stat CounterWednesday, December 30, 2015

ಕೀರಿಕ್ಕಾಡು ಮಾಸ್ತರ್ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ಟ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪ : ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ – 2--1-2016

ರಘುವೀರ್ ಚೌಧುರಿ - 'Amruta' novel famed Raghuveer Chaudhary to be awarded Jnanpith Award 2015

ಗುಜರಾತಿ ಲೇಖಕ ರಘುವೀರ ಚೌಧರಿ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ -2015

‘ಶವಗಳ ಜತೆ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ...'

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ 12, ಬಿಜೆಪಿ 7, ಜೆಡಿಎಸ್‌ 4, ಇತರೆ 2

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ 12, ಬಿಜೆಪಿ 7, ಜೆಡಿಎಸ್‌ 4, ಇತರೆ 2 | ಪ್ರಜಾವಾಣಿ

Wednesday, December 23, 2015

‘ಅಂಕೀಯ ಅಸಮಾನತೆ’ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆ - ಎನ್. ಎ. ಎಮ್. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್

ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವಿಚಿತ್ರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು - ನಟರಾಜ ಹುಳಿಯಾರ್

ಬರಗೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಪಾಶಾ, ಬಳಗಾರ ಆಯ್ಕೆ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಪಾವತಿಗೆ ಹೊರಟ್ಟಿ ಆಗ್ರಹ

ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಬಾಕಿ ವೇತನ ಪಾವತಿಗೆ ಹೊರಟ್ಟಿ ಆಗ್ರಹ | ಪ್ರಜಾವಾಣಿ

ವಿಜಯಾ ದಬ್ಬೆ ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕಾರಯಿತ್ರೀಪ್ರತಿಭೆಯ ಆಚಾರ್ಯ - ಮಲ್ಲೇಪುರಮ್. ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್

Tuesday, December 22, 2015

‘ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರೂಪವೇ ಸಂಗೀತ’

ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತೆ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ... ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್

ಜ. 22ರಿಂದ ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ

ಉಡುಪಿ ಬಳಕೆದಾರರ ವೇದಿಕೆ ಸಂಚಾಲಕರ ಕಾರು ಜಪ್ತಿ

ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಕುವೆಂಪು ಮನೆ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ - Kuvempu museum burglary: trust to seek replica of Padma medal -

ಬೆಳ್ಳಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್‌ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ -

ಬಂಗಾಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ -10- 1-2016 President to inaugurate 88th Bengali literary conference -

Monday, December 21, 2015

ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ -2015 Miss Universe 2015 Crowning Mistake! Miss Colombia Snatched.

ಉಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ? - ಕೆ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ

ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಅನಿವಾರ್ಯ: ಪ್ರೊ.ಗಂಗಾಧರ ಮೂರ್ತಿ

ಕವನ ಕವಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾಷೆ: ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ

ಸಂವಿಧಾನಬಾಹಿರ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭುತ್ವ ಅಪಾಯಕಾರಿ: ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು [ ಜನ ನುಡಿ -2015 ]

ದೇವನೂರರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತತ್ವಶಃ ಒಪ್ಪಬೇಕು.. ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಲ್ಲ.. - ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್

ಉಮಾಪತಿ . ಡಿ - ಜನ ನುಡಿ 2015 umapathy D

ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುರುತು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲವೇ?

‘ಮುಸ್ಲಿಮರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ; ವರ್ಗಾಧಾರಿತವಾಗಿರಲಿ’ { ಜನ ನುಡಿ -2015 }

Sunday, December 20, 2015

ಕವಲೇದುರ್ಗ: 237 ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಪತ್ತೆ

ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಸ್ಮಾರಕ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಸ್ಪರ್ಧೆ -2016

ಕಡೆಂಗೋಡ್ಲು ಕವನ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2016

PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ¸ÁägÀPÀ C¥ÀæPÀnvÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À ¸ÀàzsÉð - 2016
PÀ¼ÉzÀ 1978gÀ°è ¸ÁܦvÀªÁzÀ PÀqÉAUÉÆÃqÀÄè ¸ÁägÀPÀ zÀwÛ ¸À«ÄwAiÀÄÄ PÁªÀå ¥ÀæPÀl£ÉUÉ £ÉgÀªÀÅ ¤Ãr ¥ÉÇæÃvÁ컸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ 10,000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À MAzÀÄ ªÁ¶ðPÀ §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÉ. ºÀ¸ÀÛ¥Àæw ºÀAvÀzÀ°ègÀĪÀ 40PÉÌ PÀrªÉÄ E®èzÀ PÀ«vÉUÀ¼À CvÀÄåvÀÛªÀÄ ¸ÀAUÀæºÀPÉÌ F §ºÀĪÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.  ªÀÄÆgÀÄ «ªÀıÀðPÀgÀļÀî MAzÀÄ vÀdÕgÀ ¸À«Äw §ºÀĪÀiÁ£ÀPÉÌ CºÀðªÁzÀ PÀÈwAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ°zÉ.
§ºÀĪÀiÁ£ÀzÀ G½zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ:-
1.   PÀ¼ÉzÀ LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è §gÉzÀ PÀ«vÉUÀ¼ÀÄ, ©rAiÀiÁV ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀǪÀð ¥ÀæPÀnvÀªÁzÀĪÀÅ EgÀ§ºÀÄzÀÄ, ºÉƸÀzÁV gÀavÀªÁzÀĪÀÇ EgÀ§ºÀÄzÀÄ.
2.     vÀªÀÄä PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è PÀ¤µÀ× 40 PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ EgÀ¯Éà ¨ÉÃPÀÄ.
3.     PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ºÉÆgÀ¨sÁUÀzÀ°è ¸ÀàµÀÖªÁV £ÀªÀÄÆ¢¹gÀ¨ÉÃPÀÄ.
4.    vÀªÀÄä PÀªÀ£ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀªÀ£À¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è F ªÉÆzÀ®Ä ¥ÀæPÀlUÉÆArgÀ¨ÁgÀzÀÄ.
5.  ¸ÀàzsÉðAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸ÀĪÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀ ºÁ¼ÉAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ ºÉÆgÀvÀÄ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀzÀ®Æè EgÀPÀÆqÀzÀÄ (EzÀÝ°è PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ).
6.     ¯ÉÃRPÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀAUÀæºÀzÀ MAzÀÄ £ÀPÀ®Ä ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß (ºÀ¸ÀÛ AiÀiÁ PÀA¥ÀÇålgï ªÀÄÄ¢ævÀ) 2016 ¥sɧæªÀj 28gÀ M¼ÀUÉ ¸À«ÄwAiÀÄ «¼Á¸ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ. ªÉÄà 1PÉÌ ¸À«ÄwAiÀÄÄ vÀ£Àß ¤tðAiÀĪÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è eÁ»ÃgÀÄUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ.
7.     §ºÀĪÀiÁ£ÀPÁÌV DAiÉÄÌAiÀiÁzÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄßqÉ«Ää 1/8, 1/12 CxÀªÁ 1/8 DPÁgÀzÀ°è ªÀÄÄ¢æ¸À¨ÉÃPÀÄ.
8.     DAiÉÄÌ ¸À«Äw wêÀiÁð£À ¥ÀæPÀlªÁzÀ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À M¼ÀUÁV ªÀÄÄzÀæt ªÀÄÄVzÀÄ 12 ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ ¸À«ÄwAiÀÄ 
    ªÀ±À ¸ÉÃgÀvÀPÀÌzÀÄÝ. (CzÀQÌAvÀ ªÉÃ¼É «ÄÃjzÀgÉ ¸À«Äw E£ÁßjUÁzÀgÀÆ F §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ§ºÀÄzÀÄ).
9.     ¸ÀAUÀæºÀzÀ ªÀÄÄzÀæt ¥ÀæPÀluÉ ¯ÉÃRPÀgÉà ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÉãÀÆ E®è. DzÀgÉ ¨ÉÃgÉ ¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÆ 
    §ºÀĪÀiÁ£ÀzÀ ªÉÆvÀÛ ¯ÉÃRPÀjUÉ ªÀiÁvÀæªÉà ¸À®ÄèvÀÛzÉ.
10.   ¸À«ÄwAiÀÄ wêÀiÁð£ÀªÉà CAwªÀÄ wêÀiÁð£À.
11.  ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV ¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ «¼Á¸À: ¤zÉðñÀPÀgÀÄ, gÁµÀÖçPÀ« UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À  PÉÃAzÀæ, JA.f.JA. PÁ¯ÉÃdÄ DªÀgÀt, GqÀĦ 576 102.

                                                 (JZï. PÀȵÀÚ ¨sÀmï)                     
                                                               ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ

Saturday, December 19, 2015

ಜನ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವನೂರು ಹೇಳಿದ್ದು:

ತಾರತಮ್ಯದ ಗೆಡ್ಡೆ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು - ಜನ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ

ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ - ಜನ ನುಡಿ -2015 S .C Dinesh Kumar in Jananudi 2015 Mangalooru

ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ - ಜನ ನುಡಿ- 2015 Jananudi 2015

Friday, December 18, 2015

ಎಚ್. ಎಸ್.ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ - ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ರೋಗ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವರಿಂದ ಜನನುಡಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ

 ದಿ.19-20 ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನ-ನುಡಿ ಸಮಾವೇಶ

ಹೊಸ ಓದು – ದು. ಸರಸ್ವತಿ ಅವರ ‘ ಜೀವ ಸಂಪಿಗೆ ‘ ಕಾವ್ಯ ಸಂಕಲನ

ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್ - PART 1 Address by Prof. K.V. Tirumalesh on Development of Kannada Challe...

​ತಿರುಮಲೇಶ್‌ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ -2015

Wednesday, December 16, 2015

ಕುಪ್ಪಳಿ ಮೇಲ್ ಮಂಜು…

ಯುಪಿಸಿಎಲ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ: ಎಕರೆಗೆ 40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನಂತೆ 139 ಎಕರೆಗೆ ದರ ನಿಗದಿ

"ಕನ್ನಡ ಜಗತ್ತು" ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಉದಯವಾಣಿಯ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಶ್ರ‍ೀ ರವಿ ಹೆಗಡೆ

ಪಿ. ಬಿ.ಪ್ರಸನ್ನ - ಹಾಡುವ ಮೊದಲೇ

ಕಟ್ಟಿಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ. ಕೆ. ಹೆಬ್ಬಾರ್ KK Hebbar reminscing in Kattingeri.mpg

ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆ. ಕೆ. ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಪಾಂಗಾಳ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕಳವು

ಶಾಸ್ತ್ರಿಯ ಭಾಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಸದ್ಯವೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ

Tuesday, December 15, 2015

2015-16 ಆರು ತಿಂಗಳ ಬಳಸದ ಬಜೆಟ್ 13,592 ಕೋಟಿ ರೂ

ಕುಂ ವೀ ವಿಷಾದ: ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿರಿ

ಪಂಪನ ಭಾನುಮತಿಯ ನೆತ್ತ { Part 1 }

‘ಪಂಪನ ಪರಿಚಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಗಲಿ’

ಎಸ್‌.ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂಗೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿರಾಸತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಹಣ ವಾಪಸ್‌ ದೇಜಗೌ ಆಕ್ರೋಶ

Monday, December 14, 2015

ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಕಿವಿಸಮಯ ಮತ್ತು ಕಿರುಬರಹ

ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ಉವಾಚ

ಪ್ರತಿಭಾ, ನಿನ್ನ ಈ ಪಂಚ್, ಸಖತ್ ಜೋರಾಗಿದೆ ಕಣೆ…

ರಮಾಶಂಕರ್ ಯಾದವ್ ವಿದ್ರೋಹಿ - Ramashankar Yadav Vidrohi part 1 , Poet in 3rd Nainital Film Festival, O...

ಡಿ. ಉಮಾಪತಿ - ವಿದ್ರೋಹಿ ಕವಿಯೊಬ್ಬನ ಇತಿ ವೃತ್ತಾಂತ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್‌ಗೆ ಲೂನ್ ಗ್ರಹಣ

ಬೀದಿಬದಿಯ ಪುಸ್ತಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಗೀಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ

ಮಾತು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಮಾಂತ್ರಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಮಾತು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಮಾಂತ್ರಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | ಪ್ರಜಾವಾಣಿ

Saturday, December 12, 2015

Coffe with ಕವಿತೆ . - ಹ. ಚ. ನಟೇಶ್ ಬಾಬು

ಪ್ರಿಯಮಾನಸಮ್- Priyamanasam (sanskrit) Official Trailer

ಜಮಾಲುದ್ದೀನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಲಿ- Indian-Origin Writer Wins South East Asia Literary Award

ಸೌದಿ ಚುನಾವಣೆ: ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತದಾನ ಹಕ್ಕು

ಸೌದಿ ಚುನಾವಣೆ: ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತದಾನ ಹಕ್ಕು | ಪ್ರಜಾವಾಣಿ

ಪನಾಚೆ ಏರ್ ಪಿಸಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಗಣಕ -ಯು. ಬಿ. ಪವನಜ

Friday, December 11, 2015

ಪ್ರಸನ್ನ ಗುಡಿ- 2013 - Hindusthani Vocal Concert by Prasanna Gudi

48 ಗಂಟೆ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದತೆ

ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯುವಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನ

’ಮೀಟುಗೋಲು” ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ತಮಿಳು ಲೇಖಕ ಪೆರುಮಾಳು ಮುರುಗನ್ ರಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಭಾಷಾ ಸನ್ಮಾನ ೨೦೧೫

ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ - ನಾಡಗೀತೆಯ ಸುತ್ತ , ವಿವಾದದ ಹುತ್ತ

ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ-ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳೇ?! - ಅನುಪಮಾ ಪ್ರಸಾದ್

13 ಸಾಧಕರಿಗೆ ‘ ಅವ್ವ ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ 13ಕ್ಕೆ

‘ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯೇ ಅಪರಾಧ’ -ಷ .ಶೆಟ್ಟರ್

Thursday, December 10, 2015

ನೀಲಾ ಕೆ.- ಪರ್ಯಾಯ ಹೊರಾಟದ ಅರುಣೋದಯ

ಅಶೋಕ್ ವಾಜಪೇಯಿ - Hindi Kavita : Aao : आओ : Ashok Vajpeyi

ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಭೀತಿ, ಬಂದೂಕಿನತ್ತ ಪ್ರೀತಿ - ನಿಕೊಲಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫ್

ಆಮೂರಗೆ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಜಮುನಾ ಕಿನಾರೆ ಮೋರಾ ಗಾಂವ್ -ಪ್ರಭಾ ಅತ್ರೆ Jamuna kinaray mora gaon - Prabha Atre

ಪ್ರಭಾ ಅತ್ರೆ ಸಂದರ್ಶನ

ಪಂಚಾಯತ್‌ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಬೇಕು: ಸುಪ್ರೀಂ

ಉಡುಪಿ ಪಿಪಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ -10- 12-2015

ಪ್ರತಿ ಕವಿತೆಯೂ ಉಲ್ಲಂಘನೆ

ಅಲೆಮಾರಿ ಜೋಳಿಗೆಯ ಭಾವಬಿಂದುಗಳು(A satchel of a Vogabond-a Kannada blog).........: ಪ್ರತಿ ಕವಿತೆಯೂ ಉಲ್ಲಂಘನೆ:        ಪ್ರತಿ ಕವಿತೆಯೂ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯೇ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಕವಿತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ. ಹಲವು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಉಲ್ಲ...

Wednesday, December 9, 2015

ತಾರಕ್ಕ ಬಿಂದಿಗೆ - Brindavana Kannada Koota Newjersy

ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಕರಾಳ ದರ್ಶನ- ಒಂದು ಕವಿತೆಯ ವಿಮರ್ಶೆ -ಅಶ್ಪಕ್ ಪೀರ್ಜಾದೆ

‘ಹಳದಿ ಚಿಟ್ಟೆ’ ಬಗ್ಗೆ ಸುಬ್ರಾಯ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ..

ಮಿಂಚಂಚೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಸಂಚಲನ

ಫೆೇಸ್‌ಬುಕ್... ಒಂದಿಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ -ಸಂಗೀತಾ

Tuesday, December 8, 2015

ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಕಥನ - ಎನ್. ಎ. ಎಮ್. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್

ಹಾಲ್ದೊಡ್ಡೇರಿ ಸುಧೀಂದ್ರ - ’ನೆರ”ಯ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಪಾಠಗಳು

ಡಿ.24ರಿಂದ ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿರಾಸತ್ 2015

varthabharathi | kannada News, Latest kannada News from Gulf, Asia,India and on Sports, Business,Indian,Politics, Education: "ಡಿ.24ರಿಂದ ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿರಾಸತ್"

'via Blog this'

ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೇ ನಿಂತಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ - ನಟರಾಜ ಹುಳಿಯಾರ್

ರಮೇಶ್ ಅರೋಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪು. ತಿ. ನ. ಕಾವ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ -2015

Photo

ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ದಲೈಲಾಮ ಪಾಠ

ಪ್ರದೀಪ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ’ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ’ ಕಿರು ಚಿತ್ರ

ಅಪಾರ- ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದರೆ ಕಳಪೆ ಅಂದೋರು ಯಾರು?

ಕವಿ ಮನೆ ಕಳ್ಳ

ಕವಿಮನೆ ಕಳ್ಳ

MANTESWAMI PADA (ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಪದ)

ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ ಕಂಡಾಯೋತ್ಸವ

ಟಿ .ಕೆ. ದಯಾನಂದ , ಅರೀಫ್ ರಾಜ - ವಿಕ್ರಮ್ ಸಂಪತ್ ರ ಸುಳ್ಳುಗಳಿಗೊಂದು ಉತ್ತರ

ಕವಿ ಮನೆಯ ನಿಜವಾದ ಕಳ್ಳರು ಯಾರು?

ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ನಾಡಗೀತೆ -ಡಾ / ರಾಜೇಗೌಡ , ಹೊಸಹಳ್ಳಿ

12ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗಮ

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ತೂಗುಯ್ಯಾಲೆ - ಎಚ್. ಕೆ. ಶರತ್

‘ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದೇ ರಂಗಭೂಮಿ ಶಕ್ತಿ’

Monday, December 7, 2015

ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಜ್ಯಾರಿಯಾದರೆ ಚೆನ್ನೈ ಮಾದರಿ ದುರಂತ - ಪೂಜಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಮೋದಿ ವಿರುದ್ದ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ - ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ

ಮಾಯಾ - ರಶ್ಮಿ ಶಶಿ Nandi Kannada Koota of South Florida - NandaDeepa - MAYA by Rashmi Shash...

ಪದ್ಮನಾಭ ಶೇವ್ಕಾರ್‌ಗೆ ಶಾ. ಬಾಲೂ ರಾವ್ ಯುವ ಬರಹಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ -2015

ಧರ್ಮದಿಂದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಬಗೆ -ಆಕಾರ್ ಪಟೇಲ್

ಶಿರಸಿ - ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹಸ್ರಾರು; ಕಾಲೇಜಿಗಿಲ್ಲ ಸೂರು

ಇತಿಹಾಸದ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ

ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು: ಎಂ.ಜೆ.ಅಕ್ಬರ್‌