-ಮೂವಿಟ್ಟಿ -ಬಿಟ್ಟಿಗಳು -ಆರನೆಯ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ { ಪೆರ್ಮಾಡಿಯ ರಾಯ }- ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಆಹ್ವಾನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಕೊಡುಗುಳಿ ಕೇಶಿರಾಜ -ಹರಿಹರನ ಕೇಶಿರಾಜ ಡಣಾಯಕರ ರಗಳೆ - ಹಂಪೆಯ ರಗಳೆ- ಪಾಲ್ - ಹಾಲು, ಪಾಲು- ಆಳ್ =ಧೀರ
ಶೋಧನ ಕರ್ಮ { ಬಿಟ್ಟಿ ]

Tuesday, February 26, 2013

ಡಾ /ಎಮ್.ಜಿ.ನಾಗರಾಜ್ { AUDIO }- ಶಾಸನಗಳ ಭಾಷೆ -ಸಂಶೋಧನೆ

Vocaroo Voice Message -clik here to listen DR. M.G. NAGARAJ  { AUDIO } -Inscriptions and Language with reference to KANNADA.Recorded at Samshodhana Kammata , Kuppalli ,on 26-2 -2013 . - Organised by Kannada Sahithya Parishath ,Shmogga { Thanks to Mr. Manjunath, President, Kannada Sahithya Parishat, Shimogga.
  ಕ್ಡುಪ್ಪಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಶೋಧನೆ ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ { 26-2-2012 }/ ಎಮ್.ಜಿ.ನಾಗರಾಜ ಅವರ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಂವಾದದ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಡಾ / ಎನ್.ಎಸ್. ತಾರಾನಾಥ { AUDIO }- ಸಂಶೋಧನ ಕಮ್ಮಟ ಕುಪ್ಪಳಿ-26-2-2012

Upload Audio | Listen to Audio | Dr. S. S. Tharanath audio | YourListen  Clik here to listen-N. S. Tharanath's inaugural address at Kannada Samshodana Kammata on 26-2-2013 at Kuvempu Prathisthana Kuppalli. Organised by Kannda  Parishat, Shimogga

Monday, February 25, 2013

ಸಾವಿರದ ಕಂಬದ ಬಸದಿ Thousand Pillar Basadi Moodabidre.

ಭಾನುಮತಿಯ ನೆತ್ತದ ಬೆಡಗು { Audio } --ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯ ಹಿರಿಯಡಕ

ಡಾ. ಶಾಂತಾ ಇಮ್ರಾಪುರ

’ಒಲೆಯುರಿಸುವುದೆಂದರೆ, ಬಿಸಿ ನೀರು ಕಾಯಿಸುವುದಲ್ಲ …’ – ರೂಪಾ ಹಾಸನ್ ಕವಿತೆ

ಡಾ / ಎನ್.ಎಸ್.ತಾರಾನಾಥ್ -ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳು -ಅವಲೋಕನ {AUDIO }

muraleedhara upadhya hiriadka: ಡಾ / ಎನ್.ಎಸ್.ತಾರಾನಾಥ್ -ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳು -ಅವಲೋಕನ {AUDIO }

ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಾಲ - Using the Web for your research

Sunday, February 24, 2013

ರಂಗಾಯಣ , ಮೈಸೂರು- ರಂಗ ಗೀತೆ Ranga Geethe .. sachchidananda

ತುಮರಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗಾಭಿನಯ ಶಿಬಿರ -1-3-2013ರಿಂದ


shwakarma
ಮಾನ್ಯರೇ,
ಕಿನ್ನರ ಮೇಳ ತುಮರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇದೇ ಬರುವ ೦೧ ಮಾರ್ಚ ೨೦೧೩ ರಿಂದ ೦೫ ಮಾರ್ಚ ೨೦೧೩ ರವರೆಗೆ ತುಮರಿಯಲ್ಲಿ ೫ ದಿನಗಳ ‘ರಂಗಾಭಿನಯ ಸಹೃದಯತಾ ಶಿಬಿರ’ವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ -
ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ನಟನ ತಯಾರಿ, ಸಮಕಾಲೀನ ನಟನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರದ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಹಿರಿಯ ರಂಗನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಕ ಶ್ರೀ ರಘುನಂದನ ಅವರು ಶಿಬಿರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಂಗತಜ್ಞರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶಿಬಿರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಜೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಂಗತಂಡಗಳ ನಾಟಕಗಳು, ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿರುತ್ತವೆ.

ಈ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಊಟ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಸಕ್ತರು "ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕಿನ್ನರ ಮೇಳ ತುಮರಿ, ಅಂಚೆ: ಹೆಗ್ಗೋಡು, ಸಾಗರ - ಕರ್ನಾಟಕ ೫೭೭೪೧೭" ಇವರಿಗೆ ಬರೆದು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿದೆ. ದೂರವಾಣಿ:9448686353, 9448012267 , 9481017606 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ- : ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸ

ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅರಕೆ -ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಭಟ್

ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅರಕೆ - Indiatimes Vijaykarnatka: 'via Blog this'
ಅರಕೆ = ಸಂಶೋಧನೆ
D. N. Shankara Bhat

ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿದ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ -ಕೆ.ಎಸ್. ದೇಶಪಾಂಡೆ

ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿದ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ | ಪ್ರಜಾವಾಣಿ -ಶ್ರೀಪಾದ ಜೋಶಿ
K. S.Deshapande { Profile } by Sripada Joshi

ಸಿತಾಂಶು ಯಶಸ್ ಚಂದ್ರ - Sitanshu Yashaschandra | Gujarat Sahitya Academy | સર્જક અને સર્જન

ಕುಸುಮಾಗ್ರಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿ - Sitanshu Yashchandra gets Kusumagraj award - The Times of India

ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ ::ವೆಬ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ ?

-:: ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹಂಪಿ :::

'via Blog this'
 ಸಂಶೊಧನ ಕಮ್ಮಟವೊಂದರಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ  ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿ .ವಿ ಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದವರ  ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕಾಡಿದೆ.ಪಿಎಚ್. ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ   ೪೩೮          ಯವರು , ಕೊನೆಯವರು ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಕುಂದಗೋಳ. ಇವರು 2011  ರಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದವರು .  ಹಾಗಾದರೆ 2012 ರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಪಿಎಚ್. ಡಿ ನೀಡಿಲ್ಲವೇ ?Is Hampi Kannada University Website not updated since 2011 ?

ಧಾರವಾದದಲ್ಲಿ ದೇವನೂರು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ -26-2-2-13

Friday, February 22, 2013

ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ { ನಾಟಕ ] ನಿ- ಎನ್. ಮಂಗಳಾ { AUDIO }

Listen to Audio: Vanity Bag - Clik here to listen VANITY BAG { AUDIO } , Kannada Drama based on Vaidehi,s Poems, directed by N. MaVanity Bagngala. Recorded at Udupi on 22-2-2013 -Duration- 68 minutes
ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್
ನಿರ್ದೇಶನ -ಎನ್. ಮಂಗಳಾ
ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ-ಗಜಾನನ. ಟಿ.ನಾಯಕ್
ರಂಗ ಪರಿಕರ-ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್
ಬೆಳಕು -ವಿನಯಚಂದ್ರ
ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು -
ಕಲ್ಪನಾ ನಾಗರತ್ನ- ಅಜ್ಜಿ
ಸುರಭಿ -ಬೆರಣಿತಟ್ತುವ ಹುಡುಗಿ
ಪವಿತ್ರ -ಸ್ವಯಂವರ ಕುಮಾರಿ
ವಾಸವಿ- ಪಾರ್ವತಿ,
ಸೌಮ್ಯ -ಗೆಳತಿಯ ಗುಟ್ಟು
ದುರ್ಗಾದೇವಿ -ಅಡುಗೆಮನೆಹುಡುಗಿ,
ಸತ್ಯಶ್ರೀ -- ಆಕೆ,
ನಾಗರಾಜ --ಆತ
ವಿಜಯ್- ಶಿವ
ಧನುಶ್
ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವೈದೇಹಿ ಅವರ ಕವನಗಳು-
೧ -ನೋಡಬಾರದು ಚೀಲದೊಳಗನು
೨ -ಗೆಳತಿಯ ಗುಟ್ತು
೩-ಬೆರಣಿ ತಟ್ತುವ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಾಮ ದೇವರು
೪- ಅಡುಗೆಮನೆ ಹುಡುಗಿ
೫-ಶಿವನ ಮೀಸುವ ಹಾಡು
೬-ಅವಳ ಉಯಿಲು
೭ ಸ್ವಯಂವರ ಗೀತೆ
೮-ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆ
೯- ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಿದ ಕತೆ

ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ { ನಿ- ಮಂಗಳಾ .ಎನ್ ] Vanity bag drama 014

ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗಡೆ - ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕಗಳು - chukkubukku.com Nagesh Hegde - Book Release

ಬೇಡುವುದೇ ಚಾಳಿಯಾದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ - ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ: ಡಾ.ರಹಮತ್

ನೀಂಬಾ ಪೋಪಂ-ಪಂಪ, ಅರಮನೆಗೆ ನಡೆ-ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ - ಎಚ್. ಎಸ್. ವೆಂಕತೇಶಮೂರ್ತಿ

ಲೂಯಿ ರೈಸ್‌: - ಎಚ್. ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್ -

ಅನುಪಮಾ ಪ್ರಸಾದರ ‘ಕರವೀರದ ಗಿಡ’ - ನರೇಂದ್ರ ಪೈ

ಫೆ.೨೬ ರಿಂದ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕನ್ನಡ ಸಂಶೋಧನ...

kannadanet.com: ಫೆ.೨೬ ರಿಂದ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕನ್ನಡ ಸಂಶೋಧನ...: ಕೊಪ್ಪಳ ಜ.೧೫ : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಫೆ.೨೬ ಮತ್ತು ೨೭ ರಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯಿ...
26-2-2013 ರಿಂದ ಕುಪ್ಪಳ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಂಶೋಧನ ಕಮ್ಮಟದಲ್ಲಿ   ೨೬ ರಂದು ಸಂಜೆ ೪ ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸ - ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲ - ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯ ಹಿರಿಯಡಕ - mhupadhya@gmail.com

Wednesday, February 20, 2013

ತಾಳಗುಂದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ತಾಮ್ರಶಾಸನ ಪತ್ತೆ : Ancient copper plates, gold coins found in Karnataka temple

`ಜಲಿಯನ್‌ವಾಲಾಬಾಗ್ ನರಮೇಧ ನಾಚಿಕೆಗೇಡು'

ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ತಲೆಬುರುಡೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯ -ಡಾ / ಆರ್‍ ...ಗೋಪಾಲ್

ಗಮಕಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ { ಸಂದರ್ಶನ } - `ಗಮಕ ನಶಿಸುವ ಕಲೆಯಲ್ಲ'

`ಗಮಕ ನಶಿಸುವ ಕಲೆಯಲ್ಲ' | ಪ್ರಜಾವಾಣಿ
ಅನುಪಮಾ ಘಾಸಿ
Gamaki Gangamma Keshavamoorty { Interview } by Anupama Ghasi

ಶಿರ್ಲಾಲು: ಜೈನರ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಾರುವ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು

ಶಿರ್ಲಾಲು: ಜೈನರ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಾರುವ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು - Indiatimes Vijaykarnatka
ಆದಿನಾಥ, ಭರತ , ಬಾಹುಬಲಿ
Adinatha , Bharatha, Bahubali  at Shirlal, Karkala Taluk ,Udupi Dist

ಮಾನವಿಕ ಅಧ್ಯಯನ - The return of humanities - the discipline

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ದ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆಯೇ ?

-ವಚನಗಳ ಆಧುನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಒಂದು ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ
-ಡಂಕಿನ್ ಝಳಕಿ -Dep of Religious Studies ,University of Pardubice, Czec Republic
 -ಎನ್.ಎಸ್.ಬಾಲಗಂಗಾಧರ -N. S. Balagangadhara , Ghent University , Belgium
  Published in CHINTANA BAYALU , Kannada Quarterly, Vol-1, Issue- 3,Octo- Dec- 2013-chintanabayalu@gmail.com
 " ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಹುಮತಾಬಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಜಾದಿ ವಿರೋದಿ ವಿಚಾರವು ವಚನ ಚಳುವಳಿಯ ಮತ್ತು ವಚನಗಳ ಮೂಲ ಆಶಯ.ಈ ಪ್ರಸಿದ್ದ ವಾದಕ್ಕೆ ತರ್ಕದ ಅಥವಾ  ನಿಜಾಂಶಗಳ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದೇ ಈ ಲೇಖನದ ಉದ್ದೇಶ. " - ಎನ್ನುವ ಲೇಖಕರು  ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತ  ಇದುವರೆಗಿನ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಇಕ್ಕಿ ಮೆಟ್ಟುವ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ , ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೊರಟಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಇದು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಹೊಸ  ಅವತಾರವೇ ?
                 -

ಬಿದಿರು ನಾದ - Bougainville Bamboo Band (Canberra Multicultural Festival 2013)

ಕಾರ್ತಿಕದ ಕತ್ತಲಲಿ ಆಕಾಶ ದೀಪ

ಕೊಳಲು -ಡಾ / ಚಕ್ರಪಾಣಿ

ಯಳಂದೂರಿನ ಅನಾಥ ಶಾಸನಗಳು

ಬಿ ಆರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರಾವ್ ಅವರ ಮಣಿಮಾಲೆ

Tuesday, February 19, 2013

ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಕಲಿಸಿ: ಭೈರಪ್ಪ

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಬ್ದಗಳು -: Kannada should adopt English words: Savadatti

ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕೃತಿ ಆಹ್ವಾನ

ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕೃತಿ ಆಹ್ವಾನ - Indiatimes Vijaykarnatka: 'via Blog this'
Books invited for  BEsagara Halli Ramanna Award- 2013

ಭಾನುಮತಿಯ ನೆತ್ತದ ಬೆಡಗು { Audio } --ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯ ಹಿರಿಯಡಕ

ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರ "ದೇವರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ- ಟಿ.ಪಿ.ಅಶೋಕ"


              UÉÆgÀÆgÀÄ gÁªÀĸÁé«Ä C0iÀÄåAUÁgï CªÀgÀ

zÉêÀgÀÄ JZÀÑj¸ÀÄvÁÛ£É

¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄ£ÀĵÀågÀ ¥Àæw¨sÉ, ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ, Q¯ÁrvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ°è CAvÀUÀðvÀªÁVgÀĪÀ M½vÀÄ-PÉqÀÄPÀÄUÀ¼À ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ®WÀÄzsÁn0iÀÄ°è ¤gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀÄ UÉÆgÀÆgÀÄ gÁªÀĸÁé«Ä C0iÀÄåAUÁgï CªÀgÀ PÀvÉUÀ¼À ¥ÀæzsÁ£À D±À0iÀÄ J£ÀߧºÀÄzÀÄ. JAxÀ WÀ£ÀªÁzÀ «µÀ0iÀĪÀ£ÁßzÀgÀÆ CªÀgÀÄ ¸ÀgÀ¼ÀªÁV ºÉüÀ§®ègÀÄ. fêÀ£ÀzÀ ¤PÀlªÁzÀ ¸ÀA¥ÀPÀð¢AzÀ ºÀÄnÖzÀ C£ÀĨsÀªÀ EªÀgÀ PÀvÉUÀ¼À°è ªÀÄÆr§gÀÄvÀÛzÉ. mÁ¯ï¸ÁÖ0iÀÄ£À GvÀÛgÁzsÀðzÀ PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß £É£À¦¸ÀĪÀAxÀ, ªÀiÁ¹Û0iÀĪÀgÀ C£ÉÃPÀ PÀvÉUÀ½UÉ ºÉÆð¸À§ºÀÄzÁzÀAxÀ gÀZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ EªÀÅ. ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀgÀ zÉÊ£ÀA¢£À fêÀ£ÀzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ, WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ, ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼ÀÄ gÁªÀĸÁé«Ä C0iÀÄåAUÁgï CªÀgÀ PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖvÀÛªÉ. CªÀÅUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ MAzÀÄ fêÀ£À «£Áå¸ÀªÀ£ÀÄß PÁt¸ÀĪÀ°è, MAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀĪÀ°è ¯ÉÃRPÀgÀÄ ¸ÁPÀµÀÄÖ 0iÀıÀ¹é0iÀiÁVzÁÝgÉ. ªÉÄîģÉÆÃlPÉÌ ®WÀĺÀgÀmÉUÀ¼ÉAzÉÆÃ, £ÀUɧgÀºÀUÀ¼ÉAzÉÆà vÉÆÃgÀĪÀ EªÀgÀ ºÉaÑ£À PÀvÉUÀ¼ÀÄ vÉÆÃjPÉ0iÀÄ ¸ÀgÀ¼ÀvÉ0iÀÄ£ÀÄß «ÄÃj fêÀ£ÀzÀ ºÀ®ªÀÅ ¸ÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß, ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁVgÀĪÀÅzÀÄ UÉÆgÀÆgÀgÀ PÀvÉUÀ¼À ªÉʲµÀÖ÷åªÁVzÉ. zÉêÀgÀÄ JZÀÑj¸ÀÄvÁÛ£É EAxÀ MAzÀÄ PÀvÉ. UÉÆgÀÆgÀÄ gÁªÀĸÁé«Ä C0iÀÄåAUÁgÀgÀ ªÀÄgÉ0iÀiÁzÀ ªÀiÁgÀªÀÄä(1979, ¨Á¥ÉÇÌÃ¥ÀæPÁ±À£À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ) JA§ PÀxÁ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è F PÀvÉ ¸ÉÃjzÉ.
             F PÀvÉUÉ M§â GvÀÛªÀÄ¥ÀÅgÀĵÀ ¤gÀÆ¥ÀPÀ¤zÁÝ£É. CªÀ£ÀÄ F PÀvÉ0iÀÄ ¥ÀæzsÁ£À ¥ÁvÀæªÉãÀ®è. vÀ£Àß ¸ÁPÀë÷åzÀ°è £ÀqÉzÀ MAzÀÄ WÀl£É0iÀÄ£ÀÄß CªÀ£ÀÄ ¤gÀƦ¸ÀÄvÁÛ£É. F ¤gÀÆ¥ÀPÀ¤UÉ NªÀð £ÉAljzÀÝgÀÄ. CªÀgÀÄ ¤gÀÆ¥ÀPÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ zÀÆgÀzÀ ºÀ½î¬ÄAzÀ §A¢zÀÝgÀÄ. CªÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ r¦üÛÃj0iÀiÁ D¬ÄvÀÄ. CzÀÄ G®âtUÉÆAqÀÄ CzÀPÉÌ MAzÉgÀqÀÄ UÀAmÉ0iÉƼÀUÁV ZÀÄZÀÄѪÀÄzÀÝ£ÀÄß PÉÆr¸À¨ÉÃPÉAzÀÆ E®è¢zÀÝgÉ ªÀÄUÀÄ«£À fêÀ£ÀPÉÌ C¥Á0iÀĪÉAzÀÆ qÁPÀÖgÀgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. OµÀ¢ü vÀgÀ®Ä ¤gÀÆ¥ÀPÀ£ÀÆ CªÀ£À £ÉAlgÀÆ ºÁ¸À£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è JµÀÄÖ ºÉÆvÀÄÛ CzÀgÀÆ §¸ÀÄì §gÀĪÀÅ¢®è. E§âgÀÆ DvÀAPÀzÀ°èzÁÝgÉ. DUÀ zÀÆgÀzÀ°è MAzÀÄ PÁgï §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÁt¸ÀÄvÀÛzÉ. ¤¯ÁÝtzÀ°è d£ÀdAUÀĽ EzÀÄÝzÀjAzÀ qÉæöʪÀgÀ£ÀÄ PÁj£À ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß C¤ªÁ0iÀÄðªÁV PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. qÉæöʪÀgÀ£À ¥ÀPÀÌzÀ ¹Ãn£À°è PÁj£À ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ-¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄƪÀvÉÛöÊzÀÄ ªÀ0iÀĹì£À zÀÈqsÀPÁ0iÀÄgÁzÀ d¨ÁðzÀ «ÄÃ¸É ©lÄÖ PÀ£ÀßqÀPÀ vÉÆnÖzÀÝ zÀÈqsÁAUÀgÀÄ-PÀĽwzÀÝgÀÄ. »AzÀÄUÀqÉ0iÀÄ D¸À£ÀPÉÌ®è M§â zsÁArUÀ ºÉAUÀ¸ÀÄ (0iÀÄdªÀiÁ£ÀgÀ ºÉAqÀw0iÉÄà EgÀ¨ÉÃPÀÄ) PÀĽwzÀÝgÀÄ. ¤gÀÆ¥ÀPÀ£À £ÉAlgÀÄ PÁj£À §½UÉ ºÉÆÃV zÉÊ£Àå¢AzÀ, ªÀÄUÀÄ ¸Á0iÀÄÄwÛzÉ. §¸ï §gÀ°®è. vÀvïPÀët OµÀ¢ü vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ. ºÁ¸À£ÀzÀªÀgÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV. ¤ªÀÄUÉ JµÀÄÖ ºÀt ¨ÉÃPÉÆà PÉÆqÀÄvÉÛãÉ. zÀ0iÀÄ«lÄÖ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß §zÀÄQ¹ JAzÀÄ CvÉÛà ©qÀÄvÁÛgÉ. »AzÀÄUÀqÉ ¹Ãn£À°è PÀĽwzÀÝ ªÀÄ»¼É0iÀÄ£ÀÆß CAUÀ¯Áa ¨ÉÃrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. ºÉAUÀ¸ÀÄ dªÁ§£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÀPÉÌ  ªÀÄÄAZÉ0iÉÄà ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÀÝ 0iÀÄdªÀiÁ£À£ÀÄ £À£Àß £ÉAlgÀ PÀqÉ £ÉÆÃr Q« PÉüÉÆìîè Q« PÉüÉÆìîè JAzÀÄ UÀnÖ0iÀiÁV ºÉý, £ÉAlgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ªÀÄÄAZÉ0iÉÄà qÉæöʪÀgÀ¤UÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ¸À£Éß ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. £À£Àß £ÉAlgÀÄ EzÉÆAzÀÄ ¸À® JAzÀÄ ºÉüÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ PÀÆqÀ¯Éà 0iÀÄdªÀiÁ£À£ÀÄ ªÀÄvÉÛ wgÀ¸ÁÌgÀ¢AzÀ Q« PÉüÉÆìîè JAzÀÄ ºÉý GzÀÞlvÀ£À¢AzÀ ºÉAqÀw0iÀÄ£ÀÆß qÉæöʪÀgÀ£À£ÀÆß £ÉÆÃr PÁgÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ©qÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À ªÀiÁvÀÄ ¸ÀļÀÄî EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ®è vÉÆÃjvÀÄ.
              ¤gÀÆ¥ÀPÀ£À £ÉAlgÀÄ ¸ÁwéPÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀ NªÀð ¸ÀdÓ£ÀgÀÄ. DzÀgÉ CªÀgÀ C¸ÀºÁ0iÀÄPÀvÉ, zÉÊ£Àå ¹ÜwUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ°è0iÀÄÆ ¸ÀÄ¥ÀÛªÁVzÀÝ PÉÃqÀ£ÀÄß, PËæ0iÀÄðªÀ£ÀÄß eÁUÀÈvÀUÉƽ¸ÀÄvÀÛªÉ: CªÀgÀÆ CªÀ¤VAvÀ UÀnÖ0iÀiÁzÀ zsÀé¤0iÀÄ°è zÉêÀgÀÄ ºÁUÉ0iÉÄà ªÀiÁqÀ°. ¤ªÀÄä ªÀiÁvÀÄ ¸ÀļÁîUÀ¢gÀ° JAzÀÄ QgÀÄa ©lÖgÀÄ. EªÀgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ PÁj£À 0iÀÄdªÀiÁ£À£À ªÉÄÃ¯É wêÀæªÁzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀÄvÀÛªÉ: D ªÀiÁvÀ£ÀÄß PÉý PÁj£À 0iÀÄdªÀiÁ£À¤UÉzÀªÀqÉUÉ ºÉÆqÉzÀAvÉ D¬ÄvÀÄ. CªÀ£À ªÀÄÄSÁªÀ®à PÀ¥ÁàV vÉÃd¸ÀÄì E½zÀAvÉ vÉÆÃjvÀÄ. ¤gÀÆ¥ÀPÀ£ÀÄ £ÉAlgÀ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¥Àr¸ÀĪÀ ¥Àæ0iÀÄvÀß ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É: EªÀgÉ®è £ÀªÀÄä£ÀÄß PÀÆj¸ÀĪÀÅ¢®è. ¤ÃªÀÅ ¸ÀĪÀÄä£É PÀAoÀ±ÉÆõÀuÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ D0iÀiÁ¸À¥ÀnÖj. PÉ® UÀ½UÉUÀ¼À £ÀAvÀgÀ £ÉAljUÉ vÀªÀÄä ©gÀÄ£ÀÄrUÀ¼À §UÉÎ ¥À±ÁÑvÁÛ¥ÀªÁUÀÄvÀÛzÉ: £Á£ÀÄ ºÁUÉ ºÉüÀ¨ÁgÀ¢vÀÄÛ. ¥Á¥À CªÀjUÉ K£ÀÄ CªÀ¸ÀgÀªÉÇà JAzÀÄ £ÉÆAzÀ zsÀé¤0iÀÄ°è ºÉüÀÄvÁÛgÉ. EµÉÖ¯Áè DV ¸ÀªÀÄ0iÀÄ PÀ¼É0iÀÄÄvÀÛzÉ. ªÀÄUÀÄ«UÉ ¨ÉÃPÁzÀ ZÀÄZÀÄѪÀÄzÀÝ£ÀÄß ¸ÀPÁ®zÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ°PÉÌ DUÀĪÀÅ¢®è. £ÉAlgÀ ªÀÄUÀÄ ¸Á0iÀÄÄvÀÛzÉ. ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¥Àæ0iÀÄvÀߪÀ£Éß®è ¸Àj0iÀiÁV ªÀiÁqÀ°®è. ¸ÀPÁ®zÀ°è OµÀzsÀªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÝgÉ ªÀÄUÀÄ G½0iÀÄÄwÛvÀÄÛJA§ PÉÆgÀUÀÄ ±Á±ÀévÀªÁV G½zÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. CªÀjUÉ K£ÀÄ CªÀ¸ÀgÀ«vÉÆÛà JAzÀÄ £ÉAlgÀÄ vÀªÀÄä PÀlĪÁzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ½UÉ ¥À±ÁÑvÁÛ¥À ¥ÀlÖgÀÆ PÁj£À ªÀiÁ°ÃPÀgÀ §UÉÎ ¤gÀÆ¥ÀPÀ£À ¹lÄÖ PÀrªÉÄ0iÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. £Á£ÀÄ CªÀ¸ÀgÀªÉãÀÄ CªÀ£À vÀ¯É JAzÉ. CAzÀgÉ F ¤gÀÆ¥ÀuÉ0iÀÄ°è ¤gÀÆ¥ÀPÀ£À ¨sÁªÀ¥ÀPÀë¥ÁvÀªÀÅ ¤¸ÀìAzÉúÀªÁV CªÀ£À £ÉAlgÀvÀÛ ªÁ°gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁV0iÉÄà EzÉ.
                    PÀvÉ E°èUÉ ªÀÄÄV0iÀÄĪÀÅ¢®è. £Á®ÄÌ ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¤gÀÆ¥ÀPÀ£ÀÄ vÀ£ÀÆßj£À £ÀgÀ¹AºÀ¸Áé«Ä0iÀÄ gÀxÉÆÃvÀìªÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ªÀÄvÉÛ D PÁj£À zÀA¥ÀwUÀ¼À£ÀÄß C¤jÃQëvÀªÁV ¨sÉÃn ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É.  ªÉÆzÀªÉÆzÀ®Ä CªÀ£ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ CªÀgÀ£ÀÄß J¯ÉÆèà £ÉÆÃrzÉÝãÀ®è JAzÀÄ CªÀ¤UÉ C¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÉƧâgÀÄ EAf¤0iÀÄgï JAzÀÄ ¥ÀjZÀ0iÀĪÁzÀ ªÉÄÃ¯É ¤gÀÆ¥ÀPÀ£ÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ¥Àæ0iÀÄw߸ÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ CªÀ£À ¯ÉÆÃPÁ©ügÁªÀÄzÀ  ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ CªÀjAzÀ K£ÀÆ ¥ÀæwQæ0iÉÄ-¥Àæw¸ÀàAzÀ£É §gÀĪÀÅ¢®è. CªÀgÀ ºÉAqÀw ¤gÀÆ¥ÀPÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛgÉ. CªÀjUÉ Q« PÉüÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÆ JµÀÄÖ eÉÆÃgÁV PÀÆVzÀgÀÆ CªÀjUÉ UÉÆvÁÛUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÆ w½¸ÀÄvÁÛgÉ. £Á£Á jÃw0iÀÄ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß G¥À0iÉÆÃV¹zÀgÀÆ ¥Àæ0iÉÆÃd£ÀªÁUÀ°®èªÉAzÀÄ zÀÄBR-¤gÁ±ÉUÀ½AzÀ £ÀÄr0iÀÄÄvÁÛgÉ. ¤gÀÆ¥ÀPÀ ºÉüÀÄvÁÛ£É: £À£ÀUÉ vÀÄA§ PÀ¤PÀgÀªÀÇ ¸ÀºÀ£ÀĨsÀÆw0iÀÄÆ D¬ÄvÀÄ. CªÀgÀ 0iÀÄdªÀiÁ£ÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÉ. CªÀgÀÄ vÀÄA§ ¤gÀÄvÁìºÀ¢AzÀ ¥ÉZÁÑV C£ÀåªÀÄ£À¸ÀÌgÁV PÀĽwzÀÝgÀÄ. ¤gÀÆ¥ÀPÀ£ÀÄ CªÀjUÉ zsÉÊ0iÀÄðzÀ, ¸ÁAvÀé£ÀzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀÄvÁÛ£É: EZÁѱÀQÛVAvÀ ºÉZÁÑzÀÄzÀÄ K£ÀÆ E®è. Q«¬ÄAzÀ¯Éà PÉüÀÄvÉÛãÉ. Q« §gÀÄvÉÛ. PÉý0iÉÄà wÃgÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ zÀÈqsÀ ¤±ÀÑ0iÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÉêÀgÀ°è ¨sÀQÛ¬ÄlÄÖ ¸ÀzÁ ±ÀæzÉÞ¬ÄAzÀ ¥Àæ0iÀÄwß¹zÀgÉ, zÀÈqsÀ ¤±ÀÑ0iÀÄPÉÌ «ÄÃjzÀÄzÀÄ 0iÀiÁªÀÅzÀÆ E®è, Q« §AzÉà §gÀÄvÉÛ ªÀÄÄAvÁV ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉüÀÄvÁÛ£É. CµÀÄÖ ºÉÆwÛUÉ C°èUÉ »AzÉ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ ¤gÀÆ¥ÀPÀ£À £ÉAlgÀÄ §gÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ PÀÆqÀ¯É CzÀĪÀgÉUÉ C£ÀåªÀÄ£À¸ÀÌgÁV PÀĽwzÀÝ EAf¤0iÀÄgï CªÀgÀ ªÀÄÄRzÀ°è £ÉÆêÀÅ SÉÃzÀ D±ÀÑ0iÀÄð D¸É £ÁaPÉ ªÀÄÄAvÁzÀ «Ä±Àæ¨sÁªÀUÀ¼ÀÄ KPÀPÁ®zÀ°è ¥ÀæPÀlªÁzÀªÀÅ. CªÀgÀÄ M§âgÀ£ÉÆߧâgÀÄ UÀÄgÀÄw¹zÀgÀÄ. £Á£ÀÄ ¸ÀPÁ®zÀ°è OµÀ¢ü vÀgÀzÀÄzÀjAzÀ ªÀÄUÀÄ ¸ÀwÛvÀÄ JA§ CªÀgÀ ¥À±ÁÑvÁÛ¥ÀzÀ PÀÄgÀÄ«£À ªÉÄïÉ, ¸Àé®à zÀÆgÀ ºÁ¸À£ÀPÉÌ PÁj£À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀzÀ C£ËzÁ0iÀÄðzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À£ÀÄß  PÀAqÀÄ §gÉ J¼ÉzÀAvÉ D¬ÄvÀÄ. DUÀ ¤gÀÆ¥ÀPÀ¤UÀÆ CªÀgÀÄ 0iÀiÁgÉAzÀÄ £É£À¥ÁUÀÄvÀÛzÉ. F C¤jÃQëvÀ ªÀÄgÀÄ ¨sÉÃn¬ÄAzÀ J®ègÀÆ ¢UÁãçAvÀgÁUÀÄvÁÛgÉ. J®ègÀÆ ªÀiË£ÀªÁUÀÄvÁÛgÉ. ¸Àé®à PÁ® PÀ¼ÉzÀ £ÀAvÀgÀ EAf¤0iÀÄgï CªÀgÀ ¥Àwß ªÀiÁvÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸ÀÄvÁÛgÉ. gÀ¸ÉÛ0iÀÄ°è ªÀiÁvÀ£Ár¸ÀĪÀªÀgÉ®è ¹ÃmïUÁV0iÉÄà §gÀÄvÁÛgÉAzÀÆ, EAxÀ ºÀ®ªÀgÀ£ÀÄß ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀªÀÄä 0iÀÄdªÀiÁ£ÀjUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ §A¢vÉÛAzÀÆ, EAxÀªÀjAzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä Q« PÉüÉÆìîè JAzÀÄ G¥Á0iÀÄ ºÀÆrzÀÝgÉAzÀÆ CªÀgÀÄ ºÉüÀvÉÆqÀUÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÀ vÀªÀÄä GzÁgÀ §Ä¢Þ0iÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀÄ PÀÆæjUÀ¼ÀÆ, zÀ0iÀiÁ»Ã£ÀgÀÆ DUÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÆ vÀªÀÄUÉ C¤¸ÀÄwÛvÉÛAzÀÆ D ªÀÄ»¼É ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀÄvÁÛgÉ. PÀµÀÖzÀ°ègÀĪÀªÀjUÉ ¸Àé®à ¸ÀºÁ0iÀĪÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. PÁjC°è ¸Àé®à zÀÆgÀ PÀÆj¹PÉÆAqÀgÉ PÁgÀÄ ¸ÀªÉzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è. CªÀjUÁV £ÁªÀÅ PÁgÀÄ EnÖ®è. £ÀªÀÄä PÁ0iÀÄðzÀ eÉÆvÉ0iÀÄ°è  MAzÀÄ ¥ÁætÂUÉ ¸ÀºÁ0iÀĪÁzÀgÉ £ÁªÀÅ ¸ÀAvÉÆõÀ ¥ÀqÀ¨ÉÃPÀÄ. CzÀÄ £ÀªÀÄä JµÉÆÖà zÉÆõÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ JAzÀÄ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä 0iÀÄdªÀiÁ£ÀjUÉ DUÁUÀ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀAvÉ. DzÀgÉ 0iÀÄdªÀiÁ£ÀgÀzÀÄ MAzÉà ºÀoÀ. vÀªÀÄä §Ä¢ÞªÀAwPÉ0iÀÄ §UÉÎ C¥ÁgÀ ºÉªÉÄä. MAzÀÄ ¢£À ¹ÃlÄ PÉÆlÖgÉ ªÀÄgÀÄ ¢£À CzÉà eÁUÀzÀ°è ºÀvÀÄÛ d£À ¤AwgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ CªÀgÀ ªÁzÀ. £Á®ÄÌ ªÀgÀĵÀUÀ¼À »AzÉ ¤gÀÆ¥ÀPÀ£À £ÉAlgÀÄ PÁj£À°è PÀÆj¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ ¨ÉÃrPÉÆAqÀzÀÄÝ, EªÀgÀÄ wgÀ¸ÀÌj¹zÀÄÝ, £ÉAlgÀÄ ±Á¥À ºÁQzÀÄÝ J®èªÀ£ÀÆß £É£É¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. D ¢£À EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆj¹PÉƼÀîzÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÀ ªÉÄÃ¯É D zÀA¥Àw wêÀæ DWÁvÀPÉÌ M¼ÀUÁVzÀÝgÀAvÉ. EzÀÄ £ÀÄAUÀĪÀÅzÀPÉÌ «ÄÃjzÀ vÀÄvÁÛ¬ÄvÀÄ. £ÀªÀÄä §Ä¢ÞªÀAwPÉ0iÀÄ ¸À¥ÀðPÉÆAr0iÀÄ°è £ÁªÉà ¹QÌPÉÆAqɪÀÅ JAzÀÄ ¨sÀ0iÀÄ¥ÀlÖgÀAvÉ. ¤ªÀÄä ªÀiÁw£À°è ¸ÁzsÁgÀt ¸ÀA¨sÁµÀuÉ0iÀÄ°ègÀĪÀÅzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ wêÀævÉ0iÀÄÆ MAzÀÄ «¢ü0iÀÄÆ EzÀÝAvÉ ¨sÁ¸ÀªÁ¬ÄvÀÄ...£Á£ÀÄ EªÀvÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄzÀÄ vÀ¥ÀÅöà JA§ÄzÀÄ £ÀªÀÄä 0iÀÄdªÀiÁ£ÀjUÀÆ ªÀÄ£ÀzÀmÁÖ¬ÄvÀÄ.
         PÁPÀvÁ½Ã0iÀĪÉA§AvÉ, D WÀl£É £ÀqÉzÀ PÉ®¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ, CªÀgÀÄ PÉ®¸ÀªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ¥ÁæeÉQÖ£À §½ §AqÉUÀ¼À£ÀÄß qÉÊ£ÀªÉÄÊmï¤AzÀ MqÉ0iÀÄÄwÛzÁÝUÀ, qÉÊ£ÀªÉÄÊmï ¹rzÀÄ CzÀgÀ ±À¨ÁÝWÁvÀPÉÌ  CªÀgÀ Q« ±Á±ÀévÀªÁV QªÀÅqÁV ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ vÀªÀÄä vÀ¦àUÉ zÉêÀgÀÄ PÉÆlÖ ²PÉë JAzÉà CªÀgÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÁÛgÉ. Q«£ÉÆêÀÅ, QªÀÅqÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ F ¥Á¥À¥ÀæeÉÕ0iÀÄÆ ¸ÉÃj CªÀgÀÄ ¥Àæw¢£À ªÀÄgÀÄUÀĪÀ ¥Àj¹Üw JzÀÄgÁUÀÄvÀÛzÉ. FUÀ £Á®ÄÌ ªÀgÀĵÀUÀ¼À »AzÉ ¤gÀÆ¥ÀPÀ£À £ÉAlgÀ ªÀÄUÀÄ wÃjPÉÆAqÀ ¸ÀÄ¢Ý0iÀÄ£ÀÄß PÉý CªÀgÀ zÀÄBR, ¢UÀãçªÉÄUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À ¥ÀgÁPÁµÉ×0iÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄlÄÖvÀÛªÉ. F ¥Àæ¸ÀAUÀªÀÅ ¤gÀÆ¥ÀPÀ, CªÀ£À £ÉAlgÀÄ, EAf¤0iÀÄgï ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥Àwß J®ègÀ®Æè MAzÀÄ §UÉ0iÀÄ  zsÀªÀÄð¥ÀæeÉÕ0iÀÄ£ÀÄß eÁUÀÈvÀUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ 0iÀiÁªÀÅzÉà ¤¢ðµÀÖªÁzÀ ªÀÄvÀzsÀªÀÄðªÀ£ÀÄß PÀÄjvÁzÀ ±ÀæzÉÞ0iÀÄ®è. §zÀ¯ÁV J®ègÀÆ MAzÀ®è MAzÀÄ §UÉ0iÀÄ ¥Á¥À¥ÀæeÉÕ¬ÄAzÀ £ÀgÀ½, ¥À±ÁÑvÁÛ¥ÀzÀ CVß0iÀÄ°è ¨ÉAzÀÄ ±ÀÄzÀÞªÁUÀĪÀ, ªÀÄ£À¹ì£À PÉƼÉ0iÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ±ÀĨsÀægÁUÀĪÀ, CºÀAPÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ«PÉÆAqÀÄ «£À0iÀĪÀAvÀgÁUÀĪÀ  MAzÀÄ ªÀÄ£ÉÆÃdÕ ¸À¤ßªÉñÀ EzÀÄ. ¤gÀÆ¥ÀPÀ£À £ÉAlgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ: £ÁªÉ®ègÀÆ zÉÆõÀ¥ÀÇtðgÀÄ. ¥ÀgÀªÀiÁvÀä£ÉƧâ£Éà ¤zÉÆðö. »ÃUÉ F PÀvÉ0iÀÄ°è M§âgÀÄ ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ£ÀÄß UÉ®ÄèªÀÅ¢®è. J®ègÀÆ zÉÆöUÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ ¥À±ÁÑvÁÛ¥À¢AzÀ J®ègÀÆ PÀëªÉÄUÉ CºÀðgÁUÀÄvÁÛgÉ. J®ègÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä vÀ¥ÀÅöàUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÁtÄvÁÛgÉ. CzÀPÁÌV ªÀÄgÀÄUÀÄvÁÛgÉ. ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ PÀë«Ä¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. MmÁÖV zÉêÀgÀ PÀëªÉÄ0iÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃqÀÄvÁÛgÉ. EAf¤0iÀÄgÀgÀ QªÀÅqÉãÀÆ ªÁ¹0iÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ CªÀgÀ C£ÀåªÀÄ£À¸ÀÌvÉ, ¤gÁ±ÉUÀ¼ÀÄ PÉÆAZÀ PÀrªÉÄ0iÀiÁV zÉʪÀ±ÀæzÉÞ ¨É¼É0iÀÄÄvÀÛzÉ. zÉêÀgÀÄ ªÉÆøÀUÁgÀ£À®è. MAzÀÄ JZÀÑjPÉ0iÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÁÛ£É. w¢ÝPÉÆAqÀgÉ PÁ¥ÁqÀÄvÁÛ£É JA§ PÀvÉ0iÀÄ PÉÆ£É0iÀÄ ªÁPÀåUÀ¼ÀÄ fêÀ£ÀzÀ  C£ÀĨsÀªÀ¢AzÀ ¸ÀºÀdªÁV ªÀÄÆr§AzÀÄ NzÀÄUÀgÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß DªÀj¹PÉƼÀÄvÀÛªÉ.
                         *******
n.¦.C±ÉÆÃPÀ
CUÀæºÁgÀ
¸ÁUÀgÀ-577 401
94482 54228   
T. P. Ashoka - Goruru Ramaswami Aiyangar,s Short Story-" Devaru Eccharisuttane "

ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಸಂಗ್ರಹ:ಅಪ್ಪಾಜಿರಾಯರ ಸರಣಿ - ಎಚ್. ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್  

ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಸಂಗ್ರಹ:ಅಪ್ಪಾಜಿರಾಯರ ಸರಣಿ - ಎಚ್. ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್ - ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ :

'via Blog this'
H. Sheshagiri Rao -Manucripts in danger-
Nalanda -Taxila , Goa manuscripts- Shravana Belugola - Bhandarkars Institute Pune -Manucripts in India, Manuscripts in Karnataka

ಆಶಿಸ್ ನಂದಿ - Ashis Nandy's Critics and India's Thriving Democracy -Indrajit Roy

Sunday, February 17, 2013

`ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ' ಪುರಾಣ -jಜಿ.ಆರ್. ಸತ್ಯಲಿಂಗರಾಜು

ಜೋಗಿ - ಚಿಮ್ಮಲಗಿಯ ತರುಣನೊಬ್ಬನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಷ್ಟ

ಜೋಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ: ಚಿಮ್ಮಲಗಿಯ ತರುಣನೊಬ್ಬನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಷ್ಟ « ಅವಧಿ / avadhi:

'via Blog this'
Jogi -English ...

ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ- ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವರ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ- by Dr.Prithvi Datta Chandra Shobhi

ನಾನು ಕಂಡ ಅಡಿಗರು -ಎಸ್. ದಿವಾಕರ್

ಗಿರೀಶ ಕಾರ್ನಾಡರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದ ಎರಡು ಕವಿತೆಗಳು

ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಮೇಳ : Kannada Pustaka Mela begins tomorrow

ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ- ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಗತಿ

ಸಮ್ಮೇಳನ ಸುಮ್ಮನೆ!?

ಸಮ್ಮೇಳನ ಸುಮ್ಮನೆ!? | Art | Literature | Culture | Books | ಕಲೆ | ಸಾಹಿತ್ಯ | ಸಂಸ್ಕೃತಿ | ಪುಸ್ತಕ - Kannadaprabha.com:

'via Blog this'
Kannada Sahitya Sahitya Sammelana , Bijapur 2013

ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಉಪಾಧ್ಯೆ - - Parshwanath Upadhye Bharathanatyam

ಸಂಶೋಧನೆ - : Needed: socially relevant research

ಗೀತಾ ರಾವ್- -ಆತ್ಮಾನುಭವ