stat CounterWednesday, February 29, 2012

ಮಂಕಾಗುತ್ತಿರುವ `ಮಾಯೆ' ಮಾಯವಾಗುವುದೇ?

ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಮನೆ ಇನ್ನು ನೆನಪಷ್ಟೆ!

ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನ ರಾಜಕೀಯ: ಉನ್ನತ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ

Language, Nation and the question of Indian Literature- Arnab Chakladar

ನಿಲ್ಲದ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆ: ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಜನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳು-Karnataka Gov. Websites

An ode to poetry-Sahitya Academi Potry Festival

Smt Poornima Bhat Kulkarni -- Kannada Bhajan

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಮುನ್ನಡೆಯ ಸಂಬಂಧ

ನಮ್ಮದಿದು ಇತಿಹಾಸ-ಎಚ್. ಎಸ್.ಗೋಪಾಲ ರಾವ್ { ಅಭಿನವ }

The Hindu : FEATURES / BOOK REVIEW : Nammadidu Itihasa- H. S. Gopal Rao

Tuesday, February 28, 2012

ಬಿಲ್ಲವರು ಮತ್ತು ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್- ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ-ರಮಾನಾಥ್ ಕೋಟೆಕಾರ್

Basel Missionaries’ role in the lives of Billavas:Billavar's of Coastal Karnataka and Base mission-Ramanath kotekar

'via Blog this'

ಕುವೆಂಪು ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ

ಸರ್ಕಾರ ಯುನಿಕೋಡ್ ಶಿಷ್ಟತೆ ಬೇಗ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಿ

ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು; ಕಾಫಿ ತೋಟಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬಿದ ಬೆಂಕಿ

ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಸೆಲೆಯ ಹುಡುಕಾಟ

ಮನಮೋಹಕ ತಡಿಯಂಡಮೋಳ್ ಶಿಖರ

: ಮಕ್ಕಳ ಟಾಗೋರ್-{ ನಾಟಕ }-ಸುಧಾ ಆಡುಕಳ

muraleedhara upadhya hiriadka: ಮಕ್ಕಳ ಟಾಗೋರ್-{ ನಾಟಕ }-ಸುಧಾ ಆಡುಕಳ

South India under the Cholas- Y. Subbarayalu

The state of Cholas-Kesavan Veluthat { Book Review }

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ

’ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್’- ಮಾತು ಮೌನಗಳ ನಡುವಿನ ತಿಕ್ಕಾಟ

Why caste persists in politics-Aakar Patel

Saving Face ( Oscar Awardee Documentary on Acid Victims }

Monday, February 27, 2012

`ಪೌರಾಣಿಕ' ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬವ ನಟ-ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಹೆಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲ

ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಎಂಟುಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ!

ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ

ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರೆಯಿರಿ: ಬಾನು

ಬೇಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯಶೈಲಿ

ಕನ್ನಡಕ್ಕೊಬ್ಬರೇ ಕಂಬಾರ

Wait for ‘Samagra Vachana Samputa' comes to an end

ಮೂಕ ಪ್ರೇಮದ 'ದಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಐದು 'ಆಸ್ಕರ್' ಪ್ರಶಸ್ತಿ

The Artist Trailer 2011 HD

ಎಸ್. ಸುರೇಂದ್ರನಾಥರ ಕತೆ-’ ಶನಿಕಾಟದ ಅಂಗಡಿ ’ { ವಿಮರ್ಶೆ }- ಟಿ. ಪಿ. ಅಶೋಕ


      J¸ï.¸ÀÄgÉÃAzÀæ£Áxï CªÀgÀ  “±À¤PÁlzÀ CAUÀr

¸ÀÄgÉÃAzÀæ£ÁxÀgÀ ºÉaÑ£À PÀxÉUÀ¼À°è ±Á¥ÀUÀæ¸ÀÛ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ CªÀ¸ÉÜ0iÀÄ£ÀÄß PÁtÄvÉÛêÉ. vÁªÀÅ ¤0iÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½AzÀ EªÀgÀ £Á0iÀÄPÀgÀÄ §¼À®ÄvÁÛgÉ. F ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÁzÀgÀÆ KPÀPÁ®PÉÌ ¨sÀ0iÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁ¸Àå JgÀqÀ£ÀÆß GQ̸ÀĪÀAwªÉ. vÀªÀÄä CªÀ¸ÉÜ0iÀÄ£ÀÄß M¦àPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ¯Éèà ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÃUÉÆà §zÀÄPÀÄ ¸ÁUÀĪÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÆ EªÀgÀ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è EªÉ. K£Éà ¥Àæ0iÀÄvÀß ¥ÀlÖgÀÆ vÀªÀÄä ¹Üw0iÀÄ£ÀÄß «ÄÃgÀ¯ÁUÀzÀªÀgÉà ºÉaÑ£À ¸ÀASÉå0iÀÄ°èzÁÝgÉ. E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀAvÀÆ ¸ÀªÀĸÉå0iÀÄ£ÀÄß §UɺÀj¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV vÀªÀÄä ¹Üw0iÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ¸ÀAQÃtðªÀÇ, ©üèsÀvÀìªÀÇ DzÀ ¸ÀÛgÀPÉÌ M0iÀÄÄÝ £ÀUÉ¥Ál¯ÁUÀÄvÁÛgÉ. vÁ£ÀÄ ªÀiÁqÀzÀ ¥Á¥ÀPÉÌ ªÀÄ£ÀĵÀå 0iÀiÁPÉ ²PÉë0iÀÄ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸À¨ÉÃPÀÄ? JA§ ¥Àæ±ÉßUÉ ¸ÀgÀ¼À, ¸ÀÄ®¨sÀ GvÀÛgÀUÀ½®è. J®è PÁ® zÉñÀUÀ¼À°è ªÀÄ£ÀĵÀå PÉýPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ MAzÀÄ ªÀÄÄRå, ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¥Àæ±Éß EzÀÄ. ¤¢ðµÀÖªÁzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ, ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ, DyðPÀ E®èªÉà gÁdQÃ0iÀÄ PÁgÀtUÀ¼Éà E®èzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À ªÀÄÆ®ªÀ£ÀÄß §UÉ0iÀÄĪÀÅzÁzÀgÀÆ ºÉÃUÉ? JA§ ¥Àæ±Éß ¸ÀÄgÉÃAzÀæ£ÁxÀgÀ ¸Á»vÀåzÀ°è ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ PÉý§gÀÄvÀÛzÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ £ÁvÀ°Ã¯É JA§ PÀxÉ0iÀÄ°è, LªÀvÀÛ£Á®ÄÌ ªÀµÀðzÀ ªÀiÁgÀÄwgÁªï vÀÄPÁgÁªÀiï UÁqsÀªÉà C°0iÀiÁ¸ï ºÀÄgÀUÀqÀ°Ã ªÉÄõÀÖç£ÀÄß ¨sÀUÀªÀAvÀ «±ÉõÀªÁV ²PÉëUÉ UÀÄj¥Àr¹zÀAwvÀÄÛ. ªÀÄÆ® ¥ÁætzsÁvÀĪÁzÀ ªÁ0iÀÄĪÀ£ÀÄß «¸Àfð¸À®Ä «±ÉõÀ ±ÀæªÀÄ ¥ÀqÀ¨ÉÃQvÀÄÛ. ¸ÀzÁ ºÉÆmÉÖ0iÀÄ°è vÀ¼ÀªÀļÀªÁUÀÄvÀÛ¯Éà EgÀĪÀ «avÀæ ¸ÀAPÀl¢AzÀ MAzÉgÀqÀÄ UÀAmÉUÉƪÉÄä C¥Á£ÀªÁ0iÀÄĪÀ£ÀÄß «¸Àfð¸À¯Éà ¨ÉÃPÁzÀ PÀªÀÄðªÀ£ÀÄß D dUÀPÉÌà zÀ0iÀiÁªÀÄ0iÀÄ£ÁzÀ zÉêÀgÀÄ EªÀjUÉ zÀ0iÀÄ¥Á°¹zÀÝ. ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀxÉ, DgÀÆ EAlÆ E¥ÀàvÉÆÛAzÀÆ EAlÆ vÉÆA§vÁÛgÀÆ EAlÆzÀ  DgÀA¨sÀªÀÇ EzÉà zsÁn0iÀÄ°èzÉ: PÉÆ®ÆègÀ0iÀÄå£ÀªÀgÀ ºÀuÉçgÀºÀPÉÌ ºÀļÀ »r¢zÉÆåà K£ÉÆÃ. E¯ÁèAzÉæ »AUÉ UÀæºÀZÁgÀUÀ¼ÀÄ MAzÀgÀ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ MAzÀÄ §gÉÆÃzÀÆ CAzÉæãÀÄ. F PÀxÉ0iÀÄ°è ²æÃgÁªÀÄ£À ¨sÀPÀÛgÁzÀ PÉÆ®ÆègÀ0iÀÄå£ÀªÀgÀ£ÀÄß ²æÃgÁªÀÄZÀAzÀæ£Éà DªÀj¹zÀ «®PÀët ¥Àæ¸ÀAUÀ«zÉ. EzÀÄ 0iÀiÁªÀ ¥ÀgÁPÁµÉ×0iÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄlÄÖvÀÛzÉ JAzÀgÉ: ²æÃgÁªÀÄZÀAzÀæ£ÀÄ PÉÆ®ÆègÀ0iÀÄå£ÀªÀgÀ ±ÀjÃgÀªÀ£ÀÄß ¥ÀªÀÄð£ÉAmÁV ¨sÉÆÃUÀåPÉÌ vÀAUÀAqÀAVvÀÄÛ. PÀªÀÄ®ªÀÄä£ÀªÀjUÀAvÀÆ ²æÃgÁªÀÄZÀAzÀæ£Éà vÀªÀÄä ªÀÄ£É0iÀÄ°è CªÀvÁgÀªÉwÛzÀÄÝ PÀÄwÛUÉUÉ §A¢vÀÄÛ.  UÀæºÀZÁgÀ £ÉlÖV®è¢zÀÝgÉ zÉêÀgÀ ªÀgÀªÀÇ ±Á¥ÀªÁV©qÀĪÀ «¥À0iÀiÁð¸ÀªÀ£ÀÄß PÀgÀÄuÁ¼ÀÄ ¨É¼ÀPÉà vÉÆ®UÀÄ JA§ PÀxÉ ¸ÁzÀgÀ ¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ. F PÀxÉ0iÀÄ°è dUÀ¤ß0iÀiÁªÀÄPÀ£ÁzÀ ¨sÀUÀªÁ£ï ²æêÀÄ£ÁßgÁ0iÀÄt£ÀÄ vÀ£Àß ¨sÀPÀÛ£ÁzÀ £ÀÆ¬Ä ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÁ0iÀÄ£À vÀ¯ÉUÉ MAzÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ½0iÀÄ£ÀÄß CAn¹©qÀÄvÁÛ£É! D ¨É¼ÀPÉà CªÀ¤UÉ MAzÀÄ ±Á¥ÀªÁV©qÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ zɸɬÄAzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÁªï C£ÀĨsÀ«¹zÀ PÉÆÃl¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄgÉÃAzÀæ£ÁxÀgÀ PÀxÉ ¤gÀƦ¸ÀÄvÀÛzÉ. zÉêÀgÀÄ PÀgÀÄt¹zÀ ¨É¼ÀPÀ£Éßà vÉÆ®V¸À®Ä ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÁªï £ÀqɸÀĪÀ «¥sÀ® ¥Àæ0iÀÄvÀßzÀ°è ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¥ÁqÀ£Éßà zsÀ餹 ©qÀĪÀ ªÀĺÀvÁéPÁAPÉë  F PÀxÉ0iÀÄ°èzÉ. ªÀÄ£ÀĵÀågÀ vÀPÀðPÉÌ ¹UÀzÀ CªÀgÀ ¥ÁqÀ£ÀÄß «¢ü°TvÀ, ºÀuɧgÀºÀ, UÀæºÀZÁgÀ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀzÀ¥ÀÅAdUÀ¼À°è ¤gÀƦ¸ÀĪÀÅzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁd-¸ÀA¸ÀÌöÈwUÀ¼À°è wÃgÀ ¸ÀºÀd ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå. ¤¢ðµÀÖ zsÁ«ÄðPÀ £ÀA©PÉ, vÀvÀé±Á¸ÀÛçzÀ »£Éß¯É CxÀªÁ ¸ÀªÀÄxÀð£É CAvÀ®èzÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå d£ÀgÀ zÉÊ£ÀA¢£À ªÀiÁw£À MAzÀÄ gÀÆ¥ÀªÁV F ¥ÀzÀUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀåªÀºÀj¸ÀĪÀ ºÀ®ªÀÅ  «ZÁgÀªÁ¢ ¯ÉÃRPÀgÀÆ £ÀªÀÄä°èzÁÝgÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ vÉÃd¹é CªÀgÀ §gÀªÀtÂUÉ0iÀÄ°è «¢ü, PÀªÀÄðeÁ®, §æºÁäAqÀ, ºÀuɧgÀºÀ, UÀæºÀUÀw, ªÀiÁ0iÉÄ ªÀÄÄAvÁzÀ ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÛªÀÄvÉÛ PÁt¹PÉƼÀÄîvÀÛªÉ. vÀPÀðªÀÅ MAzÀÄ ¤®ÄUÀqÉUÉ §AzÀÄ ¤UÀÆqsÀªÀÅ DªÀj¹PÉƼÀÄîwÛzÀÝAvÉ D CªÀ¸ÉÜ0iÀÄ£ÀÄß UÀ滹 C©üªÀåQÛ¸À®Ä PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ0iÀÄ°è ¯ÁUÁ¬ÄÛ¤AzÀ ZÁ°Û0iÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ½ªÀÅ. EAxÀ MAzÀÄ d£À¦æ0iÀÄ ¥ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®à£É JAzÀgÉ ±À¤PÁl. ±À¤0iÀÄ£ÀÄß £ÀA§ÄªÀªÀgÀÆ, £ÀA§zÀªÀgÀÆ §¼À¸ÀĪÀ MAzÀÄ ±À§Ý EzÀÄ. ºÁUÁzÀgÉ  F ±À¤PÁl CAzÀgÉ K£ÀÄ JA§ ¥Àæ±Éß ¸ÀÄgÉÃAzÀæ£ÁxÀgÀ ±À¤PÁlzÀ CAUÀr JA§ PÀxÉ0iÀÄ ¸ÀħâgÁªÀÄĪÀ£ÀÄß ¨Á¢ü¸ÀÄvÀÛzÉ. ±À¤PÁlzÀ CAUÀr0iÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ£À£ÀÄß PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ »ÃUÉ ºÉüÀÄvÁÛ£É: EAxÁzÀÝ£Éßà ±À¤PÁl CAvÀ ºÉÃUÉ ºÉüÉÆÃzÀÄ. ªÀÄ£ÀĵÀå£À£ÀÄß PÁqÉÆÃzɯÁè ±À¤PÁlUÀ¼ÉÃ. CzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À z˨sÁðUÀåªÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¸ÀAPÀl«gÀ§ºÀÄzÀÄ. £ÉÆëgÀ§ºÀÄzÀÄ. 0iÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À £ÀUÀĪÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ0iÉÆÃ, 0iÀiÁªÀÅzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À D£ÀAzÀªÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉƼÀÄîvÀÛzÉ0iÉÆà CzÀÄ ±À¤PÁlªÁV ©qÀÄvÀÛzÉ. £Á¼É ¸Á0iÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÀ w½zÁPÀët ¸ÁªÀÅ D ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ ±À¤PÁlªÁV©qÀÄvÀÛzÉ. £Á¼É ¨É½UÉÎ0iÀÄ ºÉÆwÛUÉ w£Àß®Ä K¤®è CAzÁPÀët §qÀvÀ£À ±À¤PÁlªÁV©qÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄUÉ ªÀiÁvÀæ £ÀªÀÄä ±À¤PÁl Cw zÉÆqÀØzÀÄ. G½zÀªÀgÀ ±À¤PÁlUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀªÀĸÉå C¤¸ÉÆÃzÉà E®è. ºÁUÁV £ÀªÀÄVAvÁ UÀA©üÃgÀªÁzÀ ±À¤PÁlzÀ ºÀÄqÀÄPÁl EªÀvÀÄÛ £Á¼ÉUÉ ªÀÄÄV0iÀÄĪÀAvÀºÀÄzÀ®è.

                    ¸ÀÄgÉÃAzÀæ£ÁxÀgÀ PÀxÉUÀ¼ÀÄ vÀPÀðPÉÌ ¹PÀÌzÀ ªÀÄ£ÀĵÁåªÀ¸ÉÜ0iÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀ gÀZÀ£ÉUÀ¼ÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÁ¸ÀÛªÁªÁ¢Ã vÀPÀðªÀ£ÀÄß F §gÀºÀUÀ¼À°è ¤jÃQë¸ÀĪÀAw®è. CwªÁ¸ÀÛªÀ, PÁ®à¤PÀ, ¨sÁæªÀÄPÀ EªÀÅ ¸ÀÄgÉÃAzÀæ£ÁxÀgÀ PÀxÁ¤«Äðw0iÀÄ ªÀÄÆ® ¥ÀjPÀgÀUÀ¼ÁVªÉ. Cw±À0iÉÆÃQÛ, ©üèsÀvÀì ªÀÄvÀÄÛ «£ÉÆÃzÀUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ¥ÀæzsÁ£À ¸ÁzsÀ£ÀUÀ¼ÁVªÉ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß PÀlÄÖ PÀxÉUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀÅzÀÄ  wÃgÁ OavÀå¥ÀÇtðªÁVªÉ. CAzÀgÉ F ¯ÉÃRPÀgÀÄ ¸ÀgÀ¼À, gÀÆrüUÀvÀ ªÁ¸ÀÛªÀªÀiÁUÀðªÀ£ÀÄß ¥ÀæeÁÕ¥ÀǪÀðPÀ, GzÉÝñÀ¥ÀǪÀðPÀ vÀåf¹ PÀxÀ£ÀzÀ ºÉƸÀ ±ÉÆÃzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ0iÉÆÃUÀUÀ½UÉ ¥Àæ0iÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝgÉ. DzsÀĤPÀ¥ÀǪÀðzÀ ºÀ®ªÀÅ §UÉ0iÀÄ gÀZÀ£Á ªÀiÁzÀjUÀ¼À°è DzsÀĤPÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À CªÀ¸ÉÜ0iÀÄ£ÀÄß PÀAqÀj¸ÀĪÀ ¸ÁºÀ¸À E°è PÁtÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ CªÀgÀÄ 0iÀiÁªÀÅzÉà zsÀªÀÄð CxÀªÁ ¹zÁÞAvÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÅgÀ¸ÀÌj¸ÀĪÀ E®èªÉà ¸ÀªÀÄyð¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ PÉʺÁPÀzÉ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¸ÀAPÀl, DvÀAPÀ, vÀ¼ÀªÀļÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀªÀiÁd±Á¹ÛçÃ0iÀĪÀÇ C®èzÀ, ªÀÄ£À±Áê¹ÛçÃ0iÀĪÀÇ C®èzÀ £É¯É0iÀÄ°è PÁt¸ÀĪÀ ªÀĺÀvÁéPÁAPÉë0iÀÄ£ÀÄß vÉÆÃj¹zÁÝgÉ. ºÀ®ªÀÅ zsÀªÀÄðUÀ¼ÀÄ EªÉ. ºÀ®ªÀÅ gÁdQÃ0iÀÄ ¹zÁÞAvÀUÀ¼ÀÄ §AzÀĺÉÆÃVªÉ. «eÁÕ£ÀzÀ°è ºÀ®ªÀÅ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÀ¼ÀÄ DVºÉÆÃVªÉ. DzÀgÉ EªÀÅ 0iÀiÁªÀŪÀÇ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¥ÁqÀ£ÀÄß, ¸ÀªÀĸÉå0iÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÇtðªÁV vÉÆqÉzÀĺÁPÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁV®è. ºÁUÁzÀgÉ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ CªÀ£À ±À¤PÁl¢AzÀ «ªÀÄÄQÛ0iÉÄà E®èªÉà JA§ vÁwéPÀ ¥Àæ±Éß0iÉÆAzÀÄ MmÁÖgÉ ¸ÀÄgÉÃAzÀæ£ÁxÀgÀ §gÀªÀtÂUÉ0iÀÄ°è ªÀÄvÉÛªÀÄvÉÛ PÉý§gÀÄvÀÛzÉ. ±À¤PÁl¢AzÀ¯Éà «ªÀÄÄQÛ ¸ÁzsÀå«®è¢gÀ§ºÀÄzÀÄ. DzÀgÉ M§âgÀ ±À¤PÁlªÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ ±À¤PÁl zÉÆA¢UÉ «¤ªÀÄ0iÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÀÄzÉ? ¸ÁzsÀåvÉ0iÀÄ ¥Àæ±ÉßVAvÀ ºÉZÁÑV EzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ºÀA§®zÀ ¥Àæ±Éß. F ºÀA§®ªÀ£ÀÄß C©üªÀåQÛ¸ÀĪÀ ºÀ®ªÀÅ ªÀiÁzÀjUÀ¼À£ÀÄß ¸Á»vÀå-PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ JA¢¤AzÀ ¸ÀȶָÀÄvÀÛ¯Éà §A¢ªÉ.  ªÀÈzÁÞ¥Àå 0iÀi˪À£ÀUÀ¼À£ÀÄß «¤ªÀÄ0iÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀÅgÁtzÀ°è EªÉ0iÀĵÉÖ. M§âgÀ ¸ÀAPÀlUÀ¼À£ÀÄß, gÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛ§âgÀÄ ¹éÃPÀj¹zÀ GzÁºÀgÀuÉUÀ¼ÀÆ ¸Á»vÀåzÀ°è EªÉ. gÀÆ¥ÁAvÀgÀ, zÉúÁAvÀgÀ, ¥ÀgÀPÁ0iÀÄ ¥ÀæªÉñÀ EªÀÅ £ÀªÀÄä DzsÀĤPÀ¥ÀǪÀð ¸Á»vÀåzÀ°è wÃgÁ ¸ÁªÀiÁ£Àå. DzsÀĤPÀ ¯ÉÃRPÀgÁzÀ PÁ¥sÁÌ, ªÀiÁPÉéðeóï EªÀgÉ®è F ªÀiÁzÀj0iÀÄ §gÀªÀtÂUÉ0iÀÄ°è «±ÉõÀ ¹¢Þ0iÀÄ£ÀÄß vÉÆÃjzÀªÀgÀ®èªÉ? DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è0iÀÄÆ EAxÀ ªÀiÁzÀjUÀ¼ÀÄ ¸ÁPÀ¶ÖªÉ. PÀA¨ÁgÀgÀ d£À¥ÀzÀ ¥ÀÅgÁt ¯ÉÆÃPÀzÀ°è EzÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ PÁtĪÀAxÀzÀÄÝ. DzsÀĤPÀ¯ÉÃRPÀgÁzÀ J¸ï.¢ªÁPÀgï, JA.J¸ï.PÉ. ¥Àæ¨sÀÄ, f.J¸ï.¸ÀzÁ²ªÀ, J.J£ï.¥Àæ¸À£Àß ªÀÄÄAvÁzÀªÀgÀÆ ªÁ¸ÀÛªÉÃvÀgÀ ¥ÁvÀ½0iÉÆAzÀ£ÀÄß ¸Àà²ð¸ÀĪÀ ªÀĺÀvÁéPÁAPÉë0iÀÄ£ÀÄß vÉÆÃjzÀªÀgÉÃ. F «±Á® ¥Àj¥ÉæÃPÀë÷åzÀ°è ¥Àj¨sÁ«¹zÀgÉ ¸ÀÄgÉÃAzÀæ£ÁxÀgÀ §gÀªÀtÂUÉ0iÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À E£ÀßµÀÄÖ ¸ÀàµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. ªÁ¸ÀÛªÀªÁ¢Ã «ªÀgÀUÀ¼À¯Éèà ªÁ¸ÀÛªÉÃvÀgÀ ¯ÉÆÃPÀªÉÇAzÀ£ÀÄß ¸Àȶֹ©qÀĪÀ ¥Àæw¨sÉ E°è PÁtÄvÀÛzÉ.

                       ±À¤PÁlzÀ CAUÀr PÀxÉ0iÀÄ°è ±À¤PÁlUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ «¤ªÀÄ0iÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ PÉÃAzÀæªÉÇAzÀgÀ ªÀtð£É¬ÄzÉ. MAzÀÄ ¢£À ¸ÀħâgÁªÀÄÄ  ©Ã¢0iÉÆAzÀgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ UÀuÉñÀ £ÁªÉ°Ö ¸ÉÆÖÃgïUÀÆ DzÀ±Àð PÁArªÉÄAmïìUÀÆ £ÀqÀÄªÉ £ÉgÀ½£À°è CqÀV PÀÆvÀAwzÀÝ D CAUÀr PÁtÄvÀÛzÉ. Hj£À ZÀjvÉæ0iÀÄ£Éß®è vÀ£ÀÄßzÀgÀ°è §aÑlÄÖPÉÆArzÉ0iÉÄãÉÆà C¤ß¸ÀĪÀAxÀ ºÀ¼É0iÀÄ ªÀÄ£É, ªÀÄÄjzÀ QlQUÀ¼ÀÄ, ªÀÄA¥ÀgÀÄ ¨É¼ÀPÀÄ, vÉêÀzÀ £É® ªÀÄÄAvÁzÀ «ªÀgÀUÀ¼À°è ±À¤PÁlzÀ CAUÀr «®PÀëtªÁV0iÀÄÆ, EvÀgÀ CAUÀrUÀ½VAvÀ vÀÄA§ ©ü£ÀߪÁV0iÀÄÆ PÁtÄvÀÛzÉ. E£ÀÄß D CAUÀr0iÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ£À ªÀÄÄR ºÉÃVvÉÛAzÀgÉ CzÀQÌAvÀ C¸ÀºÀåªÁzÀ ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß ¸ÀħâgÁªÀÄÄ £ÉÆÃrgÀ°®è.  D ªÀåQÛ0iÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆzÀ°£À ¸ÀĽªÉà EgÀ°®è. CªÀ£À ªÀ0iÀĸÀÆì UÉÆvÁÛUÀÄwÛgÀ°®è. CªÀ£À zÉúÀzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ, ªÀvÀð£É0iÀÄ ªÀtð£ÉUÀ¼À°è0iÀÄÆ ¯ÉÃRPÀgÀÄ vÀÄA§ ©ü£ÀߪÁzÀ ªÀåQÛ ªÀiÁzÀj0iÉÆAzÀ£ÀÄß  ©r¸ÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀħâgÁªÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ ±À¤PÁlzÀ CAUÀr0iÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ£À ¸ÀA¨sÁµÀuÉUÀ¼À°è ±À¤PÁlªÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ MAzÀÄ feÁÕ¸É0iÉÄà PÀnÖPÉƼÀÄîvÀÛzÉ. UÁæºÀPÀjUÉ 0iÀiÁªÀ ±À¤PÁl¨ÉÃPÉÆà CzÀ£Àß CªÀgÀÄ ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ ±À¤PÁlzÀ eÉÆvÉUÉ «¤ªÀÄ0iÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. £ÁªÀÅ ¤«ÄvÀÛ ªÀiÁvÀæ. PÉÆqÀĪÀªÀgÀ£ÀÆß PÉƼÀÄîªÀªÀgÀ£ÀÆß ¥ÀjZÀ0iÀÄ ªÀiÁr¹PÉÆqÀĪÀÅzÀµÉÖà £ÀªÀÄä PÀvÀðªÀå JAzÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ ºÉüÀÄvÁÛ£É. ±À¤PÁlªÉAzÀgÉ ±À¤PÁlªÉÃ; CzÀgÀ°è M¼Éî0iÀÄ ±À¤PÁl CAvÀ EgÀĪÀÅ¢®è; ªÀiÁgÁlªÁUÀzÀ, PÉƼÀî¯ÁUÀzÀ ±À¤PÁlªÉà E®è J£ÀÄߪÀ ªÀiÁ°ÃPÀ 0iÀiÁgÀÄ 0iÀiÁPÉ vÀªÀÄä ±À¤PÁlªÀ£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛAzÀPÉÌ «¤ªÀÄ0iÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ JA§ C£ÀÄavÀ PÀÄvÀƺÀ®ªÀ£ÀÄß vÁ£ÀÄ vÉÆÃgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÆ vÀ£ÀßzÀÄ PÉêÀ® ªÀÄzsÀå¹ÜUÁgÀ£À ¥ÁvÀæªÉAzÀÆ ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸ÀÄvÁÛ£É. F ªÀåªÀºÁgÀªÀÅ DvÀÄgÀzÀ°è £ÀqÉ0iÀÄvÀPÀÌzÀÝ®èªÉAzÀÆ ªÁgÀUÀ¼ÀÄ, wAUÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÀµÀðUÀ¼Éà vÉUÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÉAzÀÄ «ªÀj¸ÀÄvÁÛ£É. EªÀgÀ ¥ÀzÁxÀð CªÀjUÉ, CªÀgÀ ¥ÀzÁxÀð EªÀjUÉ ºÉÆAzÁtÂPÉ0iÀiÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. EªÀgÀ ¥Á¥ÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ M¦àgÀ¨ÉÃPÀÄ. CªÀgÀ ¸ÀAPÀlªÀ£ÀÄß EªÀgÀÄ M¦àgÀ¨ÉÃPÀÄ. E£ÀÄß CªÀgÀªÀgÀ fêÀ£À CªÀgÀªÀgÀ PÉÊ°. E£ÀÄß CªÀgÀÄ §gÀ¨ÉÃPÁ¢Ý®è JA§ÄzÀÄ F MlÆÖ ªÀåªÀºÁgÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥À. GzÁºÀgÀuÉUÉ, ¸ÀAvÁ£À«gÀzÀ ºÉuÉÆÚ§â¼ÀÄ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼À vÁ¬Ä0iÀÄ §qÀvÀ£ÀzÀ eÉÆvÉ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É. E£ÉÆßAzÀÄ zÀȵÁÖAvÀzÀ°è ªÀÄ£ÀĵÀå£ÉƧâ vÀ£Àß §Ä¢Þ0iÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆRðvÀ£ÀzÀ eÉÆvÉ «¤ªÀÄ0iÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛ£É. E£ÉÆßAzÀÄ «avÀæ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è «µÀ PÀÄrzÀÄ E£ÉßãÀÄ ¸Á0iÀÄ°zÀÝ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÉƧâ vÀ£Àß ¸ÁªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄvÉÆÛ§â£À fêÀªÀ£ÀÄß PÉÆAqÀzÀÝ£ÀÄß   D ªÀiÁ°ÃPÀ £É£À¥ÀÅ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛ£É. ¥Àæw ªÀåªÀºÁgÀPÉÌ vÁ£ÀÄ ºÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiÁvÀæ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ£É.

EzÀ£Éß®è PÉýzÀ ªÉÄïÉ, 0iÀiÁPÉÆà vÁ£ÀÆ 0iÀiÁPÉ E°è MAzÁìj ªÀåªÀºÀj¸À¨ÁzÀÆð C£ÀÄ߸ÀÄÛ ¸ÀħâgÁªÀÄÄUÉ. F PÉƼÀPÀÄ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ §jà ¨ÉÆUÀ¼É ©rÛzÁ£ÉÆÃ, E®è K£ÁgÀ ZÀÆgÀÆ¥ÁgÀÆ ¤d¬ÄzÉÆåà £ÉÆÃr0iÉÄà ©qÀ¨ÉÃPÀÆ C£ÀÄ߸ÀÄÛ. CªÀ¤UÉ EzÀÝ MAzÀÄ ¸ÀtÚ vÉÆAzÀgÉ JAzÀgÉ HjUÉ ºÉÆÃUÉÆêÁUɯÁè C¹rn0iÀÄAvÀºÀ ¸ÀAPÀl. HgÀĸÉÃj £ÁPÀÄ UÀAmÉ0iÀiÁzÀÆæ D vÀ¼ÀªÀļÀ ¤°Û°ð®è. CzÀ£Éßà ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ   EAvÀºÀªÀÅUÀ½UɯÁè 0iÀiÁPÉ ¸ÀĪÀÄä£É ºÀt ªÀå0iÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛÃgÁ? EzÀQÌAvÀ UÀA©üÃgÀªÁzÀ ¸ÀAPÀl«zÀÝ°è £ÉÆÃr JA§ ªÀiÁ°ÃPÀ£À ¸À®ºÉ0iÀÄ£ÀÄß wgÀ¸ÀÌj¸ÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ vÀ£Àß ±À¤PÁlzÀ ªÀiÁgÁlPÁÌV ªÁgÀUÀlÖ¯É PÁ0iÀĨÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉÆ£ÉUÉ M§â VgÁQ ¹UÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À ¸ÀAPÀl CAzÉæ, ªÀÄ£Éð vÁ£Éà CrUÉ ªÀiÁr vÀ£Àß SÁ¬Ä¯É ºÉAqÀwUÉ, vÀ£Àß £Á®ÄÌ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ. vÀ£Àß zÀjzÀæ ¹Üw0iÀÄ §UÉÎ JAxÁ ¹nÖzÉ CªÀ¤UÉ CAzÉæ, vÀgÀPÁjà ºÉZÁÛ, ºÉZÁÛ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw-ªÀÄPÀ̼À PÉƯÉãÉà ªÀiÁr©rÛãÉãÉÆà C£ÀÄ߸ÁÛ¬ÄzÉ0iÀÄAvÉ EwÛvÁÛ÷èUÉ. ZÁPÀÆ PÀAqÉæ ¸ÁPÀÄ PÉƯɪÀiÁr©rÛãÉãÉÆà C£ÀÄ߸ÀÛzÀAvÉ. ZÁPÀÆ£Àß ªÀÄÄmÉÆÖÃPÉà ºÉzÀjPÉ0iÀiÁUÀÛzÀAvÉ...  ¸ÀħâgÁªÀÄÄUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ, ZÁPÀÄ »r0iÀÄĪÀ ¥ÀæªÉÄÃ0iÀĪÉägÀ°®è. CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁlªÀ£ÀÄß CªÀ£ÀzÀgÉÆA¢UÉ «¤ªÀÄ0iÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©qÀÄvÁÛ£É. ªÀiÁ°ÃPÀ CªÀgÀ M¥ÀàAzÀªÀ£ÀÄß C¢üPÀÈvÀUÉƽ¸ÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÄAzÉ £Á¯ÁÌgÀÄ ¢£À K£ÀÆ «±ÉõÀªÁzÀzÀÄÝ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀħâgÁªÀÄÄ«£À ºÀÄnÖzÀ ºÀ§âzÀ ¢£À CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAeÉ0iÀÄ ¥ÁnðUÉ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ£É. C°è MAzÀÄ zÉÆqÀØ PÉÃPÀ£ÀÄß ¹zÀÞ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. PÉÃPÀÄ PÀvÀÛj¸À®Ä ¸ÀħâgÁªÀÄĪÀ£ÀÄß PÀgÉ0iÀÄÄvÁÛgÉ.  ªÉÆÃA§wÛUÀ¼À£ÀÄß Dj¸ÀÄvÁÛ£É. £ÉgÉ¢zÀݪÀgɯÁè ºÁå¦ §vïð qÉà JAzÀÄ QgÀÄZÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀħâgÁªÀÄÄ ZÁPÀÄ PÉÊUÉwÛPÉÆAqÀ. 0iÀiÁPÉÆà ªÉÄÊ dĪÉÄäA¢vÀÄ. PÉÃPÀ£ÀÄß PÀvÀÛj¸ÀzÉ ¸ÀĪÀÄä£Éà J®ègÀ£ÀÆß £ÉÆÃrzÀ. ºÉArÛ MA¢§âgÀÄ UÀAqÀ¸ÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¤AvÀÄ eÉÆÃgÁV £ÀUÀÄwÛzÀݼÀÄ. ªÀÄÄAqÉ CAzÀÄPÉÆAqÀ. EzÉà ZÁPÀÄ«¤AzÀ ZÀÄaÑ PÉÆAzÀÄ©qÀ¯Éà CAzÀÄPÉÆAqÀ. ªÉÄÊ ¨ÉªÀj¤AzÀ vÉÆ0iÀÄÄåwÛvÀÄÛ. PÉÃPÀ£ÀÄß PÀvÀÛj¸À®Ä £ÉÆÃrzÀ. DUÀÄwÛ®è. PÉÊ£ÀqÀÄUÀÄwÛzÉ. ZÁPÀ£ÀÄß ªÉÄÃf£ÀªÉÄÃ¯É ZÉ°è ºÀvÁ±À£ÁV ¤AvÀÄ©lÖ. ±À¤PÁlzÀ CAUÀr0iÀÄ°è Rjâ¹zÀÄÝ ¤dªÁzÀ ªÀiÁ¯ÉÃ... ªÀiÁgÀ£Éà ¢£ÀªÉà ±À¤PÁlzÀ CAUÀrUÉ NqÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ C°è D CAUÀr0iÉÄà EgÀĪÀÅ¢®è! C¯ÉÆèAzÀÄ ±À¤PÁlzÀ CAUÀr EvÀÄÛ, ºÉÆÃzÀ ªÁgÀzÀ vÀ£ÀPÀ, CAvÀ ºÉýzÀgÉ 0iÀiÁgÀÆ £ÀA§ÄªÀAwgÀ°®è. DzÀgÉ ¸ÀÄgÉÃAzÀæ£ÁxÀgÀÄ EAxÀzÉÆAzÀÄ PÀxÉ §gÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀvÀåªÉAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉýzÀgÉ NzÀÄUÀgÀÄ £ÀA§¨ÉÃPÀÄ.(PÀlÄÖ PÀxÉUÀ¼ÀÄ, 2010, bÀAzÀ ¥ÀæPÁ±À£À, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ)

                                ****
n.¦.C±ÉÆÃPÀ
CUÀæºÁgÀ
¸ÁUÀgÀ-577 401
94482 54228
ss

ಸಂಸರ ನಾಟಕಗಳ ಭಾಷೆ:ಶಾಲಿನಿ ರಘುನಾಥ್

Sunday, February 26, 2012

ಮಕ್ಕಳ ಟಾಗೋರ್-{ ನಾಟಕ }-ಸುಧಾ ಆಡುಕಳ

ಸುಧಾ ಆಡುಕಳ ಅವರು ಟಾಗೋರ ಬರೆದಿರುವ ಕೆಲವು ಕತೆ- ಕವನಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ  ಈ ನಾಟಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ  ಟಾಗೋರ್ ಕುರಿತು ಕುತೂಹಲ, ಪ್ರೀತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾರುವ ಕುದುರೆಗಳ ಕನಸಿನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಈ ನಾಟಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಅಸಮಾನತೆಯ, ಯುದ್ದದ ಕೇಡಿನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
 ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿರುವ ಸುಧಾ ಆಡುಕಳ ಅವರ ಈ ನಾಟಕ ಈಗಾಗಲೇ ಡಾ/ ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ಟರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಟಾಗೋರ್ { ನಾಟಕ }
--ಸುಧಾ ಆಡುಕಳ
- ಬಂಡಾಯ ಪ್ರಕಾಶನ
ಸಹಯಾನ
ಕೆರೆಕೋಣ
ಅರೆಅಂಗಡಿ- ಹೊನ್ನಾವರ-೫೮೧೩೩೪
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
ಮೊದಲ ಮುದ್ರಣ-೨೦೧೧
Makkala Tagore { children's drama }
Author- Sudha Adukala
 sahayana, Kere kona
Arengadi, Honnavar-581334
First Print- 2011
Price- Rs-30
Phone-9481451639---9448729359
Email-rvsahayana@gmail.com
Cover Page- Ramu. M
---ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯ ಹಿರಿಯಡಕ

ಯೂನಿಕೋಡ್: ಸರ್ಕಾರದ ಮೀನ-ಮೇಷ

ಮೈತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಲ್ಲ...

ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ವ್ಯವಹಾರ: ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ

ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಹಾದಿಯಾಗಿ ಸಂಗೀತ

ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು--ಗಗನದ ಮೇಘಂಗಳೆಲ್ಲ....

ಇತಿಹಾಸ ಭಾರತೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು: ಶೆಟ್ಟರ್

Agyeya's Birth Centenary Celebrated

First Tamil work translated from Chinese

Saturday, February 25, 2012

ಬೊಳುವಾರು ಸಂದರ್ಶನ--- “...ಉಳಿಯುವ ಗಾಂಧಿ ಮಾರ್ಗ `ಎಂ.ಜಿ. ರೋಡ್' ಮಾತ್ರ...

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಓಟ --ಬೊಳುವಾರು

ಧರಣಿಮಂಡಲ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಿನೊಳಗೆ...ವಸುಧೇಂದ್ರ

ಎರಡು ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲೂ ಗೆದ್ದ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ

ಒಡೆದುಹೋಗಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಗಳು

Heritage trees have history in their branches

Heritage trees have history in their branches:260 years old banyan tree- mysore- t. narasipura road

'via Blog this'

A museum to honour Mahatma

A museum to honour Mahatma:

'via Blog this'

ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲಿ

Around Me: ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲಿ: ಈಗ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೇ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಮಾಡಬೆಕಾಗಿರುವುದು ಇಷ್ಟೆ. ಕೇವಲ ನೀವು ಹುಡ...

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಲುಗುತ್ತಿರುವ ನವಿಲುಧಾಮ

Sukumar Azhikode- Kerala's voice

Kerala's voice-N. S. Madhavan

Friday, February 24, 2012

ಲಂಕೇಶ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆ

ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ: ಲಂಕೇಶ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆ: B. L.Raju ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗೋಡಿನ ಪ್ರಸನ್ನ ತಮ್ಮ ಚರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮಂತಹ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ದೇಸಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದ ಜ...

Sandipani Rashtriya Sanskrit Mahotsav-2012

ವಚನ ಮತ್ತು ಬಂಡಾಯವೇ ನಮ್ಮ ನೈಜ ಮಾದರಿ -ವೀರಣ್ಣ ಮಡಿವಾಳ

ವಿಶ್ವಸಂಕೇತ ಯುನಿಕೋಡ್

ಇಜ್ಞಾನ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್: ವಿಶ್ವಸಂಕೇತ ಯುನಿಕೋಡ್: ಟಿ. ಜಿ. ಶ್ರೀನಿಧಿ--Unicode- kannada   ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಇಮೇಲ್ ಬಳಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ಅದರ ವ್ಯವಹಾರವೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಬರಿಯ ಇಮೇಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ನಮ್ಮ ಮಟ...

ಯುನಿಕೋಡ್ ಎಂದರೇನು ?

Horrors of Partition-- A. G. Noorani

ಬಿ.ವಿ.ಕಾರಂತ-{ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ }-ನಿರ್ದೇಶನ- ಪಿ. ಎನ್.ರಾಮಚಂದ್ರ

varthabharathi | kannada News, Latest kannada News -B. V. Karanth- Documentry by P. N. Ramachandra

'via Blog this'

ಮರೆಯಲಾಗದ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳು -ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಹಾ

ಗೀತಾ ಬುಕ್ ಹೌಸ್,ಡಾ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪತ್ರಕರ್ತನ ಕುಟುಂಬದ ಹತ್ಯೆ

ಪತ್ರಕರ್ತನ ಕುಟುಂಬದ ಹತ್ಯೆ -Prajavani-Chandrika Roy

ಇಸ್ರೋ: ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ರಮ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ರೊದ್ದಂ ರಾಜೀನಾಮೆ

Thursday, February 23, 2012

: ಬೆಳ್ಳೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಯರು

Devasahitya: ಬೆಳ್ಳೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಯರು: Belle Ramachndra Rao ಪುತ್ತೂರಿನ ಕುರಿತು ಬರೆದ "ಕಿರು ಹಣತೆಗಳು" ಎಂಬ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಅವರೇ ಬೆಳ...

ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಜೋಗಿಯವರ ಕತೆಗಳು

ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ!

ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ! -Prajavani

Tenuous lives { Nomadic Tribes In Karnataka }

Tenuous lives-Vikhar Ahmed Sayeed

Balasaraswathi--{ Interview with Douglas Knight }

ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲ್ಪಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ರಮ : ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ

Wednesday, February 22, 2012

ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲೂಬಹುದು....ಪರಿವರ್ತನೆ?-ದಿನೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು

ಕೃತಿಚೋರರ ಆಡುಂಬೊಲದ ಕೂರಂಬು, ನೆಲಬಾಂಬು---ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗಡೆ

ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ

ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ -Prajavani-Editorial- Education In Mothertongue

ಬತ್ತಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನೇಕಾರರ ಬದುಕು

ಬತ್ತಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನೇಕಾರರ ಬದುಕು -Prajavani

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ- ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ

ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ : ೧. ಪೀಠಿಕೆ--ಕುವೆಂಪು

ಡಾ| ಕಾಕುಂಜೆ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್

ಅತ್ರಿ ಬುಕ್ ಸೆಂಟರ್: ಡಾ| ಕಾಕುಂಜೆ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ (ಅಡ್ಡಹೊಳೆ ಆಸುಪಾಸು ಭಾಗ ...: ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಕಾರಂತರನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ, ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವನ್ಯಾಭಿಯಾನವನ್ನೇ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ (ಬಿಸಿಲೆ) ಅಡ್ಡಹೊಳೆ ಆಸುಪಾಸಿನ ಅನುಭ...

ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಗೊರಲತ್ತಿನ ಮಾರಮ್ಮ

ಟಿ.ಪಿ.ಅಶೋಕ- ವೆಂಕಟರಾಜ ಪಾನಸೆ ಅವರ ಕತೆ-" ನನಗೂ ಏನೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿತ್ತು "


ªÉAPÀlgÁd ¥Á£À¸É CªÀgÀ £À£ÀUÀÆ K£ÉÆà ºÉüÀ°QÌvÀÄÛ

vÀ£Àß C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß, C¤¹PÉUÀ¼À£ÀÄß, £ÉÆêÀÅ £À°ªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÉÆÛ§âgÉÆA¢UÉ ºÉýPÉƼÀÄîªÀ, ºÀAaPÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæªÀÈwÛ ºÀ¹ªÀÅ ¤ÃgÀqÀPÉUÀ¼ÀµÉÖà ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁzÀzÀÄÝ. vÀ£ÉÆß¼ÀV£À MvÀÛqÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀdªÁV ºÉÆgÀºÁPÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ¢zÁÝUÀ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ vÁ£ÀÄ C£ÁxÀ’, ¥ÀgÀQÃ0iÀÄ J¤ß¸À¯ÁgÀA©ü¸ÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ ºÀÄlÄÖªÀ C¸Áé¸ÀÜ÷å 0iÀiÁªÀ ªÀÄlÖªÀ£ÀÆß vÀ®Ä¥À§ºÀÄzÀÄ. SÁåvÀ ªÀÄ£ÉÆëeÁÕ¤ ¹UÀäAqï ¥sÁæ0iÀiïØ  F PÀÄjvÀ MAzÀÄ ¹zÁÞAvÀªÀ£Éßà PÀnÖ J®è PÀ¯Á©üªÀåQÛ0iÀÄ »AzÉ EAxÀ C¸Àé¸ÀÜ ªÀÄ£À¹Üw0iÉÆAzÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀºÉÆgÀqÀÄvÁÛ£É. £ÀªÀÄä d£À¥ÀzÀ PÀvÉ0iÉÆAzÀgÀ°è M§â ªÀÄÄzÀÄQ vÀ£Àß ºÉÆmÉÖ0iÉƼÀVzÀÝ PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß 0iÀiÁjUÀÆ ºÉüÀĪÀ CªÀPÁ±ÀªÉà ¹UÀ¢zÁÝUÀ HgÀ ºÉÆgÀV£À ¥Á¼ÀÄ ªÀÄ£É0iÀÄ°è vÀ£Àß zÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀnÖ0iÀiÁV ºÉýPÉÆAqÁUÀ D ªÀÄ£É0iÀÄ UÉÆÃqÉUÀ¼ÀÄ MAzÉÆAzÁV PÀĹzÀÄ ©Ã¼ÀÄvÀÛªÉ! ªÀÄvÉÆÛAzÀ d£À¥ÀzÀ PÀvÉ0iÀÄ°è ªÀåQÛ0iÉƧâ£ÀÄ gÁd£À Q«UÀ¼ÀÄ PÀvÉÛ0iÀÄ Q«UÀ¼ÀAwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ CzÀ£ÀÄß §»gÀAUÀªÁV ºÉüÀĪÀAw®è. PÁrUÉ ºÉÆÃV ©¢gÀĪÉļÉ0iÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÁd£À Q« PÀvÉÛ Q« JAzÀÄ ªÀÄ£À¸ÀÄì vÀȦÛ0iÀiÁUÀĪÀµÀÄÖ ¸Áj UÀnÖ0iÀiÁV MzÀgÀÄvÁÛ£É. JµÉÆÖà ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄmÉ ºÉÆqÉ0iÀÄĪÀªÀgÀÄ D ©¢j£À PÉÆîÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹zÁUÀ gÁd£À Q« PÀvÉÛ Q« JA§ ªÀiÁvÀÄ £Ár£À¯Éè®è C£ÀÄgÀt£ÀUÉƼÀÄîvÀÛzÉ! ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÁ¸ÀÛªÀªÁ¢Ã PÀvÉUÀ¼À°è EAxÀ C¸ÀA¨sÀªÀ¤Ã0iÀÄCA±ÀUÀ¼ÀÄ PÁt¢zÀÝgÀÆ ªÀÄ£À¹ì£À ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä¯Éèà CzÀÄ«ÄlÄÖPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀªÀgÀ CªÀ¸ÉÜ CzÀgÉ®è wêÀævÉ0iÀÄ°è ªÀåPÀÛUÉƼÀÄîªÀ ºÀ®ªÀÅ ªÀÄ£ÉÆÃdÕ PÀvÉUÀ¼ÀÄ £É£À¦UÉ §gÀÄvÀÛªÉ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ZÉPÁ¥sÀ£À zÀÄBR JA§ PÀxÉ0iÀÄ°è PÀÄzÀÄgÉUÁr ºÉÆqÉ0iÀÄĪÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ£ÉƧâ vÀ£Àß KPÉÊPÀ D¸ÀgÉ, D±ÉÆÃvÀÛgÀªÁVzÀÝ M§â£Éà ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ£É. DzÀgÉ vÀ£Àß zÀÄBRªÀ£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀî®Ä CªÀ¤UÉ 0iÀiÁgÀÆ ¢QÌ®è. CªÀ£À VgÁQUÀ½UÉ vÀªÀÄävÀªÀÄä  ¸ÀܼÀUÀ½UÉ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÆÖ ¨ÉÃUÀ ¸ÉÃjPÉƼÀÄîªÀ vÀªÀPÀ. ºÀ®ªÀÅ VgÁQUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß PÀvÉ0iÀÄ£ÀÄß ºÉýPÉƼÀî®Ä D ªÀÄÄzÀÄPÀ JµÉÖà ºÀªÀt¹zÀgÀÆ CªÉ®è ¤µÀ᮪ÁUÀÄvÀÛªÉ. gÁwæ PÀÄzÀÄgɯÁ0iÀÄPÉÌ ªÁ¥À¸ÁzÁUÀ PÀÄzÀÄgÉUÉ ºÀÄ®Äè w¤ß¸ÀÄvÁÛ CzÀgÀ ªÀÄÄAzÉ0iÉÄà vÀ£Àß zÀÄBRzÀ PÀvÉ0iÀÄ£ÀÄß ºÉýPÉƼÀÄîvÁÛ£É. ZÉPÁ¥sÀ£À ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸ÀÄ¥Àæ¹zÀÞ PÀxÉ ªÁ£ÀÌzÀ°è NªÀð ¥ÀÅlÖ C£ÁxÀ ¨Á®PÀ¤zÁÝ£É. CªÀ£À KPÉÊPÀ ¸ÀA§A¢ü CdÓ zÀÆgÀzÀ Hj£À°èzÁÝ£É. F ¨Á®PÀ vÀ£Àß §ªÀuÉUÀ¼À£Éß®è ªÀtÂð¹ ¨Á®¨sÁµÉ0iÀÄ°è CdÓ¤UÉÆAzÀÄ PÁUÀzÀ §gÉzÀÄ, ºÀ½î...CdÓ¤UÉJAzÀÄ «¼Á¸À £ÀªÀÄÆ¢¹ ¥ÉÇøïÖ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. MAzÀÄ UÀAmÉ0iÀÄ £ÀAvÀgÀ ¸ÉÆUÀ¸ÁV ¤¢æ¹zÀ...¹» PÀ£À¸ÀÄUÀ¼ÀÄ. CªÀ¤UÉ PÀ£À¹£À°è M¯É PÀAqÀħA¢vÀÄ. M¯É0iÀÄ §½ CdÓ vÀ£Àß §jUÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃvÀÄ©lÄÖ, ªÉƪÀÄäUÀ¤AzÀ §AzÀ PÁUÀzÀªÀ£ÀÄß CrUÉ0iÀĪÀjUÉ NzÀÄwÛzÁÝ£É...M¯É0iÀÄ §½ £Á¬Ä ªÁå£ï NqÁqÀÄwÛzÉ. ¨Á® C¯Áèr¸ÀÄwÛzÉ...”. UÉÆÃUÉÆî£À £À®ªÀvÀÄÛ ¥ÀÅlUÀ¼À ¤Ã¼ÀÎvÉ NªÀgï PÉÆÃmïzÀ ªÉÆzÀ® ªÀÄƪÀvÀÄÛ ¥ÀÅlUÀ¼ÀÄ ªÁ¸ÀÛªÀªÁ¢Ã ¤gÀÆ¥ÀuÉ0iÀÄ°èzÉ. ZÀ½0iÀÄ ºÉÆqÉvÀªÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ºÉƸÀ NªÀgïPÉÆÃmïUÁV ºÀA§°¹, PÀµÀÖ¥ÀlÄÖ ºÉÆ°¹PÉÆAqÀÄ, CzÀ£ÀÄß D ¢£ÀªÉà PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, C¢üPÁgÀ±Á»¬ÄAzÀ®Æ CªÀªÀiÁ¤vÀ£ÁV ¸Á0iÀÄĪÀ UÀĪÀiÁ¸ÀÛ£ÉƧâ vÀ£Àß ºÉÆmÉÖ0iÀÄ ¸ÀAPÀlUÀ½UÉ C©üªÀåQÛ PÉÆqÀ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅzÀÄ CªÀ£ÀÄ zɪÀéªÁzÀ £ÀAvÀgÀªÉÃ! UÉÆÃUÉÆî£À PÀxÉ0iÀÄÄ EAxÀzÉÆAzÀÄ «®PÀët C©üªÀåQÛ0iÀÄ£ÀÄß ªÁ¸ÀÛªÉÃvÀgÀ JAzÀÄ ºÉüÀ§ºÀÄzÁzÀ ±ÉÊ°0iÀÄ°è vÀ£Àß PÀqÉ0iÀÄ ºÀvÀÄÛ ¥ÀÅlUÀ¼À°è PÀnÖPÉÆqÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀAvÀgÀ ZÉÆêÀÄ vÀ£Àß M¼ÀUÀÄ¢0iÀÄ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀÅzÀÄ zÀÄr0iÀÄ ªÀÄÆ®PÀ. CªÀ£À ªÀÄ£À¸ÀÄì wÃgÀ «ºÀ鮪Á¬ÄvÉAzÀgÉ, ¥Àæ¥ÀAZÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgɬĸÀ§®è zÀÄr¬ÄzÉ. ¸ÀAeÉ zÀÄr0iÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ vÀ£Àß ºÀÈzÀ0iÀÄzÀ zÀÄBRªÀ£Éß®è PÀ¼ÀaPÉÆAqÀ.PÁgÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄtÂÚUÉ 0iÀÄ°è £ÁUÀªÉÃtÂ0iÀÄÄ vÀ£Àß ¨ÉøÀgÀ-¨ÉÃUÀÄ¢UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀºÁPÀ®Ä ¦nî£ÀÄß D±Àæ¬Ä¸ÀÄvÁÛ¼É. F  PÀvÉUÀ¼À°è£À ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæUÀ¼À C©üªÀåQÛ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgɨÉÃgÉ0iÀiÁVzÀÝgÀÆ ªÀÄ£À¹ì£À°è ªÀÄqÀÄUÀnÖzÀÝ£ÀÄß ºÉÆgÀºÁQzÀ vÀȦÛ0iÀiÁzÀgÀÆ EzÉ. ªÉAPÀlgÁd ¥Á£À¸É CªÀgÀ £À£ÀUÀÆ K£ÉÆà ºÉüÀ°QÌvÀÄÛ PÀvÉ0iÀÄ C£ÁªÀÄzsÉÃ0iÀÄ GvÀÛªÀÄ¥ÀÅgÀĵÀ ¤gÀÆ¥ÀPÀ¤UÉ ºÉýPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ §ºÀ¼À¶ÖzÉ. DzÀgÉ PÉüÀĪÀªÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ ¹PÀÄ̪ÀÅ¢®è. PÉ®ªÀÅ ¥ÀjavÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ0iÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹QÌzÀgÀÆ 0iÀiÁjUÀÆ EªÀ£À ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉý¹PÉƼÀÄîªÀµÀÄÖ ¸ÀªÀÄ0iÀĪÁUÀ°Ã, ªÀåªÀzsÁ£ÀªÁUÀ°Ã, ªÀÄ£À¸ÁìUÀ°Ã E®è. PÉÆ£ÉUÀÆ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À°èzÀÄÝzÀ£ÀÄß EvÀgÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀºÀdªÁV CxÀªÁ C¸ÀºÀdªÁV  ºÉýPÉƼÀî°PÉÌ CªÀPÁ±ÀªÉà ¹UÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ EªÀ£À zÀÄgÀAvÀ.

PÀvÉ0iÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ¯Éèà ¤gÀÆ¥ÀPÀ£À ªÀÄ£À¹Üw0iÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À ¸ÀÆavÀªÁVzÉ: £Á£ÀÄ CªÀ£ÀvÀªÀÄÄT0iÀiÁV £ÀqÉ¢zÉÝ. ¸ÀtÚ vÀ¯É0iÀÄ°è ¨sÁj §AqÉUÀ¯ÉÆèAzÀÄ vÀÆUÀÄwÛgÀĪÀAvÉ vÀ¯É ¨sÁgÀªÁVvÀÄÛ. CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°è, »AzÉ, ªÀÄÄAzÉ ¸ÀAZÀj¸ÀÄwÛzÀÝ d£ÀdAUÀ½ ¸ÁUÀgÀzɯÉUÀ¼À ºÁUÉ J¯Éè®Æè d£À¸ÀªÀÄäzÀð. ¯ÉÆÃPÀ JµÉÆÖAzÀÄ ¤²ÑAvÀªÁV ¸ÉÆêÀiÁj0iÀÄAvÉ ¸ÀÄvÀÄÛ ºÁPÀÄwÛzÉ0iÉĤ¹vÀÄ. ªÀÄ£À¸ÀÄì, ªÉÄzÀļÀÄ, ºÀÈzÀ0iÀÄ J®è J®èªÀÇ K£À£ÉÆßà PÀPĄ̀ÉÃPÉ£ÀÄߪÀAvÉ GzÉéÃUÀ¢AzÀ vÀÄ0iÀÄÄåwÛzÀݪÀÅ. EAxÀ ¹ÜwUÉ PÁgÀtªÉãÉAzÀÄ PÀvÉ0iÀÄ PÉÆ£É0iÀÄ°è £ÀªÀÄUÉ UÉÆvÁÛUÀÄvÀÛzÉ: ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ½AzÀ ªÀÄ£É ¨ÁrUÉ PÉÆnÖ®èªÉAzÀÄ E£ÉßgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀÄ£É ©qÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ MvÁÛ0iÀÄ. vÁ¬ÄUÉ EAzÀÄ MAzÀÄ EAeÉPÀë£ï PÉÆr¸À¯Éà ¨ÉÃQvÀÄÛ. C¸ÀÛªÀiÁ §®Ä PÉlÖ gÉÆÃUÀ. PÉ«ÄäPÉ«Ää EqÀÄvÁÛ¼É. gÉÆÃUÀ ªÁ¹0iÀiÁUÀĪÀÅzÀQÌAvÀ CªÀ¼Éà ¸Á0iÀÄĪÀÅzÀÄ ªÉÄïɤ¸ÀÄvÀÛzÉ. EAeÉPÀë£ï PÉÆr¹zÀÝgÉ EAzÁzÀgÀÆ gÁwæ £ÁªÉ®è ¤zÉæ ªÀiÁqÀ§ºÀÄ¢vÉÛãÉÆÃ. ¸ÁPÀÄ ªÀĺÀgÁ0iÀiÁ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÁ¸À JAzÀÄ vÀAzÉ ºÀ½îUÉà ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÀoÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. jl£ïð nPÉmï ¨ÉÃqÀ, ºÉÆÃUÀ®Ä, JAmÉà gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÁPÀÄ J£ÀÄßvÁÛgÉ. ªÀÄUÀÄ«UÉ ºÁ°£À qÀ§â PÉÆAqÉÆ0iÀÄå¨ÉÃQvÀÄÛ. JgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÁ¯Éà E®è ¥Á¥À...¸ÀA§¼À §AzÀ §½PÀ F wAUÀ¼ÁzÀgÀÆ MAzÀÄ ¹ÃgÉ vÀ¤ß J£ÀÄßvÁÛ¼É...RaðUÉ JAlÄ ºÀvÁÛuÉ PÀÆqÀ eÉé£À°è®è...ºÉÆmÉÖ0iÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¨sÀÆætªÀÅ PÉÆqÀĪÀ 0iÀiÁvÀ£É.... CAzÀgÉ ¤gÀÆ¥ÀPÀ£À §¼À°PÉGzÉéÃUÀ, DvÀAPÀUÀ¼ÀÄ PÉêÀ® vÁwéPÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ, C¹ÛvÀéªÁ¢Ã CªÀ¸ÉÜ C®è. CªÀÅ CªÀ£À fêÀ£À ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ºÀÄnÖPÉÆArgÀĪÀ ¤dªÁzÀ ¤¢ðµÀÖ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ. F ¸ÀªÀĸÉåUÀ½UÉ CªÀ£Éà ¥ÀjºÁgÀ PÀAqÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¥Áæ0iÀıÀB CzÀÄ CªÀ¤UÀÆ UÉÆvÀÄÛ. gÀ¸ÉÛ0iÀÄ°è ¹PÀÌ ¸ÉßûvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjavÀjAzÀ CªÀ£ÀÄ 0iÀiÁªÀÅzÉà jÃw0iÀÄ DyðPÀ ¸ÀºÁ0iÀÄ ¤jÃQë¸ÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ JA§ ¨sÁªÀ£É £ÀªÀÄä°è ºÀÄlÄÖªÀÅ¢®è. CxÀªÁ CªÀ£ÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÁåªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀºÁ0iÀÄ, ¥ÀjºÁgÀ §0iÀĸÀÄwÛzÁÝ£É JA§ ¸ÀÆZÀ£É0iÀÄÆ CªÀ£À ¤gÀÆ¥ÀuÉ0iÀÄ°è ºÉƼÉ0iÀÄĪÀÅ¢®è. PÀvÉ0iÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀzÀ¯Éè ¸ÀÆavÀªÁUÀĪÀAvÉ CªÀ£ÀÄ K£À£ÉÆßà PÀPĄ̀ÉÃPÉ£ÀÄߪÀvÀÄrvÀzÀ°èzÁÝ£É. CAzÀgÉ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀµÀÖUÀ¼À£ÀÄß, ¸ÀAPÀlUÀ¼À£ÀÄß 0iÀiÁgÀ ªÀÄÄAzÁzÀgÀÆ vÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÁVzÉ. D ªÀÄÆ®PÀ ºÀUÀÄgÁUÀ¨ÉÃPÁVzÉ. §ºÀıÀB CªÀ¤UÉ ¸ÀzÀå ¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ vÀ£Àß UÉÆüÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆw¬ÄAzÀ PÉý¹PÉƼÀÄîªÀ Q«UÀ¼ÀÄ; ºÉZÉÑAzÀgÉ MAzÉgÀqÀÄ ¸ÁAvÀé£ÀzÀ, ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀzÀ £ÀÄrUÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ CªÀ£À UɼÉ0iÀÄgÀÄ vÀªÀÄävÀªÀÄä C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß, ¸ÁªÀiÁfPÀ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À §UÉÎ vÀªÀÄä nÃPÉn¥ÀàtÂUÀ¼À£ÀÄß EªÀ£À ªÉÄÃ¯É MUÉ0iÀÄĪÀ zsÁªÀAvÀzÀ°èzÁÝgÉ. CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁvÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ vÀ£Àß ªÉÄÃ¯É DPÀæªÀÄt ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ C¤ß¸ÀĪÀ zsÁn0iÀÄ°è ¤gÀÆ¥ÀPÀ£À PÀxÀ£À ¸ÁUÀÄvÀÛzÉ. CªÀ¤UÀÆ K£À£ÉÆßà ºÉüÀ°QÌgÀ§ºÀÄzÀÄ C£ÀÄߪÀ 0iÉÆÃZÀ£É0iÉÄÃ, ¤jÃPÉë0iÉÄà E®èzÀªÀgÀAvÉ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁVé¯Á¸À¢AzÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ.

¤gÀÆ¥ÀPÀ£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ¨sÉÃn0iÀiÁUÀĪÀÅzÀÄ wgÀÄ£ÁgÁ0iÀÄt£À£ÀÄß. F Erà ¨sÉÃn0iÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ wgÀÄ£ÁgÁ0iÀÄt M§â£ÉÃ. EªÀ£À£ÀÄß PÀAqÉÆqÀ£É, £ÉÆÃrzÁå ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ªÀgÀ¢? JAzÀÄ ¥ÁægÀA©ü¹ PÀ£ÀßqÀ  gÁeÉÆåÃvÀìªÀzÀ JgÀqÀÄ PÁ0iÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ vÀ£Àß n¥ÀàtÂUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr, PÀ£ÀßqÀ ZÀ¼ÀĪÀ½0iÀÄ°è »ÃUÉ MqÀPÀÄ ºÀÄlÖ¨ÁgÀ¢vÀÄÛ JAzÀÄ wÃ¥ÀÅðPÉÆlÄÖ ¤gÀÆ¥ÀPÀ£ÀÄ K£ÉÆà ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ªÉÆzÀ¯Éà gÀ¸ÉÛ0iÀÄ JqÀUÀqÉ wgÀÄVPÉƼÀÄîvÁÛ£É. D £ÀAvÀgÀ ¹UÀĪÀªÀ£ÀÄ ±ÉõÀ£ÁgÁ0iÀÄt. CªÀ£ÀÄ 0iÀiÁªÀÅzÉÆà ¥ÀÅgÁt ©aÑ PÉÆ£ÉUÉ PÁ¥ÉÇðgÉõÀ£ï ªÉÄÃ¯É nÃPÁ¥ÀæºÁgÀ ªÀiÁr EªÀ£À£ÀÄß ¹£ÉªÀiÁPÉÌ §gÀÄwÛÃ0iÀiÁ JAzÀÄ PÉý EªÀ£ÀÄ §gÀ®è¥Àà JAzÉÆqÀ£É eÁUÀ SÁ° ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. £Á£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɸÀĪÀ ªÉÆzÀ¯Éà DvÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀiÁgÀÄ ¸ÁVzÀÝ. £Á£ÀÄ K£ÉÆà ºÉüÉÆÃt JAzÀÄPÉÆArzÉÝ. ºÁUÉà ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÉ. FUÀ ¹UÀĪÀªÀ£ÀÄ C±ÀévÀÜ£ÁgÁ0iÀÄt. EªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrzÉÆqÀ£É0iÉÄ, NºÉÆà K£ÀÄ ªÀĺÀgÁ0iÀÄ, ¥ÀxÀ¨sÁæAvÀ£ÀAvÉ PÁtÄwÛgÀÄ«. F PÀqÉUÉ ¤Ã£ÀÄ §gÉÆÃzÉ C¥ÀgÀÆ¥À JAzÀÄ ¥ÁægÀA©ü¹ dUÀwÛ£À ¥ÀæxÀªÀÄ ¹Ûçà CAvÀjPÀë 0iÀiÁwæ0iÀiÁzÀ vÉgÀµÉÆÌêÀ¼À ¥ÀwæPÁUÉÆö×0iÀÄ §UÉÎ CvÀÄåvÁìºÀ¢AzÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀvÉÆqÀUÀÄvÁÛ£É. £À£Àß £Á®UÉ ZÀqÀ¥Àr¹vÀÄ-K£ÉÆà ªÀiÁvÁqÀ®Ä. ¸ÀzsÀå C±ÀévÀÜ£ÁgÁ0iÀÄt ªÀiÁvÀÄ ªÀÄÄV¹ ºÉÆgÀl£À®è, ¸ÁPÀÄ JAzÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¥ÀlÄÖPÉÆAqÀÄ F zÉÆqÀØ ªÀiÁUÀðzÀ°è ¨ÉÃqÀ JAzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁæ¸ï gÉÆÃr£À°è ¸ÁVzÉ. ºÁUÉ ¸ÁUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀÆ0iÀÄð£ÁgÁ0iÀÄt£ÀÄ JzÀÄjUÉ §AzÉéqÀÄvÁÛ£É. £ÀªÀĸÁÌgÀ, ZÉ£ÁßV¢ÝÃgÁ? JAzÉÆqÀ£É , §¤ß, §¤ß, CzÀ£Éßà ºÉüÀ¨ÉÃPÁVzÉ. PÁ¦ü PÀÄrÃwÃgÁ? JAzÀªÀ£É ¸ÀÆ0iÀÄð£ÁgÁ0iÀÄt£ÀÄ ¤gÀÆ¥ÀPÀ£À£ÀÄß  J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃl¯ÉÆAzÀPÉÌ £ÀÄUÀÄÎvÁÛ£É. vÁ£ÀÄ PÉ®¸À PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀ PÀvÉ0iÀÄ£ÀÄß ºÉý vÀ£Àß ªÀÄÄA¢£À ºÉÆÃgÁlzÀ §UÉÎ WÉÆö¹, 0iÀiÁPÉÆà ªÀÄ£À¹ìUÉ £ÉªÀÄ䢬Įè EªÀgÉ. ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀĪÀÄä£É ©zÀÄÝPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É JAzÀªÀ£Éà ¸ÀÆ0iÀÄð£ÁgÁ0iÀÄt ºÉÆgÀlÄ©qÀÄvÁÛ£É.  ¤gÀÆ¥ÀPÀ£À ªÀÄ£À¸ÁìzÀgÉÆà ªÀÄ¼É vÀÄA©zÀ ªÉÆÃqÀzÀAvÉ J¯ÉÆèà MªÉÄä E½zÀÄ ¸ÀÄj0iÀĨÉÃPÉ£ÀÄߪÀAvÉ ¨sÁgÀªÁVvÀÄÛ. PÉÆ£ÉUÉ ¹UÀĪÀªÀ£ÀÄ ¸ÀvÀå£ÁgÁ0iÀÄt. EªÀ£À£ÀÄß PÀAqÀªÀ£Éà 0iÀiÁPÉ ¸Ágï »ÃV¢ÝÃj? ªÀiÁvÀ£Ár. ¨ÉøÀgÁVzÀÝgÉ §¤ß UÀÄAqÀÄ ºÁQ¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ DºÁ餸ÀÄvÁÛ£É. ¤gÀÆ¥ÀPÀ£ÀÄ CªÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢®è. §ºÀ¼À ºÉÆwÛ¤AzÀ PÁ0iÀÄÄwÛzÀÝ §¹ìUÉ E£ÀßµÀÄÖ PÁ0iÀÄÄvÁÛ£É. EªÀ£ÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ gÀÆnUÉ §¸ÀÄì §gÀĪÀÅzÉà E®è. ¸ÀĪÀÄä£É ºÁUÉà ¤®ÄèvÁÛ£É.

F PÀvÉ PÉêÀ® N§â ªÀåQÛ0iÀÄ UÉÆý£À PÀvÉ0iÀÄ®è. EzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¥ÀæªÀÈwÛ0iÉÆAzÀ£ÀÄß ¤¢ðµÀÖ ªÀiÁ£À«Ã0iÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è vÀ¼ÀªÀÄlÖ ±ÉÆâü¸À§0iÀĸÀĪÀ ªÀĺÀvÁéPÁAPÉë ElÄÖPÉÆAqÀ gÀZÀ£É. vÀ£Àß MqÀ¯Á¼ÀªÀ£ÀÄß EvÀgÀ ªÀÄ£ÀĵÀågÉÆA¢UÉ vÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ ºÀA§® EAxÀ MAzÀÄ ¥ÀæªÀÈwÛ0iÀiÁzÀgÉ CzÀPÉÌ vÀ¢égÀÄzÀÞªÁzÀ ¥ÀæªÀÈwÛ0iÀÄÆ ªÀÄ£ÀĵÀå£À°èzÉ. CzÀÄ EvÀgÀgÀ£ÀÄß DPÀæ«Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ. »ÃUÉ DPÀæ«Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ zÉÊ»PÀ §®, §Ä¢Þ±ÀQÛ,  ±À¸ÁÛç¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ, ºÀt, C¢üPÁgÀ EªÀÅUÀ½AzÀµÉÖà C®è. £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀÄ, ¨sÀAV, ªÀvÀð£ÉUÀ½AzÀ®Æ £ÁªÀÅ E£ÉÆߧâgÀ ªÀÄ£À¸Àì£ÀÄß DPÀæ«Ä¸À®Ä, E£ÉÆߧâgÀ ªÀÄ£À¹ì£À°è HgÀ®Ä ¸ÀzÁ ºÀªÀt¸ÀÄwÛgÀÄvÉÛêÉ. ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉý¹PÉƼÀÄîªÀ «£À0iÀÄQÌAvÀ £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸Áܦ¸ÀĪÀ CºÀAPÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÉÛêÉ. £ÁªÉà UÉ®è¨ÉÃPÀÄ, £ÀªÀÄä ªÀiÁvÉà £ÀqÉ0iÀĨÉÃPÀÄ JA§ CºÀAPÁgÀ EzÀÄ. £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ EzÀPÉÌ MAzÀÄ £É¥À, ¤«ÄvÀÛ CxÀªÁ ¸ÁzsÀ£À. wgÀÄ£ÁgÁ0iÀÄt, ±ÉõÀ£ÁgÁ0iÀÄt, C±ÀévÀÜ£ÁgÁ0iÀÄt, ¸ÀÆ0iÀÄð£ÁgÁ0iÀÄt, ¸ÀvÀå£ÁgÁ0iÀÄt EªÀgÉ®è ¨ÉÃgɨÉÃgÉ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£Éßà DrzÀgÀÆ D ªÀiÁvÀÄUÀ¼À »A¢£À zsÀé¤, EAVvÀ, GzÉÝñÀ MAzÉÃ. ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, ¸ÀAªÁzÀ-ªÀiÁvÀÄPÀvÉUÀ¼ÀÄ KPÀ¥ÀQëÃ0iÀĪÁUÀzÉ CxÀð¥ÀÇtð ¸ÀA¨sÁµÀuÉ, G¨sÀ0iÀÄPÀıÀ¯ÉÆÃ¥Àj ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀAxÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ°è CªÀgÉ®ègÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ EvÀgÀgÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀµÉÖà ¸ÀºÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀd. DzÀgÉ F PÀvÉ0iÀÄ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è CªÀÅ DPÀæªÀÄt. KPÉAzÀgÉ CªÀjUÉ D ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è vÀªÀÄä ªÀiÁvÀÄUÀ¼Éà ªÀÄÄRåªÉ¤¹ vÀªÀÄä PÉüÀÄUÀ£À §UÉΠ  0iÀiÁªÀ D¸ÉÜ, PÀÄvÀƺÀ® CxÀªÁ ¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆwUÀ¼ÀÄ PÁt¸ÀĪÀÅ¢®è. »ÃUÉ MAzÀÄ ªÀÄÆ®¥ÀæªÀÈwÛ0iÀÄ vÀ¢égÀÄzÀÞ ªÀÄÄRUÀ¼À£ÀÄß KPÀPÁ®zÀ°è C£ÁªÀgÀtUÉƽ¸ÀĪÀ F PÀvÉ0iÀÄÄ ®WÀÄzsÁn0iÀįÉèà MAzÀÄ WÀ£ÀªÁzÀ ¸ÀvÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀ ºÀªÀtÂPÉ0iÀÄ°èzÉ. F PÀvÉ0iÀÄ ¤gÀÆ¥ÀPÀ¤UÉ PÀvÉ0iÉƼÀUÀt vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjavÀjUÉ vÀ£Àß vÀ¼ÀªÀļÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉýPÉƼÀÄîªÀ CªÀPÁ±À zÉÆgÀPÀĪÀÅzÉà E®è. DzÀgÉ vÀ£Àß GvÀÛªÀÄ¥ÀÅgÀĵÀ ¤gÀÆ¥ÀuÉ0iÀÄ°è CªÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀ¯Á ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß, PÀxÀ£À ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß ¸ÀȶֹPÉÆAqÀAwzÉ. F C£ÁªÀÄzsÉÃ0iÀÄ GvÀÛªÀÄ¥ÀÅgÀĵÀ ¤gÀÆ¥ÀPÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ £ÉÃgÀªÁV UÉÆwÛ®èzÀ, ¥Áæ0iÀıÀB vÁ£ÀÄ  JAzÀÆ ¨sÉnÖ0iÀiÁUÀ¯ÁgÀzÀ, CUÉÆÃZÀgÀ NzÀÄUÀ/±ÉÆæÃvÀÈ ¸ÀªÀÄÄzÁ0iÀÄPÉÌ vÀ£Àß CAvÀgÀAUÀªÀ£ÀÄß ©aÑqÀĪÀ CªÀPÁ±ÀªÉÇAzÀ£ÀÄß F ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÁVzÉ. ºÁUÁV F PÀvÉ0iÀÄÄ PÀ¯Á ¤«Äðw0iÀÄ »A¢£À MvÀÛqÀUÀ¼À£ÀÆß ¥ÉæÃgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀ D0iÀiÁªÀĪÉÇAzÀ£ÀÄß vÀ£Àß gÀZÀ£É0iÉƼÀUÉ C0iÀiÁavÀªÁV zsÁgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀAvÁVzÉ.

                                     ***
n.¦.C±ÉÆÃPÀ
CUÀæºÁgÀ
¸ÁUÀgÀ-577 401
94482 54228
Venkataraja Panase's Kannada Short Story- " nanagU EnO hELalikkittu "-Critique by T. P. Ashoka

In Conversation with Aman Sethi

ಗಡಾಫಿಯಿಲ್ಲದ ಲಿಬಿಯಾ

ಬಿಸಿಲ ಹನಿ: ಗಡಾಫಿಯಿಲ್ಲದ ಲಿಬಿಯಾ-Udaya Itagi

ವರಾಹವತಾರ: ವಿಶ್ವಕೋಶ ರಚನೆಗೆ ಎವಿಎನ್ ಸಲಹೆ

Tuesday, February 21, 2012

ಬುಂದೇಲ್‌ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬಡವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ

ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಏಕೆ ?

Frederik Staal- -- The Indologist who spanned many fields

Unique experiments with art

Unique experiments with art-The National Gallery of Modern Art-

Silencing media

Silencing media-Murder of Chandrika Rai

ಒಂದು ಕೆಂಪು ಸಂಜೆ

ಒಂದು ಕೆಂಪು ಸಂಜೆ « ವರ್ತಮಾನ – Vartamaana-Oriya Short Story-Kishori Charan Das/ B. Sripad Bhat

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಕಾಲೇಜು ಮೇಷ್ಟ್ರು!

ಬೆನಕಟ್ಟಿ ದುರ್ಗಮ್ಮಳ ಹುಗ್ಗಿ ಜಾತ್ರೆ 23ರಿಂದ

ಮುದ್ರಾಡಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಂಗ ಉತ್ಸವ 25ರಿಂದ

ಮುಕ್ತ ಛಂದ: ಕೆಡಹುವ ಮುನ್ನ...

ಮಹಾ ಸ್ಫೋಟ

ಮಹಾ ಸ್ಫೋಟ -Prajavani-O.L. Nagabhushanaswamy

Monday, February 20, 2012

ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂದ ಗೌರವ: ನಂದನಾ ರೆಡ್ಡಿ

ಹುಟ್ಟಿದೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಲಾಯಂ-ದಿನೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು

ಮುದ್ರಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಂಗ ಉತ್ಸವ- 2012

India's destiny not caste in stone--Andre Beteille

Recommendations of Western Ghats panel draconian: Kerala

Nehru-Fulbright Fellowships for 2013 open

ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಕೊರತೆ

ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಕೊರತೆ -Prajavani

ಬರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ

ಉಡುಪಿ-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ

ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು- Ajnaanavemba Thottilolage – Reaching S...

Vachana-A-week: Vachana 77: Ajnaanavemba Thottilolage – Reaching S..: Allama Prabhu ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ತೊಟ್ಟಿಲೊಳಗೆ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಶಿಶುವ ಮಲಗಿಸಿ ಸಕಲ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬ ನೇಣಕಟ್ಟಿ, ಹಿಡಿದು ತೂಗಿ ಜೋಗುಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಎಂಬ ತಾಯಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಮುರ...

Sunday, February 19, 2012

Caesar Must Die -| trailer (2012) Berlinale 2012 Bes...

Cinema : ‘Caesar Must Die’ wins Golden Bear

The Hindu : Arts / Cinema : ‘Caesar Must Die’ wins Golden Bear

ಎಸ್. ಜಿ. ವಾಸುದೇವ-- Art review-S. G. Vasudev

ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರ ಕತೆಗಳು -- ಹರಿಯಪ್ಪ ಪೇಜಾವರ

Devasahitya: ಹರಿಯಪ್ಪ ಪೇಜಾವರ:Short Stories of Ramacnandra Deva-Hariyappa Pejavar

'via Blog this'

RAMANUJAN A. K

ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್‌ಗೆ ಕನ್ನ ಕೊರೆಯುವ ಖದೀಮರು

ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ `ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ'ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲವೇ?

ಎತ್ತ ಹರಿಯಲಿದೆ ಯುವ ಮತದಾರರ ಚಿತ್ತ?

‘Gattu’ gets special mention at Berlinale

The Hindu : Arts / Cinema : ‘Gattu’ gets special mention at Berlinale:

'via Blog this'

Gattu (2012) Hindi Movie Trailer

Hindi Bhasha_Sthiti evam sanrachna

ಕೊನೆಗೊಂಡ ದಲಿತ-ಬ್ರಾಹ್ಮಣ `ಭಾಯಿಚಾರಾ'-ದಿನೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು

ಜೀವಲೀಲೆಗಳ ಕವಿ ಅಡಿಗ- ಎಸ್.ಆರ್.ವಿಜಯಶಂಕರ

vijaykarnataka e-Paper Pls clik page 4 in lavlavike 19-2-2012-Gopalakrishna Adiga- by S. R. Vijayashankar

ಸಂಗೀತದ ಅಂತಸ್ಥ ಮೌಲ್ಯ!-ಈಶ್ವರಯ್ಯ

ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಕತೆ `ಒಳಾಂಗಣ'

ರಥಬೀದಿ ಗೆಳೆಯರು, ಉದುಪಿ- ರಂಗೋತ್ಸವ-- 2012 { ವೀಡಿಯೊ ವರದಿ }

Udayavani: Kannada-Rathabeedhi Geleyaru  Udupi Murari Kedlaya Rangotsava-2012 { Vidieo Report }

ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ { ಉದಯವಾಣಿ ವೀಡಿಯೊ ವರದಿ ]

Udayavani: Kannada-In conversation with Chandrashekar Kambarat Udupi Press Club-18-2-2012

Saturday, February 18, 2012

ಕೀಳರಿಮೆಯಿಂದ ಹೊರಬನ್ನಿ---ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಕಂಬಾರ

Udayavani: Kannada-Chadrashekar Kambar Felicitatd at Poornaprajna College, Udupi

ಡಾ. ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕೃತಿ ಆಹ್ವಾನ

ಡಾ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿಗೆ `ಸಾಹಿತ್ಯ ವಾಚಸ್ಪತಿ' ಗೌರವ

ಪಾವಿತ್ರ್ಯ: ಲೈಂಗಿಕತೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವೇ?

ಬಾಹುಬಲಿ -ಜೀವಯಾನದ ಮಂಜುನಾಥ್

ಬಾಹುಬಲಿ -Prajavani Bahubali- JIvayanada Manjunath

ಡಾ. ಬಾವಾಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪುರಸ್ಕಾರ

KARNATAKA : Textbooks panel decides to tweak certain sections

‘Promote Kannada through computerisation'-Kambara

Friday, February 17, 2012

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಕಾಶನ ಲೋಕದಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ

ವಾಜಪೇಯಿ ಗೈರುಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ನಡುಕ -ದಿನೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು

ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು-ರಾಜೇಶ್ವರಿ ತೇಜಸ್ವಿ

ಕಪ್ಪು ಜನರ ಆತ್ಮಗೌರವಕ್ಕೆ ದನಿಯಾದ ಓಫ್ರಾ

ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ: ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಬಲ ವಿರೋಧ

ಯು. ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ- ಸಮಸ್ತ ಕಾವ್ಯ { ಆರು ದಶಕದ ಕವಿತೆಗಳು } ಬಿಡುಗಡೆ- 21-2-2012 ಕರೆಯೋಲೆ

attachment (1000×1400)U. R.Ananthamurthy- Collected Poems Release on 21-2-2012

ನಾ ಕಂಡ ವಿವೇಕಾನಂದ: ಐಶ್ವರ್ಯದ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ...

ಪ್ರಾಚೀನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಪ್ರಾಚೀನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಅಪರೂಪದ ಕೊಳಗಳ ಊರು `ಕೋಣಂದೂರು'

ಸಂಶೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಸಂಶೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ -Prajavani

Thursday, February 16, 2012

ನಿರಂತರ ಕಷ್ಟ ಪರಂಪರೆ ಮಧ್ಯೆ ಉಳಿದು ಬೆಳಗಿದ `ಸಾಕವ್ವ' -ಎಚ್. ಎಸ್.ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್

ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹಿನಿ ಅಗತ್ಯವೇ?

ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹಿನಿ ಅಗತ್ಯವೇ? -Prajavani-Editorial-17-2-2012

A letter to God { A Folk Tale from Mexico }

ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳಲಾಟ

ಅಮರ ಪ್ರೇಮದ ಮಧುರ ಸ್ಮಾರಕ

ಉಮರನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಸಗೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ…

Rathabeedhi Geleyaru Theatre fest in Udupi from Feb 18th, Saturday

ರಥಬೀದಿ ಗೆಳೆಯರು, ಉದುಪಿ-ನಾಟಕೋತ್ಸವ- 2012-ಫೆ--18/19/20...

rathabeedhi geleyaru udupi: ರಥಬೀದಿ ಗೆಳೆಯರು, ಉದುಪಿ-ನಾಟಕೋತ್ಸವ- 2012-ಫೆ--18/19/20...: Rathabeedh Geleyaru { R ] Udupi Kannada Drama Festival-2012 feb-18th-KULAM { Samudaya Kundapura } feb-19th-KARNABHARA { Sangama Manipal } Fe...

The Hindu :Podcast- Editorial : Murder in the classroom (Tamil: Vagupparaiyil padukolai), Editorial, February 11, 2012. Translated & presented by V.B. Ganesan

Wednesday, February 15, 2012

ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದ ವೀರಣ್ಣ ಮಡಿವಾಳ

ಬಂದೇ ಬಂತು ಒಂದು ದಿನ... -Prajavani-Viramma Madival-Sahitya Academi- Yuva Puraskar- 2012

ಕುಲಪತಿಗಳ ನೇಮಕ: ಇನ್ನೂ ರಚನೆಯಾಗದ ಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ

ಕೊನೆಗೂ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ `ಯಜಮಾನ'?

: Shahryar (1936-2012)

ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ: ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಚಾಟಿ ಏಟು ಕೊಟ್ಟ ಕಾವ್ಯಗಳು

ಕಿರಂ ಹೇಳಿದ ಕತೆಗಳು

ಸುನೀತಿ ಬಾಯಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

Veeraranna Madivalara/ Vikram Sampath from Karnataka get young writer's award

Amartya Sen, the moral universalist

Rare literature on Islam, Hinduism in Tipu's collection

Tuesday, February 14, 2012

ಭರಣಿ ಮಳೆ { ಕವನ ಸಂಕಲನ }-ರಂಜನಿ ಫ್ರಭು

ಮೊದಲು ಓದು -Prajavani-Ranjani Prabhu- BharaNi MaLe Poems }-Ranjani Prabhu

ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾದರು, ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನವೇ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು

ಪಿಎಚ್‌ಡಿ.ಗೆ ಖಾಸಗಿ ಗೈಡ್

ಡಾ.ವಿ.ಎಸ್. ಆಚಾರ್ಯ -ಕೆಸರ ನಡುವಿನ ಕಮಲ

Dr V S Acharya-ಕೆಸರ ನಡುವಿನ ಕಮಲವಾಗಿದ್ದ  ಧೀಮಂತ ರಾಜಕಾರಣಿ                       ಡಾ/ ವಿ.ಎಸ್. ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ--ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯ

ಸಚಿವ ಆಚಾರ್ಯ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ

ಡಾ.ವಿ.ಎಸ್. ಆಚಾರ್ಯ ನಿಧನ

Monday, February 13, 2012

`ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕಟ್ಟುವ ಶಕ್ತಿ'

`ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕಟ್ಟುವ ಶಕ್ತಿ' -Prajavani-Sugama Sangeetha Sammelana-2012

Sahitya Academi- Festival of Letters Feb. 13-18, 2012

Failed states don't hold literature festivals: Anatol Lieven

ಸವೆದ ಕೊಂಡಿ ಕಳಚಿಕೊಂಡಿರುವ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು

`ಗ್ರಾಮಚರಿತ್ರ ಕೋಶ'ಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ

Urdu Poet Shahryar Passes Away

Sanskrita and Sangita- S. S. Janaki

ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಭಂಡಾರ- ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

Treasure trove of manuscripts-at Gulbarga University

ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಬೋಧಿಸಬೇಕು ನೀತಿ ಪಾಠ?

ಶ್ರೀಧರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ವಿವೇಕ ಶಾನಭಾಗ ಆಯ್ಕೆ

ನೀನಾಸಂ ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ -may-2012

ನೀನಾಸಂ ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ -Prajavani

ಡುಂಡಿರಾಜ್ ಕಚಗುಳಿ: ಸವದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಡದಿ ಕಾಟ! i

ಗೀತೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ.ಶ್ಯಾಮಲಾ ಭಾವೆ ಅಭಿಮತ

ಕುವೆಂಪು ಕಾವ್ಯ-ನೀನೆಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಶಿಶು ಕಣಾ, ತೇಜಸ್ವಿ - ಬಿ.ಆರ್.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ

‘Epigraphy staring at an uncertain future'

ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ--- ಮೂರೂ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮನೆಯವರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸೋಣವಾ?

| ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ರಥಬೀದಿ ಗೆಳೆಯರು, ಉದುಪಿ-ನಾಟಕೋತ್ಸವ- 2012-ಫೆ--18/19/20...

rathabeedhi geleyaru udupi: ರಥಬೀದಿ ಗೆಳೆಯರು, ಉದುಪಿ-ನಾಟಕೋತ್ಸವ- 2012-ಫೆ--18/19/20...: Rathabeedh Geleyaru { R ] Udupi Kannada Drama Festival-2012 feb-18th-KULAM { Samudaya Kundapura } feb-19th-KARNABHARA { Sangama Manipal } Fe...

ಕವಿಯ ಮನ ಅರಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ: ಶ್ಯಾಮಲಾ ಜಿ. ಭಾವೆ

Sunday, February 12, 2012

ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ‘ಫಜಾರಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟೋಣು ಬಾ’

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣೆ- 2012 ತಂದೆಯನ್ನು ಮಗ ಬದಲಿಸಿಬಿಟ್ಟ...-ದಿನೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ---- ಹೊಣೆಗೇಡಿತನ ಪರಮಾವಧಿ

ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ; ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯ

ಲಯದ ಬಸಿರ ಬಯಲಲ್ಲಿ-ಓ.ಎಲ್.ನಾಗಭೂಷಣ ಸ್ವಾಮಿ

ಜೀವನ ಕೌಶಲದ ಪಾಠ

ಜೀವನ ಕೌಶಲದ ಪಾಠ -Prajavani--ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ-Daneshvari. B. Sarangamath

ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯುವುದಿದೆ. ಡಾ/..ಎಚ್. ಎಸ್. ಆನುಪಮಾ

ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯುವುದಿದೆ... -Prajavani-  Sex Education In Schools - ಲೈಂಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ --                     Dr. H. S. Anupama

ಶಿಕ್ಷಕರು ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳು

ಶತಾಯುಷಿಗಳ ಮರು ಮದುವೆ ಸಡಗರ

`ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗೂ, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧ'

:ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಸಮಾವೇಶ

ಇಜ್ಞಾನ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್: ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಸಮಾವೇಶ: ಇಜ್ಞಾನ ವಾರ್ತೆ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತಿಗಳ ವೇದಿಕೆ, ಕರಾವಿಪ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ವಾರಾಂತ್ಯ (೧೧-೧೨ ಫೆಬ...

What you lose when you ‘buy' an education

The Hindu :/ OPINION : What you lose when you ‘buy' an education-Aruna Shankaranarayanan { Teacher murderd by student at Chennai }

Having the last word

Aspire: India Art Fair 2012 , Jaipur literature festival

Kama Sutra: Discussion (3/3)

Kama Sutra: Discussion (2/3)

Kama Sutra: Discussion (1/3)