stat CounterMonday, December 31, 2012

ವೈದೇಹಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ: ದೀಪ ಆರಿದ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ

ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ವರ್ಷದ ಆಶಯ

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿವಿಜಿ ಪ್ರಾತಃಸ್ಮರಣೀಯರು: ಪ್ರಧಾನ ಗುರುದತ್ತ - Indiatimes Vijaykarnatka

ಎಚ್.ಎಸ್.ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್-ಕಣ್ಣ ಹನಿಗಳೆ ಕಾಣಿಕೆ - ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ -4-1-2013 -ಕರೆಯೋಲೆ


H. S. Raghavendra Rao- Kanna Hanigale Kanike {

ಜಲವರ್ಣ - ಎಂ.ಮುಕುಂದನ್ ಸಣ್ಣಕತೆ - ಡಾ. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್  

೨೦೧೩ - ಶುಭಾಶಯಗಳು - "Happy New Year 2013" - mupadhyahiri.blogspot.in-ಸಖೀಗೀತ

ಭಾನುಮತಿಯ ನೆತ್ತ - ಸಂ - ಪಾದೇಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್

Sunday, December 30, 2012

ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆಯರು-2012

`ಜಾತಿ ಮೀರಿದ ಕವಿ ಕುವೆಂಪು'

ಆರದಿರಲಿ ಕ್ರೋಧದ ಕೆಂಡ- ಬತ್ತದಿರಲಿ ಕಣ್ಣೀರು -ಡಿ.ಉಮಾಪತಿ

ಕುವೆಂಪು ’ಮಂತ್ರ’ ಹಾಗು ಮದುವೆ -ರಮೇಶ್ ಹಿರೇಜಂಬೂರ್

ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಮೂರ್ತಿ -ದತ್ತಣ್ಣ

2012 ನಡೆದ ದಾರಿಯ ಹೂವು ಮುಳ್ಳು

ಕುವೆಂಪು ತಾತ್ವಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಚರ್ಚಾ ವೇದಿಕೆ

ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳು -10 Legal Rights A Woman Should Know

ಕೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ - ಓಬಳಯ್ಯನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ [ಕತೆ }

Kannadha Prabha.com PDF files:page 17 and 19 to read K. Satyanarayana,s story -Obalaiyyana Kathe,

'via Blog this'

Saturday, December 29, 2012

ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿರಾಸತ್ -2013 -ಜನವರಿ -10 ರಿಂದ Cultural Extravaganza Alva's Virasat to be Held from Jan 10-13

ಪಂಚ ಕೂಡಾಟ -ಮಂದರ್ತಿ ಮೇಳ - ಪೂರ್ವ ರಂಗ - Pancha koodaata, Mandarti mela, Poorvaranga 1.MPG

ಒಂದು ಸತ್ಯ ಕತೆ - : ‘I am an encyclopaedia on India and Pakistan’

ಕಂದೆಲುಗು ನಿಘಂಟು - : Varsity plans ‘Kandelugu’ dictionary

The Hindu : NATIONAL / KARNATAKA : Varsity plans ‘Kandelugu’ dictionary:kannada -telugu dictionary

'via Blog this'

ಬೆಳಗಾವಿ ಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ -: Writers’ clarion call for an equal society

2012 ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪುಸ್ತಕ

ಶಕುಂತಲಾ ಮೊಳೆಯಾರ - Shakunthala M Kaagada Bandide- Purandaradaasaru in Maayaamaalavagowla r...

ಸುಷ್ಮಾರಾಣಿ ಕಜೆ - ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ... - Sushmarani Kaje

ಶಿವಾನಂದ ಕಳವೆ ರಚಿತ ಕಾನ್‌ಬಾಗಿಲು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ

ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಚೀನಾ ಕಥೆಗಾರ್ತಿ, ಗುಜರಾತಿ ಕವಿ -ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್

ಅತ್ಯಾಚಾರ- -Ruchira Gupta- : Where rape is seen as violence

ಚಂದ್ರಮುಖಿಯ ಘಾತವು : T.P. Ashok releases ‘The Fall of Chandramukhi’

ಒಂದು ಸತ್ಯ ಕತೆ - Women need to fight back with courage: rape survivor to NDTV

ಮಹಿಳೆಯರು ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ? -ಜೀಜಾ ಮಾಧವನ್ ಹರಿಸಿಂಗ್

ವಿಕೃತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ

ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ - Madhwajayanti Utsava 2012

ವಿದ್ಯಾಭೂಷಣ - Vidyabhushana - Madhwajayanti Utsava 2012 Part 3

ಅನಿವಾಸಿಗಳ ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು... "Tamil Ini" - Short Film - "தமிழ் இனி" குறும்படம்

Friday, December 28, 2012

ಶಾಕುಂತಲದ ಆಲೋಕ


±ÁPÀÄAvÀ®zÀ D¯ÉÆÃPÀ

       ¯ÉÆÃPÀ ±ÁPÀÄAvÀ® PÁ½zÁ¸À£À C©üeÁÕ£À ±ÁPÀÄAvÀ®ªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ §gÉzÀ ºÉƸÀ £ÁlPÀ.  PÉ. «. ¸ÀħâtÚ AiÀÄPÀëUÁ£À gÀAUÀ¥ÀzÀÞwAiÀÄ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ zɺÀ°AiÀÄ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÁlPÀ±Á¯ÉAiÀÄ «zÁåyðUÀ½UÁV F £ÁlPÀªÀ£ÀÄß 1982gÀ°è ¤zÉÃð²¹zÀgÀÄ.  ¥ÀÄ£ÁgÀavÀ £ÁlPÀPÉÌ ¯ÉÆÃPÀ ±ÁPÀÄAvÀ® JA§ ºÉ¸ÀgÀÄ PÉÆmÉÖ EzÀÄ ±ÁPÀÄAvÀ®zÀ ¥Àj¸ÀgÀ ¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£ÀÄß RavÀUÉƽ¸À®Ä AiÀÄw߸ÀĪÀAxÀzÀÄ; ±ÁPÀÄAvÀ®zÀ »£É߯ÉAiÀÄ d£ÀªÀUÀðUÀ¼À £É¯É¬ÄAzÀ ªÀÄÄRåªÁV MnÖ£À CxÀðªÀAwPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀĪÀAxÀzÀÄÝ; eÁ£À¥ÀzÀ ±ÉÊ° §¼À¹PÉÆAqÀÄ eÁ£À¥ÀzÀªÀÄÄRªÁzÀzÀÄÝ EvÁå¢ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß «eÁÕ¦¹PÉÆqÀ° JA§ D±É¬ÄAzÀ J£ÀÄßvÁÛgÉ PÉ. «. ¸ÀħâtÚ.
       F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀħâtÚ£ÀªÀgÀ ¯ÉÆÃPÀ ±ÁPÀÄAvÀ® - ¥ÀæzÀ±Àð£À n¥ÀàtÂAiÀÄ°è PÁ½zÁ¸À£À PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÉƸÀ M¼À£ÉÆÃlUÀ½ªÉ.  ¤dªÁV vÀ£Àß PÁ®zÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ «²µÀÖ WÀlÖzÀ°è ¸ÀºÀdªÁV CgÀ½PÉÆAqÀ gÁdvÀé ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ¦æÃw¬ÄAzÀ ¹éÃPÀj¹, CzÀPÉÌ DwäÃAiÀÄ£ÁVzÀÄÝPÉÆAqÀÆ CzÀgÀ «Äw-H£ÀUÀ¼À£ÀÄß CµÉÖà ¤ZÀѼÀªÁV CjvÀÄPÉÆAqÀªÀ£ÀÄ DvÀ.  ºÁUÉà DAiÀÄð ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß ¦æÃw¬ÄAzÀ C£ÀĸÀj¹PÉÆAqÀÆ DAiÉÄÃðvÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À §UÉÎ PÀÄgÀÄqÁUÀ¢zÀݪÀ£ÀÄ. £ÁlPÀPÁgÀgÀ EAxÀ LwºÁ¹PÀ Cj«¤AzÁV ¯ÉÆÃPÀ ±ÁPÀÄAvÀ®, C©üeÁÕ£À ±ÁPÀÄAvÀ® ¥ÀÄ£ÀgïªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÁUÀĪÀÅzÀgÀ dvÉAiÀÄ°è MAzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ¸ÀÈd£À²Ã® PÀÈwAiÀÄÆ DVzÉ.
       ºÀ¹Û£ÁªÀwAiÀÄ DAiÀÄð-£ÁUÀjPÀ ¸ÀA¸ÀÌøw, PÀuÁé±ÀæªÀÄzÀ DAiÀÄð DgÀtåPÀ ¸ÀA¸ÀÌøw, EAzÀæ£À £Ár£À ¸ÀéUÀð ¸ÀA¸ÀÌøw, ªÀiÁjÃZÁ±ÀæªÀÄzÀ DAiÉÄÃðvÀgÀªÁzÀ ±ÀæªÀÄt ¸ÀA¸ÀÌøw, EªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå¸À, ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ C£À£ÀåvÉ, ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ DPÀµÀðuÉ, dÄUÀÄ¥ÉìUÀ¼ÀvÀÛ ¯ÉÆÃPÀ ±ÁPÀÄAvÀ® ¨É¼ÀPÀÄ ºÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. UÁæªÀÄ¢AzÀ £ÀUÀgÀPÉÌ ªÀ®¸ÉºÉÆÃV, C°è£À fêÀ£ÀPÉÌ  MVκÉÆÃVgÀĪÀ  ¸ÀÆvÀ¤UÉ PÀuÁé±ÀæªÀÄzÀ°è PÁ®PÀ¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ PÀµÀ֪ɤ¸ÀÄvÀÛzÉ. PÀuÁé±ÀæªÀÄzÀ ªÀlÄ UËvÀªÀÄ£À vÀ¯ÉUÀÆzÀ®Ä £ÉÆÃrzÀ «zÀƵÀPÀ CªÀ£À£ÀÄß ºÉuÉÚAzÀÄ vÀ¥ÀÄàw½AiÀÄÄvÁÛ£É.  UËvÀªÀĤUÉ vÁ£ÀÄ D±ÀæªÀÄzÀ°è PÀ°vÀzÀÝQÌAvÀ PÉƼÉvÀzÉÝà ºÉZÀÄÑ C¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ.  zÀĵÀåAvÀ£À ¥ÀjªÁgÀzÀ DUÀªÀÄ£À¢AzÁV, D±ÀæªÀÄ DgÀtåPÀzÀ ªÉÄÃ¯É D¸ÁÜ£À £ÁUÀgÀPÀzÀ CvÁåZÁgÀ DgÀA¨sÀªÁVzÉ J£ÀÄßvÁÛ£É ªÉÊSÁ£À¸À.  ±ÁYÎðgÀªÀ¤UÉ ºÀ¹Û£ÁªÀwAiÀÄ fêÀ£À C¸ÀºÀå ºÀÄnÖ¸ÀÄvÀÛzÉ.  d£À¥ÀzÀ ¸ÀA¸ÀÌøw¬ÄAzÀ ºÀ¹Û£ÁªÀwUÉ §A¢gÀĪÀ gÁt ºÀA¸À¥À¢PÉ ºÉüÀÄvÁÛ¼É F ¤ªÀÄä gÁdå ªÀåªÀ¸ÉÜ GAl®è EzÀÄ «avÀæªÀµÉÖà C®è, CªÀiÁ£ÀĵÀ CAvÀ PÁtÄvÀÛzÉ.  zÀAqÀ ²PÉëUÀ½®èzÉ E°è §zÀÄPÉÆÃzÉ ¸ÁzsÀå«®è.  CAzÀgÉ E°è£À ¸ÀA¸ÀÌøw fêÀ£À ¸ÀA¸ÀÌøw C®è, ¨sÀAiÀÄzÀ ¸ÀA¸ÀÌøw.  zÀĵÀåAvÀ£À£ÀÄß PÀÆrzÀ ¨ÉÃqÀgÀ PÀ£Éå vÀ£Àß ªÀiÁvÀÈ¥ÀæzsÁ£À PÀÄ®zÀ ¥ÁæAiÀ²ÑvÀÛ ¤AiÀĪÀÄzÀAvÉ ¨ÉAQUÉ ºÁj ¸ÁAiÀÄÄvÁÛ¼É.  PÀ¼ÀîAUÀr, dÆf£ÀªÀÄ£É, ªÉñÁåªÁnPÉUÀ½gÀĪÀ £ÀUÀgÀzÀ°è zÁjvÀ¥ÀÄàªÀ ªÉÊ¢PÀgÀ, ¨ËzÀÞgÀ, eÉÊ£ÀgÀ, vÁAwæPÀgÀ, ¯ÉÆÃPÁAiÀÄvÀgÀ ®A¥ÀlvÉAiÀÄ£ÀÄß «zÀƵÀPÀ UÉðªÀiÁqÀÄvÁÛ£É.
       «©ü£Àß ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ DPÀµÀðuÉ-dÄUÀÄ¥ÉìUÀ¼ÀAvÉAiÉÄà ¯ÉÆÃPÀ ±ÁPÀÄAvÀ®zÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¸ÀägÀuÉ-«¸ÀägÀuÉUÀ¼À zÀéAzÀé.  ªÀÄgÉ«£À dvÉUÉà £É£À¥ÀÄ C£ÉÆßÃzÀÆ GAlÄ F ªÀÄ£ÀĵÀåjUÉ.  F JgÀqÀÆ MmÉÆÖnÖUÉ EgÉÆÃzÉà zÉÆqÀØ PÀµÀÖ £ÀªÀÄUÉ C®èªÉÇ? J£ÀÄßvÁÛ£É «zÀƵÀPÀ.  ¯ÉÆÃPÀ ±ÁPÀÄAvÀ®zÀ D±ÀAiÀÄPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁV ªÀÄÆ®PÀ C£ÉÃPÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ E°è ºÉƸÀ CxÀð-«¸ÁÛgÀ ¥ÀqÉ¢ªÉ. ªÀiÁ¯Á«PÁVß«ÄvÀæzÀ «zÀƵÀPÀ£ÀAvÉ ¯ÉÆÃPÀ ±ÁPÀÄAvÀ®zÀ «zÀƵÀPÀ ªÀiÁqsÀªÀå£ÀÆ ªÀĺÀvÀézÀ ¸ÁÜ£À ¥ÀqÉ¢zÁÝ£É (¤Ã£Á¸ÀªÀiï wgÀÄUÁlzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ°è «zÀƵÀPÀ ¥ÁvÀæ ªÀ»¹zÀÝ C. gÁ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï §ºÀ¼À PÁ® £É£À¦£À°è G½AiÀÄĪÀ C©ü£ÀAiÀÄ ¤ÃrzÀgÀÄ).  CvÀåAvÀ ±ÉÊ°ÃPÀÈvÀ ªÉõÀ¨sÀƵÀtUÀ¼À dvÉAiÀÄ°è CvÀåAvÀ ¸ÀgÀ¼À ªÁ¸ÀÛ«PÀ ªÉõÀUÀ½UÀÆ CªÀPÁ±À«gÀĪÀ, ¸ÀA¸ÀÌøvÀ £ÁlPÀUÀ¼À UÀvÀªÉʨsÀªÀªÀ£ÀÄß £É£À¦UÉ vÀgÀĪÀ AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ vÀAvÀæ ¯ÉÆÃPÀ ±ÁPÀÄAvÀ®zÀ GzÉÝñÀPÉÌ ZÉ£ÁßV ºÉÆA¢PÉƼÀÄîvÀÛzÉ.  D±ÀæªÀÄzÀ zÀȱÀå ªÀÄvÀÄÛ ±ÀPÀÄAvÀ¯ÉAiÀÄ «ZÁgÀuÁ zÀȱÀåUÀ¼À°è ¸ÀgÀ¼À ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¸ÀA¨sÁµÀuÉAiÀÄ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀÆvÁð C£ÀUÀvÀå.  ¯ÉÆÃPÀ ±ÁPÀÄAvÀ® PÀÈwAiÀÄ vÁPÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß azÀA§gÀ gÁªï dA¨ÉAiÀĪÀgÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ ¤Ã£Á¸ÀªÀiï wgÀÄUÁlzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ FUÁUÀ¯Éà ¸Á©ÃvÀÄ¥Àr¹zÉ.
       GdӬĤAiÀÄ PÁ½zÁ¸À¤UÉ ºÉUÉÆÎÃr£À¯ÉÆè§âgÀÄ PÁgÀ¬Äwæ ¥Àæw¨sÉAiÀÄ ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄ ¹QÌzÁÝgÉ. £À ZÁ¦ PÁªÀåªÀiï £ÀªÀ«ÄvÀåªÀzÀåªÀiï.
-    ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ G¥ÁzsÀå »jAiÀÄqÀPÀ
¯ÉÆÃPÀ ±ÁPÀÄAvÀ®
-    PÉ.«. ¸ÀħâtÚ
CPÀëgÀ ¥ÀæPÁ±À£À
ºÉUÉÆÎÃqÀÄ, ¸ÁUÀgÀ 577 417
1990, gÀÆ.20

ಜಪಾನಿನ ಬೌದ್ದ ದೇವಾಲಯಗಳು - The Buddhist Temples of Japan-Benoy. K. Behl

ಶಾಂತಾದೇವಿ ಕಣವಿ- ಇದುವರೆಗಿನ ಕತೆಗಳು

ಪಂಕ್ತಿ ಭೇಧ - ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ- ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್

ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ - ಎಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ

ಸುನಂದಾ ಬೆಳಗಾಂವ್ಕರ್ - ಉಂಡ ತಳಿಗೆ

mrudghandha | Free Chapter | ChukkuBukku: ಮೃದ್ಗಂಧ ಪುಸ್ತಕದ  ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ

'via Blog this'

ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ ಅವರ ’ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಾಗ್ವಾದಗಳು - ಅರುಣ ಜೋಳದಕೂಡ್ಲಿಗಿ

Thursday, December 27, 2012

ಪ್ರತಿಭಾ ರೇ -Odia writer Pratibha Ray named for Jnanpith Award : East, News - India Today

Odia writer Pratibha Ray named for Jnanpith Award : East, News - India Today ಪ್ರತಿಭಾ ರೇ ಅವರ  ಯಾಜ್ನಸೇನಿ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು  ಡಾ / ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.  YAJNASENI { Oriya Novel by Prathibha Ray. Kannada Traslation by Dr. Vishvanath karnad { Photo  - oriyanari.com ]

ಪ್ರತಿಭಾ ರೇ - PRATHIBHA RAY -Jnan Peeth Award Winner -2012 , The Official Website

ಪ್ರತಿಭಾ ರೇ - Oriya novelist Prathibha Ray is Jnanpith award winner [ Reporter HD]

ಪ್ರತಿಭಾ ರೇ - Oriya novelist and academician Pratibha Ray wins 2011 jnanpith award

ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಹಾ- ಯು.ಆರ್.ಅನಂತಮೂರ್ತಿ- ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬುದ್ದಿಜೀವಿ

ಗುಹಾಂಕಣ | ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಹಾ | ಪ್ರಜಾವಾಣಿ: ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಹ ಅವರ ಲೇಖನದ ಕೊನೆಯ ಸಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ನಾನು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ -.ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯ

'via Blog this'

ತನಿಖೆ - ಕನ್ನಡ ವಿವಿ ನರನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ

ಶಿವ ವಿಶ್ವನಾಥನ್- Janus Shut The Door | Shiv Visvanathan

ಪಂಕ್ತಿ ಭೇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ- Udupi: CPI (M) Protest - Clashes Erupt, Police Resort to Lathi Charge

ಪಂಕ್ತಿ ಭೇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ- ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣಮಠಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ; ಲಾಠಿಪ್ರಹಾರ

ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣಮಠಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ; ಲಾಠಿಪ್ರಹಾರ - Yahoo!:Watch Udayavani Vedio Report in You Tube- CPIM Protest-Udupi Krishna Mata Muttige Yatna. Also available in Udayavani.com

'via Blog this'

ಶಾಕುಂತಲದ ಆಲೋಕ


±ÁPÀÄAvÀ®zÀ D¯ÉÆÃPÀ

     ‘¯ÉÆÃPÀ ±ÁPÀÄAvÀ®’ PÁ½zÁ¸À£À ‘C©üeÁÕ£À ±ÁPÀÄAvÀ®’ªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ §gÉzÀ ºÉƸÀ £ÁlPÀ.  PÉ. «. ¸ÀħâtÚ AiÀÄPÀëUÁ£À gÀAUÀ¥ÀzÀÞwAiÀÄ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹PÉÆAqÀÄ zɺÀ°AiÀÄ ‘gÁ¶ÖçÃAiÀÄ £ÁlPÀ±Á¯É’AiÀÄ «zÁåyðUÀ½UÁV F £ÁlPÀªÀ£ÀÄß 1982gÀ°è ¤zÉÃð²¹zÀgÀÄ.  “¥ÀÄ£ÁgÀavÀ £ÁlPÀPÉÌ ‘¯ÉÆÃPÀ ±ÁPÀÄAvÀ®’ JA§ ºÉ¸ÀgÀÄ PÉÆmÉÖ EzÀÄ ±ÁPÀÄAvÀ®zÀ ¥Àj¸ÀgÀ ¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£ÀÄß RavÀUÉƽ¸À®Ä AiÀÄw߸ÀĪÀAxÀzÀÄ; ±ÁPÀÄAvÀ®zÀ »£É߯ÉAiÀÄ d£ÀªÀUÀðUÀ¼À £É¯É¬ÄAzÀ ªÀÄÄRåªÁV MnÖ£À CxÀðªÀAwPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÀĪÀAxÀzÀÄÝ; eÁ£À¥ÀzÀ ±ÉÊ° §¼À¹PÉÆAqÀÄ eÁ£À¥ÀzÀªÀÄÄRªÁzÀzÀÄÝ EvÁå¢ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß «eÁÕ¦¹PÉÆqÀ° JA§ D±É¬ÄAzÀ” J£ÀÄßvÁÛgÉ PÉ. «. ¸ÀħâtÚ.
     F ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀħâtÚ£ÀªÀgÀ ‘¯ÉÆÃPÀ ±ÁPÀÄAvÀ® - ¥ÀæzÀ±Àð£À n¥ÀàtÂ’AiÀÄ°è PÁ½zÁ¸À£À PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÉƸÀ M¼À£ÉÆÃlUÀ½ªÉ.  ‘¤dªÁV vÀ£Àß PÁ®zÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ «²µÀÖ WÀlÖzÀ°è ¸ÀºÀdªÁV CgÀ½PÉÆAqÀ gÁdvÀé ¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ¦æÃw¬ÄAzÀ ¹éÃPÀj¹, CzÀPÉÌ DwäÃAiÀÄ£ÁVzÀÄÝPÉÆAqÀÆ CzÀgÀ «Äw-H£ÀUÀ¼À£ÀÄß CµÉÖà ¤ZÀѼÀªÁV CjvÀÄPÉÆAqÀªÀ£ÀÄ DvÀ.  ºÁUÉà DAiÀÄð ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß ¦æÃw¬ÄAzÀ C£ÀĸÀj¹PÉÆAqÀÆ DAiÉÄÃðvÀgÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À §UÉÎ PÀÄgÀÄqÁUÀ¢zÀݪÀ£ÀÄ”. £ÁlPÀPÁgÀgÀ EAxÀ LwºÁ¹PÀ Cj«¤AzÁV ‘¯ÉÆÃPÀ ±ÁPÀÄAvÀ®’, ‘C©üeÁÕ£À ±ÁPÀÄAvÀ®’ ¥ÀÄ£ÀgïªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀªÁUÀĪÀÅzÀgÀ dvÉAiÀÄ°è MAzÀÄ M¼ÉîAiÀÄ ¸ÀÈd£À²Ã® PÀÈwAiÀÄÆ DVzÉ.
     ºÀ¹Û£ÁªÀwAiÀÄ DAiÀÄð-£ÁUÀjPÀ ¸ÀA¸ÀÌøw, PÀuÁé±ÀæªÀÄzÀ DAiÀÄð DgÀtåPÀ ¸ÀA¸ÀÌøw, EAzÀæ£À £Ár£À ¸ÀéUÀð ¸ÀA¸ÀÌøw, ªÀiÁjÃZÁ±ÀæªÀÄzÀ DAiÉÄÃðvÀgÀªÁzÀ ±ÀæªÀÄt ¸ÀA¸ÀÌøw, EªÀÅUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ªÀåvÁå¸À, ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ C£À£ÀåvÉ, ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ DPÀµÀðuÉ, dÄUÀÄ¥ÉìUÀ¼ÀvÀÛ ‘¯ÉÆÃPÀ ±ÁPÀÄAvÀ®’ ¨É¼ÀPÀÄ ºÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. UÁæªÀÄ¢AzÀ £ÀUÀgÀPÉÌ ªÀ®¸ÉºÉÆÃV, C°è£À fêÀ£ÀPÉÌ  MVκÉÆÃVgÀĪÀ  ¸ÀÆvÀ¤UÉ PÀuÁé±ÀæªÀÄzÀ°è PÁ®PÀ¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ PÀµÀ֪ɤ¸ÀÄvÀÛzÉ. PÀuÁé±ÀæªÀÄzÀ ªÀlÄ UËvÀªÀÄ£À vÀ¯ÉUÀÆzÀ®Ä £ÉÆÃrzÀ «zÀƵÀPÀ CªÀ£À£ÀÄß ºÉuÉÚAzÀÄ vÀ¥ÀÄàw½AiÀÄÄvÁÛ£É.  UËvÀªÀĤUÉ vÁ£ÀÄ D±ÀæªÀÄzÀ°è PÀ°vÀzÀÝQÌAvÀ PÉƼÉvÀzÉÝà ºÉZÀÄÑ C¤ß¸ÀÄvÀÛzÉ.  zÀĵÀåAvÀ£À ¥ÀjªÁgÀzÀ DUÀªÀÄ£À¢AzÁV, “D±ÀæªÀÄ DgÀtåPÀzÀ ªÉÄÃ¯É D¸ÁÜ£À £ÁUÀgÀPÀzÀ CvÁåZÁgÀ DgÀA¨sÀªÁVzÉ” J£ÀÄßvÁÛ£É ªÉÊSÁ£À¸À.  ±ÁYÎðgÀªÀ¤UÉ ºÀ¹Û£ÁªÀwAiÀÄ fêÀ£À C¸ÀºÀå ºÀÄnÖ¸ÀÄvÀÛzÉ.  d£À¥ÀzÀ ¸ÀA¸ÀÌøw¬ÄAzÀ ºÀ¹Û£ÁªÀwUÉ §A¢gÀĪÀ gÁt ºÀA¸À¥À¢PÉ ºÉüÀÄvÁÛ¼É “F ¤ªÀÄä gÁdå ªÀåªÀ¸ÉÜ GAl®è EzÀÄ «avÀæªÀµÉÖà C®è, CªÀiÁ£ÀĵÀ CAvÀ PÁtÄvÀÛzÉ.  zÀAqÀ ²PÉëUÀ½®èzÉ E°è §zÀÄPÉÆÃzÉ ¸ÁzsÀå«®è.  CAzÀgÉ E°è£À ¸ÀA¸ÀÌøw fêÀ£À ¸ÀA¸ÀÌøw C®è, ¨sÀAiÀÄzÀ ¸ÀA¸ÀÌøw”.  zÀĵÀåAvÀ£À£ÀÄß PÀÆrzÀ ¨ÉÃqÀgÀ PÀ£Éå vÀ£Àß ªÀiÁvÀÈ¥ÀæzsÁ£À PÀÄ®zÀ ¥ÁæAiÀ²ÑvÀÛ ¤AiÀĪÀÄzÀAvÉ ¨ÉAQUÉ ºÁj ¸ÁAiÀÄÄvÁÛ¼É.  PÀ¼ÀîAUÀr, dÆf£ÀªÀÄ£É, ªÉñÁåªÁnPÉUÀ½gÀĪÀ £ÀUÀgÀzÀ°è zÁjvÀ¥ÀÄàªÀ ªÉÊ¢PÀgÀ, ¨ËzÀÞgÀ, eÉÊ£ÀgÀ, vÁAwæPÀgÀ, ¯ÉÆÃPÁAiÀÄvÀgÀ ®A¥ÀlvÉAiÀÄ£ÀÄß «zÀƵÀPÀ UÉðªÀiÁqÀÄvÁÛ£É.
     «©ü£Àß ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ DPÀµÀðuÉ-dÄUÀÄ¥ÉìUÀ¼ÀAvÉAiÉÄà ‘¯ÉÆÃPÀ ±ÁPÀÄAvÀ®’zÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¸ÀägÀuÉ-«¸ÀägÀuÉUÀ¼À zÀéAzÀé.  ‘ªÀÄgÉ«£À dvÉUÉà £É£À¥ÀÄ C£ÉÆßÃzÀÆ GAlÄ F ªÀÄ£ÀĵÀåjUÉ.  F JgÀqÀÆ MmÉÆÖnÖUÉ EgÉÆÃzÉà zÉÆqÀØ PÀµÀÖ £ÀªÀÄUÉ C®èªÉÇ?” J£ÀÄßvÁÛ£É «zÀƵÀPÀ.  ‘¯ÉÆÃPÀ ±ÁPÀÄAvÀ®’zÀ D±ÀAiÀÄPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁV ªÀÄÆ®PÀ C£ÉÃPÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ E°è ºÉƸÀ CxÀð-«¸ÁÛgÀ ¥ÀqÉ¢ªÉ. ‘ªÀiÁ¯Á«PÁVß«ÄvÀæ’zÀ «zÀƵÀPÀ£ÀAvÉ ‘¯ÉÆÃPÀ ±ÁPÀÄAvÀ®’zÀ «zÀƵÀPÀ ªÀiÁqsÀªÀå£ÀÆ ªÀĺÀvÀézÀ ¸ÁÜ£À ¥ÀqÉ¢zÁÝ£É (¤Ã£Á¸ÀªÀiï wgÀÄUÁlzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ°è «zÀƵÀPÀ ¥ÁvÀæ ªÀ»¹zÀÝ C. gÁ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï §ºÀ¼À PÁ® £É£À¦£À°è G½AiÀÄĪÀ C©ü£ÀAiÀÄ ¤ÃrzÀgÀÄ).  CvÀåAvÀ ±ÉÊ°ÃPÀÈvÀ ªÉõÀ¨sÀƵÀtUÀ¼À dvÉAiÀÄ°è CvÀåAvÀ ¸ÀgÀ¼À ªÁ¸ÀÛ«PÀ ªÉõÀUÀ½UÀÆ CªÀPÁ±À«gÀĪÀ, ¸ÀA¸ÀÌøvÀ £ÁlPÀUÀ¼À UÀvÀªÉʨsÀªÀªÀ£ÀÄß £É£À¦UÉ vÀgÀĪÀ AiÀÄPÀëUÁ£ÀzÀ vÀAvÀæ ‘¯ÉÆÃPÀ ±ÁPÀÄAvÀ®’zÀ GzÉÝñÀPÉÌ ZÉ£ÁßV ºÉÆA¢PÉƼÀÄîvÀÛzÉ.  D±ÀæªÀÄzÀ zÀȱÀå ªÀÄvÀÄÛ ±ÀPÀÄAvÀ¯ÉAiÀÄ «ZÁgÀuÁ zÀȱÀåUÀ¼À°è ‘¸ÀgÀ¼À ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¸ÀA¨sÁµÀuÉ’AiÀÄ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀÆvÁð C£ÀUÀvÀå.  ‘¯ÉÆÃPÀ ±ÁPÀÄAvÀ®’ PÀÈwAiÀÄ vÁPÀvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß azÀA§gÀ gÁªï dA¨ÉAiÀĪÀgÀ ¤zÉÃð±À£ÀzÀ ¤Ã£Á¸ÀªÀiï wgÀÄUÁlzÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ FUÁUÀ¯Éà ¸Á©ÃvÀÄ¥Àr¹zÉ.
     GdӬĤAiÀÄ PÁ½zÁ¸À¤UÉ ºÉUÉÆÎÃr£À¯ÉÆè§âgÀÄ PÁgÀ¬Äwæ ¥Àæw¨sÉAiÀÄ ¸ÀºÀÈzÀAiÀÄ ¹QÌzÁÝgÉ. ‘£À ZÁ¦ PÁªÀåªÀiï £ÀªÀ«ÄvÀåªÀzÀåªÀiï’.
-    ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ G¥ÁzsÀå »jAiÀÄqÀPÀ
¯ÉÆÃPÀ ±ÁPÀÄAvÀ®
-    PÉ.«. ¸ÀħâtÚ
CPÀëgÀ ¥ÀæPÁ±À£À
ºÉUÉÆÎÃqÀÄ, ¸ÁUÀgÀ 577 417
1990, gÀÆ.20

ಬೆಂಕಿ -ಬೆಡಗು { ಆತ್ಮಕತೆ }- ಉಮಾಶ್ರೀ - ಮುನ್ನುಡಿ - ಎಚ್. ಎಸ್. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್

ಆರಿಫ್ ರಾಜಾ - ರಘುನಾಥ .ಚ. ಹ

ನೀರು - Short Film 'Water'

ವಿಶ್ವ ತೆಲುಗು ಸಮ್ಮೇಳನ- : Telangana writers, cultural groups boycott World Telugu Conference

ಪ್ರಗತಿಯ ಬಲಿಪಶುಗಳು -A Rogue and Peasant Slave -- Shashank kela

Wednesday, December 26, 2012

ಕವಿ ಸಮಯ-3 Poetry Mushaira by NAAD Foundation - Part 3

ಕವಿ ಸಮಯ- 2 Poetry Mushaira by NAAD Foundation (Part 2)

ವೈದೇಹಿ -ಸ.ಉಷಾ

ಮಹಿಳಾ ಮರ್ಯಾದೆ- Praveen Swami: The danger to women lurks within us

ರೊದ್ದ ವೆಂಕಟರಾಯರ -’ಚಂದ್ರಮುಖಿ -

The Hindu : NATIONAL / KARNATAKA : Book release: 'via Blog this' -the fall of Chandramukhi -Rodda Venkata Rao

ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ-: University to set up regional centres to preserve folk culture

ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ -ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ಟ

ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಯುವತಿ ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ

ಕನ್ನಡ ದೇಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಕಾವ್ಯದ ಕೊಡುಗೆ -ಡಾ / ಪ್ರಕಾಶ್ . ಗ. ಖಾಡೆ

ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಅವರ 'ಧರ್ಮಾರ್ಥ'-ಟಿ.ಪಿ.ಅಶೋಕ


       UÀÄgÀÄ¥Àæ¸Ázï PÁV£É¯É CªÀgÀ zsÀªÀiÁðxÀð

¸ÀézÉñÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¥ÀgÀzÉñÀPÉÌ ºÉÆÃV £É®¹zÀªÀgÀ EPÀÌlÄÖ-©PÀÌlÄÖUÀ¼ÀÄ wÃgÀ ¸ÀAQÃtð ¸ÀégÀÆ¥ÀzÁÝVgÀÄvÀÛªÉ. ºÀ®ªÀjUÉ vÀªÀÄä PÀ£À¸ÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆ£ÉUÀÆ £À£À¸Á¬ÄvÉA§ zsÀ£ÀåvÉ §AzÀgÉ ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀjUÉ vÁªÀÅ UÀÄjªÀÄÄnÖzɪÉA§ ¸ÀAvÀÈ¦Û zÉÆgÉ0iÀÄÄvÀÛzÉ. E£ÀÆß PÉ®ªÀjUÉ vÁªÀÅ ªÀĺÀvÀéªÁzÀÄzÉãÀ£ÉÆßà ¸Á¢ü¹zɪÉA§ ºÉªÉÄä0iÀÄÆ ªÀÄÆqÀÄvÀÛzÉ. EzÀÄ PÉêÀ® ¯ËQPÀ 0iÀıÀ¹ì£À ¥Àæ±Éß0iÀĵÉÖà DVgÀĪÀÅ¢®è. ²PÀët ªÀÄvÀÄÛ GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±ÀUÀ¼ÀÄ vÀgÀĪÀ DyðPÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À eÉÆvÉeÉÆvÉUÉà vÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è vÁªÀÅ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÀ, ¸Á¢ü¸À¯ÁUÀzÀ JµÉÆÖà ¸ÀAUÀwUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀzÉñÀzÀ¯ÁèzÀgÀÆ ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀ¯Áè JAzÀÄ ºÀ®ªÀjUÉ C¤ß¸À°PÉÌ ¸ÁPÀÄ. ¥ÀgÀzÉñÀzÀ°è ¹UÀĪÀ C£ÀÄPÀÆ®vÉUÀ¼ÀÄ, ¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä zÉñÀzÀ¯Éèà ¹QÌzÀÝgÉ vÁªÀÅ ¥ÀgÀzÉñÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVgÀ°®èªÀ®è JAzÀÄ ¤qÀĸÀÄ0iÀÄÄåªÀªÀgÀÆ zÉÆqÀØ ¸ÀASÉå0iÀÄ°è EzÁÝgÉ. ¥Àæw¨sÁ ¥À¯Á0iÀÄ£ÀªÉA§ÄzÀÄ MAzÀÄ zÀéAzÀé¸ÀvÀå. ¥ÀgÀzÉñÀPÉÌ ºÉÆÃV C°è vÀªÀÄä §zÀÄPÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉÆAqÀªÀgÀ£ÀÄß zsÀ£ÀzÁ»UÀ¼ÉAzÉÆÃ, zÉñÀzÉÆæûUÀ¼ÉAzÉÆà ¸ÀgÀ½ÃPÀj¹ CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÆzÀ°¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀ¥ÀÅöà ªÀÄvÀÄÛ CªÀiÁ£À«Ã0iÀĪÁzÀ £ÀqÀªÀ½PÉ. D0iÉÄÌ, C¤ªÁ0iÀÄðvÉ, MvÀÛqÀ, ¸ÁºÀ¸À-»ÃUÉ ªÀ®¸É0iÀÄ »A¢£À PÁgÀt-¥ÉæÃgÀuÉUÀ¼ÀÆ ªÉÊ«zsÀåªÀÄ0iÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ.  MAzÉà zÉñÀzÉƼÀUÉ UÁæªÀÄUÀ½AzÀ £ÀUÀgÀUÀ½UÉ £ÀqÉ0iÀÄÄwÛgÀĪÀ ªÀ®¸É0iÀÄ MAzÀÄ «¸ÀÛöÈvÀ gÀÆ¥À EzÀÄ JAzÀÄ ¥Àj¨sÁ«¹PÉÆAqÀgÉ F ¤UÀðªÀÄ£ÀzÀ PÀxÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß E£ÀÆß ºÉZÀÄÑ ¸ÀÆPÀë÷äªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆw¬ÄAzÀ ¥Àj²Ã°¹PÉƼÀî®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. EAr0iÀiÁzÀAxÀ §ÈºÀvï gÁµÀÖç¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ M¼ÀUÉ MAzÀÄ ¨sÁµÁ¥ÀæzÉñÀ¢AzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¨sÁµÁªÀ®0iÀÄPÉÌ   ºÉÆÃV £É®¸ÀĪÀÅzÀÄ, MAzÀÄ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ¥Àj¸ÀgÀ¢AzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV C°è vÀªÀÄä fêÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ PÀÆqÀ   ªÀ®¸É JA§ ¥ÀæQæ0iÉÄ0iÀÄ QgÀÄgÀÆ¥ÀUÀ¼Éà ºËzÀÄ. ºÁUÉ MAzÀÄ ¨sÀÆ¥ÀæzÉñÀ¢AzÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¨sÀÆ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¥ÀæQæ0iÉÄ0iÀÄ°è PÉ®ªÀgÀÄ ¨sÁµÉ0iÀÄ, ¨sËUÉÆýPÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ, ¸ÀA¸ÀÌöÈw0iÀÄ UÀrUÀ¼À£ÀÄß zÁlĪÀAvÉ FUÀ ªÀÄvÉÛ PÉ®ªÀgÀÄ gÁµÀÖç¥Àæ¨sÀÄvÀézÀ UÀrUÀ¼À£ÀÆß zÁlĪÀ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ½UÉ £ÁªÀÅ ¸ÁQë0iÀiÁUÀÄwÛzÉÝêÉ. »ÃUÉ UÀr zÁnzÀªÀjUÉ vÀªÀÄä C¹ävÉ0iÀÄ£ÀÄß PÁ¦lÄÖPÉƼÀÄîªÀ CUÀvÀå, MvÀÛqÀ, ºÀA§®, ¥Á¥À¥ÀæeÉÕ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ jÃwUÀ¼À°è ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄlÖUÀ¼À°è EgÀÄvÀÛzÉ. vÀªÀÄä ¨sÁµÉ, CqÀÄUÉ-vÉÆqÀÄUÉ, PÀ¯É, DZÁgÀ-«ZÁgÀ, ºÀ§â, zsÁ«ÄðPÀ «¢ü-«zsÁ£À EªÉ®èzÀgÀ ªÀÄnÖUÀÆ EzÀÄ ¤d. © J gÉÆêÀÄ£ï ªÉÊ¯ï  0iÀÄÄ Dgï E£ï gÉÆêÀiï JA§ GQÛ JµÀÄÖ ¥Àæ¨sÁªÀ±Á°0iÉÆÃ, J¯ÁèzÀgÀÆ EgÀÄ, JAvÁzÀgÀÆ EgÀÄ, ¤Ã PÀ£ÀßqÀªÁVgÀÄ JA§ GzÉÆÏõÀªÀÇ CµÉÖà ¥ÀjuÁªÀÄPÁj0iÀiÁzÀzÀÄÝ.
                F »£É߯É0iÀÄ°è UÀÄgÀÄ¥Àæ¸Ázï PÁV£É¯É CªÀgÀ zsÀªÀiÁðxÀð JA§ PÀvÉ PÀÄvÀƺÀ®PÁj0iÀiÁVzÉ. CªÉÄÃjPÁzÀ MAzÀÄ Hj£À°è F PÀvÉ £ÀqÉ0iÀÄÄvÀÛzÉ. PÀ£ÁðlPÀ¢AzÀ C°èUÉ ºÉÆÃVgÀĪÀ NªÀð   qÁPÀÖgÀ£À GvÀÛªÀÄ¥ÀÅgÀĵÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉ0iÀÄ°è PÀxÀ£À ¸ÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£ÀÄ M§â »AzÀÆ JA§ «ªÀgÀ E°è vÀÄA§ ªÀÄÄRå. F Hj£À°è zÉêÀ¸ÁÜ£À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ »AzÀÆ ¸ÀªÀiÁdzÀªÀgÀÄ MzÁÝqÀÄwÛzÁÝUÀ Hj£À ªÀÄzsÀåzÀ°zÀÝ ¸ÉÊAmï eÁ£ïì J¦¸ÉÆÌÃ¥À¯ï ZÀZïð ºÉƸÀ PÀlÖqÀPÉÌ ¸ÀܼÁAvÀgÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. D ºÀ¼É0iÀÄ ZÀað£À PÀlÖqÀªÀÅ ªÀiÁgÁlPÉÌ ¹UÀÄvÀÛzÉ. CªÉÄjPÁzÀ°è J®è zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼ÀÆ ±ÀÄgÀĪÁUÉÆÃzÀÄ »ÃUÉà ZÀZÀÄðUÀ¼À¯ÉèÃ, DªÉÄÃ¯É ¨É½ÃvÁ ¨É½ÃvÁ D ªÀiÁvÉà ¨ÉÃgÉ ©qÀÄ. d£À §gÉÆÃPÉ ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁr ¸Àé®à £ÀªÀÄäzÉà zÀÄqÀÄØ CAvÀ DzÀgÉ ªÀÄÄAzÉ ¨ÉÃgÉ PÀlÖqÀ PÀnÖ¸ÉÆÃtªÀAvÉ. DUÀ¯ÁèAzÀgÉ ªÀiÁj PÉÊ vÉƼÀPÉƼÉÆîÃzÀÄ. PÀlÖqÀPÀÌ®è¢zÀÝgÀÆ eÁUÀPÁÌzÀgÀÆ ¨É¯É EzÉÝà EgÀÄvÉÛ JAzÀÄ ¤gÀÆ¥ÀPÀ£À UɼÉ0iÀÄ ¥ÉÊ£À G¥Á0iÀÄ.  ¸ÉÊAmï eÁ£ïì J¦¸ÉÆÌÃ¥À¯ï ZÀZïð »AzÀÆ mÉA¥À¯ï DV gÀÆ¥ÁAvÀgÀUÉÆArvÀÄ. MAzÀÄ ¥Á±ÀéðzÀ°èzÀÝ PÁæ¸À£ÀÄß PɼÀV½¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ZÀað£À §tÚ§tÚzÀ QlQUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ §gÀÄwÛzÀÝ avÀæ«avÀæªÁzÀ ¨É¼ÀQ£Àr0iÀÄ°è PÉêÀ® DgÀÄ wAUÀ¼À°è zÀÄUÁð, PÀȵÀÚ, DAd£ÉÃ0iÀÄ, £ÀgÀ¹AºÀ, ¸ÀħæªÀÄuÁå¢ zÉêÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀæwµÁ×¥À£ÉUÉÆArzÀÝgÀÄ. ºÉÆÃA r¥ÉÇäAzÀ vÀj¹zÀ ªÉÄÃ¥À¯ï£À §ÄPï±É°á£À ªÀiÁqÀUÀ½UÉ PÀ®Ñqïð ªÀiÁ§ð®è£ÀÄß ºÉƢݹ J®è zÉêÀgÀÄUÀ½UÀÆ ¦ÃoÀ, UÀÆqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVvÀÄÛ.MAzÀÄ ¯ÁPÀgÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ £É®PÉÌ ªÉÆ¼É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÀzÀæªÁV ©VzÀÄ CzÀ£ÀÄß ºÀÄAr0iÀiÁV ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ZÀað£À°è ¥Á¢æ ¤®ÄèwÛzÀÝ JvÀÛgÀzÀ ªÉâPÉ0iÀÄ£ÀÄß ¥ÀæwªÁgÀ £ÀqÉ0iÀÄĪÀ ¨sÀd£ÉUÉ G¥À0iÉÆÃV¹PÉƼÀÀÄzÀÄ JAzÀÄ ºÁUÉà G½¹PÉÆAqÀgÀÄ. ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ PÀ£ï¥sɵÀ£ï  ¸ÁÖ÷åAqï 0iÀiÁªÀ jÃw0iÀÄ°è0iÀÄÆ G¥À0iÉÆÃUÀPÉÌ §gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ vÉUɹzÀ ¥ÉÊ. d£ÀUÀ¼ÀÄ PÀÆgÀ°PÉÌAzÀÄ ¸ÀÆÌ°£À qɸÀÄÌUÀ¼À ªÀiÁzÀj0iÀÄ°èzÀÝ ¨ÉAZÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ G¥À0iÉÆÃUÀPÉÌ §gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ vÉUɹ 0iÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀÆÌ°UÉ zÀwÛ PÉÆqÀ¯ÁVvÀÄÛ. ZÀað£À CqÀÄUÉ ªÀÄ£É0iÀÄ°èzÀÝ J¯ÉQÖçPï NªÉ£ÀߣÀÄß vÉUɹ ºÉƸÀzÁzÀ £Á®ÄÌ UÁå¸ï¯ÉÊ£À£ÀÄß J¼É¹ JAmÉƯÉUÀ¼À UÁå¸ï ¸ÀÖªÀé£ÀÄß ºÁQ¸À¯Á¬ÄvÀÄ. £ÀªÀÄä EAr0iÀÄ£ï CqÀÄUÉUÉ F UÁå¸ï ¸ÀÖªÉéà ¨É¸ÀÄÖ JA§ÄzÀÄ ¥ÉÊ0iÀÄ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¶.
        zÉêÀ¸ÁÜ£À ¥ÁægÀA¨sÀªÁzÀ ªÉÄÃ¯É d£ÀgÀ£ÀÄß DPÀ¶ð¸À®Ä C°è ºÀ®ªÀÅ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉ0iÀįÁgÀA©ü¸ÀÄvÀÛªÉ. ¤vÀå¥ÀÇeÉ0iÀÄ eÉÆvÉUÉ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ºÀ§âUÀ¼À ¸ÀAzÀ¨sÀðUÀ¼À°è «±ÉõÀ ¥ÀÇeÉUÀ¼ÀÄ; ¨sÀUÀªÀ¢ÎÃvÉ, 0iÉÆÃUÀ, ¸ÀAVÃvÀ-£ÀÈvÀåzÀ vÀgÀUÀwUÀ¼ÀÄ; »AzÀÆ PÀ®Ñgï PÁè¸ÀÄUÀ¼ÀÄ; ªÁgÁAvÀåzÀ ¨sÀd£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAvÁV D zÉêÀ¸ÁÜ£Á°è0iÀÄ »AzÀÆUÀ¼À ºÀ®ªÀÅ §UÉ0iÀÄ zsÁ«ÄðPÀ, DzsÁåwäPÀ, ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ CUÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß vÀt¸ÀĪÀ PÉÃAzÀæªÀÇ DUÀÄvÀÛzÉ. vÉjUÉ «£Á¬Äw zÁ£À-zÉÃtÂUÉUÀ½AzÀ ºÀtªÀÇ ZÉ£ÁßV ¸ÀAUÀæºÀªÁV PÀlÖqÀzÀ ªÉÄð£À ¸Á®ªÀÇ wÃgÀÄvÀÛzÉ. K£ÉÆà £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ MAZÀÆgÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÀÌöÈw UÉÆvÁÛUÉÆÃzÀÄ ¨ÉÃqÀªÁ? JAzÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÁÌV G½zÀAvÉ ©fû0iÀiÁVgÀĪÀªÀgÀÆ ¸ÀªÀÄ0iÀÄ ºÉÆA¢¹PÉƼÀÄîvÁÛgÉ. F J®è ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ MnÖ£À°è ¸ÁAUÀªÁV £ÀqÉ0iÀÄÄwÛzÀÝgÀÆ MAzÉgÀqÀÄ ¸ÀtÚ ¥ÀÅlÖ QjQjUÀ¼ÀÆ EgÀÄvÀÛªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ »AzÀÆ ªÀÄPÀ̼ÀÄ CªÀgÀ ¸ÀÆÌ°£À ¨ÁåAr£À°è CªÉÄjPÁzÀ ¨ÁªÀÅl »rzÀÄ £ÀqÉ0iÀÄĪÁUÀ zsÀéd ¥ÀæuÁªÀiï KPï, zÉÆÃ, wãï JAzÀÄ ºÉý zsÀédªÀAzÀ£É ªÀiÁrzÀgÉ ¨ÁåAqï nÃZÀgï, ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ 0iÀiÁªÀÅzÉÆà ¨sÁµÉ0iÀÄ°è K£ÉãÉÆà ºÉüÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¥ÉÃgÉAmï nÃZÀ¸ïð «ÄÃnAUï£À°è ºÉýzÁUÀ CªÀ£À CªÀÄä¤UÉ DvÀAPÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. C0iÉÆåà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÛ £ÁªÀÅ E£ÉßãÉÆà ªÀiÁqÁÛ E¢Ýë CAvÀ CAzÀÄPÉÆAqÀÄ K£ÁgÀ ºÉZÀÄÑPÀ«Ää ªÀiÁr©mÁÖgÀÄ PÀtÂæÃ. ¸ÀĪÀÄä£Éà ªÀÄ£Éð MA¢µÀÄÖ ±ÉÆèÃPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉýPÉƼÀî° ¸ÁPÀÄ. £Á£Éà PÀ°¹Ûä. F PÀ®Ñgï, ¥À®ÑgÉ®è ¸ÁPÀÄ JAzÀÄ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄ »AzÀÆ PÀ®Ñgï PÁè¹UÉ PÀ½¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÁUÀ HlªÁzÉÆqÀ£É d£À eÁUÀ SÁ° ªÀiÁr DªÉÄð£À QèäAVUÉ ªÁ®Anøïð ¹UÀzÉ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ. PÉÆqÉÆà ºÀvÀÄÛ qÁ®gïUÉ ¹éÃmï 0iÀiÁPÉ MAzÉà EzÉ JAzÀÄ PÉ®ªÀgÀÄ vÀUÁzÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ eÁ¹Û0iÀiÁzÀAvÉ NªÀð ¥ÀÇuÁðªÀ¢ü CZÀðPÀ£À CUÀvÀå ©Ã¼ÀÄvÀÛzÉ. zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥ÀÇeÉUÉ ¥ÀÇeÉ0iÀÄÆ DUÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÉÛ ªÉÄð£À F ¯Á£ï ¸À¥ÁlÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, »ªÀÄ ¸ÀªÀgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀ PÉ®¸ÀUÀ½UÀÆ G¥À0iÉÆÃUÀPÉÌ §gÀÄvÁÛ£É. j°f0iÀÄ¸ï «Ã¸ÁzÀ°è EAr0iÀiÁzÀ CZÀðPÀjUÉ E°èUÉ §gÀĪÀÅzÀPÉÌ CªÀPÁ±À GAlÄ JAzÉ®è ZÀað¹ vÀgÀÄt CZÀðPÀ£ÉƧâ£À£ÀÄß PÀgɹPÉƼÀÄîvÁÛgÉ.
       ²æäªÁ¸À£ÉA§ C«ªÁ»vÀ vÀgÀÄt£ÉƧâ CZÀðPÀ£ÁV §AzÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ¯Éèà ªÁ¸ÀÛªÀå ºÀÆqÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ »ÃUÀÆ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼ÀÄ PÀ¼É0iÀÄÄvÀÛzÉ. PÀæªÉÄÃt CªÀ¤UÉ MAnvÀ£À, ¨ÉøÀgÀ PÁqÀvÉÆqÀUÀÄvÀÛzÉ. E°è zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ d£ÀªÉà §gÉÆîé®è ¸Ágï JAzÀÄ C¼ÀÄvÁÛ£É. EµÀÄÖ zÉÆqÀØ ZÀZÀð°è £Á£ÉƧâ£Éà ªÀÄ®VPÉÆèÉÃPÀÄ, £À£ÀUÉ ¨sÀ0iÀÄ DUÀÄvÉÛ J£ÀÄßvÁÛ£É. ²æäªÁ¸À£À ¸ÀªÀĸÉå CªÀ£À zÀȶ֬ÄAzÀ E£ÀÆß D¼ÀªÁVzÉ: ..zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ©°ØAUÉà E®èªÀ®è ¸Ágï. F ZÀZÀð°è zÉêÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄÆwð ElÄÖ CzÀPÉÌ ¥ÀÇeÉ ªÀiÁqÀÄ CAzÉæ £Á ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀ° ¸Ágï ªÀÄvÉÛ ¤ªÀÄä ¥ÀzÀÞw £ÀªÀÄUÉ DV§gÉÆÃ®è ¸Ágï. ¥ÀæwµÁ×¥À£É ªÀiÁrzÀ ªÀÄÆwðUÀ¼À£ÀÄß PÀzÀ°¸ÉÆÃPÁÌUÀvÁÛ ¸Ágï. ªÉÆ£Éß 0iÀiÁgÉÆà §A¢zÀݪÀgÀÄ F ¸ÀħæªÀÄtå¸Áé«Ä ªÀÄÆwðãÀ F PÀqÉ ElÖgÉ §gÉÆÃjUÉ®è ZÉ£ÁßV PÁtÄvÉÛ CAvÀ ¹ÃzÁ D mÉç°è£À ¸ÀªÉÄÃvÀ vÉUÉ¢lÄÖ©lÖgÀÄ ¸Ágï. £À£ÀUÉ ºÉÆmÉÖÃ¯É®è ¸ÀAPÀl DVºÉÆìÄvÀÄ..J® ¢QÌ£À®Æè zÉêÀgÀ ªÀÄÆwðUÀ¼À£Àß ElÄÖ©nÖ¢ÝÃgÀ. 0iÀiÁªÀ PÀqÉ ªÀÄ®VzÀgÀÆ PÁ°UÉ MAzÀÄ zÉêÀgÁzÀgÀÆ CqÀØ §gÀÄvÉÛ. £À£ÀUÉ E°è EgÉÆÃPÁÌUÀ®è ¸Ágï.  ²æäªÁ¸À£À ¸ÀªÀĸÉåUÉ E£ÀÆß MAzÀÄ ªÀÄÄR«zÉ. CzÀÄ DyðPÀ ªÀÄÄR. E°è CªÀ¤UÉ CAxÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£É K£ÀÆ E®è. ¨ÉÃgÉ zÉÆqÀØ HgÀÄUÀ¼À°ègÀĪÀ ¥ÀÅgÉÆûvÀjUÉ ¸ÀA¥ÁzÀ£É ZÉ£ÁßVzÉ. CªÀgÀ zÉÊ£ÀA¢£À §zÀÄPÀÄ PÀÆqÀ EªÀ£ÀzÀQÌAvÀ ®ªÀ®«PɬÄAzÀ PÀÆrzÉ. EªÀ¤UÉ ªÀÈwÛ¬ÄAzÀ ¸ÀA¥ÁzÀ£É¬Ä®è. CªÉÄjPÀzÀ xÀ¼ÀPÀħ¼ÀÄQ£À fêÀ£ÀzÀ C£ÀĨsÀªÀªÀÇ E®è. CAzÀgÉ D Hj£À ¨sÁgÀwÃ0iÀÄgÀ zsÀªÀÄðzÀ CUÀvÀåªÉãÉÆà EªÀ¤AzÀ vÀPÀ̪ÀÄnÖUÉ FqÉÃgÀÄwÛzÉ. EªÀ£À CxÀðzÀ CUÀvÀå E£ÀÆß CªÀ¤UÉ vÀȦÛ0iÀiÁUÀĪÀAvÉ ¥ÀÇgÉʹ®è. F zsÀªÀiÁðxÀð zÀ ±ÉÆÃzsÀ UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀgÀ PÀvÉ0iÀÄ ªÀÄÄRå D±À0iÀÄ. zsÀªÀiÁðxÀð J£ÀÄߪÀ ±À§ÝQÌgÀĪÀ CxÀð¨ÁºÀļÀåªÀ£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ ZÉ£ÁßV0iÉÄà zÀÄr¹PÉÆArzÁÝgÉ.
PÀvÉ0iÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ²æäªÁ¸À£À ¸ÀªÀĸÉå vÁvÁÌ°PÀªÁV0iÀiÁzÀgÀÆ §UɺÀj0iÀÄĪÀÅzÀÄ zsÀªÀÄð¸ÀA§A¢ü0iÀiÁzÀ ¸ÀÄzsÁgÀuɬÄAzÀ K£ÀÆ C®è. EªÀ£À ºÁUÉà ¨sÁgÀvÀ¢AzÀ j°f0iÀÄ¸ï «Ã¸ÁzÀ°è CªÉÄjPÀPÉÌ  §AzÀÄ D Hj£À D¸ÀàvÉæ0iÉÆAzÀgÀ Qæ²Ñ0iÀÄ£ï gÉÆÃVUÀ¼À zsÁ«ÄðPÀ ªÀÄvÀÄÛ DzsÁåwäPÀ CUÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇgÉʸÀ®Ä ¤0iÀÄÄPÀÛ£ÁVgÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ D Hj£À°è0iÉÄà vÀ£Àß ¯ËQPÀ fêÀ£ÀªÀ£ÀÆß vÀ£ÀUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ºÁUÉ gÀƦ¹PÉÆArgÀĪÀ ¥Á¢æ0iÀÄ ¯ËQPÀ 0iÀıÀ¸ÀÄì ²æäªÁ¸À£À£ÀÄß ¥Àæ¨sÁ«¸À§ºÀÄzÀÄ JA§ ¸ÀÆZÀ£É0iÀÄ°è PÀvÉ ªÀÄÄPÁÛ0iÀÄUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. EªÀj§âgÀ ¨sÉÃn0iÀÄ°è 0iÀiÁªÀ zsÁ«ÄðPÀ ¸ÀAªÁzÀªÀÇ, zsÁ«ÄðPÀ feÁÕ¸É0iÀÄÆ £ÀqÉ0iÀÄzÉ QæPÉmï DlzÀ ¸ÀÆPÁë÷äw¸ÀÆPÀë÷ä «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ºÀwÛgÀPÉÌ÷ vÀgÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛªÉ. ²æäªÁ¸À£À CxÀðzÀ CUÀvÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯ËQPÀ ¸ÀÄRUÀ¼ÀÄ FqÉÃgÀĪÀAvÁzÀgÉ ªÀiÁvÀæ CªÀ¤AzÀ vÀªÀÄä zsÀªÀÄð zÀ CUÀvÀåUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁgÀªÀiÁyðPÀ C©ü¯ÁµÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀÇgÉʸÀÄvÀÛªÉ JA§ w¼ÀĪÀ½PÉ0iÀÄ°è ¤gÀÆ¥ÀPÀ£ÀÄ CZÀðPÀ£À CUÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀ£ÀÄß FqÉÃj¸À®Ä ªÀÄÄAzÁUÀÄvÁÛ£É. CAzÀgÉ ¤gÀÆ¥ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£ÀAxÀ ¨sÁgÀwÃ0iÀÄjUÉ CªÉÄjPÀ£ï DªÀgÀtzÀ°è vÀªÀÄä ¨sÁgÀwÃ0iÀÄvÉ0iÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÁzÀgÀÆ G½¹PÉƼÀî¨ÉÃPÁVzÉ. FUÀµÉÖà ¨sÁgÀvÀ¢AzÀ CªÉÄjPÀPÉÌ §A¢gÀĪÀ CZÀðPÀ ²æäªÁ¸À¤UÉ CªÉÄjPÀzÀ §zÀÄQ£À ¸ÀÄR¸Ë®¨sÀåUÀ¼ÀÄ zÉÆgÀPÀzÉ CªÀ£ÀÄ C°è EgÀ¯ÁgÀ. F zÀéAzÀéªÀåAUÀå zsÀªÀiÁðxÀðzÀ CvÀåAvÀ ¸ÁégÀ¸ÀåPÀgÀ CA±ÀªÁVzÉ.
                           ********
n.¦.C±ÉÆÃPÀ
CUÀæºÁgÀ
¸ÁUÀgÀ- 577 401
94482 54228

ದೆಹಲಿ - ಅತ್ಯಾಚಾರ ತನಿಖೆ : Govt. forms panel to probe Delhi rape case

The Hindu : News / National : Govt. forms panel to probe Delhi rape case: 'via Blog this'

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಕ್ಕಳ ಸಮ್ಮೇಳನ: ಆಹ್ವಾನಿತರ ಗೈರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಕ್ಕಳ ಸಮ್ಮೇಳನ: ಆಹ್ವಾನಿತರ ಗೈರು - Indiatimes Vijaykarnatka:

'via Blog this'

ಲೇಡಿ ಮೈನಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಬೆತ್ - Lady Minus Macbeth

Devasahitya: Lady Minus Macbeth: Lady Minus Macbeth   - Ramachandra deva ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್   ಅನುವಾದದ ಒಂದು ಹೊಸ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ. ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಿದಂಬರ ರಾವ್ ಜಂಬೆ. ಆಡಿದವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಲಾವಿದರು. ಸ...

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆದ್ಲಾಯ - {AUDIO }- ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳ ಗೊಲ್ಗೊಥಾ

▶ Manjeshwara Govinda Pai's Paradise Lost - epic fragment rendered by Chandrashekara Kedilaya by Kumar Hanumanthaiah -ಶತಾವಧಾನಿ ಗಣೇಶರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಹಿತ

Tuesday, December 25, 2012

ಜಿಎಸ್‌ಎಸ್ ಚೇತರಿಕೆ

ಜಿಎಸ್‌ಎಸ್ ಚೇತರಿಕೆ | ಪ್ರಜಾವಾಣಿ: 'via Blog this'-G. S. Shivarudrappa

ಚೈತ್ರಾ ಸೋಮಯಾಜಿ - ಅಮ್ಮಾ ನಾನು ದೇವರಾಣೆ- Chaithra Somayaji

ಮಲಯಾಲಮ್ ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಸ್ಥಾನ -ಮಾನ- ಶಿಫಾರಸು

ದೆಹಲಿ ಸಮಾಚಾರ - - Harish Khare- The temptation of anarchy

ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಚಾಟಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿ. ವಿ- ವಿಭಜನೆಯ ಲಾಭ

ವಿಭಜನೆಯ ಲಾಭ | ಪ್ರಜಾವಾಣಿ:Bangalore University

'via Blog this'

ಕುಲದೀಪ ನಯ್ಯರ್ -ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಮೂಸೆಯೊಳಗಿನ ವಾಸ್ತವ

ಪೋಲೀಸ್ ಪೇದೆಯ ಸಾವಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿ

varthabharathi | kannada News, Latest kannada News from Gulf, Asia,India and on Sports, Business,Indian,Politics, Education:ದೆಹಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ  ಪ್ರಕರಣ

'via Blog this'

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಭಾಷೆ ವೃದ್ಧಿ: ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ

ಸುಧಾ ರಘುನಾಥನ್- Margazhi Couture: Sudha Ragunathan

ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಅನಂತರ- It's difficult for a rape survivor to deal with the trauma: Psychiatrists

ಡಾ /ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ - ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಾಗ್ವಾದಗಳು


Rahamat Tarikere -Kannada Sahitya Vagvadagalu- { 2012 }

ಮೋದಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಕುರಿತು.ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ..

Monday, December 24, 2012

ಡಾ/ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ - : Applications invited for awards

The Hindu : NATIONAL / KARNATAKA : Applications invited for awards:

'via Blog this'

ಕೆ. ಕೆ.ನಾಯರ್ -ಸಂದರ್ಶನ { AUDIO }

Vocaroo Voice Message Clik here to listen  K. K. NAYAR {AUDIO }. K. K. Nayar - Winner, Sahitya Academi  Translation Award -2012 for his  Kannada Traslation of Takazhi Shivashankar Pillai's Malayalam Novel-  Kayar .Interview by Shyama Bhat, Manipal , F. M, Manipal.
ತಕಳಿಯವರ ಮಲಯಾಲಮ್ ಕಾದಂಬರಿ ಕಯರ್ { ಹಗ್ಗ } ಅನುವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಭಾಷಾಂತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ -2012 ಪಡೆದಿರುವ ಕೆ. ಕೆ .ನಾಯರ್ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ - ಶ್ಯಾಮ ಭಟ್ಟ ರಿಂದ.
Contact Mr. K. K. Nayar- Manipal-0820-2572372

ಎಮ್. ಡಿ ಪಲ್ಲವಿ - ನಾಕು ತಂತಿ { ದ.ರಾ.ಬೇಂದ್ರೆ ] Smt M D Pallavi & Party-Sankara TV

ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆ

ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆ | ಪ್ರಜಾವಾಣಿ: Rape and Punishment

'via Blog this'

ಆರ್.ಇಂದಿರಾ- ಹೋರಾಟ ತೋರುವುದೇ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳನ್ನು ?

ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು - Rasheeda Bhagat : Rape is about power, not lust

ಶಾಂತಾ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ

ಇಂದು-25-12-2012 - ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ { ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ } ಅವರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ.  - ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯ

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ -29-12-2012

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿ ವಿಭಜನೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ವರೂಪ

ಕ್ರಿಸ್ ಮಸ್ ಶುಭಾಶಯಗಳು


Christmas Lights { lifestyle.com }

ವರಂಗ , ಕೆರೆ ಬಸದಿ - Varanga - Must visit place

Sunday, December 23, 2012

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ - ಗಮಕ ವಾಚನ

ವೀರನಾರಾಯಣನೆ ಕವಿ - ಎಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ

ವೀರನಾರಾಯಣನೆ ಕವಿ | ChukkuBukku -H. S. Vernkateshamurthy-kumaravyasa,

ಶ್ರೀವನಿತೆಯರಸನೆ... ಎಚ್. ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ

ಹಿಮಾಲಯದ ಹಾಡು- Hiyo hey! by Tetseo Sisters at Mussoorie Writers' Festival

ಜಾತಿ ಪದ್ದತಿ - ನಗ್ನ ಸತ್ಯದ ಬಿಡಿಚಿತ್ರಗಳು

ಸುಂದರ ನಗರದ ಕುರೂಪ ಮುಖ

ಶಾಸನಸಭೆಯಲ್ಲೂ ದುಶ್ಯಾಸನರು

ಶಾಸನಸಭೆಯಲ್ಲೂ ದುಶ್ಯಾಸನರು | ಪ್ರಜಾವಾಣಿ:

'via Blog this'

‘ಹಠಕೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಎದ್ದು ನಿಂತರೆ ಯಾವ ಕೌರವ ? ಯವ ದುಶ್ಶಾಸನ ?- ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಹೆಗಡೆ.

‘ಇದನ್ನು ಬರೆದೇ ಸಿದ್ಧ…’- ಅಮಿತಾ ರವಿಕಿರಣ್ ..

ರೇಪ್ ಎಂಬ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ: ಸಮಾಜ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು --ಡಿ.ಉಮಾಪತಿ

ಕತೆಗಾರ ಬೊಳುವಾರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಜೆ

Saturday, December 22, 2012

ಚಿಲಿ - ನೋಡೋಣ - Visit Chile - Chile Promotional Video

ಸರೋಜಾ ಪ್ರಕಾಶ್ - ಚಿಲಿಯ ಕಲಿಗಳು

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಡೂರ- ಕುಟ್ಟವಲಕ್ಕಿ { ಪ್ರಹಸನಗಳು }

ಅನುಪಮಾ ಪ್ರಸಾದ್ -ದೂರ ತೀರ


{ avadhimag.com ]

ಗಾಂಧೀಜಿಯಾದರೂ 3ನೇ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲಬಾರದು-ಎ.ನಾರಾಯಣ

ಜೋಗಿ ಅವರ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕಗಳು-

ಕನ್ನಡವಿಲ್ಲದ ಮೊಬೈಲಿಗೂ ನಿಘಂಟು, ಬ್ರೌಸರ್‌ಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ಲಗ್

ಯು. ಆರ್.ಅನಂತಮೂರ್ತಿ -80


U. R .Anathamurthy's 80th birthday celebration at Bangalore, Chief Guest - H. S. Venkateshmurthy

ನಗರ ಸೇರಿ ಬೆಳೆದ ಜಾತಿ

Friday, December 21, 2012

ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಒಂದು ಪತ್ರ - ಪ್ರೊ/ಶ್ರೀಶ ಬಲ್ಲಾಳರಿಗೆ


 
Post Card written by kannada Poet D. R. Bendre to Pro Sreesha Ballal Udupi. ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ ಕೈಬರಹ

ಎಂಬತ್ತು ತುಂಬಿದ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಪೈ ಹಾರೈಕೆ

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಕೃಷ್ಣ: ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ -ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಬೂಸ ಚಳುವಳಿ - ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ನಾವು ನೋಡುವ ಸಿನಿಮಾ!

ನಾವು ನೋಡುವ ಸಿನಿಮಾ! | ಪ್ರಜಾವಾಣಿ:International Film Fesival, Bangalore-2012

'via Blog this'

ಎಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಪ್ರಕಾಶರ -ಮಬ್ಬಿನ ಹಾಗೆ ಕಣಿವೆಯಾಸಿ { ವಿಮರ್ಶೆ -AUDIO }

Vocaroo Voice Message-io }Clik here to listen Muraleedhara Upadhya {Audio ]-H. S.Shivaprakasha's-MABBINA HAGE KANIVEYASI ' { Sahitya Academi Award Winning Book  }ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯ ಹಿರಿಯಡಕ -ಎಚ್.ಎಸ್.ಶಿವಪ್ರಕಾಶರ -ಮಬ್ಬಿನ ಹಾಗೆ ಕಣಿವೆಯಾಸಿ {Audio }-ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶೆ.{AUDIO } ನೀರಿನ ಜೋಗಿ { AUDIO }ಕ್ಯಾಲಿಬನ್ ಗದ್ಯಗೀತೆ { AUDIO },ಒಂದು ಮುಕ್ತಕ {AUDIO }

ಮರಾಠಿ ಕತೆಗಾರ ಜಯಂತ ಪವಾರ್ Sahitya Akademi Award to Jayanth Pavar -2012

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನ್ - Sachithanandan and Anandan got Kendra Sahitya Academy Awards -2012