stat CounterFriday, September 30, 2011

ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ- ಬಿ. ವಿ. ಕಾರಂತ ಫುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗದೆ-2-10-2011


ಬಡತನದ ತಪ್ಪು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಬಡತನದ ತಪ್ಪು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ {-Prajavani }

ಬಡತನ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ-ಕೆಳಗೆ

ಬಡತನ ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ-ಕೆಳಗೆ Poverty line- Sharada Gopal {-Prajavani }

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಬಢತನ

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಬಢತನ poverty line T. R. Chandrashekar {-Prajavani }

ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಆಟ

ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಆಟ- Poverty line -Prajavani

ಕ.ಸಾ.ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊತ್ತ 1,11,111 ರೂಪಾಯಿ!

Thursday, September 29, 2011

ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ -ಚೆನ್ನಿ

ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಬ್ಲಾಗ್--Blogger Anna Hazare Says

ಪಳಕಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

¥À¼ÀPÀ¼À ¥Àæ±À¹Û
-     ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ G¥ÁzsÀå »j0iÀÄqÀPÀ
-    
      ªÀÄÆqÀ©¢gÉ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ZËlgÀ ¥ÀÅwÛUÉ0iÀÄ D¸ÀÄ¥Á¹£À ZÀAzÀzÀ ºÀ½î ¥À¼ÀPÀ¼À . (PÀ¼À ±À§ÝPÉÌ vÀļÀÄ«£À°è UÁæªÀÄ ZÁªÀr, DlzÀ ªÉÄÊzÁ£À, 0iÀÄÄzÀÞgÀAUÀ JA§ CxÀðUÀ½ªÉ.  ¥À¼ÀPÀ¼À JAzÀgÉ ºÀ¼É0iÀÄ 0iÀÄÄzÀÞgÀAUÀ JA¨ CxÀðªÀÇ EgÀ§ºÀÄzÀÄ.)

      ¥À¼ÀPÀ¼À ¹ÃvÁgÁªÀÄ ¨sÀlÖ vÀļÀÄ ªÀģɪÀiÁw£À F±ÀégÀ¨sÀlÖ- ®Që÷äà zÀA¥ÀwUÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁV 14-8-1931gÀAzÀÄ d£À£À.  PÀvÉUÀ¼À PÉÆ¥ÀàjUÉ0iÀiÁVzÀÝ ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛ ZÉ£ÀßPÀÌ£À PÀvÉUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀÄvÀÛ, PÀ£À¸ÀÄ PÁtÄvÀÛ ¨É¼ÉzÀ ¨Á®PÀ.  ªÀÄÆqÀ©¢gÉ0iÀÄ eÉÊ£ï ºÉʸÀÆÌ°£À°è J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ªÁå¸ÀAUÀ.  C£ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÁ0iÀÄvï PÀbÉÃj0iÀÄ°è vÁvÁÌ°PÀ PÉ®¸À.  ºÉ©æ0iÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É0iÀÄ°è K¼ÀÄ wAUÀ¼ÀÄ CzsÁå¥ÀPÀ ªÀÈwÛ.  DªÉÄïÉ, PÁ¸ÀgÀUÉÆÃr£À ªÀiÁ¬Ä¥Áàr ªÀÄÆ®²PÀët ±Á¯É0iÀÄ°è ²PÀëPÀ vÀgÀ¨ÉÃw (1951-53). UÁA¢üÃf0iÀÄ PÀ£À¹£À ªÀÄÆ®²PÀëtzÀ CZÀѽ0iÀÄzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ.  ºÀ¢£Á®ÄÌ ªÀµÀð ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÀ¼À°è CzsÁå¥ÀPÀ.  ªÀÄÄAzÉ ©.J.,©.Er. ªÀÄÄV¹ E¥ÀàvÀÛªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀð vÁ£ÀÄ PÀ°vÀ eÉÊ£ï ºÉʸÀÆÌ°£À°è CzsÁå¥ÀPÀ.  1970gÀ°è ¸ÁßvÀPÉÆÃvÀÛgÀ ¥ÀzÀ«.

      1945jAzÀ ¥À¼ÀPÀ¼ÀgÀ ªÀÄPÀ̼À ¸Á»vÀåzÀ ¨É¤ß (PÀȶ) DgÀA¨sÀ.  «zÁé£ï PÁAvÀ gÉÊ, gÁ.ªÉÆÃ. «±Áé«ÄvÀægÀ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ.  1954gÀ°è atÚgÀ ºÁqÀÄ JA§ ªÉÆzÀ® PÀÈw.  1955gÀ°è ¥À¼ÀPÀ¼ÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ PÀÈwUÀ½UÉ (atÚgÀ ºÁqÀÄ, Q£Àßj0iÀÄgÀ Q£Àßj, ªÀÄPÀ̼À ªÀÄÄzÀÄÝ) PÀÈwUÀ½UÉ ªÀÄzÁæ¸ï ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀÄPÀ̼À ¸Á»vÀå §ºÀĪÀiÁ£À.

      1959gÀ°è ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀ dAn0iÀiÁV ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è K¥Àðr¹zÀÝ ªÀÄPÀ̼À ¸Á»vÀå gÀZÀ£Á ²©gÀzÀ°è ¥À¼ÀPÀ¼ÀjUÉ vÀgÀ¨ÉÃw.  ¨ÉÃAzÉæ, PÁªÁå£ÀAzÀ, ¹A¦ °AUÀtÚ, eÉ.¦. gÁdgÀvÀßgÀAxÀ »j0iÀÄjAzÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀ ¨sÁUÀå.  ±ÁAvÀgÀ¸À, «Äfð CuÁÚgÁ0iÀÄ, ¨sÁgÀwøÀÄvÀ, ¹¸ÀĸÀAUÀªÉÄñÀ, ±ÀA.UÀÄ. ©gÁzÁgÀ EªÀgÉ®è F ²©gÀzÀ°è ¥À¼ÀPÀ¼ÀgÀ ¸ÀºÀ¥ÁpUÀ¼ÀÄ. 

      ªÀÄƪÀvÀÛ£Á®ÄÌ ªÀÄPÀ̼À PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼ÀÄ, LªÀvÀÄÛ PÀxÁ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼ÀÄ, E¥ÀàvÉÛAlÄ £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ, gÀÆ¥ÀPÀUÀ¼ÀÄ, ¥Àæ§AzsÀ ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼ÀÄ, fêÀ£À ZÀjvÉæ, ªÀÄPÀ̼À PÁzÀA§j MlÄÖ 125gÀµÀÄÖ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ.  ºÉaÑ£À ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹zÀªÀgÀÄ Q¤ßUÉÆý0iÀÄ PÉÆqÀvÀÆÛgÀÄ C£ÀAvÀ¥ÀzÀä£Á¨sÀ GqÀÄ¥À, ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀĪÀ£Á©ügÁªÀÄ GqÀÄ¥ÀgÀÄ.  ¥À¼ÀPÀ¼ÀgÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ªÀiÁgÁlzÀ C£ÀĨsÀªÀ PÀxÀ£ÀzÀ°è ¹»VAvÀ PÀ»0iÉÄà eÁ¹Û.  DzÀgÉ PÀ»0iÀÄ£ÀÄß PÀAZÀ¯ÁAqÀ JAZÀ¯Á GuÉÆð (ºÁUÀ®PÁ¬Ä0iÀÄ£ÀÄß ºÉÃUÁzÀgÀÆ Gt§ºÀÄzÀÄ) JA§ vÀļÀÄ UÁzÉ0iÀÄAvÉ £ÀÄAUÀĪÀÅzÀÄ ¥À¼ÀPÀ¼ÀgÀ eÁ0iÀĪÀiÁ£À.
      ¥À¼ÀPÀ¼ÀgÀÄ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Áè ªÀÄPÀ̼À ¸Á»vÀå ¸ÀAUÀªÀÄzÀ ¸ÁÜ¥ÀPÀ CzsÀåPÀë (1997).  2001gÀ°è ¥À¼ÀPÀ¼À ¥ÀæwµÁ×£À ¸ÁÜ¥À£É.  ºÁ¸À£À ¸Á»vÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£À (1999)zÀ ªÀÄPÀ̼À ¸Á»vÀåUÉÆö×0iÀÄ CzsÀåPÀëvÉ.  Hj£À ¸ÁªÀiÁfPÀ dªÁ¨ÁÝj0iÀÄ PÉ®¸ÀUÀ½UÁV ¥À¼ÀPÀ¼À «ÄvÀæªÀÄAqÀ½0iÀÄ ¸ÁÜ¥À£É.  ºÀ¹gÀÄ ºÁqÀÄ, ¥Àj¸ÀgÀ PÀvÉUÀ¼ÀÄ, PÁr£À UɼÉ0iÀÄzÀAxÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß, ¸Á®ÄªÀÄgÀzÀ wªÀÄäPÀÌ£À PÀÄjvÀ ºÁqÀ£ÀÄß §gÉ¢gÀĪÀ ¥ÀPÀ¼ÀPÀgÀÄ ¤¸ÀUÀðzÀ ªÀÄr®°è §zÀÄPÀÄwÛgÀĪÀ ¥Àj¸ÀgÀ ¥ÉæëÄ.  PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀwÛ£À eÉ.¦. gÁdgÀvÀßA zÀwÛ §ºÀĪÀiÁ£À (1987), zɺÀ°0iÀÄ ¨Á®²PÁë ¥ÀjµÀwÛ£À ¥Àæ±À¹Û (1987), PÀ£ÁðlPÀ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥ÀŸÀÛPÀ ¥Àæ±À¹Û (1997), ªÀÄÆqÀ©¢gÉ0iÀÄ D¼Áé¸ï £ÀÄr¹j ¥Àæ±À¹Û (2005) - »ÃUÉ ¥Àæ±À¹ÛUÀ¼ÀÄ ¥À¼ÀPÀ¼ÀgÀ «¼Á¸À ºÀÄqÀÄQPÉÆAqÀÄ §A¢ªÉ.

      ¥À¼ÀPÀ¼ÀgÀ £À£Àß C¥Àà CµÉÖvÀæ, £À£Àß CªÀÄä EµÉÖvÀæ, £Á£ÀÄ ªÀiÁvÀæ EµÉÖà JvÀæ 0iÀiÁPÉÆ UÉÆwÛ®è JA§ ¥À¼ÀPÀ¼À ºÁqÀÄ ºÁqÀÄvÀÛ ¨É¼ÉzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £À£ÀVAvÀ JvÀÛgÀ ¨É¼É¢zÁݼÉ.  jPÁë ªÀiÁªÀiÁ, PÉýÛÃ0iÉÄãÀÄ, ¥Àæ±Éß MAzÀÄ FUÀ - ¥À¼ÀPÀ¼ÀgÀ EAxÀ ºÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ ¸Á«gÁgÀÄ eÁt-eÁuÉ0iÀÄgÀÄ ºÁrzÁÝgÉ. ¥À¼ÀPÀ¼ÀgÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ §gÉzÀ PÀvÉ PÀªÀ£ÀUÀ¼À°è d£À¥ÀzÀ, ¥ÀÅgÁt, EwºÁ¸À ºÁUÀÆ ¸ÁévÀAvÀæ÷å ZÀ¼ÀĪÀ½0iÀÄ ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ PÀAUÉƽ¸ÀÄvÀÛªÉ.  ªÀÄPÀ̼À ¸ÀÈd£À²Ã® aAvÀ£ÉUÉ, PÀ£À¸ÀÄUÀ½UÉ, ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ ¥ÉæÃgÀuÉ ¤ÃqÀĪÀ CAzÀZÉAzÀzÀ PÀvÉ PÀªÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥À¼ÀPÀ¼ÀgÀÄ §gÉ¢zÁÝgÉ.

      ªÀÄPÀ̼À ¸Á»vÀåªÀÅ PÀ£ÀßqÀzÀ°è ¤®ðPÀë÷åPÉÌ M¼ÀUÁVgÀĪÀ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À°è MAzÀÄ.  ¥À¼ÀPÀ¼ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£ÀgÀÄ ªÀÄPÀ̽UÁV §gÉzÀ PÀÈwUÀ¼À «ªÀıÉð, ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À DUÀ¨ÉÃPÁVzÉ.  PÀ£ÀßqÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀ CxÀªÁ PÀ£ÀßqÀ ¸ÀA¸ÀÌöÈw E¯ÁSÉ ¥À¼ÀPÀ¼ÀgÀ ¸ÀªÀÄUÀæ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¨ÉÃPÀÄ.

      1862gÀ°è eÉ. ªÀiÁåPï §gÉzÀ ¨Á®VÃvÉUÀ¼ÀÄ DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ªÉÆzÀ¯ ªÀÄPÀ̼À ¸Á»vÀå PÀÈwUÀ¼À¯ÉÆèAzÀÄ.  ¥ÀAeÉ ªÀÄAUÉñÀgÁ0iÀÄgÀÄ, ºÉƬĸÀ¼À, eÉ.¦. gÁdgÀvÀßA, JA.J¸ï. ¥ÀÅlÖtÚ, ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀ, JA. J£ï. PÁªÀÄvï, vÉÆãÉì ªÀÄAUÉñÀgÁ0iÀÄgÀÄ, G¼Áî ªÀÄAUÉñÀgÁ0iÀÄgÀÄ, ªÀÄAeÉñÀégÀ C£ÀAvÀgÁ0iÀÄgÀÄ, GUÁæt ªÀÄAUÉñÀgÁ0iÀÄgÀÄ, PÉÆgÀqÀÌ¯ï ²æäªÁ¸À gÁªï, ªÀÄaѪÀÄ¯É ±ÀAPÀgÀ£ÁgÁ0iÀÄt gÁªï, ¨ÉÃPÀ® gÁªÀÄ £Á0iÀÄPÀ, PÉƼÀA§ ¥ÀÅlÖtÚ UËqÀ, f. J£ï. ®PÀë÷ät ¥ÉÊ, ©. ±ÀAPÀgÀ ¨sÀmï, zÁªÉÆÃzÀgÀ ¨Á½UÀ, PÀl¥Ár ºÉÆ£Àß0iÀÄå ±ÉnÖ, PÉ«ÄäAeÉ ¸ÀĨÁæ0iÀÄ ¥ÁzsÁå0iÀÄ, ªÀÄÄAqÁeÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¨sÀmï, ¥ÀzÀä£Á¨sÀ ¸ÉÆêÀÄ0iÀiÁf, LgÉÆÃr ²ªÀgÁªÀÄ0iÀÄå, gÁ.ªÉÆ. «±Áé«ÄvÀæ, PÀ0iÀiÁågÀ QkÕtÚ gÉÊ, ¸ÀĨÉÆÃzsÀ gÁªÀÄgÁªï, zÉêÀÅqÀÄ EAxÀ »j0iÀÄgÀÄ E¥ÀàvÀÛ£É0iÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¥ÀǪÁðzsÀðzÀ°è PÀ£ÀßqÀ ªÀÄPÀ̼À ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄÈzÀÞUÉƽ¹zÁÝgÉ.  ¸ÁévÀAvÀæ÷å¥ÀǪÀðzÀ°è §gÉ0iÀįÁgÀA©ü¹zÀ ¥À¼ÀPÀ¼À CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄPÀ̼À ¸Á»vÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀÈd£À²Ã®ªÁV ¨É¼É¹zÁÝgÉ.  CªÀgÀ PÀÈwUÀ¼À°è ¸ÀªÀÄÈ¢Þ0iÀÄÆ EzÉ, ¹¢Þ0iÀÄÆ EzÉ.  ±ÀæzÉÞ, ¸ÀºÀ£É, «£À0iÀÄ, UÁA¢üêÁzÀ, »vÀ-«ÄvÀ ªÀiÁvÀÄ, ¥Àj¸ÀgÀ ¥ÉæêÀÄ, ªÁvÀì®å EªÀÅUÀ¼À ¸ÁPÁgÀªÁVgÀĪÀ ¥À¼ÀPÀ¼ÀgÀÄ F  ªÀiË®åUÀ¼À ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß vÀ£Àß PÀÈwUÀ½UÉ, ªÀÄPÀ̽UÉ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ.  ¥À¼ÀPÀ¼À (ºÀ¼É0iÀÄ 0iÀÄÄzÀÞgÀAUÀ)¢AzÀ ªÉÄïÉzÀÄݧA¢gÀĪÀ UÁA¢üêÁ¢ PÀ« ¥À¼ÀPÀ¼À ¹ÃvÁgÁªÀÄ ¨sÀmï.

      ¥À¼ÀPÀ¼ÀgÀ ¥ÀºÀuÉ E¥ÀàvÀÛ£É0iÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ ªÀÄPÀ̼À ¸Á»vÀåzÀ CZÀÑjUÀ¼À¯ÉÆèAzÀÄ.  ¥ÀgÉÆÃ¥ÀPÁgÀ ªÀiÁr, PÁPÀð¼ÀzÀ PÉgÉ0iÀÄ°è ªÀÄļÀÄV PÀtägÉ0iÀiÁzÀ J¼É0iÀÄ ¨Á®PÀ PÀ« ¥ÀÇtð¥ÀædÕ£À MAzÀÄ ¸Á®Ä UÀAzsÀzÀ ªÀiÁ¯É0iÀÄ£ÀÄß ¥ÀjªÀļÀzÀ°è ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ.  ¥À¼ÀPÀ¼ÀgÀ ¸ÀªÀÄUÀæ PÀÈwUÀ¼ÀÄ ¥ÀjªÀļÀzÀ°è ªÀiÁrzÀ UÀAzsÀzÀ ªÀiÁ¯É0iÀÄAwªÉ.  JA§vÀÛgÀ ºÉƹۮ°ègÀĪÀ PÀ« ¥À¼ÀPÀ¼À ¹ÃvÁgÁªÀÄ ¨sÀlÖjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.
****

ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ G¥ÁzsÀå »j0iÀÄqÀPÀ
¸ÀTÃVÃvÀ
JA.L.f-1
ºÀÄqÉÆÌ 1 ªÉÄ0iÀiïß
zÉÆqÀØ£ÀUÀÄqÉØ
GqÀĦ 576102

Blog
Mupadhyahiri.blogspot.com
Mobile - 944821779

ಹೆಗ್ಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಅ. 2ರಿಂದ ನೀನಾಸಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ - 2011

ರವೀಂದ್ರ ಉತ್ಸವ-- Rabindra Utsav At Manipal- Sep 29th- to octo-3rd, 2011

muraleedhara upadhya hiriadka: ರವೀಂದ್ರ ಉತ್ಸವ-- Rabindra Utsav At Manipal- Sep 29th- to octo-3rd, 2011

ರವೀಂದ್ರ ಉತ್ಸವ--‘Tagore was a patriot, not a nationalist'-ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

ಕಾರ್ನಾಡ್ ಆತ್ಮಕತೆ- ಆಡಾಡತ ಆಯುಷ್ಯ : No holds barred, from life's pages- ಟಿ. ಪಿ, ಅಶೋಕ

ಕಂಬಾರ: Dreamer and realist co-exist- ಎಚ್.ಎಸ್. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್

ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಹ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಕನಸುಗಾರಿಕೆಯ ಸುತ್ತ

ಹೆಗ್ಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಅ. 2ರಿಂದ ನೀನಾಸಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರ

ಪಾಪು-ಕಂಬಾರ ಮತ್ತು ಕುವೆಂಪು-ಬೇಂದ್ರೆ

ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ: ಪಾಪು-ಕಂಬಾರ ಮತ್ತು ಕುವೆಂಪು-ಬೇಂದ್ರೆ:Kanbar And Folklore - ಡಾ.ಎನ್.ಜಗದೀಶ್ ಕೊಪ್ಪ ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ತುತ್...

ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸಮರ- 1971 -- Dead Reckoning { Bangla War- !971 }-Sarmila Bose

Wednesday, September 28, 2011

ಪುಸ್ತಕಪ್ರೇಮಿ ಶೇಖರ ಇಡ್ಯ

±ÉÃRgÀ EqÀå (1933-2009)
-     ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ G¥ÁzsÀå »j0iÀÄqÀPÀ
±ÉÃRgÀ EqÀågÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀjUÉ, «zÁåyðUÀ½UÉ ºÀ¼É0iÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ, ºÉƸÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß vÀj¹PÉÆqÀÄwÛzÀÝ ¥ÀŸÀÛPÀ ¦æÃw0iÀÄ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁVzÀÝgÀÄ.  zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Éè0iÀÄ ¸ÀÄgÀvÀÌ¯ï ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ EqÀåzÀ §qÀ PÀÄlÄA§ªÉÇAzÀgÀ°è d¤¹zÀ CªÀgÀÄ vÀ£Àß PÁ®zÀ vÀļÀÄ£Ár£À £ÀÆgÁgÀÄ 0iÀÄĪÀPÀgÀAvÉ ºÉÆmÉÖ¥ÁrUÁV ªÀÄÄA¨ÉÊ ¸ÉÃjzÀgÀÄ.  ªÀÄÄA¨ÉÊ0iÀÄ°è gÉʯÉéà E¯ÁSÉ0iÀÄ GzÉÆåÃUÀzÀ°èzÀÝ CªÀgÀÄ, JqÀ¥ÀAyÃ0iÀÄ ªÉÊZÁjPÀ aAvÀPÀgÁV eÁw ªÀåªÀ¸ÉÜ0iÀÄ£ÀÄß C®Që¸ÀÄvÀÛ ¨É¼ÉzÀgÀÄ.  EAVèµï JA.J. CzsÀå0iÀÄ£À ªÀiÁrzÀ EqÀågÀÄ, ªÀÄÄA¨ÉÊ£À ¥Àæ¹zÀÞ GzÀå«Ä J¸ï. J£ï. ªÀÄÆqÀ©¢æ0iÀĪÀgÀ «£ÀAw0iÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÆqÀ©¢gÉ0iÀÄ ªÀĺÁ«ÃgÀ PÁ¯ÉÃf£À°è EAVèµï ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÁzÀgÀÄ.  ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ºÀÄlÆÖgÀÄ ¸ÀÄgÀvÀ̯ï£À UÉÆëAzÀzÁ¸À PÁ¯ÉÃd£ÀÄß ¸ÉÃj, C¯Éèà ¤ªÀÈvÀÛgÁzÀgÀÄ.
¤gÀAvÀgÀ CzsÀå0iÀÄ£À²Ã®gÁVzÀÝ ±ÉÃRgÀ EqÀågÀÄ (9-9-1933 – 27-7-2009) §gÉzÀzÀÄÝ PÀrªÉÄ, Qj0iÀÄjUÉ ¥ÉÇæÃvÁìºÀ ¤Ãr §gɹzÀÄÝ eÁ¹Û.  ¥ÀAeÉ ªÀÄAUÉñï gÁªï (1971 JA.f.JA. PÁ¯ÉÃdÄ, GqÀĦ), ¨É£ÀUÀ¯ï gÁªÀÄgÁ0iÀÄgÀ aêÀ£À-PÁ0iÀÄð (1976 PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ0, ¨É£ÀUÀ¯ï gÁªÀÄ gÁªï (1977, J.©.JZï. - ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ), ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ (1972), £ÉÃvÁæªÀw (1983) EªÀÅ EqÀågÀÄ §gÉzÀ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ.  ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀ ©r §gÀºÀUÀ¼ÀÄ (1972) PÁgÀAvÀ PÀÈwPÀgÀAqÀ (1991 - ²æêÀÄw ªÀiÁ°¤ ªÀÄ®ågÀ dvÉ0iÀÄ°è) EqÀågÀ ¸ÀA¥Á¢vÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ.
±ÉÃRgÀ-uÉ UÀæAxÀzÀ°è EqÀågÀ DgÀÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀÅ£Àgï ªÀÄÄzÀætUÉÆArªÉ
1.   zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Éè0iÀÄ LwºÁ¹PÀ ¥ÀlÖtUÀ¼ÀÄ (1987)
2.    zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Éè0iÀÄ PÉÆqÀÄUÉ PÁzÀA§j ¸Á»vïå (1971)
3.    ¸ÁxÀðPÀ §zÀÄPÀÄ (JA. ªÁ¸ÀÄzÉêÀ gÁªï PÀÄjvï ¯ÉÃR£À 1990)
4.    vÀļÀÄ £ÀªÉÇÃzÀ0iÀÄ PÁªÀåzÀ gÀƪÁj ²æà ªÀiÁgÀ¥Àà ±ÉnÖ (2005)
5.   gÁdgÀvÀßA CªÀgÀ ¥ÀjZÁjPÉ (1986)
6.    ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀ UÀzÀåPÁÌV ²æà ¥ÉÊUÀ¼À PÀȶ (       )

¨ÁPÀÈ ªÀÄvÀÄÛ PÀȵÀÚªÀÄÆwð ¦. CªÀgÀÄ ¸ÀA¥Á¢¹gÀĪÀ ±ÉÃRgÀ-uÉ (¥ÉÇæ| ±ÉÃRgÀ EqÀågÀ £É£À¦£À PÀÈw – 2010)0iÀÄ°è ±ÉÃRgÀ EqÀågÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ 38 PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ EAVèµï ¯ÉÃR£ÀUÀ½ªÉ.  qÁ| CªÀÄÈvÀ ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ, qÁ| JA. ¥Àæ¨sÁPÀgÀ eÉÆö, qÁ| ªÁªÀÄ£À £ÀAzÁªÀgÀ, ªÀÄAeÉñÀégÀ ªÀÄÄPÀÄAzÀ ¥Àæ¨sÀÄ, ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¥Àæ¸ÁzÀ, £ÁUÀgÁd gÁªï dªÀ½, VÃvÁ ¸ÀÄgÀvÀ̯ï, GªÉÄñï gÁªï JPÁÌgï, gÁeÁgÁA vÀ®ÆègÀÄ, eÉÆåÃw ZÉüÁågÀÄ, ºÀj0iÀÄ¥Àà ¥ÉÃeÁªÀgÀ, ºÀjñÀ ¥ÉÃeÁªÀgÀ, ¦.PÉ. ªÉÆÊ°, azÀA§gÀ ¨ÉÊPÀA¥Ár, «. ²æÃgÁA, n. J¸ï. ²æÃ¥ÀÇtð, ªÀÄwÛvÀgÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è ±ÉÃRgÀ EqÀågÀ ªÀåQÛvÀézÀ ««zsÀ ªÀÄÄRUÀ¼ÀÄ C£ÁªÀgÀtUÉÆArªÉ.  CAvÀgïeÁwÃ0iÀÄ «ªÁºÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ ±ÉÃRgÀ EqÀågÀ PËlÄA©PÀ fêÀ£ÀzÀ DwäÃ0iÀÄ avÀæUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ ¥Àwß ²æêÀÄw ¸ÀIJî J¸ï. EqÀå, ªÀÄUÀ G¯Áè¸ï PÀĪÀiÁgï, ¸ÉÆ¸É ªÀÄ°èPÀ, ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ°èPÀ EªÀgÀ PÀªÀ£À, ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°èªÉ.  J¸ï. ²ªÁf eÉÆìĸÀgÀÄ EqÀågÀ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß ZÉ£ÁßV ¥ÀjZÀ¬Ä¹zÁÝgÉ.
¸ÀÄzÀ±Àð£À (qÁ| vÉÆãÉì ªÀiÁzsÀªÀ ¥ÉÊ C©ü£ÀAzÀ£À UÀæAxÀ 1977, ¸ÀA. CqÀå£ÀqÀÌ PÀȵÀÚ ¨sÀmï 1977)zÀ°ègÀĪÀ ±ÉÃRgÀ EqÀågÀ zÀQët PÀ£ÀßqÀzÀ QÃwð±ÉõÀgÀÄ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è 152 ªÀÄA¢ ¸Á»wUÀ¼À QgÀÄ ¥ÀjZÀ0iÀÄ«zÉ.  EzÀÄ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀjUÉÆAzÀÄ PÉʦr.  F ¯ÉÃR£À E°è ¥ÀÅ£Àgï ªÀÄÄzÀætUÉƼÀî¨ÉÃQvÀÄÛ.
ºÀvÁÛgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃRPÀgÀ PÀÈw¸ÀÆa vÀ0iÀiÁj¹ ¸Á»vÀå ZÀjvÉæUÉ PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrgÀĪÀ ±ÉÃRgÀ EqÀågÀ£ÀÄß PÀÄjvÀ ±ÉÃRgÀ-uÉ £É£À¦£À PÀÈw ¸ÀA¥Á¢¹gÀĪÀ ¨ÁPÀÈ ªÀÄvÀÄÛ PÀȵÀÚªÀÄÆwð ¦. CªÀjUÉ, ¥ÀæPÀn¹zÀ UÉÆëAzÀzÁ¸À PÁ¯ÉÃdÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ¼Àf ¸ÀÄgÀvÀ̯ïjUÉ C©ü£ÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.
±ÉÃRgÀ EqÀågÀÄ £À£Àß DwäÃ0iÀÄ «ÄvÀægÁVzÀÝgÀÄ.  £Á£ÀÄ 1970-72gÀ°è ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è JA.J. «zÁåyð0iÀiÁVzÁÝUÀ ¥ÉÃeÁªÀgÀ ¸ÀzÁ²ªÀ gÁªï, JA.Jನ್. PÁªÀÄvÀgÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀ §gÉ0iÀÄ®Ä ªÀiÁ»w-ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¤ÃrzÀªÀgÀÄ ±ÉÃRgï EqÀågÀÄ.  CªÀgÀÄ ªÀÄÄUÀļÀßUÉ0iÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ ªÀÄgÉw®è.
·        ±ÉÃRgÀ-uÉ
(¥ÉÇæ| ±ÉÃRgÀ EqÀågÀ £É£À¦£À PÀÈw)
¸ÀA.- ¨ÁPÀÈ ªÀÄvÀÄÛ PÀȵÀÚªÀÄÆwð ¦.
¥ÀæPÁ±ÀPÀgÀÄ
qÁ| ¹Ã. ºÉƸÀ¨ÉlÄÖ CzsÀå0iÀÄ£À PÉÃAzÀæ
UÉÆëAzÀgÁd PÁ¯ÉÃdÄ, ¸ÀÄgÀvÀ̯ï
          ªÀÄvÀÄÛ
PÁ¼Àf, ¸ÀÄgÀvÀ̯ï
gÀÆ.120   ¥ÀÅlUÀ¼ÀÄ 132
ªÉÆzÀ® ªÀÄÄzÀæt
·        SHEKHARA-NE
(Commemorative Book by Prof. Shekhara Iddya)
Edited by BAKRU (Balakrishana K) and Krishnamurthy P.

Published by Dr. See Hosabettu Adhyayana Kendra
Govindadasa College, Suratkal, and
Kalaji Suratkal – 5745104
Rs.120  Pp 132
First Print 2010


ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ್ಲ್ಲಲೇಕೆ ಮೌಢ್ಯ?

ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಓದಿದವರ ಸಂಕಟ

ಸರ್ಕಾರ ದುಶ್ಯಾಸನ ಆಗಬಾರದು: ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀ

ನೂರರ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ

ರವೀಂದ್ರ ಉತ್ಸವ-- Rabindra Utsav At Manipal- Sep 29th- to octo-3rd, 2011

                                       Rabindra Utsav
                               manipal institute of communication
                                 mahe, manipal
                               ministry of culture, gov of india
                                    sep 29th to octo 3rd -2011
                                 M. I TLIBRARY AUDITORIAM------5 pm onwards
Sep 29{ thursday }
                          Inauguration& keynote address by
                                Dr. U. R. Ananthamurthy
                           5. 30 pm
Sep 30 { friday}
                               Talk by  Pro. Shiv Visvanathan
                    5. 50 pm
Octo 1 {saturday }
                               Talk by  Pro. Samik Bandopadhyaya
                                 5. 30 pm
octo 2 { sunday }
                                Talk by Mr.Boroshiva Dasgupta
                        5. 30 pm
                      Rabindra Sangeeth by
                                    Manisha, Manoj Murali Nair,Shantiniketan
Octo 3 { monday }
                                  Validictory
                                    Chief Guest-Dr. Vinod  Bhat
                                      5. 30 pm
                                 Dance drama-Chandalika by students of m. i. c manipal
                                                Welcome


  

ಎಂ.ಎಂ.ಕಲಬುರ್ಗಿ

ಎಂ.ಎಂ.ಕಲಬುರ್ಗಿ - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ- Dr. M. M Kalburgi , President Alvas' Nudisiri-2011

ರವೀಂದ್ರ ಸಂಗೀತ--Manoj & Manisha Murali Nair

ಕಂಬಾರ ದೇಸಿ ಕಸುಬುದಾರ

ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ: ಕಂಬಾರ ದೇಸಿ ಕಸುಬುದಾರ: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಕುದುರೆಯನ್ನು...

ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ: ಪರಿಸರವಾದಿ ವಾಂಗರಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

ಧ್ವನಿ ವಿಜ್ಞಾನ: ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಧ್ವನಿ ವಿಜ್ಞಾನ: ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆ -Prajavani:

'via Blog this'

Tuesday, September 27, 2011

ನಾನು ಕಂಡಂತೆ ’ಜುಗಾರಿ ಕ್ರಾಸ್’

ಮಾ.ಕೃ. ಮಂಜು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಪಂಚ: ನಾನು ಕಂಡಂತೆ ’ಜುಗಾರಿ ಕ್ರಾಸ್’:jugari cross- poornachandra tejaswi- ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬರಹಗಾರರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃತಿಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದವುಗಳು. ನಾನು ಅವರ ಜುಗಾರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀ...

ಸುಗಮಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರ ಸಚಿತ್ರ ಪರಿಚಯ

ವಾಂಗರಿ ಮಾತಾಯಿ-ನೊಬೆಲ್ ಮಹಿಳೆ-- Wangari Maathai.mov

ವಸಾಹತೋತ್ತರವಾದದ ರಾಜಕೀಯ -- The Politics of Postcolonialism-Rumina Sethi

ಮರಗಳನುಳಿಸಿದ ಮಾತಾಯಿ-: Wangari Maathai, Nobel Peace Prize laureate, dies at 71

ಗವಾಯಿ ಗಂಧರ್ವರು

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ: ಒಂದು ಅವಲೋಕನ

ಭಾಟ್ನಗರ್ ಬಹುಮಾನ- 2011: Bhatnagar Prize for monk, 10 others

Monday, September 26, 2011

ಎಮ್. ಎಮ್. ಕಲಬುರ್ಗಿ--KALBURGI M { ನುಡಿಸಿರಿ- ೨೦೧೧ }

KALBURGI M--ಪರಿಚಯ

ನುಡಿಸಿರಿ 2011 MM Kalburgi to chair eighth edition of Alva’s Nudisiri

`ನುಡಿಸಿರಿ' 2011- ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ

ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ: ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ

ಜನರ ಮನದ `ನವಾಬ್'

ಕಂಬಾರ- ಇವ ನಮ್ಮವ-- Kannada & Culture dept felicitates Kambar

ಕವಿತೆ: ಭೂಮಿಯ ಹಿತಮಿತದ ಕನಸಾದರೂ ದಕ್ಕಲಿ

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಪಿಗೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇಗುಲ

ಭಾವೈಕ್ಯದ ತಾಣ ಸೈಯ್ಯದಸಾಬ ದರ್ಗಾ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಲನಶೀಲ ಆಗಿರಬೇಕು: ಮಲ್ಲೇಪುರಂ

ಚಿತ್ರ ಸಂತೆ: ಅರಳಿದ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯ

ಚಿತ್ರ ಸಂತೆ: ಅರಳಿದ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯ -Prajavani

ಖಡ್ದಿ ಕಥಾ: Folk form dies with the legend

Sunday, September 25, 2011

`ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಸ್ತಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಕವಿ ಕುವೆಂಪು'

ಜ್ಞಾನಪೀಠ...

ಜ್ಞಾನಪೀಠ... -Prajavani

ಟ್ಯಾಗೋರ್‌ರ ಅಪೂರ್ವ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ವಿಶ್ವ ಪರ್ಯಟನೆ

`ಭಾತ್ರಾ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

`ಭಾತ್ರಾ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ -Prajavani

ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೊಸ ಪಠ್ಯ

ಡಾ/ ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ- ಅಕಲಂಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ-2011

Udayavani: Kannada-Dr.Vasundhara Bhupati-Akalanka Award-2011, sep 25, 2011

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರರ ಮಾರ್ಗ- ಜಿ. ಎಸ್. ಅಮೂರ

VijayaNext e-Paper Chandrashekar Kambar by G. S. Amur.click page 6- Vijaya next 23-9-2011

ಕನ್ನಡದ ಕೊರಳಿಗೆ ಸಿರಿಸಂಪಿಗೆಯ ಮಾಲೆ- ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ

Read Dr. Banjagere Jayaprakash's article on  Chandrashekar Kambar's literary works in  Vartabharati kannada Daily{ Sunday  suppliment} sep 25, 2011

ತೆಲುಗು ಲಾವಣಿಗಳು-- Tale of a forgotten hero

TV9 - ಕಂಬಾರ ಸಂದರ್ಶನ.

ಮಹಾಪಲಾಯನ---The Way Back Movie Trailer Official (HD)

ರಶೊಮೊನ್-Rashomon Trailer (Akira Kurosawa, 1950)

ಹೇಳತೇನ ಕೇಳ- ಕಂಬಾರ

VijayaNext e-Paper:click page 6 in vijayanext 23-9-2011{ Chandrashekar Kambar- Interview }

'via Blog this'

ರಶೊಮೊನ್- Rashomon : A classic remembered

ಕ್ಷುದ್ರ ಸಂತೋಷ

ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕಶಲ್ಕರ್----Ulhas Kashalkar mesmerises audience

ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕಶಲ್ಕರ್‌ಗೆ ಮನ್ಸೂರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕಥಾ ಕಮ್ಮಟ- Nov 11- 17-2011

ಕಂಬಾರರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರೂ: - ಎಸ್.ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ

Saturday, September 24, 2011

ಕಾವ್ಯ ಕಂಬಾರ- ಯು. ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ

Udayavani: Kannada- Kavya Kambara by U. R. Ananthamurthy

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ- ವಿಕ್ರಮ ವಿಸಾಜಿ

ವಿಕ್ರಮ ವಿಸಾಜಿ-ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ Read Vikram Visaji's article-Samskratika Bikkattugalannu kaNisida kavi { Kambar } in Gowri Lankesh patrike Sep 5, 2011.Mallepuram Venkatesh's interview with Kambar is published in the same issue.Gouri lankesh patrike is not available in inernet

ಕಂಬಾರರ ಲೋಕ-ಎಚ್.ಎಸ್.ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ

vijaykarnataka e-Paper-sep 25, 2011 Chandrashekar Kambar By H. S. Venkateshmurthy

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ- ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆ

Kannadha Prabha.com PDF files{ Chandrashekar Kambar }pls click page 15

ಕಂಬಾರ ದೇಸಿ ಕಸುಬುದಾರ

ಹಿಂದಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಸಿರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಶುಕ್ಲಾ, ಅಮರ್‌ಕಾಂತ್

ಜೋಗಿ ಕವಿತೆ….ಕಾಲಕೆಟ್ಟದ್ದು..

ಗುಜರಾತ್- ಒಂದು ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರ-IPS Sanjeev Bhatt's open letter to Narendra Modi

ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ: IPS Sanjeev Bhatt's open letter to Narendra Modi: Dear Shri. Modi, I am glad you chose to write an open letter to the 'Six crore Gujaratis'. This has not only afforded me a window to your ...

ವ್ಯಾಪಾರ ಒಂದು ಧರ್ಮಮಾರ್ಗ

ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸುಳ್ಳಾಗಲಿದೆಯೇ..?

Friday, September 23, 2011

Seminar on Veerappa Moily's Literary Works

Veerappa Moily to pen epic on Draupadi

Kambar to be felicitated

ಸ್ಮಾರಕಗಳಿಗೆ ಕುತ್ತು ತಂದಿತ್ತ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ

ಕನ್ನಡ ಪರಂಪರೆಯ ಪಾಠ ಕಲಿಯಲು ಸಲಹೆ

25ಕ್ಕೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ -Prajavani

25ಕ್ಕೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ -Prajavani:

'via Blog this'

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೊಕ್ಕು, ಕನ್ನಡದ ಕೀಳರಿಮೆ- ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ ಕಳವಳ

ಮರದಡಿ ಎಂ.ಕಾಂ. ತರಗತಿ!

ಮರದಡಿ ಎಂ.ಕಾಂ. ತರಗತಿ! -Prajavani

Chandrashekar Kambar- A true grass-roots level writer

ಕೆಂಪುಕೋಟೆ: A true grass-roots level writer: A true grass-roots level writer Bangalore, Sep 19, DHNS: For Dr Chandrashekhara Kambar, winning awards and receiving accolades is a rou...

Right perspective of Sangam classics

ಕನ್ನಡ ಯುವ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಟಿ.ಎಫ್.ಎ ಪುರಸ್ಕಾರ -

ದ್ವಿಪದಿಗಳು..

Islamic heritage of India

ಕಾವೇರಿಗೆ ತೂಗು ಸೇತುವೆ

ಕಳಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ-- Mallikarjun Mansur Vachana

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನ್ಸೂರ್ - ಮನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ : Manna from heaven

ಕಂಚಿಕೆರೆ: 3 ಪುರಾತನ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ ಪತ್ತೆ

ವಾರಾಂತ್ಯ ಮನ್ಸೂರ್ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ 24-9-2011

ಮರೆತೇನೆಂದರ ಮರೆಯಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ

Thursday, September 22, 2011

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ- Speaking from Shivapura- Nataraj Huliyar

ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಗೆದರಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂವಾದ

ಪರ್ವತಸದೃಶ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಚಂಡೀಪ್ರಸಾದ್ ಭಟ್

ಪಾಟೀಲ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಹೇಳಿಕೆ: ಚಂಪಾ ಖಂಡನೆ

ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ `ಟೈಗರ್' ಇನ್ನಿಲ್ಲ

ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ `ಟೈಗರ್' ಇನ್ನಿಲ್ಲ -Prajavani:

'via Blog this'

ಕುಂವೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕಲಿಗಣನಾಥ ಆಯ್ಕೆ

ಯುದ್ಧ { Short Story- B. M. Basheer }

Genesis Art Gallerie opens in Bangalore

ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ

ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ: ಮೋದಿ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ, ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ

ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ: ಮೋದಿ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ, ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಿ: ದಿನೇಶ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಡೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳನ್ನು ಹ...

ಅಂಕಿತ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ… 25-9-2011

ನಾಗಾಗಳ ರಹಸ್ಯ-- The Secret of the Nagas- Amish

ಕಂಪ್ಯು ಇನ್ ಕನ್ನಡ

ವಿಶಿಷ್ಟ ಐತಿಹ್ಯದ ಆಗರ `ದೇವರನರಸೀಪುರ'

`ಸಂಪುಟಗಳ ಹೂರಣ ಉತ್ತಮ'

`ಸಂಪುಟಗಳ ಹೂರಣ ಉತ್ತಮ' Sharana Sahitya vimarshe { -Prajavani }

28ರಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದಸರಾ

28ರಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದಸರಾ -Prajavani:

'via Blog this'

Wednesday, September 21, 2011

ಕಂಬಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಧೂಗೆ ಯಾಕಿಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾ.......... - ಸಿಂಧು - ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ 

ಲಾ'ಕಿಲಾ ಭೂಕಂಪನದ ವಿಲಕ್ಷಣ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಸಿಕ್ಖಿಂ-- ಸತ್ಯಜಿತ್ ರೇ--Sikkim - Satyajit Ray

ಕಂಬಾರರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ { -Prajavani Editorial }

ಕಂಬಾರರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ -Prajavani: Editorial- Jnanapeet Award to Chandrashekar Kambar

'via Blog this'

ಜನಪದ ಕವಿಗೂ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಬಂತು- ಮೊಗಳ್ಳಿ ಗಣೇಶ್  

ಗಣೇಶನ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಕಂಬಾರ: - ಓ.ಎಲ್.ನಾಗಭೂಷಣಸ್ವಾಮಿ

Tuesday, September 20, 2011

ಹಿಂದಿಯ ಶುಕ್ಲ, ಅಮರ್‌ಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ

ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಸಂಭ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವರು

`ಕೇಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ'ಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ ಕವಿ

ತಮ್ಮನ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಣ್ಣನ ಸಂತಸ

ನವ ಪ್ರಕಾಶನ - Kannada Books-2011

ನಿರುಮ್ಮಳ ಶೈಲಿಯ ಕವಿ ಕಂಬಾರ: ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನಿ  

`ನೆರಳಿನ ಜೋಡಿ':ಕಂಬಾರರ ಕವಿತೆ

ಮರೆತೇನಂದರ ಮರೆಯಲಿ ಹೆಂಗಾ « ಬಿ ಎ ವಿವೇಕ ರೈ

ಚಿಂತಕ ಡಿ.ಎಸ್. ನಾಗಭೂಷಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ...ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ-2001- 2011

ಮನಸ್ಸಿನ ಪರದೆಯನ್ನು ಕಳಚಲು ಕೇಳುವ ಕಾವ್ಯ: ನಖಾಬ್ - ಆರ್.ವಿಜಯರಾಘವನ್

ಕಂಬಾರ- Kambar's home village erupts in celebration

Chandrasekhar Kambar on our sense of history- Shashi Tharoor

Monday, September 19, 2011

ಜ್ಞಾನಪೀಠ `ಶಿಖರ'ದಲ್ಲಿ ಕಂಬಾರ

ಕಂಬಾರರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ; ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಮನ ಕನ್ನಡದೆಡೆಗೆ

ಅಭಿನಂದನೆಯ ಮಹಾಪೂರ...

ಅಭಿನಂದನೆಯ ಮಹಾಪೂರ..chandrashekar kambar. -Prajavani:

'via Blog this'

ಕವಿ ಕಂಬಾರರ `ಸಿರಿ ಸಂಪಿಗೆ'ಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ಹೊಳೆ

Jnanpith for Kambar

ಕಂಬಾರರಿಂದ ಕವನ ವಾಚನ- ಹೇಳ್ತೇನ ಕೇಳ

ಕಂಬಾರರ ಹಾಡು- ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ

ಕಾಂತನಿಲ್ಲದ ಮ್ಯಾಲೆ - ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ | KannadaLyrics.com

chandra shekar kambar.

Kannada Drama with Particular reference to Chandra...

Indian Literature, Folk Epics: Kannada Drama with Particular reference to Chandra...: II Dr. Chandrashekhara Kambar a) Biographical: Padmashree Dr. Chandrashekhara Kambar, playwright-poet-novelist-critic, holds a uniqu...

Kannada Drama with Particular reference to Chandra...

Indian Literature, Folk Epics: Kannada Drama with Particular reference to Chandra...: The history of modern Kannada drama can be divided, roughly, into four periods: a) Professional-popular theatre, b) Elite Theatre of...

ಕವಿ ಕಂಬಾರರು ಹಾಡಿದರೆಂದರೆ ಶಿವಾಪುರ ಕಣ್ಣಲಿ ಕುಣಿಯುವುದು

ಕಂಬಾರರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು-ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯ
19-9-2011

ಕಂಬಾರರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ

ಇಬ್ರಾಹಿಂನ ಗಣಪತಿ ಸ್ತುತಿ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ- ಶಿವರಾತ್ರಿ

muraleedhara upadhya hiriadka: ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರ- ಶಿವರಾತ್ರಿ:

'via Blog this'

Chandrashekhara Kambara - ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ

ರಂಜನಿ ಶೆಟ್ಟರ್‍--- Behind the Scenes: On Line: Ranjani Shettar

       

ಕಥೆ: ಮೂರನೆಯವನು

`ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ-ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ರಶಸ್ತಿ'

ಮಾರ್ಜಾಲ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಉಪವಾಸ

ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ: ಮಾರ್ಜಾಲ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಉಪವಾಸ Narendra Modi ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯ ಕುರಿತಂತೆ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಮತ್...

Sunday, September 18, 2011

ಶಾರದಾ ಭಟ್ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಪದರುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ

ಸಾವಿಗಂಜದ ಜೀವ

ಬಿ.ಜಯಶ್ರೀಗೆ ರೇಣುಕಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಬಿ.ಜಯಶ್ರೀಗೆ ರೇಣುಕಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ -Prajavani:

'via Blog this'

ಹಸಿರ ಸೊಬಗಲ್ಲಿ ಮೇಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ

'ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಸಂಕಥನ' ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

Vartha bhavan mangalore: 'ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಸಂಕಥನ' ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ:

'via Blog this'

Saturday, September 17, 2011

Jayant Kaikini to release nine books today

The Hindu : NATIONAL / KARNATAKA : Jayant Kaikini to release nine books today

ನಾನು ಗಾಂಧಿ ಅಲ್ಲ- ಹಜಾರೆ I am not Gandhi: Anna Hazare

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಾಂವಾ-ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಾಂವಾ- ಗಿರಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ

Kannadha Prabha.com PDF files-click page 15. sep 18, 2011 Giraddi Govindaraj's response to Sumateendra Nadig

: ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು?

ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ: ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು?: ಎಚ್ ಎಸ್ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಓದುಗರೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬ...

ಪ್ರೊ.ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿಗೆ `ಬಸವಶ್ರೀ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕೆ.ಕೆ.ಹೆಬ್ಬಾರ್‍-ಶತಮಾನೋತ್ಸವ-ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ- ಸೆ-17, - 2011 Dr. K. K Hebbar shathamanotsava,

ವೈದೇಹಿ ಮತ್ತು ವೀಣಾ- ದಾರಿ ಎರಢರ ರೂಪಕಗಳು-ಎಮ್. ಎಸ್. ಆಶಾದೇವಿ

Radha Bai, Chudike Artist : She broke away from tradition, but not from its music

ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇಗುಲ ನಿರ್ಮಾಣ

ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-- ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ

: ಆಗಲೇ ಮರೆತ್ರಾ ಇರೋಂ ಶರ್ಮಿಳಾ ಚಾನುರವರನ್ನು.

ಹರ್ಷಿಣಿ (Kannada Blog): ಆಗಲೇ ಮರೆತ್ರಾ ಇರೋಂ ಶರ್ಮಿಳಾ ಚಾನುರವರನ್ನು.: ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವರಿಕೆಯಾದ ನಂತರ ಜನಮಾನಸದಿಂದ ಎಂದೂ ಮರೆಯಾಗದ ಅಣ್ಣ ಹಜಾರೆ “ ಮಾಧ್ಯಮಮಾನಸ ” ದಿಂದ ನಿಧಾನ...

Friday, September 16, 2011

ಕೆ.ಕೆ.ಹೆಬ್ಬಾರ್‍-ಶತಮಾನೋತ್ಸವ-ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸೆ-16, - 2011 Dr. K. K Hebbar shathamanotsava,

Kannada Science Congress-- 2011

: ವಿಭಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಚನ್ನಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಅವರ ಭೂಮಿ ತಿರು...

ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ: ವಿಭಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಚನ್ನಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಅವರ ಭೂಮಿ ತಿರು...: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ವಿಭಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಚನ್ನಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಅವರ ಭೂಮಿ ತಿರುಗುವ ಶಬ್ದ ಅನ್ನುವ ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗೆ ದೊರೆತಿದೆ .. ಖ್ಯಾತ ಕವಿ ಎಸ್ . ಜಿ...

: ಗೆಂಡಗಯ್ಯ

Devasahitya: ಗೆಂಡಗಯ್ಯ: ಮೇಲಿನದ್ದು ಗೆಂಡಗಯ್ಯ: ಒಳವು ಎಂಬ 2001ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ ಲೇಖನ. ಇದರಲ್ಲಿ "ಗೆಂಡಗಯ್ಯ" ಕುರಿತು ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್, ಯು. ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ಕೆ. ವಿ. ತಿರ...

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ: ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ

ಶತಮಾನ ಕಂಡ `ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆ'

Thursday, September 15, 2011

ಚಂಪಾ -ಮಾತುಕತೆ- There is no dichotomy between activism and writing: Champa

ದಲಿತರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನ i

ದಲಿತರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನ -Prajavani

ಅರುಂಧತಿ ರಾಯ್-- Arundhati Roy : ‘You are not really mining for your needs'

ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ-12th century Kannada inscription found

ಕೆ.ಕೆ.ಹೆಬ್ಬಾರ್‍-ಶತಮಾನೋತ್ಸವ-ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸೆ-16, 17, 18- 2011 Dr. K. K Hebbar shathamanotsava,

muraleedhara upadhya hiriadka: ಕೆ.ಕೆ.ಹೆಬ್ಬಾರ್‍-ಶತಮಾನೋತ್ಸವ-ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಸೆ-16, 17, 18- 2011 Dr. K. K Hebbar shathamanotsava,

ಕಾವ್ಯದ ಜನನ Birth of poetry by Hebbar K.K.

ಕೆ. ಕೆ. ಹೆಬ್ಬಾರ್‍-- K K Hebbar [Profile ] by Muraleedhara Upadhya Hiriadka

ಕೆ. ಕೆ, ಹೆಬ್ಬಾರ್‍- KK Hebbar reminscing in Kattingeri.mpg

The Noble Sage Interview with Rekha Rao

ಆದೇಶವಾದರೂ,ಮಾಸಾಶನದ ಭಾಗ್ಯವಿಲ್ಲ..

ಜಿಲ್ಲಾ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ 17ಕ್ಕೆ

ಕನ್ನಡ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಕುಂವೀ ತರಾಟೆ

ಕೃತಿ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಇರಲಿ: ಸೈಯದ್

ಹಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ಅಡ್ಡಿಯಾಗದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ

ಬೇಲೂರು ಚೆನ್ನಕೇಶವ

ಆಗುಂಬೆ: ಮಳೆಗಾಲದ ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯ

Wednesday, September 14, 2011

The real William Shakespeare

ಅಂಕಿತ ಝಲಕ್ ..Kannada New Books-2011

ತಮಿಳು ದಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ- Tamil Dalit Literature { Ed- David. C. Buck }

ರಂಗಭೂಮಿ ನಟ - Patel Theppeswami

ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ: ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಲಡಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶನ: ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕಗಳು: ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶನದಿಂದ ೩ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂದಿವೆ . ಇದೆ ತಿಂಗಳು ೧೧ ರಂದು ಗದಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಜಗದೀಶ್ ಕೊಪ್ಪ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಿ...

: ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಿರಿಯ ಅರ್ಥದಾರಿ ಕೊರ್ಗಿ : ವಿಧಿವಶ

YAKSHAMATU: ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಿರಿಯ ಅರ್ಥದಾರಿ ಕೊರ್ಗಿ : ವಿಧಿವಶ

ಬೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ ಪ್ರಾರಂಭ

ಬೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ ಪ್ರಾರಂಭ « ಅವಧಿ / Avadhi

ಆಕರ್ಷಕ ಚಿಟ್ಟೆ

ಆಕರ್ಷಕ ಚಿಟ್ಟೆ -Prajavani

Tuesday, September 13, 2011

ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಅಗತ್ಯ

16ರಿಂದ ಜನಪದ ಗಾಯಕರ ಸಮಾವೇಶ i

ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ?

ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ? -Prajavani

ಸೆರೆಮನೆ ಸೇರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಜಾ ನಾಯಕರು...

Chandrashekar Patil Reciting his poem-' Gandhi Smarane:'

ಚಂಪಾಗೆ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ