stat CounterFriday, August 31, 2012

’ನೋಡುವ ಬಗೆ’, ಬಗೆ ಬಗೆ! –ಎಚ್. ಎ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್

’ನೋಡುವ ಬಗೆ’, ಬಗೆ ಬಗೆ! – ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ « ಅವಧಿ / avadhi

ಗುಜರಾತ್ ಕೋಮುಗಲಭೆ - ಮಾಯಾಬೆನ್‌ಗೆ 28 ವರ್ಷ ಜೈಲು

ಮಾಯಾಬೆನ್‌ಗೆ 28 ವರ್ಷ ಜೈಲು -Prajavani- Gujarath Communal Violence/ Mayaben

ಕರ್ನಾಟಕದ ಚೆಲುವಿನ ಮೊದಲ ನೋಟ -ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿಂಗ್

ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗಡೆ ಉಪನ್ಯಾಸ -ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ನಿಸರ್ಗ ಪರಂಪರೆ-2-9-2012ಯಶವಂತರ ಚಿತ್ತಾಲರ "ಕತೆಯಾದಳು ಹುಡುಗಿ"


0iÀıÀªÀAvÀ avÁÛ®gÀ PÀvÉ0iÀiÁzÀ¼ÀÄ ºÀÄqÀÄV
¤d fêÀ£ÀzÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ PÀvÉ0iÀiÁUÀĪÀ, ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¥ÁvÀæUÀ¼ÁUÀĪÀ ¥ÀæQæ0iÉÄ wÃgÀ ¸ÀAQÃtðªÁzÀzÀÄÝ. PÀxÁ gÀZÀ£É0iÀÄ°è PÀvÉUÁgÀ£À ªÉÊ0iÀÄQÛPÀ fêÀ£ÀzÀȶÖ, ¨sÁªÀ¥ÀPÀë¥ÁvÀ ªÀÄvÀÄÛ «ªÀgÀUÀ¼À D0iÉÄÌ0iÀÄ ¸ÁévÀAvÀæ÷åªÀµÉÖà ¤uÁð0iÀÄPÀªÉ? NzÀÄUÀgÀ ¤jÃPÉëUÀ¼ÀÄ, ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¸ÁªÀiÁfPÀ, ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ, gÁdQÃ0iÀÄ MvÀÛqÀUÀ¼ÀÆ PÀxÁ ¤«Äðw0iÀÄ£ÀÄß ¥Àæ¨sÁ«¸ÀÄvÀÛªÉ0iÉÄ? PÀvÉ0iÉÆAzÀÄ zsÀ餸ÀĪÀ zÀÄgÀAvÀªÀÅ NzÀÄUÀjUÉ PÉêÀ® ¸ËAzÀ0iÀiÁðvÀäPÀ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀßµÉÖà ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ0iÉÄ? ªÁ¸ÀÛªÀ ¥Àæ¥ÀAZÀPÀÆÌ, ªÁ¸ÀÛªÀªÀ£Éßà ¸ÀA¥ÀÇtð ¤gÁPÀj¸ÀzÀ, ªÁ¸ÀÛªÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄïÉ0iÉÄà gÀÆ¥ÀÅUÉƼÀÄîªÀ PÀ°àvÀ ªÁ¸ÀÛªÀPÀÆÌ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÉãÀÄ? F ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¸ÀgÀ¼ÀªÁzÀ GvÀÛgÀUÀ½®è. PÀxÁ«ÄêÀiÁA¸É0iÀÄÄ GzÀÝPÀÆÌ ZÀað¸ÀÄvÀÛ §A¢gÀĪÀ dn® ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ EªÀÅ. dUÀwÛ£À ºÀ®ªÀÅ ªÀÄÄRå PÀvÉUÁgÀgÀ C£ÉÃPÀ PÀvÉUÀ¼À°è F feÁÕ¸É0iÀÄÄ CªÀgÀ PÀvÉUÀ¼À MAzÀÄ CAvÀUÀðvÀ ¨sÁUÀªÁV0iÉÄà ªÀÄÆr §gÀÄvÀÛªÉ. EAxÀ PÀvÉUÀ¼ÀÄ F zÀȶ֬ÄAzÀ PÀvÉ0iÀÄ PÀvÉUÀ¼ÀÆ ºËzÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 0iÀıÀªÀAvÀ avÁÛ®gÀ PÀvÉ0iÀiÁzÀ¼ÀÄ ºÀÄqÀÄV EAxÀzÉÆAzÀÄ ªÀĺÀvÀé¥ÀÇtð  gÀZÀ£É.
F PÀvÉ0iÀÄ GvÀÛªÀÄ¥ÀÅgÀĵÀ ¤gÀÆ¥ÀPÀ£ÀÄ ¸ÀévÀB NªÀð PÀvÉUÁgÀ. CªÀ£À ºÀ¢ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ eÁ£ÀQ gÀPÀÛ PÁå£Àìgï¤AzÀ wÃjPÉƼÀÄîvÁÛ¼É. ªÀÄÄUÀÞ eÁ£ÀQ ¸Á0iÀÄĪÀ PÉ®ªÉà vÁ¸ÀÄUÀ¼À ªÉÆzÀ®Ä ªÀiÁrzÀ-£À£ÀV£ÀÆß CxÀðªÁVgÀzÀ-wÃgÀ ¸ÀgÀ¼ÀªÁzÀ MAzÀÄ ¥ÁæxÀð£É: CuÁÚ £À£Àß §UÉÎ MAzÀÄ PÀvÉ §gÉ0iÀÄÄwÛÃ0iÀiÁ JAzÀÄ ¤gÀƦ¸ÀĪÀ ¤gÀÆ¥ÀPÀ¤UÉ J®è ©lÄÖ F PÉÆÃjPÉ 0iÀiÁPÉ? JAzÀÄ vÀ©â¨ÁâUÀÄvÀÛzÉ. £À£ÀߣÀÄß ¤£Àß PÀvÉ0iÀÄ°è ºÁPÀÄwÛÃ0iÀiÁ? JAzÀÄ PÉüÀĪÀ eÁ£ÀQ D PÀvÉ0iÀÄ°è vÀ£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÝ qÁPÀÖgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À¸ïð PÀÆqÀ EgÀ¨ÉÃPÀÄ JA§ C¥ÉÃPÉë0iÀÄ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¸ÀÄvÁÛ¼É. ¤Ã£Éà ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀªÉÄÃ¯É K£ÉãÀÄ §gÉ0iÀĨÉÃPÉ£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß ºÉüÀÄ ªÀÄUÀÆ, £Á£ÀÄ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. ¤£Àß ºÉ¸Àj£À¯Éèà PÀvÉ ¥ÀæPÀn¸ÉÆÃt JA§ C¥Àà£À ªÀiÁwUÉ eÁ£ÀQ0iÀÄ ¥ÀæwQæ0iÉÄ JAzÀgÉ ªÀÄÄUÀÞªÁzÀ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ £ÀUÀÄ. ªÀÄÄAzÉ CªÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÉà DqÀĪÀÅ¢®è. vÁ£ÀÄ CªÀ¼À §UÉΠ JAxÀ PÀvÉ0iÀÄ£ÀÄß §gÉ0iÀĨÉÃPÉAzÀÄ eÁ£ÀQ C¥ÉÃQë¹zÀݼÉAzÀÄ ¤gÀÆ¥ÀPÀ¤UÉ w½0iÀÄĪÀÅzÉà E®è. CµÉÖà C®è, vÁ£ÀÄ PÀvÉ §gÉ0iÀÄ®Ä PÀÆvÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄÄUÀÞ ªÀÄUÀ¼ÀÄ eÁ£ÀQ0iÀÄ §UÉÎ §gÉ0iÀÄĪÀÅzÀPÉÌ CªÀ¤UÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è. PÀvÉ ºÉÃVgÀ¨ÉÃPÀÄ? 0iÀiÁªÀ jÃw0iÀÄ C£ÀĨsÀªÀUÀ½UÉ, 0iÀiÁªÀ jÃw0iÀÄ PÀvÉUÀ½UÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀĺÀvÀé EgÀÄvÀÛzÉ; 0iÀiÁªÀ PÀvÉUÀ½UÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ, gÁdQÃ0iÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀvÉ EgÀĪÀÅ¢®è ªÀÄÄAvÁV ¥sÀªÀiÁð£ÀÄ ºÉÆgÀr¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À eÁtgÀÄ £ÀqɸÀĪÀ feÁոɬÄAzÀ PÀvÉUÁgÀ¤gÀÆ¥ÀPÀ£ÀÄ JµÀÄÖ ¥Àæ¨sÁ«vÀ£ÁVzÁÝ£É, JµÀÄÖ MvÀÛqÀPÉÌ M¼ÀUÁVzÁÝ£É JAzÀgÉ MAzÀÄ ¤¢ðµÀÖ CeÉAqÁPÉÌ CªÀ£ÀÆ §°0iÀiÁVzÁÝ£É: ºÉzÀgÀ¨ÉÃr, £À£Àß eÁ£ÀQ0iÀÄ §UÉÎ PÀvÉ ºÉüÀ®Ä ºÉÆgÀn®è. ¤ÃªÀÅ ªÉÄZÀÑ®Ä PÀ°vÀÄPÉÆAqÀ PÀvÉ0iÀÄ°è eÁ£ÀQUÉ, CªÀ¼À ¸Á«UÉ, CzÀ£ÉßzÀÄj¸ÀĪÀÅzÀgÀ°è CªÀ¼ÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀ zsÉÊ0iÀÄðPÉÌ ¸ÁÜ£À«®è J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß £Á£ÀÆ §¯Éè. 0iÀiÁPÉAzÀgÉ F ¸Á«UÉ, F zÀÄBRPÉÌ 0iÀiÁªÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀĺÀvÀéªÀÇ E®è JAzÀÄ £ÀªÀÄUÉ®è ºÉýPÉÆlÄÖ eÁtgÀ£ÁßV ªÀiÁrzÀ £ÀªÀÄä eÁtgÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀÄgÉw®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀzÀ ºÀAUÀÄ vÉÆgÉ0iÀÄzÉà §gÉ0iÀĨÉÃPÉ£ÀÄߪÀ CªÀgÀ «ÃgÁªÉñÀzÀ ªÁt £À£Àß Q«UÀ¼À°è£ÀÆß ªÉƼÀUÀÄwÛgÀĪÁUÀ M§â ªÀÄÄUÀÞ eÁ£ÀQ0iÀÄ ¤µÁà¥À ¸Á«£À §UÉÎ §gÉ0iÀÄĪÀ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjUÉ 0iÀiÁPÉ PÉÊ ºÁQ0iÉÄãÀÄ? JAzÀÄ vÀ£ÀߣÉßà ¸ÀªÀĸÁåvÀäPÀUÉƽ¹PÉƼÀÄîªÀ F PÀvÉUÁgÀ¤gÀÆ¥ÀPÀ£ÀÄ PÀxÁ¤«Äðw0iÀÄ°è  ¯ÉÃRPÀ£À£ÀÆß «ÄÃj  CªÀ£À  ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ, NzÀÄUÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «ªÀıÀðPÀgÀÄ CªÀ£À ¸ÀÈd£À²Ã®vÉ0iÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁzÀ ¸ÀªÁj0iÀÄ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ©aÑqÀÄvÁÛ£É. vÁ£ÀÄ §gÉ0iÀħ0iÀĹzÉÝà MAzÁV, §gÉzÀzÉÝà MAzÁV©qÀĪÀ ¥Àj¬ÄAzÀ CªÀ£ÀÄ «¹ävÀ£ÁUÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ £ÉÆÃ0iÀÄÄvÁÛ£É. F ¨sÀ0iÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÉÃ, CzÀQÌAvÀ ºÉZÁÑV £ÀªÀÄä eÁtgÀÄ £ÀªÀÄUÉ®è MzÀV¹zÀ «µÀ0iÀĸÀÆa0iÀÄ£ÀÄß PÀtÚªÀÄÄAzÉ ElÄÖPÉÆAqÉà PÀvÉ §gÉ0iÀÄ®Ä DgÀA©ü¹zÁUÀ £À£ÀUÉ CjªÁUÀĪÀ ªÉÆzÀ¯Éà eÁ£ÀQ E°è0iÀÄzÉà eÉÆÃ¥ÀqÀ¥ÀnÖ0iÉÆAzÀgÀ°è ªÁ¹¸ÀĪÀ ºÀÄqÀÄV0iÀiÁVzÀݼÀÄ JAzÀÄ ¤gÀÆ¥ÀPÀ£ÀÄ ¤ªÉâ¹PÉƼÀÄîvÁÛ£É. CAzÀgÉ ¤dfêÀ£ÀzÀ eÁ£ÀQ0iÀÄÄ PÀvÉ0iÀÄ MAzÀÄ ¥ÁvÀæªÁV ªÉÄÊzÁ¼ÀĪÁUÀ CªÀ¼À ZÀºÀgÉ0iÉÄà §zÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀܼÀªÀÅ ¤gÀÆ¥ÀPÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ¨ÁAzÁæ ¸Àè«ÄäUÉ ªÀUÁð¬Ä¸À®àqÀÄvÀÛzÉ.  MªÉÄä F gÀÆ¥ÁAvÀgÀªÀÅ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ ªÉÄÃ¯É F eÉÆÃ¥Àr¥ÀnÖ0iÀÄ eÁ£ÀQ0iÀÄ zÀÄgÀAvÀzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ ¤gÀÆ¥ÀPÀ£À gÀZÀ£É0iÀÄ°è vÀªÀÄäzÉà DzÀ vÀPÀðzÀ°è PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨ÉÃgÉ0iÉÄà MAzÀÄ PÀvÉ ¹zÀÞªÁV ©qÀÄvÀÛzÉ. PÀvÉ ¨É¼É0iÀÄÄwÛzÀÝAvÉ PÀvÉUÁgÀ¤gÀÆ¥ÀPÀ£À vÀ¼ÀªÀļÀUÀ¼ÀÆ wêÀæªÁUÀvÉÆqÀUÀÄvÀÛªÉ. vÀ£Àß ¸À馅 PÁ0iÀÄðzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÆß CzÀgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ-¥Àæ0iÉÆÃd£ÀUÀ¼À£ÀÆß £É£ÉzÀÄ CªÀ£ÀÄ ºËºÁgÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À F vÀ¼ÀªÀļÀzÀ°è PÀxÁ¸Á»vÀå PÀÄjvÀ MAzÀÄ feÁÕ¸É0iÀÄÆ ªÀÄÆqÀ¯ÁgÀA©ü¸ÀÄvÀÛzÉ: F ¥Àj¸ÀgÀ «±ÉõÀ CvÀåAvÀ PÁªÁåvÀäPÀªÁzÀ UÀzÀåzÀ°è ªÀÄÆr§AzÀÄ vÀ£Éß®è zÀÄgÀAvÀªÀ£ÀÄß vÉgÉzÀÄ vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛ ¤AvÀÄ©mÁÖUÀ¯Éà £Á£ÀÄ vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ GzÉÆåÃUÀzÀ CxÀðªÁ¬ÄvÉ£ÀÄߪÀAvÉ F ªÀgÉUÀÆ PÉýPÉÆArgÀzÀ ¥Àæ±Éß zsÀÄvÉÛAzÀÄ J¢gÁ¬ÄvÀÄ. EzÉ®èzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ¸Á¢ü¸À®Ä ºÉÆgÀnzÉÝãÀÄ? JgÀqÀÄ gÁwæ ¸ÀvÀvÀªÁV PÀÆvÀÄ §gÉzÀ F PÀÈw F eÉÆÃ¥ÀqÀ¥ÀnÖUÉUÀ½UÉ K£ÀÆ ªÀiÁqÀ¯ÁgÀzÉÝAzÀÄ UÉÆwÛzÀÆÝ EAvÀºÀ zÀÄgÀAvÁªÀ¸ÉÜ0iÀÄ£ÀÄß PÀÆqÀ MAzÀÄ PÀ¯ÁPÀÈw0iÀÄ PÀZÁѪÀiÁ®£ÁßV G¥À0iÉÆÃV¹ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝãÉ? zÉÆqÀØ ¥ÀwæPÉ0iÉÆAzÀgÀ°è CzÀgÀ ¥ÀæPÀluÉ..DªÉÄÃ¯É PÀ£ÀßqÀ¸Á»vÀåzÀ°è zÉÆqÀØ PÁæAw ªÀiÁrzÀ ªÀiÁ£ÀzÀ ¸ÁÜ£À!..EAxÀzÀÝgÀ zÁjPÁ0iÀÄÄvÀÛ PÀĽvÀ £ÀªÀÄä eÁtgÀ ¥Àæ±ÀA¸É!..¸ÁªÀÅ §zÀÄPÀÄUÀ¼À §UÉV£À ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉà ªÀĺÀvÀé E®èªÁzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀȶÖPÁ0iÀÄðPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ F ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÉãÀÄ ªÀĺÁ! PÀxÉ0iÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÁUÀ PÁ¯ïð ªÀiÁPïìð, JªÀiï.J£ï.gÁ0iÀiï E®è eÉæ0iÀĪÀjUÉ C¦ð¹zÀgÁ¬ÄvÀÄ JAzÀÄPÉÆAqÁUÀ £À£Àß «ZÁgÀ¢AzÀ £À£ÀUÉà ªÀÄÄdÄUÀgÀªÁ¬ÄvÀÄ.  DzÀgÉ vÀ£Àß PÀvÉ0iÀÄ zÀÄgÀAvÀzÀ wêÀævÉ0iÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀ®Ä PÀvÉUÁgÀ ¤gÀÆ¥ÀPÀ£ÀÄ E£ÀÆß zÁgÀÄtªÁzÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÉÃj¸ÀÄvÀÛ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. ZÀ¸Á߯Á UÀtÂzÀÄgÀAvÀzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ FUÀ PÀvÉ0iÀÄ°è ºÉƸÀzÁV ¸ÉÃ¥ÀðqÉ0iÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. ¤zsÁ£ÀªÁV F ZÀ¸Á߯Á UÀtÂPÁ«ÄðPÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ eÁ£ÀQ0iÀiÁV gÀÆ¥ÁAvÀgÀªÁUÀĪÀ eÁ£ÀQ0iÀÄ ¥ÁvÀæªÀÅ zÀÄgÀAvÀªÀ£ÀÄß ªÀÈ¢Þ¸ÀĪÀ EvÀgÀ ªÀtð£ÉUÀ¼À £ÉgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉ0iÀÄvÉÆqÀUÀÄvÀÛzÉ. F ºÉƸÀ ¸ÁzsÀåvÉ0iÀÄ°è F ¸ÀtÚºÀÄqÀÄV CvÁåZÁgÀPÀÆÌ M¼ÀUÁV ¸Á0iÀÄÄvÁÛ¼É. J¼É0iÀÄ ¨Á¯É0iÀÄ ¸Á«UÉ FUÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀégÀÆ¥À vÁ£ÉÃvÁ£ÁV §AzÀÄ PÀtÂÚzÀÝ 0iÀiÁgÀ PÀtÄÚUÀ¼À®Æè ¤ÃgÀÄ vÀj¸À®Ä ¹zÀÞªÁVvÀÄÛ.. PÉÆ£ÉUÀÆ £À£Àß ªÀÄÄzÀÄÝ eÁ£ÀQ PÀvÉ0iÀiÁVzÀݼÀÄ—‘ZÀ¸Á߯Á.
F zÀÄgÀAvÀ PÀvÉ0iÀÄÄ ¤jÃQëvÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£Éßà ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ PÀvÉ0iÀÄ£ÀÄß vÀÄA§ ªÉÄaÑPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. PÀvÉ ¥ÀæPÀlªÁzÉÆqÀ£É EªÀ£À ªÀÄƪÀgÀÄ UɼÉ0iÀÄgÀÄ ©0iÀÄgï ¨Ál°UÀ¼ÉÆqÀ£É ¤gÀÆ¥ÀPÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄvÁÛgÉ. w£ÀÄßvÁÛ PÀÄr0iÀÄÄvÁÛ PÀvÉ0iÀÄ£ÀÄß EAaAZÁV «ªÀIJ𹠯ÉÃRPÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥Àæ±ÀA¸É0iÀÄ ªÀļÉ0iÀÄ£Éßà ¸ÀÄj¸ÀÄvÁÛgÉ. M§â ºÉüÀÄvÁÛ£É: E°è PÀvÉ §j0iÀÄ PÀ¯ÁvÀäPÀ CZÀÄÑPÀlÄÖvÀ£ÀPÀ̵ÉÖà «ÄøÀ¯ÁV®è. PÁ«ÄðPÀgÀ zÀÄgÀªÀ¸ÉÜ, R¤UÀ¼À MqÉ0iÀÄgÀ CªÀiÁ£ÀĵÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À£ÀÄß  ªÀtÂð¹zÀ jÃw C£À£ÀåªÁVzÉ..ªÀĺÀvÀé¥ÀÇtðªÁVzÉ... ªÀÄvÉÆۧ⠺ÉüÀÄvÁÛ£É: ªÀÄÄRåªÁV ¤ÃgÀÄ vÀÄA©zÀ R¤0iÀÄ ªÀtð£É. M¼ÀUÉ ¹PÀ̪ÀgÀÄ «°«° MzÁÝqÀÄvÀÛ G¹gÀÄUÀnÖ ¸ÀvÀÛ ©üÃPÀgÀ zÀȱÀå: £É£ÉzÀ FUÀ®Æ G¹gÀÄUÀnÖzÀAvÁV PÉÆgÀ¼À ¸ÉgÉUÀ¼ÀÄ G©âPÉƼÀÄîvÀÛªÉ...  ªÀÄÆgÀ£É0iÀĪÀ£À ¥ÀæwQæ0iÉÄ: £À£ÀUÀ¤ß¸ÀĪÀ ªÀÄnÖUÉ Erà PÀvÉ0iÀÄ  PÀ¯ÁvÀäPÀ ¸ÁzsÀ£É0iÀÄ GZÁÑAPÀªÉAzÀgÉ J¼ÉPÀƹ£À ªÉÄÃ¯É £ÀqÉ0iÀÄĪÀ ¯ÉÊAVPÀ CvÁåZÁgÀzÀ ©üÃPÀgÀ zÀȱÀå. ªÀĺÁ¥Àæw¨sÉ0iÀÄ ¸ÀȶÖPÀvÀðjUÀµÉÖà ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀAvÀºÀÄzÀÄ... N¢£À ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß «ªÀıÉð0iÀÄ ¸ÀÄRzÀ°è ªÀÈ¢Þ¹PÉÆAqÀÄ F UɼÉ0iÀÄgÀÄ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß SÁ° ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. EAxÀ E£ÀßµÀÄÖ PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉ0iÀÄ®Ä ¯ÉÃRPÀ£À£ÀÄß ºÀÄgÀÄzÀÄA©¹ ºÉÆgÀqÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ½AzÀ PÀvÉUÁgÀ¤gÀÆ¥ÀPÀ£ÀÄ wêÀæªÁV §¼À®ÄvÁÛ£É: PÀzÀ ªÀÄÄaÑ M¼ÀUÉ §AzÀªÀ£É PÀÄað0iÉÆAzÀgÀ°è PÀĹzÀÄ©mÉÖ.   £À£Àß eÁ£ÀQ F ºÉÆvÀÄÛ ªÀÄÄAeÁ£É ¸ÀvÀÛ¼ÀÄ. CªÀ¼À£ÀÄß ¸Àä±Á£ÀPÉÌ ªÀÄÄnÖ¹ £À£ÉÆßqÀ£É §AzÀ ªÀÄƪÀgÀÄ UɼÉ0iÀÄgÀÄ E¢ÃUÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ JA§AvÀºÀ ¨sÁªÀ£É0iÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ C¸ÁzsÀåªÁzÁUÀ EµÀÄÖ ¢ªÀ¸À §A¢gÀzÀ PÀA§¤ FUÀ MªÉÄäUɯÉà GQ̧AzÀÄ ªÀÄUÀÄ«£ÀAvÉ CvÀÄÛ©mÉÖ.  PÉ® PÀëtUÀ¼À £ÀAvÀgÀ JzÀÄݧgÀĪÀ CªÀ£À ºÉAqÀw CªÀ£À£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV ¸ÀA¢ü¹  ºÉüÀÄvÁÛ¼É: ¤ªÀÄä UɼÉ0iÀÄgÀ°è M§â¤UÀÆ ªÀÄUÀÆ£À £É£À¥Éà DUÀ¨ÁgÀzÀ ºÁUÉ CzÉAxÀ PÀvÉ §gÉ¢gÉÆÃ, CªÀ¼À §UÉΠ PÀvÉ §gÉ0iÀÄÄvÉÛÃ£É JAzÀªÀgÀÄ? CxÀªÁ ¤ªÀÄä UɼÉ0iÀÄgÉà CAxÀªÀgÉÆÃ? ©0iÀÄgï PÀÄrzÀÄ ¥ÀPÉÆÃqÁ wAzÀÄ ¸ÀAvÉÆö¸ÀĪÀAvÉ CzÀÄ ºÉÃUÉ ºÉÆmÉÖ0iÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À ¸ÁªÀ£ÀÄß awæ¹¢gÉÆÃ..¨ÉAQ ©vÀÄÛ ¤ªÀÄä ¸Á»vÀåPÉÌ..¸ÀÄlÄÖ ºÁQ.. E£ÉßAzÁzÀgÀÆ PÀvÉ §gÉ¢gÁzÀgÉ ªÀÄUÀÄ«£À DuɬÄzÉ ¤ªÀÄUÉ...
0iÀıÀªÀAvÀ avÁÛ®gÀ PÀvÉ0iÀÄÄ vÀ£ÉÆß¼ÀV£À PÀvÉ0iÀÄ°è ªÀUÀð ªÀåªÀ¸ÉÜ0iÀÄ°è CAvÀUÀðvÀªÁzÀ PËæ0iÀÄðªÀ£ÀÄß awæ¸ÀÄvÀÛzÉ. zÉÆqÀتÀgÀÄ ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É £ÀqɸÀĪÀ zËdð£ÀåªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¤gÀƦ¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀÈw0iÀÄ PËæ0iÀÄðªÀ£ÀÄß ªÀtÂð¸ÀÄvÀÛzÉ. PÀÆ°PÁ«ÄðPÀgÀ zÁgÀÄtªÁzÀ §qÀvÀ£À,  C¸ÀºÁ0iÀÄPÀvÉUÀ¼À£ÀÄß awæ¸ÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ªÀÄÄRå PÀvÉ0iÀÄ°è CzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À¯Éèà CAvÀUÀðvÀªÁzÀ »A¸É ªÀÄvÀÄÛ PËæ0iÀÄðUÀ¼À ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß C£ÁªÀgÀtUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. §»gÀAUÀzÀ°è PÁtĪÀ »A¸ÉVAvÀ wêÀæªÁzÀ CAvÀgÀAUÀzÀ »A¸É0iÀÄ §UÉÎ £ÀªÀÄä UÀªÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ¸É¼É0iÀÄÄvÀÛzÉ.  PÀ¯Á¸À馅 ªÀÄvÀÄÛ D¸ÁézÀ£ÉUÀ¼À°è PÀÆqÀ zsÀé¤vÀªÁUÀĪÀ »A¸É-PËæ0iÀÄðUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À zÀ±Àð£À ªÀiÁr¹ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¢UÁãçAvÀgÀ£ÁßV ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ PÀvÉ E°èUÉà ¤®ÄèªÀÅ¢®è. F ©üÃPÀgÀ Cj«£À°è PÀvÉUÁgÀ¤gÀÆ¥ÀPÀ£À°è ªÀiÁ£À«Ã0iÀÄvÉ0iÀÄÄ ºÉƸÀzÁV aUÀÄgÀÄvÀÛzÉ. CxÀªÁ gÁdQÃ0iÀĪÁV ¸Àj0iÀiÁVgÀ¯ÉèÉÃPÁzÀ MvÀÛqÀ ªÀÄvÀÄÛ C©üÃ¥ÉìUÀ¼À ¨sÁgÀzÀ°è vÀ¼À ¸ÉÃjzÀÝ CªÀ£À ¸ÀºÀd ªÀiÁ£À«Ã0iÀÄvÉ0iÀÄÄ ªÀÄvÉÛ eÁUÀÈvÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ. FUÀ CªÀ¤UÉ vÀ£Àß ºÀ¢ªÀÄÆgÀÄ ªÀ0iÀĹì£À ªÀÄÄzÀÄÝ ªÀÄÄUÀÞ ªÀÄUÀ¼ÀÄ eÁ£ÀQ vÀ£Àß §UÉÎ PÀvÉ §gÉ0iÀÄ®Ä ¸À°è¹zÀÝ PÉÆÃjPÉ0iÀÄ CxÀðªÀÅ C¸ÀàµÀÖªÁV0iÀiÁzÀgÀÆ DUÀvÉÆqÀUÀÄvÀÛzÉ. PÉÆ£É0iÀÄ UÀ½UÉ0iÀÄ°è eÁ£ÀQ ªÀiÁrzÀ «avÀæ ¥ÁæxÀð£É £ÀªÀÄä £É£À¦£À°è G½0iÀÄĪÀ CªÀ¼À §0iÀÄPÉ0iÀÄ ¥sÀ®ªÁVvÉÛÃ? £ÁªÀÅ vÀ£ÀߣÀÄß ªÀÄgÉ0iÀħºÀÄzÉAzÀÄ §UÉzÀÄ ºÉzÀjPÉÆAqÀ¼Éà ºÀÄqÀÄV? JAzÀÄ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌà zsÁ夸ÀÄvÁÛ£É. ¥Áæyð¸ÀÄvÁÛ£É: zÉêÀgÉÃ, J®èjUÀÆ C£Àß, §mÉÖ, EgÀ®Ä eÁUÀ, «zÉå, §Ä¢Þ, £ËPÀj EgÀĪÀAvÀºÀ; eÁwUÀ½®èzÀ, ªÀUÀð¨sÉÃzÀ«®èzÀ, ±ÉÆõÀuÉ E®èzÀ ¸ÀÄTà ¸ÀªÀiÁd ºÀÄnÖ§AzÁUÀ CzÀgÀ°è £ÀªÀÄä aPÀÌ eÁ£ÀQ0iÀÄ §UÉÎ PÀvÉ §gÉ0iÀÄĪÀ, §gÉzÁUÀ ¦æÃw¬ÄAzÀ NzÀĪÀ d£ÀgÀÆ EgÀ°... FUÀ eÁ£ÀQ CªÀ£À PÀ£À¹£À°è §AzÀÄ ¹»0iÀiÁV £ÀUÀÄvÁÛ¼É.  C£ÁxÀ ¥ÀÅlÖ ºÉtÄÚªÀÄUÀĪÉÇAzÀ£ÀÄß vÀAzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀPÉÌ eÁ£ÀQ JAzÉà ºÉ¸ÀjlÄÖ   PÀvÉUÁgÀ ¤gÀÆ¥ÀPÀ£ÀÄ vÀ£Àß §zÀÄQ£À ºÉƸÀ CzsÁå0iÀĪÉÇAzÀ£ÀÄß vÉgÉ0iÀÄÄvÁÛ£É.
                                ***
n.¦.C±ÉÆÃPÀ
CUÀæºÁgÀ
¸ÁUÀgÀ-577 401
94482 54228

ತೇಜನ್ ಬಾಯಿ- Padmabhushan Smt Teejan Bai Pandavani i

ಇತಿಹಾಸದ `ವರ್ತಮಾನ'

ಇತಿಹಾಸದ `ವರ್ತಮಾನ' -Prajavani- New method in Teaching History - Tumkur University , Karnataka

ಶ್ರೀ. ನಾರಾಯಣ ಗುರು

ಮೆರ್ವಿನ್ ಕವಿತೆ - ಕೆ.ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್ { Losing a Language }

ಹೆಂಡ, ಹೆಣ್ತಿ , ಕನ್ನಡ್ ಪದಗೊಳ್ - ರತ್ನನ ಪದಗಳು - ಜಿ . ಪಿ . ರಾಜರತ್ನಂ

Thursday, August 30, 2012

ನಾಡಗೀತೆ ಮೊಟಕಾಗಲಿ: ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಶಾಲೆಗಳ ವಿಲೀನ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು -ಅಂಜನಾದ್ರಿ

ಶಾಲೆಗಳ ವಿಲೀನ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು - Indiatimes Vijaykarnatka-Anjanadri - Gov Schools in Karnataka

ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘ್ಹಟ್ಟ- ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ಪತ್ರ ಆಂದೋಲನ

varthabharathi | kannada News, Latest kannada News from Gulf,Western Ghats to World Heritage List

'via Blog this'

ವೀರಣ್ಣ ಮಡಿವಾಳರ ’ಆ ದಿನಗಳು’

ನಾನು ಓದಿದ ’ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯದ ಓಟ’-ವಿ.ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ -

ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ: ನಾನು ಓದಿದ ’ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯದ ಓಟ’…: V. N. Laxminarayana - Boluvaru's novel- Swatantryada..ಬೊಳುವಾರರಿಗೆ ಒ೦ದು ಪತ್ರ - ವಿ ಎನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ avadhi ಪ್ರಿಯ ಬೋಳುವಾರ್ ನನ್ನದೇ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ,ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಓದಿ ಮ...

ಕನಕದಾಸರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇಸೀತನವಿದೆ -ಎಚ್.ಎಸ್.ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್

ಕನಕದಾಸರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇಸೀತನವಿದೆ -Prajavani-H. S. Shivaprakash/ Kanakadasa

ಜತಿ ಸ್ವರ -ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ - Carnatic Music Lessons - Jatiswara

ನೀನಾಸಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ - 1-10-2012 ರಿಂದ

How to Join | Ninasam: Ninasam Culture Course- from- 1-10-2012

'via Blog this'

ವಿಜಯ್ ಐಪಿಎಸ್ (ಕನ್ನಡ)!

ವಿಜಯ್ ಐಪಿಎಸ್ (ಕನ್ನಡ)! -Prajavani- S. M. Vijayakumar wrote IPS in Kannada

Wednesday, August 29, 2012

ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂವಾದ- ಟಿ.ಗಣಪತಿ ಹೆಗ್ಡೆ / ಟಿ.ಎಸ್.ಸತ್ಯವತಿ

ದೊಡ್ಡ ಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ’ಕರ್ನಾಟಕ ಓದು’ ಕಮ್ಮಟ -ಸೆ 1 ರಿಂದ

ದೊಡ್ಡ ಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ’ಕರ್ನಾಟಕ ಓದು’ ಕಮ್ಮಟ « ಅವಧಿ / avadhi

ನರೋಡ ಪಟಿಯಾ ಕೋಮುಗಲಭೆ-32 ಮಂದಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು- ಮೋದಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ

ನರೋಡ ಪಟಿಯಾ ಕೋಮುಗಲಭೆ-32 ಮಂದಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು- ಮೋದಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ -Prajavani-Naroda Patiya Violence { Gujarath }

ನಾಟಕೀಯತೆಯೇ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಕವಿತೆಗಳ ಜೀವಾಳ: ರೆಹಮತ್ -

ನಾಟಕೀಯತೆಯೇ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಕವಿತೆಗಳ ಜೀವಾಳ: ರೆಹಮತ್ - Indiatimes Vijaykarnatka ಮಾತು ಮಂತ್ರವಾಗುವವರೆಗೆ -ಮರೆತು ಹೋದ ದೊಂಬರಾಕೆ

ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನಗರದ ತಲ್ಲಣಗಳ ಒಳಪದರಗಳು -ಎಮ್.ಎಸ್.ಶ್ರೀರಾಮ್

ಉಗ್ರ ಕಸಾಬ್‌ಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ - ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್

ಉಗ್ರ ಕಸಾಬ್‌ಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ - ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ -Prajavani

ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ

ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ; ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ. -ಮೊಗಳ್ಳಿ ಗಣೇಶ್

ಬರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ - ಪಿ. ಸಾಯಿನಾಥ್ -{ ಸಿ. ಎನ್. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ }

The Hindu : FEATURES / FRIDAY REVIEW : Pathbreaking works: ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶೆ -ಅನುವಾದ -ಜಿ. ಎನ್. ಮೋಹನ್

'via Blog this'

Tuesday, August 28, 2012

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಜ್ಞಾನ ತರಬೇತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಜ್ಞಾನ ತರಬೇತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ -- Library Science Training-2012

ಬಿ.ಎಚ್. ಶ್ರೀಧರ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ' ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ

ಕನಕದಾಸರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿರುವ `ಕೇಂದ್ರ'

ಕನಕದಾಸರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿರುವ `ಕೇಂದ್ರ' -Prajavani- Kanakadasa Research Centre

ಮರಾಠಿ ಸಿನೆಮಾ - ಕಾಕ ಸ್ಪರ್ಶ - Kaksparsh -Marathi Film

ಕಾಕಸ್ಪರ್ಶ (ಮರಾಠಿ ಸಿನಿಮಾ)- ಒಂದು ವಿಲಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮ ಕತೆ

ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಯುವ ಬರಹಗಾರರಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಆಹ್ವಾನ

kannadanet.com: ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಯುವ ಬರಹಗಾರರಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಆಹ್ವಾನ:    ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದತ್ತಿಯಿಂದ ಅರಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ೨೦೧೨...

ಮಾನವ ಚರಿತ್ರೆಯ ಮೊದಲ ಕೃಷಿ ್ಇರಕಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ

ಮಾನವ ಚರಿತ್ರೆಯ ಮೊದಲ ಕೃಷಿ -Prajavani: Ancient India's First agriculture experiment at Irakasandra , Koratagere Taluk, Tumkur Dist, Karnataka

'via Blog this'

ಇನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದರೆ ಸಾಕು ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್..!

ಇನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದರೆ ಸಾಕು ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್..! -Prajavani-Cell Phone-Battery Charge easy now

ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೂರು : ಮತ್ತೊಬ್ಬರದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು-ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ

ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೂರು : ಮತ್ತೊಬ್ಬರದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು: 'via Blog this'-ಜಿ. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ -G. Venkatasubbaiyya { Profile } by Ravi Belagere

ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ...ಗುಂಗರಮಳೆ ಜವರಪ್ಪ

ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ... -Prajavani -ಹರಿಕಥೆ -Gungamale Javarappa

ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜನ ಪತ್ರ - King Mahabali pines for the lost spirit of Onam

`ಪ್ರಣಯ' ರಾಜಕಾರಣ: ದೌರ್ಜನ್ಯದ ದಾರಿ -ಸಿ.ಜಿ.ಮಂಜುಳಾ

ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ- ಅನಿಸುತಿದೆ ಯಾಕೋ ಏನೋ { ಸೋನು ನಿಗಮ್ }

ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಜೊತೆ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿಗೆ - ನಾಗರಾಜ ಹೆತ್ತೂರ್

ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಜೊತೆ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿಗೆ:ನಾಗರಾಜ ಹೆತ್ತೂರು ಬರಹ - ನಾಗರಾಜ ಹೆತ್ತೂರ್ - ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ :Visit To Kappalli with Shivaprasad- by Nagaraja  Hattur

'via Blog this'

ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕೈವಸ್ತು ಪತ್ತೆ- Over 62 artefacts found during mantap restoration

Monday, August 27, 2012

ಜಿ ಪಿ .ಬಸವರಾಜು- : ಬೊಳುವಾರರ ’ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ’

ಮನವಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ: ಅಗ್ರಹಾರ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ

ಮನವಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ: ಅಗ್ರಹಾರ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ -Prajavani- Sahitya Academi- Agrahara Krishnamoorthy,

ಕನ್ನಡ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಅಮೆರಿಕಾದ ಅಟ್ಲಾಂಟ -ವೆಂಕಟೇಶ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಭಲ್ಲೆ

ಕನ್ನಡ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಅಮೆರಿಕಾದ ಅಟ್ಲಾಂಟ - Indiatimes Vijaykarnatka-ಅಕ್ಕ ಸಮ್ಮೇಳನ-೨೦೧೨.Akka Sammelana-2012.Venkatesh Raghavendra, Srinath Balle

ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ -ಬಿ.ಎಮ್.ಬಶೀರ್

ಎಸ್.ವಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ - ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆ ಕೇಳಿ { ಸಿಂಚನಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ }

''ಹಸಿರು'' ಸ್ವಾಮೀಜಿ -ವಿಷ್ಣುಮಾಯಾನಂದರು

RAGAT PARADISE: ''ಹಸಿರು'' ಸ್ವಾಮೀಜಿ-Visnumayananda swamiji, Shivanalliby Raghavendra M. P

`ಓದದೇ ಬರೆಯುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ' -ಕುಂ.ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ

ಪ್ರೀತಿ ಮೃತ್ಯು ಭಯ { ಯು. ಆರ್.ಅನಂತಮೂರ್ತಿ } - ಎಚ್.ಎಸ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್

The Hindu : FEATURES / FRIDAY REVIEW : Pathbreaking works:ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶೆ - H. S. Raghavendra Rao- Preethi Mruthyu Bhaya - U. R. Amanthamurthy { Kannada Novel }

'via Blog this'

ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಅಂದರೆ ಹೆಮಿಂಗ್-ವೇ -ಜೋಗಿ

ಜೋಗಿ ಬಿನ್ನಹ.

ಜೋಗಿ ಬಿನ್ನಹ.. « ಅವಧಿ / avadhi

ತಿಲಕರ ದ್ವನಿ ಸುರುಳಿ- Listen the voice of legendary Bal Gangadhar Tilak

ನೋಡಬನ್ನಿ ಜಗತ್ತನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಹಿಳೆಯ ಕಣ್ಣಿಂದ... ವಿಮಲಾ.ಕೆ.ಎಸ್

ಕಿ.ರಂ.ನಾಗರಾಜ್ ಯೂಜಿ ನೆನಪಿಗೆ ಊದುಗಡ್ಡಿ ಹಚ್ಚಿದರು! - ವಾಸುದೇವಮೂರ್ತಿ

ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೇನ್ - Amartya Sen’s missing women and other mysteries

Sunday, August 26, 2012

: ಪಳಕಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ -ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯ ಹಿರಿಯಡಕ

muraleedhara upadhya hiriadka: ಪಳಕಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: Sahitya Academi Bala Sahitya Award -2012  to Palakala Seetharama Bhat

'via Blog this'

ಪಳಕಳ ಸೀತಾರಾಮ ಭಟ್ಟರಿಗೆ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ

ಸೀತಾರಾಮ ಭಟ್ಟರಿಗೆ ಬಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ -Prajavani- Sahitya Academi Children's Book Award -2012 to Palakala Seetarama Bhat { Kannada }

ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ, ತಾಮ್ರದ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪತ್ತೆ -

ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ, ತಾಮ್ರದ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪತ್ತೆ - Indiatimes Vijaykarnatka-  Hampi- Ancient arefacts found

'ಸ್ವರ್ಗ'ದೊಳಗೊಂದು ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಎಂಬ ನರಕ - ಜಿ. ಎನ್. ಮೋಹನ್

'ಸ್ವರ್ಗ'ದೊಳಗೊಂದು ಎಂಡೋಸಲ್ಫಾನ್ ಎಂಬ ನರಕ - Indiatimes Vijaykarnatka:G. N. Mohan -  Swarga....

'via Blog this'

ಸಂಸತ್ ಕಲಾಪ ಸ್ಥಗಿತ ಸಲ್ಲ

ಸಂಸತ್ ಕಲಾಪ ಸ್ಥಗಿತ ಸಲ್ಲ - Indiatimes Vijaykarnatka Editorial

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪ್ರವೇಶ - Carnatic Music Lessons - Basic Theory

ನುಡಿಯ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ನುಡಿ -ಡಿ.ಎನ್.ಶಂಕರ ಭಟ್

ಎ.ಕೆ .ಹಂಗಲ್ -ಕೊನೆಯ ಸಂದರ್ಶನ - AK Hangal Death:EXCLUSIVE Last INTERVIEW

ರ೦ಗಶ೦ಕರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನವಾಸವದತ್ತ - 29-8-2012

ಕಥೆ ‘ಸ್ವಪ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ’ - ಭಾವನಾ ರಾವ್

Saturday, August 25, 2012

ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ - Truth vs Hype - Mamata Banerjee: The Politics of Intolerance

ಹೀಗಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಕಮಲಾದೇವಿ - ಡಾ/ ಗೀತಾ ಶೆಣೈ

ಕೊನೆಯ ಕವಿತೆಗಳು -ಕೆ.ಎಸ್.ಪೂರ್ಣಿಮಾ

ವರ್ಷಾವತರಣ { ಕವನ } ಬಿ.ಎಸ್. ನವೀನ್

ವರ್ಷಾವತರಣ - Indiatimes Vijaykarnatka: 'via Blog this'-B. S. Naveen _ Kannada Poem - Varshavatarana

ಕಾಳಿ ತೋರಿಸಿದ ಕಾಡು ದಾರಿ -ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್

ಮಕರಂದ ಸಾಠೆ - Makarand Sathe's Marathi Novel

The Hindu : Arts / Books : Utterly contemporary: 'via Blog this'- ಮರಾಠಿ ಕಾದಂಬರಿ

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ - Some Issues in Higher Education Shobit Mahajan|

ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ -ಬೆತ್ತಲೆ ವೃಕ್ಷ -

ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಚಯ: ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮುದ್ದಲ್ಲ « ವರ್ತಮಾನ – Vartamaana:Bettale Vraksha by C. G. Laxmeepati , Review by B. Sripad Bhat

'via Blog this'

ಪಳಕಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ -ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯ ಹಿರಿಯಡಕ

muraleedhara upadhya hiriadka: ಪಳಕಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ:Palakala Seetarama Bhat { Profile } by Muraleedhara Upadhya Hiriadka

'via Blog this'

ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್- Production celebrates the life of Indian poet Tagore

:ಮಲಪ್ರಭೆಯ ಮಡಿಲಿನಿಂದ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ರೈತ -ಡಾ / ಎಮ್.ಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ

ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ: :ಮಲಪ್ರಭೆಯ ಮಡಿಲಿನಿಂದ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ರೈತ: -ಬಿ. ಎಸ್. ಸೊಪ್ಪಿನ-B. S. Soppina - Dr. M. Chandra Poojari ["ಮಲಪ್ರಭೆಯ ಮಡಿಲಿನಿಂದ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ರೈತ" ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರುವ ಮುನ್ನುಡಿ.] ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕವಾದರೂ ಇದು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಸತ್ಯಗಳು ಇಂ...

ಜನ ನಾಟ್ಯ ಮಂಚ್ ನ ಇತಿಹಾಸ - A History of the Jana Natya Munch

Theatre for people A History of the Jana Natya Manch - Arjun Ghosh

Friday, August 24, 2012

ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಗಳು -ಜೆರೆಮಿ ಸೀಬ್ರೂಕ್

ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿವಿ ಕುಲಪತಿ

ರಾಬರ್ಟ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬೇಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜ..ಸಂಯುಕ್ತಾ ಪುಲಿಗಲ್

ರಾಗ ರಾಮ್ ಕಲಿ- Raag Ramkali - Pt. Bhimsen Joshi

ಅಮೆರಿಕಾದ ಆದರ್ಶಕ್ಕಿಂತ ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನ ಅರ್ಥವಾದರೆ ಸಾಕು!- ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ

ಹುಮಾಯೂನ್ ಅಹಮದ್ - Humayun Ahmed - Shakespeare of Bangladesh

Humayun Ahmed - Shakespeare of Bangladesh :: Weekly Blitz- ಬಾಂಗ್ಲಾ ನಾಟಕಕಾರ

ಸ್ಕೂಲು ಎಂಬ ಜೈಲು:ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ `ಕುರೋಸಾವಾ' ಆತ್ಮಕತೆ - ಎಸ್.ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ

ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ| ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ಟರ ಕೊಡುಗೆ


¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀ qÁ| UÀÄgÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀ PÉÆqÀÄUÉ
      qÁ| ¥sÁæ¤ì¸ï §ÄPÁ¤£ï£À ‘Journey from Madras through the Countries of Mysore, Canara and Malabar’ (1801) ¥ÀæªÁ¸ÀPÀxÀ£ÀzÀ gÀÆ¥ÀÀzÀ°èzÀÝgÀÆ, vÀļÀÄ£Ár£À EwºÁ¸ÀzÀ PÀÄjvÀÄ PÀÄvÀƺÀ® ªÀÄÆr¸ÀÄvÀÛzÉ.  ºÀvÉÆÛA§vÀÛ£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¥ÀƪÀðzsÀðzÀ°è ¸ÀAUÀ滹zÀ ªÉÄPÉAfAiÀÄ PÉʦüAiÀÄvÀÄÛUÀ¼ÀÄ GqÀĦAiÀÄ CµÀÖªÀÄoÀUÀ¼ÀÄ, PÁ¥ÀÄ, PÀÄAeÁgÀÄ, PÀÄA¨sÁ¹, PÉÆ®ÆègÀÄ, ¥ÉqÀÆðgÀÄ, §¸ÀgÀÆgÀÄ, ¨ÁPÀÆðgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J®ÆègÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ ¸ÀÆÜ® ªÀiÁ»w ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ.  F JgÀqÀÆ PÀÈwUÀ¼ÀÄ PÉëÃvÀæPÁAiÀÄðzÀ ¥sÀ®ªÁV ªÀÄÆr§A¢ªÉ.  ªÀÄzÁæ¸ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ 1994gÀ°è ¸Ëvï PÉ£ÀgÁ UÀeÉnAiÀÄgï£ÀÄߥÀæPÀn¹vÀÄ
       ªÀÄAeÉñÀégÀ UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ (1883-1963), PÁPÀð¼À PÉñÀªÀPÀȵÀÚ PÀÄqÀé (1892-1949), ¥ÉƼÀ° ²Ã£À¥Àà ºÉUÀÎqÉ, qÁ| ©.J. ¸Á¯ÉvÀÆÛgÀÄ ¸ÁévÀAvÀæ¥ÀƪÀðzÀ°è vÀļÀÄ£Ár£À EwºÁ¸ÀzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É DgÀA©ü¹zÀªÀgÀÄ.  ¸ÀévÀAvÀæ ¨sÁgÀvÀzÀ°è vÀļÀÄ£Ár£À CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ ªÀĺÀvÀézÀ PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrzÀªÀgÀÄ qÁ| PÉ.«. gÀªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ qÁ| ¨sÀlÖgÀÄ.
       ªÀÈxÁ¨Á«AiÀÄ°è UÁ¼ÀºÁQ ¯Á¨sÀªÉãÀĺÁQzÀgɺÁPÀ¨ÉÃPÀÄ, PÀqÀ®°è©Ã¸Àħ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß JAzÀĤzsÀðj¹, ¸ÀªÀÄUÀæ¨sÁgÀvÀzÀ LwºÁ¹PÀ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÉ PÉʺÀaÑzÉ JAzÀÄ UÉÆëAzÀ¥ÉÊUÀ¼ÀÄ vÀ£ÀßDvÀäPÀxÀ£À (1964)zÀ°è§gÉ¢zÁÝgÉ.  UÉÆëAzÀ ¥ÉÊUÀ¼ÀAvÉAiÉÄà qÁ| UÀÄgÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀÆ PÀÆqÀ ©Ã¸Àħ¯É ºÁPÀ®Ä ¤zsÀðj¹zÀgÀÄ.  DzÀgÉ zÉêÀ¸ÁÜ£À, ¨sÀÆvÀ¸ÁÜ£À, §¸À¢UÀ¼ÀÄ, ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ, £ÁUÀªÀÄAqÀ® - EªÀÅUÀ½AzÀ vÀÄA©zÀÝ vÀļÀÄ£ÁqÀÄ CªÀgÀ zÀȶÖPÉÃAzÀæªÁVvÀÄÛ.  UÉÆëAzÀ ¥ÉÊUÀ½UÉ PÉëÃvÀæPÁAiÀÄðzÀ°è D¸ÀQÛ EgÀ°®è.  UÉÆëAzÀ ¥ÉÊUÀ¼À «Äw UÀÄgÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀ°è CwAiÀiÁ¬ÄvÀÄ.   PÉëÃvÀæPÁAiÀÄð ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ°è  qÁ| UÀÄgÀÄgÁd ¨sÀlÖjUÉ CwêÀ D¸ÀQÛ.  CªÀgÀÄ PÉÆñÀ NzÉÆÃQÌAvÀ zÉñÀ wgÀÄUÉÆÃzÀÄ ªÉÄÃ®Ä JAzÀÄ £ÀA©zÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀĸÀªÀð¸ÀAUÀæºÀ GvÁìºÀzÀ eÉÆvÉAiÀįÉè, ¸ÀvÀå±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ºÀoÀªÀÇ UÀÄgÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀ°èvÀÄÛ.
       qÁ| ©. ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ, qÁ| C. ¸ÀÄAzÀgÀ, qÁ| J.«. £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð, £ÁUÉÃAzÀæ gÁªï, qÁ| DgÉÌ ªÀÄtÂ¥Á®, qÁ| ¸ÀÄgÉÃAzÀæ gÁªï, ¥ÉÆæ| ²æÃ¥Àw vÀAwæ, ªÀÄwÛvÀgÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ qÁ| UÀÄgÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀÄ vÀļÀÄ£Ár£À EwºÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ ¤ÃrzÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹zÁÝgÉ.
1.    qÁ| ¥ÁzÀÆgÀÄ UÀÄgÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀ ‘Studies in Tuluva History and Culture’ (1975) vÀļÀÄ£Ár£À EwºÁ¸ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ C¥ÀƪÀð, C¢éwÃAiÀÄ UÀæAxÀ.
2.   qÁ| UÀÄgÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀ vÀļÀÄ£Ár£À EwºÁ¸ÀzÀ°è ¸ÁܤPÀgÀÄ UÀæAxÀzÀ°è EwºÁ¸À CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀvÀðªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß C®Që¸ÀzÉ, eÁwAiÀÄ PÀlÄÖ¥ÁqÀÄ ¤µÉÃzsÀUÀ½gÀĪÀ ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß wzÀÄݪÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ, ¸ÀªÀiÁd±Á¸ÀÛçdÕ£À ªÀÄÄ£ÉÆßÃlUÀ½ªÉ.
3.   vÀļÀÄ£Ár£À ««zsÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è EwºÁ¸À¥ÀƪÀðzÀ §ÈºÀvï ²¯ÁAiÀÄÄUÀzÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ CªÀ±ÉõÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ ±ÉÆâü¹zÀ QÃwð qÁ| ¨sÀlÖjUÉ ¸À®ÄèvÀÛzÉ.  §AmÁé¼À vÁ®ÆQ£À §qÀUÀ PÀeÉPÁj£À°ègÀĪÀ §ÈºÀvï ²¯ÁAiÀÄÄUÀzÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ CªÀ±ÉõÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ ¨É¼ÀQUÉ vÀAzÀªÀgÀÄ qÁ| UÀÄgÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀÄ.
4.   qÁ| UÀÄgÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀÄ ±ÉÆâü¹zÀ ¨É¼ÀätÄÚ vÁªÀÄæ±Á¸À£À (Qæ.±À 8£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£À) PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉAiÀÄ CvÀåAvÀ ¥ÁæaãÀ vÁªÀÄæ±Á¸À£ÀªÁVzÉ.  EzÀÄ D¼ÀÄ¥À CgÀ¸ÀÄ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ ±Á¸À£À.
5.   ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JA§vÀÛQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ±Á¸À£ÀUÀ¼À£ÀÄß qÁ| UÀÄgÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀÄ ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ ¨É¼ÀQUÉ vÀA¢zÁÝgÉ.  ¥ÉƼÀ° gÁdgÁeÉñÀéj zÉêÁ®AiÀÄzÀ ±Á¸À£À, PÀqÀAzsÀgÀ ±Á¸À£À (9£É ±ÀvÀªÀiÁ£À), PÀqÀªÀ¸ÉAiÀÄ ±Á¸À£À (11£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£À), «dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ MAzÀ£ÉAiÀÄ zÉêÀgÁAiÀÄ£À ±Á¸À£À (Qæ.±À. 1413), PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀzÀ dwÛAiÀÄ vÀļÀÄ°¦AiÀÄ PÀ£ÀßqÀ ±Á¸À£À, ¨ÁgÀPÀÆj£À ªÉÆzÀ® §AQzÉêÀ£À ±Á¸À£À, ªÀqÀظÉð ±Á¸À£À, ¸ÁUÀgÀ vÁ®ÆQ£À dA¨Á¤AiÀÄ «Ää£À ¯ÁAbÀ£ÀªÀżÀî ZÁ®ÄPÀå ±Á¸À£À EªÀÅ qÁ| ¨sÀlÖgÀÄ ±ÉÆâü¹zÀ PÉ®ªÀÅ ªÀĺÀvÀézÀ ±Á¸À£ÀUÀ¼ÀÄ.
6.   vÀļÀÄ£Ár£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À ªÁ¸ÀÄÛ²®àªÀ£ÀÄß qÁ| UÀÄgÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀÄ vÀ®¸Àà²ðAiÀÄV CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁrzÁÝgÉ.  CªÀgÀÄ vÀļÀÄ£Ár£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅUÀ¼À gÀZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ £Á®ÄÌ «¨sÁUÀUÀ¼À£ÁßV ªÀVÃðPÀj¹zÁÝgÉ.  1. UÀd¥ÀȵÁ×PÁgÀzÀ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ (GzÁ: GqÀĦAiÀÄ C£ÀAvÉñÀégÀ zÉêÁ®AiÀÄ), 2, ZÀvÀÄgÀ¸ÀÛ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ.  3. ¢ÃWÀðZÀvÀgÀĸÀÛ CxÀªÁ DAiÀÄvÁPÁgÀzÀ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ (GzÁ: ¥ÉƼÀ° gÁdgÁeÉñÀéj zÉêÁ®AiÀÄ)..4. ªÀÄAqÀ¯ÁPÁgÀzÀ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ (GzÁ: PÉÆÃlzÀ «µÀÄÚªÀÄÆwð zÉêÁ®AiÀÄ).  zÉêÀ¸ÁÜ£ÀUÀ¼À DUÀªÀıÁ¸ÀÛç ¥ÀæPÁgÀzÀ ²µÁÖZÁgÀUÀ¼ÀÄ, d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À ««gÀUÀ¼ÀÄ qÁ| ¨sÀlÖgÀÄ zÁR°¹zÁÝgÉ.
7.   qÁ| UÀÄgÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀÄ ªÀÄÆwð²®àzÀ PÀÄjvÀÄ C¢üPÁgÀªÁt¬ÄAzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ§®è vÀdÕgÁVzÀÝgÀÄ.  vÀļÀÄ£Ár£À ±ÉʪÀ, ±ÁPÀÛ, ªÉʵÀÚªÀ, eÉÊ£À, ¨ÉÊzÀÞ ¥ÀAxÀUÀ½UÉ £ÀÆgÁgÀÄ ªÀÄÆwðUÀ¼À£ÀÄß ¤gÁ¨sÀgÀt gÀÆ¥ÀzÀ°è £ÉÆÃr ¨sÁªÀavÀæ vÉUÉzÀÄ CªÀÅUÀ¼À eÁvÀPÀ §gÉ¢zÀzÁgɪÀÄÆwðUÀ¼À PÁ®¤tðAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ qÁ| ¨sÀlÖgÀÄ LwºÀå, ¸ÀܼÀ¥ÀÄgÁtUÀ¼À ¥ÀÄgÁt¨sÀAd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiË£ÀªÁV £ÉgÀªÉÃj¸ÀzÁÝgÉ.  vÀļÀÄ£Ár£À zÉêÀvÁ «UÀæºÀUÀ¼À£ÀÄß qÁ| ¨sÀlÖgÀÄ LzÀÄ «zsÀªÁV ªÀVÃðPÀj¹zÁÝgÉ: 1. ¨ÁzÁ«Ä ZÁ¼ÀÄPÀågÀ ±ÉÊ° (Qæ.±À. 550jAzÀ Qæ.±À. 800gÀ ªÀgÉUÉ).  2. PÀ¯Áåt ZÁ¼ÀÄPÀågÀ ±ÉÊ° (Qæ.±À. 950jAzÀ Qæ.±À. 1200gÀ ªÀgÉUÉ).  3. ºÉÆAiÀÄì¼À ±ÉÊ° (Qæ.±À.1100jAzÀ 1350gÀ ªÀgÉUÉ).  4. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ±ÉÊ° (Qæ.±À.1350jAzÀ 1600gÀ ªÀgÉUÉ).  5. ¥Á¼ÀAiÀÄUÁgÀgÀ ±ÉÊ° (Qæ.±À. 1615jAzÀ Qæ.±À.1800gÀ ªÀgÉUÉ).
8.   qÁ| UÀÄgÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀÄ zÁæ«qÀ ¨sÁµÁ«eÁÕ£À vÀdÕgÁVgÀ°®è.  DzÀgÀÆ ªÀįÉà¬ÄAzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ, ªÀįÉà¬ÄAzÀ ªÀÄtÂ¥Á®PÉÌ JA§ ¸ÀܼÀ£ÁªÀÄ PÀÄjvÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è qÁ| ¨sÀlÖgÀ M¼À£ÉÆÃlUÀ½ªÉ.  GqÀĦAiÀÄ£ÀÄß GqÀÄ¥À-£ÁUÀ¤AzÀ ¤µÀà£ÀßUÉƽ¹gÀĪÀ CªÀgÀÄ F PÉëÃvÀæªÀÅ C£ÀAvÉñÀégÀ£À dvÉUÉà £ÁUÀ£À DgÁzsÀ£ÉUÀÆ ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹AiÀiÁVzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß zÁR°¹zÁÝgÉ (1.13),
9.   £ÁtåUÀ¼À EwºÁ¸ÀzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ qÁ| UÀÄgÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀÄ ¤ÃrzÀ PÉÆqÀÄUÉ ªÀiË°PÀªÁVzÉ.  ¥ÁAqÀåUÀzÁåt JA§ «²µÀÖ ¥ÀæPÁgÀzÀ £Átå  vÀļÀÄ£Ár£À°è ZÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ°èvÀÄÛ.  D¼ÀÄ¥ÀgÀ PÁ®zÀ JgÀqÀÄ lAPÀ¸Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ¨ÁgÀPÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄUÀ¼À°èzÀÄÝzÀ£ÀÄß qÁ| ¨sÀlÖgÀÄ UÀÄgÀÄw¹zÁÝgÉ.
10. vÀļÀÄ£Ár£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À D¼ÀÄ¥À, §AUÀ, ZËl, vÉƼÀºÀ, ¨sÉÊgÀgÀ¸À, Cf®, ¸ÁªÀAvÀ, ºÉÆ£ÉßAiÀÄ PÀA§½, £ÀVgÉAiÀÄ ¸Á¼ÀĪÀgÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ gÁdªÀÄ£ÉvÀ£ÀUÀ¼À EwºÁ¸ÀªÀ£ÀÄß qÁ| UÀÄgÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀÄ ¥ÀÄ£ÁgÀa¹zÁÝgÉ. (1.7)
11. D¼ÀÄ¥À ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ®zÀ DqÀ½vÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è qÁ| UÀÄgÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀ M¼À£ÉÆÃlUÀ½ªÉ.  PɼÀ¸ÀÛgÀzÀ DqÀ½vÀzÀ°èzÀÝ d£ÀvÁ ¥Áæw¤zsÀåªÀ£ÀÄß qÁ| UÀÄgÀÄw¹zÁÝgÉ. (1.7)
12.                vÀļÀÄ£Ár£À ¸ÁªÀiÁfPÀ EwºÁ¸ÀªÀ£ÀÄß qÁ| UÀÄgÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀÄ C®Që¸À°®è.  CªÀgÀÄ ±Á¸À£ÀUÀ¼À°ègÀĪÀ §½UÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÁÝgÉ. (§½ = UÉÆÃvÀæ).  C½AiÀÄ ¸ÀAvÁ£À ¥ÀzÀÞwAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ZÀað¹zÁÝgÉ.  qÁ| ¨sÀlÖgÀ ¥ÀæPÁgÀ vÀļÀÄ£Ár£À d£ÀfêÀ£ÀzÀ «PÁ¸ÀzÀ°è ªÀÄÆgÀÄ ªÀUÀðUÀ¼ÀÄ ¥ÀæzsÁ£À ¥ÁvÀæ ªÀ»¹ªÉ: 1. ©®èªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆUÉÃgÀ eÁwUÀ¼À ªÀUÀð.  2. £ÁqÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁAiÀÄgÀ eÁw ªÀUÀð.  3. ¨ÁæºÀätå ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ£À eÁw ªÀUÀð.
13.                qÁ| ¥ÀÄArPÁÊ UÀt¥Àw ¨sÀlÖgÀÄ UÀÄgÀÄw¹gÀĪÀAvÉ qÁ| UÀÄgÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À §gÀºÀUÀ¼À°ègÀĪÀ PÉ®ªÀÅ PÀÄvÀƺÀ®PÀgÀ «ZÁgÀUÀ½ªÀÅ. 1. Qæ.±À. K¼À£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£À¢AzÀ vÀļÀÄ£Ár£À°è zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À ¤ªÀiÁðt ¥ÁægÀA¨sÀUÉÆArgÀ¨ÉÃPÀÄ.  2. F ¥ÀæzÉñÀzÀ°è «µÀÄÚ«£À DgÁzsÀ£É Qæ.±À. 11£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ C£ÀAvÀgÀªÀµÉÖà gÀÆrüUÉ §A¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.  3. vÀļÀÄ£Ár£À zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À°è «µÀÄÚªÀÄÆwð JAzÀÄ DgÁ¢ü¸À®àqÀĪÀ J®è «UÀæºÀUÀ¼ÀÆ d£ÁzÀð£À «UÀæºÀUÀ¼ÀÄ.  4. Qæ.±À. 14£ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ C£ÀAvÀgÀªÀµÉÖà zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À ªÀiÁrUÉ vÁªÀÄæªÀ£ÀÄß ºÉÆ¢¸ÀĪÀ PÀæªÀÄ gÀÆrüUÉ §A¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.  5. ²ªÀ£À£ÀÄß ªÀĺÁ°AUÀ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ F ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¥ÀæZÀ°vÀªÁzÀzÀÄÝ «ÃgÀ±ÀåªÀ ¥Àæ¨sÁªÀ¢AzÀ.  Qæ.±À.1463gÀ C£ÀAvÀgÀªÀµÉÖà F ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ E°è gÀÆrüUÉ §AvÀÄ.  6. PÀ¢æAiÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ zÉêÁ®AiÀÄ ªÀÄÆ®vÀ: ªÀÄvÉìöåÃAzÀæ£ÁxÀ£À zÉÃUÀÄ®.  FUÀ UÀ¨sÀðUÀȺÀzÀ ºÉÆgÁªÀgÀtzÀ°è Ej¸À¯ÁzÀ ¯ÉÆÃPÉñÀégÀ£À «UÀæºÀªÉà F zÉêÁ®AiÀÄzÀ°è DgÁ¢ü¸À®àqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄÆ®«UÀæºÀ.

qÁ| UÀÄgÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ¸ÁgÀ¸ÀAUÀæºÀªÀ£ÀÄß ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è PÀÆqÀ¯Éà ¥ÀæPÀn¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ.  EzÀjAzÁV LwºÁ¹PÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ PÀÄvÀƺÀ® ¨É¼É¸ÀĪÀÅzÀÄ, ¸ÀAªÁzÀ £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsÀåªÁ¬ÄvÀÄ.  vÀªÀÄä Hj£À°ègÀĪÀ ±Á¸À£À, ªÀÄÆwðUÀ¼À£ÀÄß gÀQë¸À¨ÉÃPÉA§ JZÀÑgÀ, CjªÀÅ d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ°è ªÀÄÆrvÀÄ.  d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦zÀ qÁ| UÀÄgÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀ£ÀÄß qÁ| UÀÄgÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀ£ÀÄß qÁ| C. ¸ÀÄAzÀgÀ CªÀgÀÄ qÁ| JZï. J. ¸ÀAPÁ°AiÀiÁ CªÀgÀ eÉÆvÉ ºÉÆð¸ÀÄvÁÛgÉ “ As I know there were two scholars in our country, who did this yeomen service of this sort.  They are Dr. H.D. Sankalia and Dr. Gururaja Bhat in exclusion of those writing popular articles on our heritage for the special issues of periodicals, newspapers etc. occasionally.” (Dr. A Sundara-2010).

¥ÉÆæ| ¥ÁzÀÆgÀÄ ²æÃ¥Àw vÀAwæ CªÀgÀÄ UÀÄgÀÄw¹gÀĪÀAvÉ, qÁ| ¨sÁ¸ÀÌgÁ£ÀAzÀ ¸Á¯ÉvÉÆgÉ, ªÀÄAeÉñÀégÀ UÉÆëAzÀ ¥ÉÊUÀ¼ÀAxÀ ªÀĺÁ£ï ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ°è ¸ÁV§AzÀÄ CªÀgÀÄ vÀ£Àß ¥ÀƪÀðdjVAvÀ MA¢µÀÄÖ ªÀÄÄAzÀPÉÌ EwºÁ¸ÀzÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ¤°è¹zÀªÀgÀÄ.  CªÀgÀ ¥ÀƪÀðdjVAvÀ ¸Àé®à ©ü£ÀߪÁzÀ ºÁ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀĽzÀÄ, »A¢£ÀªÀgÀÄ ¸Àà²ð¸À¢zÀÝ C£ÉÃPÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ, zsÁ«ÄðPÀ, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ DAiÀiÁªÀÄUÀ½UÀÆ vÀ£Àß LwºÁ¹PÀ zÀ馅 ºÀj¹, ºÉƸÀ «ZÁgÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀ vÀAzÀªÀgÀÄ.  gÁdQÃAiÀÄ EwºÁ¸ÀzÀ dvÉUÉ £ÀªÀÄUÉ zÉêÁ®AiÀÄUÀ½UÉ, «UÀæºÀ±Á¸ÀÛçPÉÌ ºÁUÀÆ f¯ÉèAiÀÄ eÁw-PËlÄA©PÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ WÀlPÀUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁvÀȪÀA²ÃAiÀÄ §½UÀ¼ÀÄ, ¦vÀȪÀA²ÃAiÀÄ UÉÆÃvÀæUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ CvÀåAvÀ «¸ÀÛøvÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ®¨sÀåªÁV¹zÁÝgÉ.  MlÄÖ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀiÁ£ÀªÀ±Á¸ÀÛçdÕ, zÉêÀvÁ±Á¸ÀÛçdÕ£À PÉëÃvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆPÀÄÌ ºÉƸÀ eÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀA¢zÁÝgÉ.  F jÃwAiÀÄ EwºÁ¸ÀzÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀªÁzÀ ¸ÀAPÀÄavÀ ¹ÃªÉÄAiÀÄ UÀqÀĪÀ£ÀÄß zÁn, ¹ÃªÉÄAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÀÌøw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdªÀ£ÀÄß M¼ÀUÀĪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁVzÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ¨sÀlÖgÀzÀÄÝ.  (£ÉÆÃr F UÀæAxÀzÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É).
       qÁ| UÀÄgÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀ ¸Á«gÁgÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À UÀæAxÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ DUÀ¨ÉÃPÁzÀ PÉ®¸ÀUÀ½ªÀÅ-
1.    qÁ| UÀÄgÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀ ¸Á«gÁgÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ªÀiÁ»w CAvÀeÁð®zÀ°è zÁR¯ÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.
2.   qÁ| ²æäªÁ¸À ºÁªÀ£ÀÆgÀÄ CªÀgÀÄ ¸ÀA¥Á¢¹gÀĪÀ UÉÆëAzÀ ¥ÉÊ ªÁYäAiÀÄ zÀ±Àð£À (1966)zÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è qÁ| UÀÄgÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀ J®è PÀ£ÀßqÀ-EAVèµï ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À, ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À, CªÀgÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀlªÁVgÀĪÀ  ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ¸ÀªÀÄUÀæ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀĪÀ qÁ| UÀÄgÀÄgÁd ¨sÀmï PÀÈw¸ÀÆaAiÉÆAzÀÄ ¥ÀæPÀlªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.
3.   ««zsÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlªÁVgÀĪÀ qÁ| UÀÄgÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀ 400QÌAvÀ ºÉaÑ£À PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À ¸ÀA¥ÀÄlUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀlªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.
4.   qÁ| UÀÄgÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀÄ ±ÉÆâü¹gÀĪÀ 80QÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ±Á¸À£ÀUÀ¼À ¸ÀA¥Á¢vÀ DªÀÈwÛ, ±Á¸À£ÀUÀ¼À ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ C£ÀĪÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ EAVèµï ¸ÁgÀ¸ÀAUÀæºÀ ¸À»vÀ ¥ÀæPÀlªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.
5.   ‘Studies in Tuluva History and Culture’ UÀæAxÀzÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ EAVèµï, PÀ£ÀßqÀ DªÀÈwÛAiÉÆAzÀÄ «zÁåyðUÀ½UÁV, ¥ÀæªÁ¹UÀ½UÁV ¥ÀæPÀlªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ.
6.   ¨ÁPÀÆðgÀÄ, GzÁåªÀgÀ, §¸ÀgÀÆgÀÄ, ¸ÀħæºÀätåUÀ¼À°è GvÀÍ£À£À £ÀqɸÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ qÁ| UÀÄgÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀÄ ¸ÀÆa¹zÀÝgÀÄ.  ¨ÁPÀÆðj£À GvÀÍ£À£ÀzÀ PÉ®¸À DgÀA¨sÀªÁVzÉ.  G½zÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è GvÀÍ£À£À £ÀqɸÀĪÀ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ ºÀ«ÄäPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.

¥Á. ªÉA. DZÁAiÀÄðgÀ ªÀiÁvÀ£ÀÄß £É£À¦¹PÉƼÀÄîvÀÛ qÁ| ¨sÀlÖjUÉ ±ÀæzÁÞAd° C¦ð¸ÉÆÃt vÀ£Àß ªÉÊAiÀÄQÛPÀ CUÀvÀåUÀ¼À£ÀÄß C®Që¹, EwºÁ¸À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAvÀ¸À ¤µÉ׬ÄAzÀ PÉÊPÉÆAqÀªÀgÀÄ qÁ| UÀÄgÀÄgÁd ¨sÀlÖgÀÄ.

Dr. Paduru Gururaja Bhat’s Contribution to Historical Research
 – Muraleedhara Upadhya Hiriadka